Odpowiedzialna sprzedaż i marketing

SDG: 
Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
Cel 17 - Partnerstwa na rzecz celów

Przeciwdziałanie misselingowi

Włączająca bankowość w naszym Banku rozumiana jest szeroko – uwzględniamy wszelkie potrzeby, możliwości i ograniczenia klientów w ofercie produktowej i sposobie świadczenia usług. Zbudowaliśmy kulturę korporacyjną wolną od wykluczeń. Tolerancja, uważne słuchanie i indywidualne podejście to postawa promowana wśród pracowników i takiej oczekujemy od naszego zespołu w stosunku do klientów. Naszych doradców obowiązują precyzyjne procedury sprzedażowe. Dbamy także o wspieranie ich szkoleniami dotyczącymi obsługi osób ze szczególnymi potrzebami.

Polityki i regulacje stanowiące ramy przeciwdziałania misselingowi:

 • Generalny Kodeks Postępowania

 • Polityka ochrony konsumentów w Santander Bank Polska S.A.

 • Polityka komercjalizacji i monitoringu produktów i usług w Santander Bank Polska S.A.

 • Polityka przyjmowania i przekazywania zachęt w Santander Bank Polska S.A.

 • Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów

 • Procedura kontroli jakości sprzedaży produktów inwestycyjnych – misselling

Uzupełnienie regulacji w 2020 r.

Wprowadziliśmy Dobre praktyki obsługi klientów wrażliwych w Santander Bank Polska S.A. Procedura pomaga w tworzeniu produktów i usług oraz m.in. procesów sprzedażowych i obsługowych uwzględniających wrażliwość i szczególne wymagania klientów, m.in. w celu pogłębienia przeciwdziałania missellingowi i odpowiedzialnej sprzedaży. W intranecie stworzyliśmy stronę dotyczącą nowej regulacji i obowiązujących w Banku innych zasad dotyczących grup wrażliwych.

Procedury i praktyki

Wszystkie procedury sprzedażowe przed ich wprowadzeniem weryfikujemy, m.in. w celu przeciwdziałania ryzyku misselingu. Kluczową rolę spełnia tu Obszar Zapewnienia Zgodności, który również nadzoruje i monitoruje proces identyfikacji zdarzeń missellingowych. Ścieżki raportowania compliance pozwalają na eskalację zdarzeń missellingowych do Lokalnego Komitetu Marketingu i Monitoringu Produktów, Generalnego Komitetu Zapewniania Zgodności, Zarządu Banku i Komitetu Audytu i Zapewnienia Zgodności oraz Rady Nadzorczej. Zidentyfikowane zdarzenie missellingowe może wiązać się z konsekwencjami finansowymi dla odpowiedzialnego za nie pracownika.

Powyżej wskazane zasady dotyczą również Placówek Partnerskich.

Promocja etycznych postaw wśród pracowników

Systematycznie realizujemy inicjatywy związane z budowaniem odpowiedzialnego bankowania.

 • Wszyscy pracownicy objęci są obowiązkowymi szkoleniami e-learningowymi, dotyczącymi Generalnego Kodeksu Postępowania i zagadnień etycznych, z zakresu ograniczania ryzyka conduct oraz komercjalizacji produktów i usług, a także dobrych praktyk dotyczących klientów wrażliwych. Szkolenia powtarzamy okresowo i dostosowujemy do zmieniającej się rzeczywistości oraz praktyk sprzedażowych.
 • W intranecie regularnie publikujemy artykuły dotyczące zagadnień etycznych i odpowiedzialnej sprzedaży.
 • Tematy odpowiedzialności i przeciwdziałania misselingowi są stałą częścią programu Tygodnia Ryzyka i RiskPro.

Inicjatywy zrealizowane w 2020 roku

 • Obszar Zapewnienia Zgodności zorganizował Kongres Compliance, którego celem było przekazanie pracownikom odpowiedzialnym za ofertę głównych zasad tworzenia produktów i usług klientocentrycznych, przy uwzględnianiu zasad ochrony konsumentów.
 • W związku z lawinowym wzrostem transakcji wykonywanych drogą elektroniczną i upowszechnienia usług bankowości elektronicznej, przeprowadziliśmy szereg kampanii skierowanych do klientów. Akcje edukacyjno-informacyjne dotyczyły bezpiecznych zachowań w sieci i odpowiedzialnego korzystania z usług bankowości elektronicznej.

