Nasi pracownicy

We wszystkich naszych działaniach kierujemy się dewizą „Przyjazny, Rzetelny, dla Ciebie”, która podsumowuje filozofię działania Grupy Kapitałowej, w tym zasady podejmowania przez nas decyzji.

Kultura organizacyjna

Fundamentem naszej kultury organizacyjnej są wartości:

 • Przyjazny

 • Rzetelny

 • dla Ciebie

Kluczowe wartości i zasady zachowania, jakimi kierujemy się w naszej działalności opisaliśmy w następujących dokumentach:

 • Generalny Kodeks Postępowania,
 • „Kodeks postępowania na rynkach papierów wartościowych”,
 • „Polityka przeciwdziałania praniu pieniędzy”,
 • „Program antykorupcyjny”,
 • „Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów”,
 • „Polityka zrównoważonego rozwoju”.

Więcej informacji na temat naszej kultury organizacyjnej można odnaleźć w Raporcie ESG za 2020 r.

Zatrudnienie i różnorodność

W Santander Bank Polska zatrudniamy 10 671 osób*:

 • 7 450

  kobiet

 • 3 221

  mężczyzn

* Liczba osób zatrudnionych na umowę o pracę w Banku bez względu na wymiar etatu, stan na 31.12.2020 r.

Udział kobiet w Zarządzie Banku wynosił 11,11% a wśród kadry kierowniczej wyższego szczebla w Banku wynosił 50%.

Liczba osób zatrudnionych w Santander Bank Polska S.A. niezależnie od wymiaru etatu i statusu zatrudnienia podana odpowiednio na dzień 31 grudnia 2018, 2019 oraz 2020 r.

Szczegółowe dane dotyczące zatrudnienia w Grupie Kapitałowej Santander Bank Polska oraz w Santander Bank Polska S.A. można odnaleźć w Raporcie ESG za 2020 r.

Nasze podejście do różnorodności

Od 2017 roku należymy do grona sygnatariuszy Karty Różnorodności. Tworzymy kulturę organizacyjną opartą na szacunku dla różnorodności, rozwijamy polityki i mechanizmy skutecznie wspierające równe traktowanie i zarządzanie różnorodnością w miejscu pracy. Przestrzegamy przepisów prawa dotyczących różnorodności, integracji i równości szans. Stosujemy dobre praktyki promujące różnorodność i równo traktujemy pracowników oraz pozostałych interesariuszy bez względu na płeć, wiek, wykształcenie, stan zdrowia, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, status rodzinny czy orientację seksualną.

Główne polityki

 • Generalny Kodeks Postępowania,
 • Polityka „Szacunek i godność”,
 • „Polityka zrównoważonego rozwoju”,
 • „Polityka praw człowieka”,
 • Zobowiązania Banku jako sygnatariusza Karty Różnorodności,
 • „Polityka kultury organizacyjnej Grupy Santander Bank Polska S.A.”.

Więcej na temat działań Banku i Grupy w zakresie promowania różnorodności można odnaleźć w Raporcie ESG za 2020 r.

Przeciwdziałanie dyskryminacji

Naszym celem jest pozyskanie i utrzymanie najlepiej wykwalifikowanych pracowników w sektorze finansowym z wykorzystaniem adekwatnego i konkurencyjnego na rynku pakietu całkowitych świadczeń. Zapewniamy równe traktowanie w zatrudnieniu oraz równe szanse rozwoju dla kobiet i mężczyzn. Na bieżąco monitorujemy i wprowadzamy zmiany w naszym podejściu do równości płacowej. Prowadzimy monitoring różnic w wynagradzaniu pracowników ze względu na płeć z wykorzystaniem wskaźników EPG (Equal Pay Gap) i GPG (Gender Pay Gap).

Główne polityki dotyczące zasad przeciwdziałania dyskryminacji w Banku:

 • „Polityka praw człowieka”,
 • Polityka „Szacunek i godność”,
 • Polityka wynagrodzeń Grupy Santander Bank Polska”.

