Kultura organizacyjna

SDG: 
Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Nasza kultura organizacyjna została zbudowana w oparciu o wartości i standardy etyczne, które budują zaufanie i trwałą lojalność pracowników, klientów, akcjonariuszy oraz społeczności lokalnych. Jest ona ściśle powiązana ze strategią biznesową Banku.

 • GRI:
 • 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń dla tematu raportowania: Wartości i etyka
  Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń dla tematu raportowania: Wartości i etyka
 • 103-2 Podejście do zarządzania tematami zidentyfikowanymi jako istotne dla tematu raportowania: Wartości i etyka
  Podejście do zarządzania tematami zidentyfikowanymi jako istotne dla tematu raportowania: Wartości i etyka
 • 102-16 Wartości organizacji, kodeks etyki, zasady i normy zachowań
  Wartości organizacji, kodeks etyki, zasady i normy zachowań
 • ESG: S – Społeczeństwo Nasze podejście do Społecznej odpowiedzialności
  Nasze podejście do Społecznej odpowiedzialności
 • ESG: G – Ład korporacyjny Nasze podejście do Ładu korporacyjnego
  Nasze podejście do Ładu korporacyjnego

Fundamentem kultury organizacyjnej są wartości:

 • Przyjazny

 • Rzetelny

 • dla Ciebie

Dewiza „Przyjazny, Rzetelny, dla Ciebie” podsumowuje filozofię działania Grupy Kapitałowej, w tym zasady jakimi się kierujemy w podejmowaniu decyzji. Tak też realizujemy interakcje z pracownikami, klientami i pozostałymi interesariuszami. Postępując zgodnie z ww. wartościami staramy się nie tylko wypełniać swoje obowiązki biznesowe i postępować zgodnie z przepisami, ale mamy ambicje, aby przewyższać oczekiwania interesariuszy.

Procedury i zasady wewnątrz Banku są przejrzyste i zrozumiałe, bo zależy nam na przyjazności wobec pracowników. Wszystkich traktujemy równo i sprawiedliwie. Staramy się postępować tak, aby każdy pracownik czuł się wyjątkowy i dowartościowany.

Wśród pracowników promujemy 8 pożądanych zachowań korporacyjnych, które stanowią też kryterium okresowej oceny pracowniczej:

 • okazuję szacunek

 • słucham z uwagą

 • mówię wprost

 • dotrzymuję obietnic

 • wspieram innych

 • angażuję się w zmiany

 • aktywnie współpracuję

 • pracuję z pasją

Zachowania korporacyjne dotyczą każdego pracownika, a od wszystkich liderów (menedżerów) oczekujemy także działania zgodnego ze zobowiązaniami przywódczymi.

Będąc odpowiedzialnym liderem w Grupie Kapitałowej zobowiązuję się do:

 • otwartości i angażowania innych

 • inspirowania i wdrażania zmian

 • zachęcania zespołu do osiągania sukcesów

 • dawania przykładu

Nieodłączną częścią kultury korporacyjnej jest kultura ryzyka – risk pro, bazująca na 5 zasadach odpowiedzialności każdego pracownika za zarządzanie ryzykiem:

 • odpowiedzialność
 • odporność
 • prostota
 • krytyczna analiza
 • koncentracja na kliencie

Więcej o kulturze ryzyka w sekcji Ryzyka i wpływ w rozdziale Zarządzanie.

Regulacje

Kluczowe wartości i zachowania opisaliśmy w Generalnym Kodeksie Postępowania, który stanowi kompleksowy zbiór wytycznych dla wszystkich pracowników, niezależnie od pełnionych przez nich funkcji. Kodeks wyznacza standardy działania i kształtuje pożądane postawy w wielu wymiarach funkcjonowania organizacji.

Uzupełnieniem zapisów Kodeksu są dodatkowe regulacje, w tym m.in.:

 • „Kodeks postępowania na rynkach papierów wartościowych”,
 • „Polityka przeciwdziałania praniu pieniędzy”,
 • „Program antykorupcyjny”,
 • „Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów” oraz wiele innych.

Formalne ramy kultury korporacyjnej współtworzy również „Polityka zrównoważonego rozwoju”, która podkreśla kluczową rolę pracowników w budowaniu sukcesu Banku. W dokumencie wskazujemy potrzebę utrzymywania z pracownikami relacji opartych na wzajemnym zaufaniu i lojalności. Deklarujemy realizację działań, dzięki którym pracownicy będą się czuć zmotywowani, zaangażowani i wynagradzani. Ponadto w polityce zobowiązujemy się do:

 • promowania stabilności zatrudnienia, elastyczności metod świadczenia pracy i równowagi pomiędzy pracą a życiem prywatnym, a także zapewniania bezpieczeństwa pracownikom i higieny w miejscu pracy;
 • dopilnowania, aby pracownicy przestrzegali określonych zasad etyki i odpowiedzialnego postępowania w oparciu o wdrożony „Generalny Kodeks Postępowania”;
 • zachęcania swoich pracowników do udziału w wolontariacie korporacyjnym, aby wspierać rozwój lokalnych społeczności i wzmacniać poczucie dumy pracowników z przynależności do organizacji.

