Bezpieczeństwo w miejscu pracy

SDG: 
Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia
Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Naszym priorytetem jest zapewnienie wszystkim pracownikom bezpiecznego i komfortowego miejsca pracy. Minionym rok wymagał od nas szybkiej odpowiedzi na sytuację epidemiologiczną w kraju i zadbanie o zdrowie zatrudnionych osób.

 • GRI:
 • 403-2 Identyfikacja zagrożeń, ocena ryzyka i badanie incydentów
  Identyfikacja zagrożeń, ocena ryzyka i badanie incydentów
 • 403-4 Udział pracowników, konsultacje i komunikacja w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
  Udział pracowników, konsultacje i komunikacja w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • 403-6 Promocja zdrowia
  Promocja zdrowia
 • 403-9 Rodzaj i wskaźnik urazów związanych z pracą
  Rodzaj i wskaźnik urazów związanych z pracą
 • ESG: S – Społeczeństwo Nasze podejście do Społecznej odpowiedzialności
  Nasze podejście do Społecznej odpowiedzialności

Na bieżąco monitorujemy przepisy i wytyczne związane z BHP oraz dostosowujemy miejsca pracy do wymagań stawianych w ustawodawstwie polskim i europejskim. W celu dialogu z przedstawicielami pracowników organizujemy posiedzenia Komisji BHP oraz współpracujemy ze Społecznymi Inspektorami Pracy.

Wszystkie ważne i praktyczne informacje dla pracowników dotyczące BHP umieściliśmy w intranecie. W związku z pandemią utworzyliśmy specjalną zakładkę poświęconą chorobie COVID-19, gdzie zamieściliśmy przydatne wskazówki.

W 2020 roku, we wszystkich większych jednostkach Centrum Wsparcia Biznesu przeprowadziliśmy audyty BHP.

 • GRI:
 • 403-6 Promocja zdrowia
  Promocja zdrowia

Zapewnienie bezpieczeństwa w czasie pandemii COVID-19

W trosce o bezpieczeństwo pracowników i zapewnienie pełnej operacyjności Banku naturalnym priorytetem w ubiegłym roku było bardzo szybkie dostosowanie obowiązujących procedur i wdrożenie nowych zasad funkcjonowania w miejscu pracy związanych z pojawieniem się zagrożenia epidemiologicznego COVID-19.

Wprowadziliśmy pakiet procedur oraz instrukcji. Należą do nich:

 • Procedura kryzysowa na okoliczność pojawienia się lub podejrzenia pojawienia się wirusa SARS-CoV-2 (koronawirusa) w miejscu pracy,
 • Instrukcja dotycząca dezynfekcji powierzchni płaskich,
 • Instrukcja dotycząca noszenia maseczki,
 • Instrukcja mycia rąk,
 • Informacja na temat techniki dezynfekcji rąk,
 • Instrukcja dotycząca zakładania i zdejmowania rękawic.

Kompleksowa ochrona – zdrowie pracowników priorytetem

W celu zachowania pełnej ciągłości biznesowej w 2020 roku skupiliśmy się na ochronie zdrowia wszystkich pracowników. Wprowadziliśmy zmiany w organizacji pracy:

 • Przesunęliśmy do pracy zdalnej wszystkich pracowników mogących realizować procesy biznesowe w tym trybie.

 • Zrealizowaliśmy działania zapewniające kadrom Banku (w liczbie stanowiącej około 60% całości zatrudnienia) warunki do efektywnej i bezawaryjnej pracy w trybie home office.

 • Ze względu na przebieg sytuacji epidemicznej praca w modelu zdalnym odbywała się do końca 2020 roku, a następnie podjęliśmy decyzje o przedłużeniu tego okresu.

 • Wdrożyliśmy zdalny proces rekrutacji.

Przystąpiliśmy do budowania nowej kultury pracy:

 • Podjęliśmy działania mające na celu wypracowanie docelowych zasad pracy zdalnej w Banku oraz hybrydowego modelu pracy.
 • Uruchomiliśmy cross-funkcjonalne zespoły robocze pracujące nad szczegółowymi zasadami modelu hybrydowego. Przeprowadziliśmy wewnętrzne badania jakościowe i warsztaty i wykorzystaliśmy płynące z nich wnioski.

Podjęliśmy różnorodne działania prewencyjne i wdrożyliśmy nowe inicjatywy w trzech obszarach:

 • Śledziliśmy sytuację epidemiologiczną w Banku oraz na bieżąco reagowaliśmy na zmiany przepisów.
 • Koordynowaliśmy działania związane ze zgłaszanymi kwarantannami, izolacjami i innymi przypadkami dot. COVID-19. Oferowaliśmy pełne wsparcie dzięki wdrożeniu aplikacji „NaszeZdrowie” służącej do zgłaszania i monitorowania pandemii w Banku.
 • Wdrożyliśmy aplikację do monitorowania stanu zdrowia pracowników i powrotów z zagranicy.
 • Aktywnie współpracowaliśmy i utrzymywaliśmy kontakt z państwowymi organami (Państwową Inspekcją Sanitarną, Państwową Inspekcją Pracy) w kwestiach związanych z koronawirusem.

