Środowisko

Ochrona środowiska i przeciwdziałanie skutkom zmian klimatycznych to nadrzędne cele Zielonej Bankowości – jednego z filarów strategii Odpowiedzialnej Bankowości Santander Bank Polska S.A.

Główne cele środowiskowe

Nasza Strategia Odpowiedzialnej Bankowości ogłoszona w 2019 roku wytycza działania Banku na kolejne lata i wskazuje ochronę klimatu oraz środowiska jako kluczowe obszary. Zobowiązaliśmy się do:

 • oferowania przyjaznych środowisku „zielonych” produktów i rozwiązań
 • podejmowania działań edukacyjnych skierowanych do klientów, pracowników i lokalnych społeczności
 • realizacji wewnętrznych inicjatyw zmierzających do redukcji śladu środowiskowego Banku

Jednym ze szczególnie ważnych celów Santander Bank Polska jest osiągniecie neutralności klimatycznej do 2050 roku. Cel ten realizujemy poprzez wdrażanie Strategii Net Zero. Zgodnie z założeniami Strategii Net Zero redukcja emisji gazów cieplarnianych obejmuje nasze emisje wewnętrzne, powodowane przez np. zużycie prądu, podróże służbowe czy eksploatację floty, ale także emisje będące efektem naszego finansowania – usług kredytowych, doradczych lub inwestycyjnych świadczonych klientom ze wszystkich segmentów.

Strategia Net Zero

 • od 2030 r.

  zaprzestajemy finansowania spółek energetycznych, w których przychód z produkcji energii z węgla wynosi powyżej 10%.

 • do 2030 r.

  planujemy całkowitą redukcję ekspozycji Banku wobec producentów węgla energetycznego

 • do 2050 r.

  osiągniemy neutralność klimatyczną

Zobowiązania dotyczące śladu środowiskowego:

Zobowiązania dotyczące śladu środowiskowego
KPI 2020 2021 2022 2023
Zobowiązania dotyczące śladu środowiskowego Zakupiona energia ze źródeł odnawialnych [%] 100 100 100 100
Wewnętrzne zużycie energii z odnawialnych źródeł [GWh] 30 30 32 31
Całkowite zużycie energii [GWh] 32 31 30 30
Odsetek zredukowanego zużycia plastiku jednorazowego [%] 100 100 100 100

Więcej informacji na ten temat znajduje się w raporcie ESG za 2020 r.

Model zarządzania wpływem na środowisko i klimat

Prowadzimy działalność biznesową, stosując podejście ESG, zgodnie z którym kwestie środowiskowe są jednym z kryteriów w podejmowaniu decyzji biznesowych. Przeprowadzamy ocenę – według wytycznych ESG – różnych aktywów,  które finansujemy. Pozwala nam to na szersze spojrzenie na związane z nimi ryzyka i daje szanse dla zrównoważonego rozwoju.

Polityki

’W zarządzaniu wpływem na środowisko stosujemy zasadę ostrożności, a nadrzędnym dokumentem opisującymi nasze podejście do kwestii środowiskowych jest „Polityka zrównoważonego rozwoju”, w której zobowiązujemy się do:

 • minimalizowania wpływu naszych placówek na środowisko, czyli brania pod uwagę naszego wewnętrznego śladu środowiskowego (np. zużycia energii, eksploatacji obiektów);
 • uwzględniania wpływu naszej działalność bankowej na środowisko;
 • promowania produktów i usług mających na względzie poszanowanie środowiska;
 • uwzględniania i oceniania wpływu projektów finansowanych na zmiany klimatyczne.

W 2021 roku wprowadziliśmy ,,Politykę zarządzania ryzykiem społecznym, środowiskowym i zmian klimatycznych”.

Więcej informacji na temat polityk Banku dotyczących środowiska można odnaleźć w Raporcie ESG za 2020 r.

Zarządzanie ryzykami

W Banku zidentyfikowaliśmy ryzyka społeczne i środowiskowe, w tym ryzyka klimatyczne, związane z finansowaniem przedsięwzięć klientów z sektorów wrażliwych. Środowiskowe i społeczne elementy zarządzania ryzykiem wykorzystywane są jako kryteria oceny projektów segmentu Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej. Działalność klientów tego segmentu może podlegać wyłączeniom lub ograniczeniom, które zdefiniowaliśmy w procedurach dotyczących:

 • sektora paliwowego
 • sektora energetycznego
 • sektora metalurgicznego i górniczego
 • sektora soft commodities

Więcej informacji na temat modelu zarządzania ryzykami można odnaleźć w:

Wyniki środowiskowe

Realizacja planu ograniczania śladu środowiskowego Banku

W 2020 osiągnęliśmy neutralność dotyczącą wewnętrznych emisji CO2. Było to możliwe dzięki przejściu na zieloną energię, a także zakupowi kredytów węglowych, czyli zielonych, certyfikowanych aktywów, które równoważą emisje. Wymieniliśmy też flotę samochodową na ekologiczne auta z napędem hybrydowym, które mają niższe zużycie paliwa i są niskoemisyjne.

 • neutralność emisyjna – Osiągnięta w 2020 r. neutralność emisyjna dotycząca wewnętrznych emisji CO2 Banku
 • 100% kupowanej przez Bank energii elektrycznej pochodzi z ekologicznych źródeł, głównie z elektrowni wodnych
 • 0% plastikowych butelek po wodzie – zużyliśmy 7 ton plastiku mniej

Ślad środowiskowy Banku – zestaw szczegółowych danych środowiskowych za 2020 rok i lata poprzedzające można znaleźć w Raporcie ESG za 2020 r.

Zielone finansowanie

842 mln PLN wynosi kwota zielonego finasowania. W tym sfinansowaliśmy kwotą:

 • 294 mln PLN zielone budynki posiadające certyfikaty: BREEAM Excellent lub wyżej lub LEED Gold lub wyżej,
 • 146 mln PLN rozwój OZE,
 • 176 mln PLN zakup ekologicznego transportu publicznego i samochodów.

Jako pierwsza instytucja w Polsce zaoferowaliśmy rozwiązania finansowe oparte na zasadach ESG (Environmental, Social, Governance) czy SDG (Sustainable Development Goals). Są to m.in. zielone obligacje, kredyty i obligacje ESG-linked czy transakcje zabezpieczające ryzyko zmienności stóp procentowych, oparte na zasadach zrównoważonego rozwoju.

Zielona oferta

Jako pierwsza instytucja w Polsce zaoferowaliśmy rozwiązania finansowe oparte na zasadach ESG (Environmental, Social, Governance) czy SDG (Sustainable Development Goals).

W 2020 roku Santander Leasing osiągnął rekordowe wyniki w zrealizowaniu „zielonych inwestycji” w wysokości 423 mln zł.

Więcej można przeczytać na stronie Raportu ESG za 2020 r.

Projekty objęte zielonym finansowaniem

Wspieramy naszych klientów w realizacji długoterminowych strategii transformacji ich biznesów na prośrodowiskowe i ekologiczne. Aktywnie bierzemy udział w ekozmianach polskiego sektora energetycznego, w najbliższych latach będziemy nadal finansować przejście z energetyki węglowej na OZE.

Więcej informacji na ten temat znajduje się w Raporcie ESG za 2020 r.