• GRI:
  • 102-55 Indeks treści GRI
    Indeks treści GRI
Indeks GRI Standards
Lista wskaźników ujętych w raporcie
Numer wskaźnika Tytuł standardu GRI Nazwa wskaźnika KE/TCFD1 ESG2 SDG3 PRB4 Miejsce w Raporcie
GRI 101. Foundation 2016 Informacje podstawowe [Nie obejmuje żadnych wskaźników]
I. UJAWNIENIA PROFILOWE [General Disclosures 2016]
GRI 102-1 GRI 102. General Disclosures 2016 Nazwa organizacji
GRI 102-2 GRI 102. General Disclosures 2016 Opis działalności organizacji, główne marki, produkty i/lub usługi PRB 1, 3
GRI 102-3 GRI 102. General Disclosures 2016 Lokalizacja siedziby głównej organizacji
GRI 102-4 GRI 102. General Disclosures 2016 Lokalizacja działalności operacyjnej
GRI 102-5 GRI 102. General Disclosures 2016 Forma własności i struktura prawna organizacji
GRI 102-6 GRI 102. General Disclosures 2016 Obsługiwane rynki
GRI 102-7 GRI 102. General Disclosures 2016 Skala działalności, w tym:
Wskaźnik własny Nie dotyczy Liczba punktów dostępu banku w Polsce, w tym oddziałów w podziale na placówki prowadzone bezpośrednio przez bank oraz placówki partnerskie.
GRI 102-8 GRI 102. General Disclosures 2016 Dane dotyczące pracowników oraz innych osób świadczących pracę na rzecz organizacji SDG 5, 8
GRI 102-9 GRI 102. General Disclosures 2016 Opis łańcucha dostaw
GRI 102-10 GRI 102. General Disclosures 2016 Znaczące zmiany w raportowanym okresie dotyczące rozmiaru, struktury, formy własności lub łańcucha wartości ESG społeczne SDG 5
GRI 102-11 GRI 102. General Disclosures 2016 Wyjaśnienie, czy i w jaki sposób organizacja stosuje zasadę ostrożności  KE/TCFD ESG środowisko
GRI 102-12 GRI 102. General Disclosures 2016 Zewnętrzne, przyjęte lub popierane przez organizację ekonomiczne, środowiskowe i społeczne deklaracje, zasady i inne inicjatywy ESG środowisko

ESG społeczne

ESG ład organizacyjny

SDG 12, 13, 17 PRB 4
GRI 102-13 GRI 102. General Disclosures 2016 Członkostwo w stowarzyszeniach i organizacjach PRB 4
Strategia
GRI 102-14 GRI 102. General Disclosures 2016 Oświadczenie kierownictwa najwyższego szczebla
GRI 102-15 GRI 102. General Disclosures 2016 Opis kluczowych wpływów, szans i ryzyk ESG środowisko

ESG ład organizacyjny

SDG 3, 8, 12, 13, 17 PRB 1, 2
Wskaźnik własny Nie dotyczy Opis strategii banku, w tym podejścia do zarządzania kwestiami odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju SDG 13, 17 PRB 1, 3
GRI 102-16 GRI 102. General Disclosures 2016 Wartości organizacji, kodeks etyki, zasady i normy zachowań ESG ład organizacyjny

ESG społeczne

SDG 8
GRI 102-17 GRI 102. General Disclosures 2016 Mechanizmy umożliwiające uzyskanie porady dot. zachowań w kwestiach etycznych i prawnych oraz spraw związanych z integralnością organizacji ESG ład organizacyjny SDG 8
Zarządzanie
GRI 102-18 GRI 102. General Disclosures 2016 Struktura nadzorcza organizacji wraz z komisjami podlegającymi pod najwyższy organ nadzorczy ESG ład organizacyjny

ESG środowisko

SDG 13, 17
GRI 102-20 GRI 102. General Disclosures 2016 Odpowiedzialność zarządu za tematy ekonomiczne, społeczne i środowiskowe ESG ład organizacyjny