W 2020 roku w Grupie Kapitałowej Santander Bank Polska nie odnotowano żadnego potwierdzonego przypadku łamania praw człowieka w miejscu pracy poprzez mobbing i/lub dyskryminację ze względu na płeć, wiek, przynależność etniczną, religię, światopogląd ani żadne inne cechy pracowników.

Equal Pay Gap

Wskaźnik Equal Pay Gap w 2020 roku wyniósł 2,56%

Budujemy sprawiedliwą strukturę wynagrodzeń i dążymy do tego, aby wyeliminować lukę płacową do 2025 r.

Stosunek podstawowego wynagrodzenia kobiet do podstawowego wynagrodzenia mężczyzn w Banku
Stosunek podstawowego wynagrodzenia kobiet do podstawowego wynagrodzenia mężczyzn
Warszawa Kierownictwo wyższego szczebla 78,64%
Kierownictwo średniego szczebla 80,41%
Pozostali pracownicy 68,58%
Aglomeracje Kierownictwo wyższego szczebla 92,47%
Kierownictwo średniego szczebla 90,20%
Pozostali pracownicy 75,74%
Duże miasta Kierownictwo wyższego szczebla 120,00%
Kierownictwo średniego szczebla 86,02%
Pozostali pracownicy 77,66%
Pozostałe Kierownictwo wyższego szczebla
Kierownictwo średniego szczebla 89,90%
Pozostali pracownicy 82,96%

Szczegółowy opis zobowiązań i działań Banku w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji można odnaleźć w Raporcie ESG za 2020 r.

Warunki zatrudnienia

Rozwój pracowników

Koncentrujemy się na wszechstronnym rozwoju kompetencji i umiejętności pracowników. Cele Banku w tym obszarze wyznacza „Polityka szkoleniowa”.

W 2020 roku, w związku z pandemią COVID-19 oferowaliśmy pracownikom szkolenia w formatach zdalnych. Wspieraliśmy rozwój różnych grup pracowniczych.

 • 28,54 h

  to średnia liczba godzin szkoleniowych na pracownika w 2020 r.

Średnia liczba godzin szkoleniowych przypadająca na pracownika w podziale według płci i stanowiska w 2020 r.

2020
Średnia liczba godzin szkoleniowych przypadająca na pracownika 28,54
w tym kobiety 31,82
w tym mężczyźni 21,65
w tym kierownictwo wyższego szczebla 13,04
w tym kierownictwo niższego szczebla 17,25
w tym pozostali pracownicy 29,26

Wybrane programy szkoleniowe i rozwoju umiejętności menedżerskich zrealizowane w 2020 roku przedstawiliśmy w Raporcie ESG za 2020 r.

Regularnie dokonujemy rocznej oceny pracy i przeglądu kariery zawodowej naszych pracowników.

 • 86 %

  Odsetek pracowników, którzy w 2020 roku zostali poddani rocznej ocenie pracy i przeglądowi kariery zawodowej. W tej grupie 83% to kobiety, a 92% mężczyźni.

Bezpieczeństwo miejsca pracy

Naszym priorytetem jest zapewnienie wszystkim pracownikom bezpiecznego i komfortowego miejsca pracy. Na bieżąco monitorujemy przepisy i wytyczne związane z BHP oraz dostosowujemy miejsca pracy do wymagań stawianych w ustawodawstwie polskim i europejskim. W dialogu z przedstawicielami pracowników organizujemy posiedzenia Komisji BHP oraz współpracujemy ze Społecznymi Inspektorami Pracy.

W trosce o bezpieczeństwo pracowników i zapewnienie pełnej operacyjności Banku naturalnym priorytetem w ubiegłym roku było bardzo szybkie dostosowanie obowiązujących procedur i wdrożenie nowych zasad funkcjonowania w miejscu pracy związanych z pojawieniem się zagrożenia epidemiologicznego COVID-19. Więcej o naszych działaniach w Raporcie ESG za 2020 r.

W efekcie przejścia na tryb pracy zdalnej liczba wypadków przy pracy w 2020 roku spadła o 50%, a liczba dni niezdolności do pracy zmalała o 74%.