Zarządzanie

Celem zrównoważonego i społecznie odpowiedzialnego rozwoju w Santander Bank Polska S.A. jest budowanie długoterminowej wartości dla wszystkich interesariuszy.

Podejście do zarządzania ESG i rola Zarządu w tym obszarze

Misja

Naszą misją jest pomaganie klientom w codziennych sukcesach, a naszą wizją – bycie najlepszym bankiem detalicznym i biznesowym, cieszącym się trwałą lojalnością pracowników, klientów, społeczności i akcjonariuszy.

Jesteśmy jednym z trzech największych banków w polskim sektorze bankowym, a uwzględniając strukturę własnościową – największym bankiem prywatnym w kraju. Skala naszej działalności to:

 • 5 215 tys.

  Liczba klientów bankowych

 • 468

  Łącznie: oddziały, stanowiska zewnętrzne i wyspy akwizycyjne

 • 138

  placówek partnerskich

Rola Zarządu

Misję banku określa Zarząd Santander Bank Polska S.A., którego rolą jest również:

 • wyznaczanie długoterminowych planów, działań i celów strategicznych;
 • ustalanie założeń dla planów biznesowych i finansowych;
 • zatwierdzanie planów i monitorowanie ich wykonywania;
 • informowanie o sytuacji w Banku Rady Nadzorczej w zakresie i w terminie ustalonym z tym organem;
 • powoływanie komitetów stałych i doraźnych oraz wyznaczanie osób odpowiedzialnych za kierowanie ich pracami.

Zarządzanie ESG i odpowiedzialną bankowością

Obszar ESG w Banku zarządzany jest przez Komitet ds. Odpowiedzialnej Bankowości i Kultury Organizacyjnej. Pracom Komitetu przewodniczy Prezes Zarządu Banku.

Zakres zadań i kompetencji Komitetu ds. Odpowiedzialnej Bankowości i Kultury Organizacyjnej

 • określanie strategii i celów rocznych z zakresu odpowiedzialnej bankowości i kultury organizacyjnej,
 • zarządzanie polityką odpowiedzialnego biznesu i kulturą organizacyjną w Grupie Santander Bank Polska,
 • zapewnianie realizacji postanowień polityk społeczno-środowiskowych Santander Bank Polska S.A.,
 • zatwierdzanie długoterminowych planów działań z zakresu odpowiedzialnej bankowości i kultury organizacyjnej Santander Bank Polska S.A.,
 • koordynowanie strategii odpowiedzialnej bankowości i kultury organizacyjnej, sprawowanie nadzoru i dopasowywanie do celów biznesowych Grupy,
 • monitorowanie i prowadzenie ewaluacji wdrażanych w ramach strategii przedsięwzięć i projektów,
 • prowadzenie analizy organizacji pod kątem odpowiedzialnej bankowości oraz przestrzegania standardów kultury organizacyjnej.

Nasze podejście do odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju definiuje strategia Odpowiedzialnej Bankowości – Responsible Banking, która jest nieodłącznym elementem naszej ogólnej strategii biznesowej.

Cele wyznaczone w ramach strategii Odpowiedzialnej Bankowości, jako obowiązkowe do realizacji, mają wpływ na roczną ocenę wszystkich pracowników. Dodatkowo trzy z nich wpływają na poziom puli premiowej Zarządu.

Rola Rady Nadzorczej

Kwestiami ESG zajmuje się również Rada Nadzorcza, która sprawuje stały nadzór nad działalnością Banku oraz może powoływać komitety i wyznaczać osoby odpowiedzialne za kierowanie ich pracami. W naszym Banku funkcjonują następujące komitety Rady Nadzorczej:

 • Komitet Audytu i Zapewnienia Zgodności,
 • Komitet ds. Ryzyka,
 • Komitet Nominacji,
 • Komitet Wynagrodzeń.

Wybór Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej regulują odpowiednie polityki. Odbywa się on przy uwzględnieniu strategii różnorodności w procesie doboru, oceny kwalifikacji oraz sukcesji organów nadzorujących i zarządzających. Obowiązująca w Santander Bank Polska S.A. „Polityka różnorodności w składzie Zarządu Santander Bank Polska S.A.” propaguje zróżnicowanie członków Zarządu pod względem ich cech i kwalifikacji w celu pozyskania różnych punktów widzenia i szerokiego zakresu doświadczeń, zapewniających niezależność opinii oraz znaczne spektrum kryteriów decyzyjnych.