ESG środowisko

SDG 13, 17
GRI 102-21 GRI 102. General Disclosures 2016 Konsultowanie z interesariuszami kwestii ekonomicznych, społecznych i środowiskowych ESG ład organizacyjny PRB 4
GRI 102-22 GRI 102. General Disclosures 2016 Skład najwyższego organu zarządczego oraz jego komitety ESG ład organizacyjny
GRI 102-23 GRI 102. General Disclosures 2016 Przewodniczący najwyższego organu zarządczego ESG ład organizacyjny
GRI 102-24 GRI 102. General Disclosures 2016 Sposób nominowania i wyboru członków najwyższego organu zarządczego/nadzorczego ESG ład organizacyjny
GRI 102-25 GRI 102. General Disclosures 2016 Konflikt interesów ESG ład organizacyjny
GRI 102-26 GRI 102. General Disclosures 2016 Rola najwyższego organu zarządczego w definiowaniu celów, wartości i strategii ESG ład organizacyjny

ESG środowisko

SDG 13, 17
GRI 102-27 GRI 102. General Disclosures 2016 Działania podejmowane w celu rozwijania wiedzy najwyższego organu zarządczego z zakresu ESG ESG ład organizacyjny
GRI 102-28 GRI 102. General Disclosures 2016 Ocena wyników najwyższego organu zarządzającego​ ESG ład organizacyjny
GRI 102-29 GRI 102. General Disclosures 2016 Identyfikacja i zarządzanie wpływem społecznym i środowiskowym ESG środowisko

ESG społeczne

ESG ład organizacyjny

SDG 13, 17 PRB 2
GRI 102-30 GRI 102. General Disclosures 2016 Efektywność procesów zarządzania ryzykiem ESG ład organizacyjny

ESG środowisko

GRI 102-31 GRI 102. General Disclosures 2016 Przegląd kwestii ekonomicznych, społecznych i środowiskowych ESG środowisko

ESG ład organizacyjny

SDG 13, 17 PRB 5
GRI 102-32 GRI 102. General Disclosures 2016 Rola najwyższego organu zarządczego w raportowaniu kwestii zrównoważonego rozwoju ESG środowisko

ESG ład organizacyjny

SDG 13, 17 PRB 6
GRI 102-35 GRI 102. General Disclosures 2016 Polityka wynagradzania SDG 5, 8
Zaangażowanie interesariuszy
GRI 102-40 GRI 102. General Disclosures 2016 Lista grup interesariuszy angażowanych przez organizację raportującą ESG ład organizacyjny PRB 4
GRI 102-41 GRI 102. General Disclosures 2016 Pracownicy objęci umowami zbiorowymi SDG 5, 8
GRI 102-42 GRI 102. General Disclosures 2016 Podstawy identyfikowania i selekcji interesariuszy angażowanych przez organizację ESG ład organizacyjny PRB 4
GRI 102-43 GRI 102. General Disclosures 2016 Podejście do angażowania interesariuszy, włączając częstotliwość angażowania według typu i grupy interesariuszy ESG ład organizacyjny PRB 4
GRI 102-44 GRI 102. General Disclosures 2016 Kluczowe tematy i problemy poruszane przez interesariuszy ESG ład organizacyjny PRB 4
Raportowanie
GRI 102-45 GRI 102. General Disclosures 2016 Ujęcie w raporcie jednostek gospodarczych ujmowanych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym
GRI 102-46 GRI 102. General Disclosures 2016 Proces definiowania treści raportu ESG ład organizacyjny
GRI 102-47 GRI 102. General Disclosures 2016 Zidentyfikowane istotne tematy ESG ład organizacyjny
GRI 102-48 GRI 102. General Disclosures 2016 Wyjaśnienia dotyczące efektów jakichkolwiek korekt informacji zawartych w poprzednich raportach z podaniem powodów ich wprowadzenia oraz ich wpływu
GRI 102-49 GRI 102. General Disclosures 2016 Znaczne zmiany w stosunku do poprzedniego raportu dotyczące zakresu, zasięgu lub metod pomiaru zastosowanych w raporcie
GRI 102-50 GRI 102. General Disclosures 2016 Okres raportowania
GRI 102-51 GRI 102. General Disclosures 2016 Data publikacji ostatniego raportu (jeśli został opublikowany)
GRI 102-52 GRI 102. General Disclosures 2016 Cykl raportowania
GRI 102-53 GRI 102. General Disclosures 2016 Dane kontaktowe
GRI 102-54 GRI 102. General Disclosures 2016 Wskazanie, czy raport sporządzono zgodnie ze Standardem GRI w opcji Core lub Comprehensive
GRI 102-55 GRI 102. General Disclosures 2016 Indeks treści GRI
GRI 102-56 GRI 102. General Disclosures 2016 Polityka i obecna praktyka w zakresie zewnętrznej weryfikacji raportu
II. UJAWNIENIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE ISTOTNYCH TEMATÓW
1. Temat raportowania: Wyniki finansowe
GRI 103-1 GRI 103. Podejście do zarządzania 2016 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń ESG środowisko

