O raporcie

Raport Odpowiedzialnego Biznesu 2020 Santander Bank Polska S.A. jest już naszym ósmym raportem prezentującym wpływ naszej organizacji na kwestie społeczne, ekonomiczne i środowiskowe. Dotyczy on okresu od 01.01.2020 do 31.12.2020 r., chyba, że w treści raportu zaznaczono inaczej. Raporty publikujemy w cyklu rocznym.

 • GRI:
 • 102-46 Proces definiowania treści raportu
  Proces definiowania treści raportu
 • 102-47 Zidentyfikowane istotne tematy
  Zidentyfikowane istotne tematy
 • 102-48 Wyjaśnienia dotyczące efektów jakichkolwiek korekt informacji zawartych w poprzednich raportach z podaniem powodów ich wprowadzenia oraz ich wpływu
  Wyjaśnienia dotyczące efektów jakichkolwiek korekt informacji zawartych w poprzednich raportach z podaniem powodów ich wprowadzenia oraz ich wpływu
 • 102-50 Okres raportowania
  Okres raportowania
 • 102-51 Data publikacji ostatniego raportu (jeśli został opublikowany)
  Data publikacji ostatniego raportu (jeśli został opublikowany)
 • 102-52 Cykl raportowania
  Cykl raportowania
 • 102-54 Wskazanie, czy raport sporządzono zgodnie ze Standardem GRI w opcji Core lub Comprehensive
  Wskazanie, czy raport sporządzono zgodnie ze Standardem GRI w opcji Core lub Comprehensive
 • 102-55 Indeks treści GRI
  Indeks treści GRI

Raporty publikujemy w cyklu rocznym. Poprzedni Raport za 2019 r. opublikowaliśmy 5 sierpnia 2020 r. Strona główna – Santander Raport Odpowiedzialnego Biznesu 2019

Raport został opracowany zgodnie z międzynarodowym standardem Global Reporting Initiative (GRI), na poziomie podstawowym (Core).

Raport przedstawia informacje najistotniejsze z punktu widzenia inwestorów, regulatorów oraz Unii Europejskiej. Są to m.in.: wskaźniki ESG (Enviromental, Social, Governance), wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące ujawniania informacji niefinansowych związanych z oddziaływaniem na klimat oraz zasady UNEP FI – Principles for Responsible Banking.

Raport odnosi się również do międzynarodowych wytycznych i celów istotnych z punktu widzenia naszej organizacji i sektora finansowego:

Wytycznych Komisji Europejskiej dotyczących ujawniania informacji niefinansowych związanych z oddziaływaniem na klimat (tabela)

Grupy zadaniowej ds. ujawniania informacji finansowych związanych z klimatem – TCFD (tabela).

Czynników ESG – środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego (tabela).

Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG) zidentyfikowanych jako strategiczne dla Santander Bank Polska (tabela).

UNEP Finance Principles for Responsible Banking – PRB (tabela).

W tabeli Indeks GRI wskazane są treści raportu dotyczące poszczególnych wytycznych i celów.

 • GRI:
 • 102-49 Znaczne zmiany w stosunku do poprzedniego raportu dotyczące zakresu, zasięgu lub metod pomiaru zastosowanych w raporcie
  Znaczne zmiany w stosunku do poprzedniego raportu dotyczące zakresu, zasięgu lub metod pomiaru zastosowanych w raporcie

Określenie istotnych tematów raportowania

Przyjęty standard raportowania wymaga procesu określenia istotnych tematów (material topic) objętych raportem. W celu określenia kluczowych tematów raportowania, które najlepiej zobrazują skalę i wyniki naszej działalności,  w 2021 roku zorganizowaliśmy dwie sesje dialogowe z interesariuszami wg wytycznych standardu dialogu z interesariuszami AA1000SES. Przeprowadziliśmy także wewnętrzną analizę wpływu naszej organizacji na społeczeństwo, gospodarkę oraz środowisko naturalne, zrealizowaliśmy również wewnętrzne warsztaty dla menedżerów poświęcone zrównoważonemu finansowaniu.

Finalną decyzję dotyczącą istotności zidentyfikowanych tematów raportowania podjął Prezes Zarządu Banku.

Wyniki powyższych analiz zostały uwzględnione przy tworzeniu niniejszego raportu. Wszystkie tematy raportowania, które zostały wyróżnione w procesie określania treści raportu jako najistotniejsze, wpływają zarówno na naszą organizację i jej cele, jak i na nasze otoczenie.

W bieżącym raporcie nie zaszły znaczące zmiany dotyczące zastosowanych metod pomiarów w stosunku do raportu poprzedniego.

Zmianie uległy istotne tematy raportowania – zestawienie istotnych tematów raportowania za 2019 r. i 2020 r. przedstawia tabela.

Istotne tematy raportowania

Lista priorytetowych tematów raportowania za 2020 r. powstała w wyniku działań przedstawionych powyżej. Kolejność zapisania istotnych tematów raportowania nie oznacza gradacji ich istotności. (zostały spisane poniżej zgodnie z kolejnością zaprezentowania w raporcie).

Tematy zostały przedstawione w poniższej tabeli w zestawieniu z istotnymi tematami raportowania w 2019 r.

Istotne tematy raportowania są zbieżne z priorytetami strategii Odpowiedzialnej Bankowości Santander Bank Polska S.A. (Responsible Banking), będącej elementem ogólnej strategii biznesowej Banku. Temat polityka klimatyczna, jako istotny dla nas i naszych interesariuszy, został zaprezentowany w szerokim zakresie z uwzględnieniem wskaźników KE/TCFD. Obejmuje on również dwa aspekty uznane za kluczowe przez Grupę Santander –„Portfolio alignment towards net zero” i „Green finance”.

Istotne tematy raportowania

Temat Istotny temat 2020 Istotny temat 2019 Wpływ na bank Wpływ na otoczenie
Wyniki finansowe TAK TAK TAK TAK
Kompleksowe zarządzanie ryzykiem, w tym ryzykiem ESG TAK NIE TAK TAK
Wartości i etyka TAK TAK TAK TAK
Pozytywne doświadczenia klientów (NPS) TAK TAK TAK TAK
Bezpieczeństwo usług, transakcji i danych klientów TAK TAK TAK TAK
Cyfryzacja i innowacje TAK NIE TAK TAK
Polityka klimatyczna TAK TAK TAK TAK
Zrównoważone finansowanie TAK NIE TAK TAK

Pozostałe istotne aspekty:

 • Odpowiedź banku na pandemię Covid-19
 • Warunki pracy
 • Rozwój pracowników
 • Bezpieczeństwo i wellbeing pracowników
 • Inkluzywna bankowość
 • Zaangażowanie społeczne
 • Różnorodność w miejscu pracy
 • Bezpośredni wpływ na środowisko
 • Odpowiedzialny łańcuch dostaw