Struktura zarządcza

SDG: 
Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu
Cel 17 - Partnerstwa na rzecz celów

 • GRI:
 • 102-18 Struktura nadzorcza organizacji wraz z komisjami podlegającymi pod najwyższy organ nadzorczy
  Struktura nadzorcza organizacji wraz z komisjami podlegającymi pod najwyższy organ nadzorczy
 • 102-22 Skład najwyższego organu zarządczego oraz jego komitety
  Skład najwyższego organu zarządczego oraz jego komitety
 • 102-23 Przewodniczący najwyższego organu zarządczego
  Przewodniczący najwyższego organu zarządczego
 • 102-24 Sposób nominowania i wyboru członków najwyższego organu zarządczego/nadzorczego
  Sposób nominowania i wyboru członków najwyższego organu zarządczego/nadzorczego
 • 102-26 Rola najwyższego organu zarządczego w definiowaniu celów, wartości i strategii
  Rola najwyższego organu zarządczego w definiowaniu celów, wartości i strategii
 • 102-27 Działania podejmowane w celu rozwijania wiedzy najwyższego organu zarządczego z zakresu ESG
  Działania podejmowane w celu rozwijania wiedzy najwyższego organu zarządczego z zakresu ESG
 • 102-28 Ocena wyników najwyższego organu zarządzającego
  Ocena wyników najwyższego organu zarządzającego
 • ESG: G – Ład korporacyjny Nasze podejście do Ładu korporacyjnego
  Nasze podejście do Ładu korporacyjnego
 • ESG: E- Środowisko Nasze podejście do Środowiska
  Nasze podejście do Środowiska

Zarząd Santander Bank Polska S.A.

Santander Bank Polska S.A. jest zarządzany oraz reprezentowany przez Zarząd, który:

 • określa misję banku;
 • wyznacza długoterminowe plany, działania i cele strategiczne;
 • ustala założenia dla planów biznesowych i finansowych;
 • zatwierdza plany i monitoruje ich wykonywanie;
 • informuje o sytuacji w banku Radę Nadzorczą w zakresie i w terminie ustalonym z tym organem;
 • powołuje komitety stałe i doraźne oraz wyznacza osoby odpowiedzialne za kierowanie ich pracami.

Skład zarządu (stan na 31 grudnia 2020 r.)

Michał Gajewski
Prezes Zarządu, CEO

Andrzej Burliga
Wiceprezes Zarządu, kierujący Pionem Zarządzania Ryzykiem

Michael McCarthy
Wiceprezes Zarządu, kierujący Pionem Bankowości Biznesowej i Korporacyjnej

Juan de Porras Aguirre
Wiceprezes Zarządu, kierujący Pionem Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej

Arkadiusz Przybył
Wiceprezes Zarządu, kierujący Pionem Bankowości Detalicznej

Patryk Nowakowski
Członek Zarządu, kierujący Pionem Transformacji Cyfrowej

Maciej Reluga
Członek Zarządu, kierujący Pionem Zarządzania Finansami, Główny Ekonomista Banku

Carlos Polaino Izquierdo
Członek Zarządu, kierujący Pionem Rachunkowości i Kontroli Finansowej

Dorota Strojkowska
Członek Zarządu, kierująca Pionem Partnerstwa Biznesowego

Rada Nadzorcza Santander Bank Polska S.A.

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Banku oraz może powoływać komitety i wyznaczać osoby odpowiedzialne za kierowanie ich pracami. W naszym Banku funkcjonują następujące komitety Rady Nadzorczej:

 • Komitet Audytu i Zapewnienia Zgodności,
 • Komitet ds. Ryzyka,
 • Komitet Nominacji,
 • Komitet Wynagrodzeń.

Skład Rady Nadzorczej (stan na 31 grudnia 2020 r.)

Gerry Byrne
Przewodniczący Rady Nadzorczej

José Luis de Mora
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Dominika Bettman
Członek Rady Nadzorczej

Jose Garcia Cantera
Członek Rady Nadzorczej

Danuta Dąbrowska
Członek Rady Nadzorczej

Isabel Guerreiro
Członek Rady Nadzorczej

David R. Hexter
Członek Rady Nadzorczej

John Power
Członek Rady Nadzorczej

Jerzy Surma
Członek Rady Nadzorczej

Marynika Woroszylska-Sapieha
Członek Rady Nadzorczej

Wszyscy członkowie Zarządu oraz wszyscy członkowie Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A. spełniają wymogi wynikające z art. 22aa Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku: Prawo bankowe, dotyczące ograniczeń w liczbie pełnionych przez nich funkcji w Zarządach i Radach Nadzorczych innych spółek.

Wybór Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej regulują odpowiednie polityki. Odbywa się on przy uwzględnieniu strategii różnorodności w procesie doboru, oceny kwalifikacji oraz sukcesji organów nadzorujących i zarządzających.

Zarząd rozwija swoją wiedzę w zakresie tematów ekonomicznych, środowiskowych i społecznych. Otrzymuje również raporty z cyklicznie przeprowadzanych dialogów z interesariuszami dotyczących kluczowych dla Banku tematów ESG i bierze udział w ich analizie. W 2021 roku ocena realizacji celów strategii Responsible Banking, w tym realizacji zadań sprzyjających środowisku i przeciwdziałających zmianom klimatu, jest jednym z kryteriów ustalania wysokości premii przyznawanej członkom Zarządu oraz Przewodniczącemu Rady Nadzorczej. Bank w Polsce jest pierwszym w Grupie Santander, który wprowadził tę zależność. Pod uwagę brany jest postęp wykonany w danym roku w trzech najważniejszych obszarach strategii Odpowiedzialnej Bankowości jakimi są: promocja różnorodności, wsparcie finansowe w postaci ułatwiania dostępu do usług finansowych i edukacja finansowa oraz rozwój zielonej oferty. Poziom realizacji tych celów ma wpływ na 1/3 puli premii wynikającej z 50% oceny ogólnej kondycji banku. Ponadto zarówno Członkowie Zarządu, jak i najwyższa kadra zarządzająca i wszyscy pracownicy w swoich celach mają wpisaną realizację założeń agendy Odpowiedzialnej Bankowości. Od 2021 roku realizacja priorytetów z obszaru Odpowiedzialnej Bankowość jako jeden z celów strategii operacyjnej banku stanowi min. 10% oceny w ramach części „WHAT”.