ESG ład organizacyjny

SDG 13, 17 PRB 2
GRI 103-2 Podejście do zarządzania tematami zidentyfikowanymi jako istotne ESG środowisko

ESG ład organizacyjny

SDG 13, 17 PRB 2
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania w ramach tematów zidentyfikowanych jako istotne ESG środowisko

ESG ład organizacyjny

SDG 13, 17 PRB 2
GRI 201-1 GRI 102. General Disclosures 2016 Bezpośrednia wartość wytworzona i podzielona
GRI 203-2 GRI 102. General Disclosures 2016 Znaczący pośredni wpływ ekonomiczny ESG środowisko

ESG ład organizacyjny

Zatrudnienie
GRI 401-1 GRI 401. Zatrudnienie 2016 Łączna liczba i odsetek nowych pracowników zatrudnionych oraz łączna liczba odejść w okresie raportowania SDG 5, 8
GRI 202-1 GRI 202. Wyniki ekonomiczne 2016 Wysokość wynagrodzenia kobiet i mężczyzn w stosunku do płacy minimalnej SDG 5, 8
GRI 401-2 GRI 401. Zatrudnienie 2016 Świadczenia dodatkowe (benefity) zapewniane pracownikom pełnoetatowym SDG 5, 8
Bezpieczeństwo i higiena pracy
GRI 403-2 GRI 403. Bezpieczeństwo i higiena pracy 2018 Identyfikacja zagrożeń, ocena ryzyka i badanie incydentów ESG społeczne SDG 3, 8
GRI 403-4 GRI 403. Bezpieczeństwo i higiena pracy 2018 Udział pracowników, konsultacje i komunikacja w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
GRI 403-6 GRI 403. Bezpieczeństwo i higiena pracy 2018 Promocja zdrowia ESG społeczne SDG 3, 8
GRI 403-9 GRI 403. Bezpieczeństwo i higiena pracy 2018 Rodzaj i wskaźnik urazów związanych z pracą
Szkolenia i edukacja pracowników
GRI 404-1 GRI 404. Szkolenia i edukacja 2016 Liczba dni szkoleniowych w roku przypadających na pracownika według struktury zatrudnienia (wskaźnik raportowany częściowo) ESG społeczne SDG 5, 8
GRI 404-2 GRI 404. Szkolenia i edukacja 2016 Programy rozwoju umiejętności menedżerskich i kształcenia ustawicznego ESG społeczne SDG 5, 8 PRB 5
GRI 404-3 GRI 404. Szkolenia i edukacja 2016 Odsetek pracowników podlegających regularnym ocenom jakości pracy i przeglądom rozwoju kariery zawodowej, według płci i kategorii zatrudnienia ESG społeczne SDG 5, 8
2. Temat raportowania: Kompleksowe zarządzanie ryzykiem, w tym ryzykiem ESG
GRI 103-1 GRI 103. Podejście do zarządzania 2016 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń
GRI 103-2 Podejście do zarządzania tematami zidentyfikowanymi jako istotne
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania w ramach tematów zidentyfikowanych jako istotne
KE/TCFD Nie dotyczy Wpływ kwestii klimatycznych i ryzyk z nimi związanych na model biznesowy, strategię i plany finansowe przedsiębiorstwa. Wpływ modelu biznesowego na klimat KE/TCFD ESG środowisko
KE/TCFD Nie dotyczy Nadzór zarządu nad ryzykiem i możliwościami związanymi z klimatem Rola kierownictwa w ocenie ryzyka i możliwości związanych z klimatem oraz zarządzaniu nimi KE/TCFD ESG środowisko SDG 3, 8, 12, 13 PRB 1, 2
KE/TCFD Nie dotyczy Procesy stosowane w celu ustalania i oceny ryzyk związanych z klimatem, główne rodzaje ryzyka, oraz sposób zarządzania tym ryzykiem KE/TCFD ESG środowisko
KE/TCFD Nie dotyczy Główne rodzaje ryzyka związanego z klimatem w całym łańcuchu wartości w perspektywie krótko-, średnio- i długoterminowej. Mapy ryzyka, które uwzględniają kwestie związane z klimatem KE/TCFD ESG środowisko
KE/TCFD Nie dotyczy Uwzględnianie oceny ryzyka i możliwości związanych z klimatem w stosownych strategiach inwestycyjnych, kredytowych i ubezpieczeniowych KE/TCFD ESG środowisko
