Forum ESG w Santander Bank Polska

W III kwartale 2021 r. powołaliśmy Forum ESG (z ang. Enviromental, Social, Governance) pod przewodnictwem Prezesa Zarządu, w skład którego wchodzą przedstawiciele wszystkich pionów banku. Pozwoli to wzmocnić analizy w zakresie najważniejszych wyzwań oraz potencjalnych szans biznesowych związanych z czynnikami ESG w każdym obszarze działalności banku.

Forum ESG to grupa robocza, która na bieżąco opracowuje i wdraża w banku rozwiązania z zakresu:

  • zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnej bankowości

  • kultury organizacyjnej.

Kwestie czynników ESG nie są dla nas nowym zagadnieniem. Santander Bank Polska od kilku lat przedstawia raporty podsumowujące wpływ organizacji na obszary ESG. W obliczu postępujących zmian klimatycznych oraz zaplanowanych na najbliższe lata zmian regulacyjnych dostosowujemy się do nowych wyzwań oraz wymogów.

Celem zrównoważonego i społecznie odpowiedzialnego rozwoju w Santander Bank Polska jest budowanie długoterminowej wartości dla wszystkich interesariuszy. Nasze podejście do odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju definiuje strategia Odpowiedzialnej Bankowości – Responsible Banking. Jest ona nieodłącznym elementem naszej ogólnej strategii biznesowej.