Dbamy nie tylko o to, aby członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej charakteryzowali się szerokim zakresem kompetencji, wysokimi kwalifikacjami zawodowymi, adekwatnym doświadczeniem zawodowym, umiejętnościami i nieposzlakowaną opinią, ale również dążymy do osiągnięcia równowagi płci w składzie tych organów i zwiększenia różnorodności ze względu na wiek, wykształcenie, doświadczenie i pochodzenie geograficzne.

Więcej informacji o zasadach wyboru członków Zarządu i Rady Nadzorczej znajduje się w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. w 2020 roku.

Poznaj szczegóły dotyczące struktury zarządczej banku:

Główne polityki obszaru ESG

Nasze ogólne, dobrowolne zobowiązania i zasady etyczne, społeczne i środowiskowe, które wykraczają poza ramy prawne, zawarte są w dokumencie: Polityka zrównoważonego rozwoju.

Uzupełniają ją inne polityki dotyczące zagadnień ESG i zrównoważonego rozwoju, w tym m.in.:

 1. Polityka zarządzania zmianami klimatycznymi i ochroną środowiska,
 2. Polityka praw człowieka,
 3. Polityki zarządzania ryzykiem sektorowym dla sektorów o podwyższonym ryzyku, w tym przemysłu zbrojeniowego, sektora energetycznego, górnictwa i metalurgii oraz przemysłu drzewnego,
 4. Polityka wolontariatu pracowniczego Santander Bank Polska S.A,
 5. Generalny Kodeks Postępowania,
 6. Polityki regulujące zarządzanie obszarem łańcucha dostaw banku.

Ryzyka ESG

Grupa Santander Bank Polska na bieżąco modyfikuje i rozwija metody zarządzania ryzykiem, uwzględniając zmiany w profilu ryzyka Grupy, otoczeniu gospodarczym, wymogi regulacyjne i najlepsze praktyki rynkowe. Kierunek działań wytyczają Zarząd i Rada Nadzorcza, które także aktywnie wspierają strategie zarządzania ryzykiem poprzez: akceptację kluczowych polityk w zakresie zarządzania ryzykiem, uczestniczenie w komitetach wspomagających zarządzanie ryzykiem, przeglądach i akceptacji ryzyk, a także raportów dotyczących ich poziomu.

Zagadnienia związane z ryzykiem społecznym i środowiskowym zawarte są w dokumentach: „Polityka zrównoważonego rozwoju” Santander Bank Polska S.A. oraz w uzupełniającej „Polityce zarządzania ryzykiem społecznym, środowiskowym i zmian klimatycznych”. Zawierają one zobowiązanie, iż w procesie podejmowania decyzji będziemy uwzględniać wymiar etyczny, społeczny i środowiskowy, a także kryteria finansowe i czynniki ryzyka. Stosujemy polityki środowiskowe dla sektorów podwyższonego ryzyka, które określają kryteria udzielania produktów i usług finansowych (m.in. wszystkich form finansowania, usług ubezpieczeniowych, usług zarządzania aktywami, inwestycji kapitałowych oraz usług doradczych).

Strategia Odpowiedzialnej Bankowości

Dwa główne filary, na których budujemy naszą odpowiedzialną bankowość, to kultura korporacyjna i zrównoważone finanse.

Nasze zobowiązania i poziom ich wdrożenia w 2020 roku

Publiczne zobowiązania
Publiczne zobowiązania 2020
10 najlepszych firm, dla których warto pracować Certyfikat Top Employer
Kobiety na wysokich stanowiskach 35%
Równość wynagrodzeń (wskaźnik Equal Pay Gap) 2,5 Cele wpływające na poziom puli premiowej Zarządu
Liczb ludzi wzmocnionych finansowo 14 897
Zielone finansowanie pozyskane i ułatwione 187 mln EUR
Elektryczność pozyskana ze źródeł odnawialnych 100%
Rezygnacja z użytkowania jednorazowego plastiku (% osiągnięcia celu) 100%
Stypendia, staże, przedsiębiorczość 3 291
Liczba wspartych osób 174 511

Etyka i przeciwdziałanie korupcji

Generalny Kodeks Postępowania

W Grupie Santander i Grupie Kapitałowej Santander Bank Polska funkcjonuje sprawna infrastruktura etyczna, której fundamentem jest „Generalny Kodeks Postępowania” (Kodeks), zawierający standardy etyczne obowiązujące wszystkich pracowników oraz zapisy dotyczące konkretnych sytuacji.