 • Początkowo (od marca do maja 2020 r.) skróciliśmy czas pracy pracownikom oddziałów do 6 godzin dziennie, w tym 5 godzin przeznaczono na bezpośrednią obsługę klientów. Od 1 czerwca czas obsługi klientów w oddziałach wynosił 7 godzin w ciągu dnia.
 • Pracowników z grupy wysokiego ryzyka przesunęliśmy z bezpośredniej obsługi klienta do innych zadań (w tym również w modelu pracy zdalnej).
 • Umieściliśmy dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk w ogólnodostępnych miejscach, np. przy drzwiach wejściowych i windach, oraz zapewniliśmy bieżące uzupełnianie preparatu.
 • Przeprowadzaliśmy regularną dezynfekcję biur, oddziałów i bankomatów przyoddziałowych.
 • Wyposażyliśmy sieć oddziałów w ekrany plexi i wygodne przyłbice wzmacniające ochronę pracowników i klientów.
 • Monitorowaliśmy ruch pracowników w budynkach centrali, tak aby uniknąć ryzyka infekcji.
 • Zwiększyliśmy częstotliwość mycia powierzchni najczęściej dotykanych (klamki, drzwi, blaty, armatura).
 • Organizowaliśmy spotkania zespołu zarządzania sytuacją kryzysową w jednostkach, w których u pracownika wykonującego pracę w biurze potwierdzono COVID-19.
 • Podejmowaliśmy decyzje o otwarciu lub zamknięciu działalności operacyjnej jednostek odpowiadając na bieżącą sytuację pandemiczną.

 • Umożliwiliśmy pracownikom, którzy mieli kontakt w miejscu pracy z osobą, u której zdiagnozowano koronawirusa, wykonanie bezpłatnych testów w kierunku COVID-19. Podjęliśmy w tym zakresie współpracę z Centrum Medycznym (579 skierowań na badania w roku 2020).
 • Wprowadziliśmy dyżury on-line ekspertów HR poświęcone problematyce pracowniczej w warunkach epidemii.
 • Umożliwiliśmy pracownikom konsultację z psychologiem (czat, telefon, webinary).
 • W ramach kampanii „Hot spot – „Dobrze mi się pracuje” prowadziliśmy działania mające na celu zwiększenie komfortu pracowników w trakcie wykonywania obowiązków służbowych. Dostarczaliśmy pracownikom maseczki oraz pozostałe środki ochrony, jak rękawiczki, płyny dezynfekujące itp.
 • Zrealizowaliśmy serię szkoleń „Powrót do nowej normalności”. Materiały pomagały przygotować się do powrotu do biura, tłumaczyły, jak bezpiecznie podróżować do i z pracy oraz jakich zasad przestrzegać.
 • Dla pracowników przygotowaliśmy zbiór dobrych praktyk dotyczących bezpieczeństwa podczas pracy zdalnej.
 • Zagwarantowaliśmy pracownikom preferencyjne warunki na zakup foteli biurowych.
 • Umożliwiliśmy wypożyczenie monitorów z pracy do domu.
 • Wypłaciliśmy jednorazowy dodatek finansowy dla pracowników Banku.
 • W celu zminimalizowania ryzyka narażenia pracowników na kontakt z wirusem zapewniliśmy możliwość bezpłatnego korzystania z floty samochodów służbowych w drodze do i z pracy, a także udostępniliśmy parkingi pod budynkami dla prywatnych samochodów pracowników.

Cele na 2021

Będziemy monitorować sytuację związaną z koronawirusem i w razie potrzeby odpowiednio reagować. Środowisko pracy będziemy na bieżąco dostosowywać do zmieniających się obostrzeń oraz do zmian wprowadzanych przez przepisy prawa.

 

W efekcie przejścia na tryb pracy zdalnej liczba wypadków przy pracy w 2020 roku spadła o 50%, a liczba dni niezdolności do pracy zmalała o 74%.

 • GRI:
 • 403-9 Rodzaj i wskaźnik urazów związanych z pracą
  Rodzaj i wskaźnik urazów związanych z pracą

Wypadki (incydenty) przy pracy w 2020 r. podziale na płeć

Wypadki (incydenty) przy pracy w 2020 r. podziale na płeć
2020
Kobiety Mężczyźni
Łączna liczba wypadków (incydentów) przy pracy 21 7
W tym liczba wypadków śmiertelnych 0 0
W tym liczba wypadków ciężkich (incydentów) 0 0
W tym liczba wypadków lekkich (incydentów) 21 7
Całkowita liczba osób poszkodowanych w wypadkach: 28
Wskaźnik częstotliwości wypadków ogółem (IR, liczony jako całkowita liczba osób poszkodowanych w wypadkach/zatrudnienie x 1000) 2,69
Wskaźnik częstotliwości wypadków 2,91 2,17
Łączna liczba dni niezdolności do pracy z tytułu wypadków przy pracy (LDR, liczona jako wskaźnik łącznej liczby dni straconych do liczby planowanych godzin pracy pracowników w raportowanym okresie * 200000) 417
324 94
Wskaźnik ciężkości wypadków (liczony jako liczba dni niezdolności do pracy z tytułu wypadku/liczba wypadków) 14,89
15,38 15,43
Wskaźnik absencji (AR, liczony jako całkowita liczba dni nieobecności w pracy/liczba przepracowanych dni w roku * 200000) 25%
30% 15%