3. Temat raportowania: Wartości i etyka
GRI 103-1 GRI 103. Podejście do zarządzania 2016 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń ESG ład organizacyjny SDG 8
GRI 103-2 Podejście do zarządzania tematami zidentyfikowanymi jako istotne ESG ład organizacyjny SDG 8
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania w ramach tematów zidentyfikowanych jako istotne ESG ład organizacyjny SDG 8
GRI 205-2 GRI 205. Przeciwdziałanie korupcji 2016 Komunikacja i szkolenia poświęcone politykom i procedurom antykorupcyjnym (wskaźnik raportowany częściowo) PRB 5
GRI 205-3 GRI 205. Przeciwdziałanie korupcji 2016 Potwierdzone przypadki korupcji i działania podjęte w odpowiedzi na nie
GRI 415-1 GRI 415. Zaangażowanie społeczne 2016 Całkowita wartość finansowa i rzeczowa darowizn na rzecz partii politycznych, polityków i instytucji o podobnym charakterze 0 zł
Wskaźnik własny Nie dotyczy Lista kluczowych działań i inicjatyw realizowanych w danym roku w banku na rzecz zwiększenia wiedzy pracowników o etyce i kulturze organizacyjnej banku ESG ład organizacyjny PRB 5
Wskaźnik własny Nie dotyczy Liczba zgłoszeń nieprawidłowości i/lub zagadnień do wyjaśnienia na ,,skrzynkę etyki” oraz telefon zaufania ESG ład organizacyjny SDG 8 PRB 5
GRI 417-2 GRI 417. Marketing i oznakowanie 2016 Całkowita liczba przypadków niezgodności z regulacjami i dobrowolnym kodeksami dotyczącymi oznakowania i informacji o produktach i usługach SDG 12, 17
GRI 417-3 GRI 417. Marketing i oznakowanie 2016 Całkowita liczba przypadków niezgodności z regulacjami i dobrowolnym kodeksami regulującymi kwestie komunikacji marketingowej SDG 12, 17
GRI 419-1 GRI 419. Zgodność z prawem 2016 Kwota istotnych kar oraz całkowita liczba sankcji pozafinansowych z tytułu niezgodności z prawem i regulacjami SDG 12, 17
4. Temat raportowania: Pozytywne doświadczenia klientów (NPS)
GRI 103-1 GRI 103. Podejście do zarządzania 2016 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń ESG społeczne PRB 3
GRI 103-2 Podejście do zarządzania tematami zidentyfikowanymi jako istotne ESG społeczne PRB 3
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania w ramach tematów zidentyfikowanych jako istotne ESG społeczne PRB 3
Wskaźnik własny Nie dotyczy Główne działania na rzecz zwiększenia satysfakcji klienta SDG 8 PRB 3
Wskaźnik własny Nie dotyczy Wyniki pomiaru satysfakcji klienta
Wskaźnik własny Nie dotyczy Informacje o kluczowych produktach, w tym nowych produktach wprowadzonych w raportowanym okresie ESG społeczne PRB 3
Wskaźnik własny Nie dotyczy Produkty i inicjatywy dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) ESG społeczne PRB 3
Wskaźnik własny Nie dotyczy Liczba oddziałów banku z certyfikatem Obsługa Bez Barier
Wskaźnik własny Nie dotyczy Liczba beneficjentów projektów i inicjatyw społecznych z obszaru edukacji inicjowanych i/lub wspieranych w danym roku przez banku i/lub Fundację banku ESG społeczne SDG 4, 8, 11 PRB 1
FS 14 Suplement sektorowy Działania podjęte w celu zapewnienia dostępu do usług finansowych osobom z grup defaworyzowanych ESG społeczne SDG 8, 10 PRB 1, 3
5. Temat raportowania: Bezpieczeństwo usług, transakcji i danych klientów
GRI 103-1 GRI 103. Podejście do zarządzania 2016 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń PRB 3
GRI 103-2 Podejście do zarządzania tematami zidentyfikowanymi jako istotne PRB 3