Za stosowanie zasad Kodeksu odpowiedzialne są wszystkie jednostki Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska. Szczególna rola przypada kierownictwu jednostki Compliance, Audytowi Wewnętrznemu, Komitetowi Audytu i Zapewnienia Zgodności, Jednostka ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi, które powinny zapewniać przestrzeganie Generalnego Kodeksu Postępowania przez osoby podlegające Kodeksowi.

Więcej informacji o naszych wartościach.

Zgłaszanie naruszeń

W Generalnym Kodeksie Postępowania wyodrębniona została część dotycząca whistleblowingu, czyli procesu zgłaszania naruszeń i nieprawidłowości.

Procedura zapewnia poufność i analizę przekazywanych informacji. Wobec osób zgłaszających obowiązuje zakaz stosowania jakichkolwiek środków o charakterze represyjnym lub wyciągania wobec nich jakichkolwiek konsekwencji za zgłoszenie nieprawidłowości. Elementy naszej polityki dotyczącej zgłaszania naruszeń etycznych znajdują się także w polityce „Szacunek i godność”.

Pracownicy mają do dyspozycji łącznie cztery kanały do zgłaszania wątpliwości etycznych:

 1. etyczny telefon zaufania do zgłaszania (w tym anonimowo) naruszeń przepisów prawa, zasad etycznych, przypadków korupcji, oszustw, prania pieniędzy, nieprzestrzegania procedur wewnętrznych, wycieków informacji chronionych, podejmowania nadmiernego ryzyka, fałszowania zapisów księgowych, oszustw finansowych, lekceważenia obowiązków kontrolnych czy manipulacji danymi;
 2. relacyjny telefon zaufania przeznaczony do zgłaszania przejawów dyskryminacji, mobbingu, molestowania i innych naruszeń w relacjach pracowniczych, w tym naruszeń wartości i zachowań korporacyjnych;
 3. specjalną skrzynkę mailową etyka@santander.pl;
 4. aplikację KLAKSON – formularz online do zgłaszania wszystkich wymienionych powyżej zdarzeń.
 • 228

  zgłoszeń w 2020 roku

 • 251

  zgłoszeń w 2019 roku

Przeciwdziałanie korupcji

Przeciwstawiamy się wszelkim formom korupcji. Nasze standardy etyczne w tym obszarze są zapisane w dokumentach:

 • Generalny Kodeks Postępowania,
 • Kodeks postępowania na rynkach papierów wartościowych,
 • Ogólna polityka konfliktu interesów,
 • Polityka przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
 • Polityka ochrony danych osobowych,
 • Polityka zrównoważonego rozwoju,
 • Program antykorupcyjny,
 • Polityka zapobiegania ryzyku odpowiedzialności karnej – Corporate Defense,
 • Polityka zapewnienia zgodności,
 • Model zarządzania ryzykiem reputacji – określa zasady zarządzania ryzykiem i kontrolowania go, kluczowe elementy, zasady i procesy, a także role i odpowiedzialność oraz nadzór wewnętrzny.
 • 0

  potwierdzonych przypadków korupcji w Banku i Grupie Kapitałowej Santander Bank Polska w 2020 roku

 • 1

  zgłoszenie zakwalifikowane jako potencjalne ryzyko wystąpienia korupcji (złożone przez dostępne kanały zgłaszania nieprawidłowości) w Banku i Grupie Kapitałowej Santander Bank Polska w 2020 roku

Transparentność

Wszyscy, na których wpływamy my i którzy wpływają na nas, to interesariusze Grupy Santander Bank Polska. Tworzymy mapy grup naszych interesariuszy i kanałów kontaktu z nimi, badamy ich różnorodne potrzeby oraz siłę wzajemnych wpływów, a przede wszystkim pozostajemy z nimi w interakcji i dialogu.

Prowadzimy systematyczny dialog z interesariuszami i dokładamy wszelkich starań, aby dostarczać im w transparentny sposób kompletne i użyteczne informacje na temat naszej działalności oraz jej efektów.

Nasza spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, co jest dla nas ważną motywacją do ciągłego doskonalenia metod komunikacji z otoczeniem biznesowym i społecznym.

 Akcje naszej spółki wchodzą w skład indeksów:

 • WIG20
 • WIG-Banki
 • WIG-ES

Struktura własnościowa Santander Bank Polska S.A.
(stan na dzień 31.12.2020 r.)

Dbamy o relacje z inwestorami i innymi uczestnikami rynku kapitałowego. Więcej informacji na ten temat znajduje się w Serwisie Relacji Inwestorskich Banku.