Więcej przeczytasz tutaj

 • GRI:
 • 102-12 Zewnętrzne, przyjęte lub popierane przez organizację ekonomiczne, środowiskowe i społeczne deklaracje, zasady i inne inicjatywy
  Zewnętrzne, przyjęte lub popierane przez organizację ekonomiczne, środowiskowe i społeczne deklaracje, zasady i inne inicjatywy
 • ESG: S - Społeczeństwo Nasze podejście do Społecznej odpowiedzialności
  Nasze podejście do Społecznej odpowiedzialności
 • PRB 4 Interesariusze Będziemy aktywnie i odpowiedzialnie konsultowali się, angażowali i współpracowali z interesariuszami, aby osiągać cele istotne dla społeczeństwa.
  Będziemy aktywnie i odpowiedzialnie konsultowali się, angażowali i współpracowali z interesariuszami, aby osiągać cele istotne dla społeczeństwa.

Deklaracja Odpowiedzialnej Sprzedaży

Jesteśmy sygnatariuszem-inicjatorem Deklaracji Odpowiedzialnej Sprzedaży. Celem deklaracji jest podnoszenie i upowszechnianie standardów etycznych w relacjach z klientem, edukowanie biznesu i konsumentów, zwiększanie zaufania do branży finansowej oraz przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom.

W 2020 r. poddaliśmy się niezależnemu audytowi potwierdzającemu zgodność naszych działań ze zobowiązaniami zapisanymi w Deklaracji. W trzystopniowej skali ocen uzyskaliśmy poziom drugi.

Więcej informacji na temat Deklaracji Odpowiedzialnej Sprzedaży: www.santander.pl/aktualnosci/aktualnosci-lista/santander-bank-polska-w-gronie-inicjatorow-deklaracji-odpowiedzialnej-sprzedazy oraz na stronie www.odpowiedzialnasprzedaz.pl.

Odpowiedzialny marketing i oznakowanie

Dbamy o zgodność produktów i usług z regulacjami, a także o to, by nasza komunikacja marketingowa była etyczna. Te kwestie w Banku regulują:

 • Podręcznik reklamy i komunikacji marketingowej Santander Bank Polska S.A.,

 • Procedura przygotowania i weryfikacji komunikacji oraz materiałów reklamowych w Santander Bank Polska S.A.,

 • Wytyczne w zakresie komunikacji i reklamy dla poszczególnych produktów dla klienta indywidualnego oraz korporacyjnego

 • GRI:
 • 417-2 Całkowita liczba przypadków niezgodności z regulacjami i dobrowolnym kodeksami dotyczącymi oznakowania i informacji o produktach i usługach
  Całkowita liczba przypadków niezgodności z regulacjami i dobrowolnym kodeksami dotyczącymi oznakowania i informacji o produktach i usługach
 • 417-3 Całkowita liczba przypadków niezgodności z regulacjami i dobrowolnym kodeksami regulującymi kwestie komunikacji marketingowej
  Całkowita liczba przypadków niezgodności z regulacjami i dobrowolnym kodeksami regulującymi kwestie komunikacji marketingowej
 • 419-1 Kwota istotnych kar oraz całkowita liczba sankcji pozafinansowych z tytułu niezgodności z prawem i regulacjami
  Kwota istotnych kar oraz całkowita liczba sankcji pozafinansowych z tytułu niezgodności z prawem i regulacjami

Zgodność z regulacjami w zakresie odpowiedzialnej sprzedaży i marketingu

W 2020 r.:

0

Całkowita liczba sankcji pozafinansowych z tytułu niezgodności z prawem i regulacjami (w zakresie usług i produktów, oferty i/lub relacji z klientami).

0

Całkowita liczba przypadków niezgodności z regulacjami i dobrowolnymi kodeksami regulującymi kwestie komunikacji marketingowej.

0

Całkowita liczba przypadków niezgodności z regulacjami i dobrowolnymi kodeksami dotyczącymi oznakowania i informacji o produktach i usługach.

Kwota istotnych kar oraz całkowita liczba sankcji pozafinansowych z tytułu niezgodności z prawem i regulacjami (w zakresie usług i produktów, oferty i/lub relacji z klientami): 23 634 055 zł.

W 2020 roku Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w postępowaniu dotyczącym stosowania przez Bank niedozwolonych postanowień umownych we wzorach aneksów do umów o kredyt hipoteczny udzielony w CHF i EUR, wydał decyzję nr 12/2020 i uznał klauzule opisujące zasady ustalania przez Bank kursów walut za niedozwolone, zakazał ich stosowania oraz nałożył na Bank karę finansową w wysokości 23 634 055 zł. Decyzja jest nieprawomocna, Bank odwołał się od decyzji do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.