Komunikacja wewnętrzna

Istotnym elementem naszej kultury korporacyjnej jest otwarta komunikacja skierowana do wszystkich pracowników. W ramach cyklicznych działań przygotowujemy:

 • publikacje na stronie głównej intranetu – codziennie zamieszczamy tam wieści z życia Banku, informacje biznesowe, pracownicze, promujemy akcje charytatywne etc.;
 • newslettery – w środy publikujemy newsletter dotyczący spraw pracowniczych, a w piątki zbierający najważniejsze wydarzenia z życia Banku w danym tygodniu;
 • „Jesteśmy w kontakcie” – pod tym tematem Michał Gajewski, CEO Santander Bank Polska S.A., regularnie wysyła e-maile do wszystkich pracowników Banku. Komunikacja dotyczy kluczowych wydarzeń i kierunków strategicznych.

Najważniejsze inicjatywy w 2020 r.:

 • Uruchomiliśmy cotygodniową wysyłkę newslettera dla menedżerów. W publikacji zbieramy najważniejsze informacje potrzebne do zarządzania zespołami i budujące przywództwo.
 • Zorganizowaliśmy spotkanie online wszystkich pracowników z najwyższą kadrą zarządzającą Banku. Celem spotkania było omówienie wyników finansowych za pierwszą połowę 2020 roku. Zarząd miał także okazję podziękować wszystkim za zaangażowanie i pracę w tym trudnym czasie.
 • Uruchomiliśmy stronę intranetową „Ekstremalne przywództwo”, na której zamieszczamy najważniejsze z punktu widzenia menedżerów informacje związane z pandemią, zasadami bezpieczeństwa, aktualnymi ograniczeniami oraz poradami, jak radzić sobie w tej trudnej sytuacji.

Komunikacja związana z pandemią skierowana do wszystkich pracowników

 • zapewnialiśmy pracownikom bieżące informacje m.in. za pośrednictwem mailingów oraz specjalnych wydań newsletterów;
 • przygotowaliśmy specjalny formularz, aby móc monitorować zakażenia wśród naszych pracowników oraz kontakt z osobami zarażonymi;
 • uruchomiliśmy stronę intranetową „Koronawirus – rekomendacje”, która agreguje wszystkie wiadomości dotyczące działań Banku mających na celu ochronę pracowników i poprawę bezpieczeństwa;
 • rozpoczęliśmy wysyłkę nowego newslettera, który zbiera informacje z zakresu wellbeingu, promuje postawę równowagi i troski o zdrowie – fizyczne i psychiczne – oraz o relacje i edukację finansową;
 • #DrobneGesty – opublikowaliśmy cykl filmów o akcjach dobroczynnych naszych pracowników wspierających lokalne społeczności w tym trudnym czasie;
 • OneTeam – aby podtrzymać ducha zespołowości oraz wesprzeć kolegów i koleżanki przygotowaliśmy kolaż zdjęć pracowników i Zarządu;
 • regularnie komunikowaliśmy zmiany w trybie pracy, zasady bezpieczeństwa obowiązujące osoby przychodzące do biur;
 • z okazji Dnia Matki, Dnia Ojca i Dnia Dziecka przygotowaliśmy filmy pokazujące perspektywę naszych pracowników – pracujących rodziców w czasie pandemii;
 • przygotowywaliśmy materiały dla rodziców wspierające ich w łączeniu obowiązków zawodowych i opiekuńczych (m.in. dotyczące sposobu pozyskania dodatkowego zasiłku opiekuńczego, pomysłów na spędzenie czasu z dzieckiem, a także czytaliśmy dzieciom naszych pracowników bajki online w ramach akcji „Poczytajki”).

Ponadto w trybie ciągłym pozyskiwaliśmy informacje zwrotne od pracowników w celu uwzględnienia ich potrzeb i zwiększenia efektywności podejmowanych działań.

Nasze priorytety w 2020 r.

Kontynuowaliśmy rozwój strategii budowania pozytywnych doświadczeń pracowników (Employee Experience). Dążymy do realizacji celu strategicznego, jakim jest osiągnięcie wiodącej pozycji na rynku z perspektywy klientów i pracowników.

