Obowiązujące regulacje

W 2015 roku społeczność międzynarodowa (prawie 190 krajów, w tym Unia Europejska i jej państwa członkowskie) zawarła porozumienie paryskie – Ramową konwencję Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu.

Jest to pierwsze powszechne i prawnie wiążące światowe porozumienie dotyczące kwestii klimatycznych. Określono w nim ogólnoświatowy plan działania, który ma nas uchronić przed groźbą daleko posuniętej zmiany klimatu dzięki ograniczeniu globalnego ocieplenia do wartości poniżej 2°C oraz dążeniu do utrzymania go na poziomie 1,5°C. Rządy krajów sygnatariuszy zgodziły się, że należy doprowadzić do szybkiej redukcji emisji zgodnie z najnowszymi dostępnymi informacjami naukowymi, aby osiągnąć równowagę między emisjami i pochłanianiem gazów cieplarnianych w drugiej połowie XXI wieku. Istotny dla sektora bankowego jest fakt, że porozumienie paryskie zobowiązuje strony do zapewnienia spójności przepływów finansowych z celami klimatycznymi porozumienia, czyli do wyeliminowania inwestycji w przedsięwzięcia szkodliwe dla klimatu. Działaniom podejmowanym na arenie międzynarodowej na rzecz walki ze zmianami klimatu przewodzi Unia Europejska, która w grudniu 2020 roku przedstawiła zaktualizowany i zwiększony, ustalony na poziomie krajowym, wkład dotyczący redukcji emisji

W ramach polityki dotyczącej klimatu i energii Unia Europejska zobowiązała się do redukcji emisji netto gazów cieplarnianych na swoim terytorium do 2030 roku o co najmniej 55% w porównaniu z poziomem z roku 1990.

Deklaracja jest wiążącym celem dla wszystkich państw członkowskich.

Dokumentem, który wpłynął na nasz sposób zarządzania emisjami, jest raport Parlamentu Europejskiego z 2018 r., który proponuje, aby do dotychczas przyjętego zakresu informacji, które mają się znaleźć w sprawozdaniu z działalności, dodać tematykę emisji gazów cieplarnianych (ang. greenhouse gases, GHG) w postaci przedstawienia emisji w zakresach 1, 2, 3 (zwane najczęściej z ang. scope 1, 2,3) oraz wyniki zrealizowanych działań w odniesieniu do klimatycznych celów Unii Europejskiej.

Powyższe regulacje, jak i wiele innych, w tym Pakt na Rzecz Klimatu, są elementami realizowanej przez Unię Europejską strategii Europejski Zielony Ład (Green Deal). Plan ma na celu przekształcenie Unii Europejskiej w sprawiedliwe, zdrowe, zrównoważone i dobrze prosperujące społeczeństwo. Ma on także pomóc naprawić to, w jaki sposób traktujemy przyrodę. Komisja wprowadza politykę i przepisy niezbędne do urzeczywistnienia zmian systemowych. Rozwiązania przedstawione w Zielonym Ładzie odniosą sukces tylko wówczas, gdy wszyscy aktywnie się zaangażują i wniosą wymierny wkład. Najistotniejszym celem jest głęboka proekologiczna przebudowa gospodarki Unii Europejskiej, która z trzeciego największego źródła emisji gazów cieplarnianych na świecie ma w ciągu trzech dekad stać się pierwszym obszarem neutralnym klimatycznie*.

* Na podst.: Europejski Pakt na rzecz Klimatu. Zwiększenie roli obywateli w kształtowaniu bardziej ekologicznej Europy, Bruksela, komunikat prasowy z 9 grudnia 2020, https://ec.europa.eu (dostęp: 30.04.2021)