Rola banków w zielonej odbudowie gospodarki po pandemii COVID-19

WiseEuropa Insight dla Santander Bank Polska

Santander Bank Polska we współpracy z Fundacją Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych i Europejskich – WiseEuropa, przygotował raport dotyczący roli sektora bankowego w zielonej odbudowie gospodarki po pandemii COVID`19. Dokument, opublikowany w styczniu b.r. zawiera rekomendacje, które pozwolą na sprawną realizację krajowego planu odbudowy oraz mogą przyczynić się do zwiększonego zaangażowania instytucji finansowych w proces wsparcia niskoemisyjnej transformacji.

Odbudowa gospodarki po pandemii COVID-19 będzie nierozerwalnie związana z jej jednoczesną transformacją w kierunku zeroemisyjnym oraz bardziej zrównoważonym. Środki finansowe, z których Polska będzie mogła skorzystać w ramach programu Next Generation EU, stanowić będą podstawowe źródło finansowania niezbędnych reform oraz inwestycji wspierających ten proces. Jednak dla pełnej realizacji planu odbudowy niezbędna jest także mobilizacja kapitału prywatnego. Stąd tak istotne jest znalezienie synergii między działaniami sektora publicznego (w tym Komisji Europejskiej i rządów), a aktywnością instytucji finansowych, zwłaszcza banków komercyjnych

Zgodnie z raportem, aby poprawić klimat inwestycyjny potrzebne jest:

  • odblokowanie regulacji dla kluczowych rynków zielonych inwestycji tj. wiatr na lądzie, wiatr na morzu, termomodernizacja, ekologiczne rolnictwo itp.

  • wprowadzenie reform eliminujących sprzeczności między polityką rozwoju a polityką odbudowy

  • zapewnienie zgodności inwestycji proponowanych w ramach krajowego planu odbudowy z unijną taksonomią zrównoważonego finansowania

  • wdrożenie wymogów raportowania niefinansowego, które są niezbędne do kompleksowej oceny zgodności projektów z celami środowiskowymi

Ważne jest także wpisanie środków dotacyjnych EU w ofertę komercyjną banków oraz opracowanie oferty gwarancyjnej i współfinansowania podnoszącego atrakcyjność komercyjnych produktów finansujących zieloną transformację. Sektor bankowy stoi natomiast przed wyzwaniem dopasowania swojej oferty do wyzwań, jakie związane są z budową niskoemisyjnej gospodarki. Więcej informacji w raporcie.