Główne kierunki aktywności w zakresie zarządzania kadrami:

 • Zdefiniowanie strategicznych obszarów rozwojowych HR.
 • Rozwój procesów i struktur HR – priorytetem było upraszczanie procesów i cyfryzacja.
 • Działania na rzecz inkluzywności.
 • Zarządzanie talentami.
 • Promocja wizerunku Banku jako pracodawcy (employer branding).

Działania zrealizowane w 2020 r.

 • Od czerwca efektywność działań podejmowanych w obszarze HR mierzymy cyklicznie w kwartalnym badaniu eNPS (employee Net Promoter Score).
 • Kontynuowaliśmy transformację w kierunku Agile oraz centralizację kompetencji z wykorzystaniem takich metodologii jak: Customer Design, Design Thinking i HCM.
 • Odbyła się kolejna edycja projektu #SantanderWomen. W 2020 r. był to cykl warsztatów edukacyjno-rozwojowych („Masz tę moc” i „Mastermind”) inspirujących kobiety do rozwoju kompetencji liderskich, poznania swoich mocnych stron i wymiany doświadczeń.
 • Podjęliśmy współpracę z Fundacją Vital Voices w ramach wspierania rozwoju kompetencji kobiet do pełnienia roli liderek.
 • Kontynuowaliśmy działania w ramach sprofilowanych programów rozwojowych przeznaczonych dla przedstawicieli poszczególnych szczebli zarządzania i menedżerów przyszłości.
 • PowerUp – zrealizowaliśmy program ambasadorski, zrzeszający pracowników podejmujących inicjatywy promujące wizerunek Banku jako swojego pracodawcy. Uczestnicy promowali nas w różnych kanałach komunikacji opisując wiele wymiarów funkcjonowania pracownika (wellbeing, kulturę organizacyjną czy kulturę pracy zdalnej).
 • Przeprowadziliśmy cykl szkoleń dla pracowników Banku z zakresu budowania marki osobistej i promowania wizerunku.
 • Dostosowaliśmy strategię employer branding do nowej normalności – na podstawie badań zewnętrznych i wewnętrznych określiliśmy atrybuty marki pracodawcy, czyli przewagi konkurencyjne w rzeczywistości postpandemicznej.
 • Internal mobility” – wdrożyliśmy program mający na celu promowanie możliwości rozwoju pracowników wewnątrz Banku, obalanie mitów związanych z udziałem w procesach rekrutacji wewnętrznych oraz zdefiniowanie najważniejszych zasad procesu.

W 2020 r. nie realizowaliśmy badania zaangażowania pracowników z powodu pandemii. Decyzję tę podjęła Grupa Santander i zarządziła przeniesienie „Globalnego Badania Zaangażowania” na maj 2021 r.

Zostaliśmy docenieni za skutecznie realizowane działania. W 2020 roku znaleźliśmy się w gronie najlepszych pracodawców, co potwierdza m.in. certyfikat Top Employer.

Inne nagrody i wyróżnienia za działania w obszarze pracowniczym w 2020 roku.

 • 10 671

  Osoby zatrudnione w Banku.1

 • 13 158

  Osoby zatrudnione w Grupie Kapitałowej Santander Bank Polska.2

 • 11 lat

  Średnio pracownicy pracują u nas 11 lat.3

 • 40 lat

  Średni wiek naszych pracowników

 • 132

  Pracowników z niepełnosprawnością4

 • 12%

  Rotacja5

1,2 Liczba osób zatrudnionych w Santander Bank Polska S.A. / w Grupie Kapitałowej Santander Bank Polska, niezależnie od wymiaru etatu i statusu zatrudnienia na dzień 31.12.2020 r.
3 Średni staż w pracy w Banku to 11,38 lat według stanu zatrudnienia na 31.12.2020 roku.
4 Liczba osób niepełnosprawnych zatrudnionych w Banku na umowę o pracę na dzień 31.12.2020 roku.
5 Rotacja liczona jako liczba rozwiązanych umów w 2020 roku/średnie zatrudnienie w 2020 roku.

Plany na kolejne lata:

Jednym z naszych celów na lata 2021-2023 jest pozyskanie trwałej lojalności pracowników, klientów, akcjonariuszy i społeczeństwa. Strategiczna wizja zakłada, że:

 • Będziemy kontynuować kreowanie środowiska pracy wzmacniającego zaangażowanie pracowników poprzez współpracę, komunikację oraz inicjatywy oddolne powstające w jednostkach Banku.
 • Podniesiemy efektywność i usprawnimy procesy wewnętrzne dzięki wdrażanej metodyce pracy Agile.