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania w ramach tematów zidentyfikowanych jako istotne PRB 3
GRI 418-1 GRI 418. Prywatność klientów 2016 Całkowita liczba uzasadnionych skarg dotyczących naruszenia prywatności klientów oraz utraty danych
Wskaźnik własny Nie dotyczy Działania realizowane w celu zapewnienia cyberbezpieczeństwa
6. Temat raportowania: Cyfryzacja i innowacje
GRI 103-1 GRI 103. Podejście do zarządzania 2016 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń ESG społeczne SDG 9 PRB 1, 3
GRI 103-2 Podejście do zarządzania tematami zidentyfikowanymi jako istotne ESG społeczne SDG 9 PRB 1, 3
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania w ramach tematów zidentyfikowanych jako istotne ESG społeczne SDG 9 PRB 1, 3
Wskaźnik własny Nie dotyczy Liczba klientów korzystających z bankowości mobilnej i internetowej
Wskaźnik własny Nie dotyczy Liczba interakcji w kanałach zdalnych
7. Temat raportowania: Polityka klimatyczna
GRI 103-1 GRI 103. Podejście do zarządzania 2016 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń ESG środowisko SDG 13
GRI 103-2 Podejście do zarządzania tematami zidentyfikowanymi jako istotne ESG środowisko SDG 13
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania w ramach tematów zidentyfikowanych jako istotne ESG środowisko SDG 13
GRI 301-1 GRI 301. Surowce 2016 Surowce według wagi i objętości KE/TCFD ESG środowisko SDG 13
GRI 302-1 GRI 302. Energia 2016 Zużycie energii w organizacji KE/TCFD ESG środowisko SDG 13
GRI 305-1 GRI 305. Emisje 2016 Łączne bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych KE/TCFD ESG środowisko SDG 13
GRI 305-2 GRI 305. Emisje 2016 Łączne pośrednie emisje gazów cieplarnianych według wagi KE/TCFD ESG środowisko SDG 13
GRI 305-3 GRI 305. Emisje 2016 Inne pośrednie emisje gazów cieplarnianych KE/TCFD ESG środowisko SDG 13
GRI 308-1 GRI 308. Ocena środowiskowa dostawców 2016 Odsetek nowych dostawców, którzy zostali poddani ocenie wg kryteriów środowiskowych ESG środowisko SDG 5
KE/TCFD Nie dotyczy Zależność przedsiębiorstwa od kapitału naturalnego KE/TCFD ESG środowisko
KE/TCFD Nie dotyczy Polityka przedsiębiorstwa związana z klimatem, w tym z łagodzeniem zmiany klimatu lub polityka przystosowywania się do niej KE/TCFD ESG środowisko SDG 3, 8, 12, 13 PRB 1, 2
KE/TCFD Nie dotyczy Docelowe wartości związane z klimatem, w tym docelowe wartości emisji gazów cieplarnianych KE/TCFD ESG środowisko
KE/TCFD Nie dotyczy Docelowe wartości związane z energią w ramach polityki KE/TCFD ESG środowisko
KE/TCFD Nie dotyczy Główne prośrodowiskowe produkty i usługi oferowane klientom, w tym oferta wpływająca na rozwiązania z zakresu przeciwdziałania zmianom klimatu KE/TCFD ESG środowisko PRB 2
8. Temat raportowania: Zrównoważone finansowanie.
GRI 103-1 GRI 103. Podejście do zarządzania 2016 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń ESG środowisko PRB 2
GRI 103-2 Podejście do zarządzania tematami zidentyfikowanymi jako istotne ESG środowisko PRB 2
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania w ramach tematów zidentyfikowanych jako istotne ESG środowisko PRB 2
KE/TCFD Nie dotyczy Możliwości związane z zasobooszczędnością, oszczędnościami kosztów, zastosowaniem niskoemisyjnych źródeł energii, rozwojem nowych produktów i usług, dostępem do nowych rynków oraz budowaniem odporności w całym łańcuchu wartości KE/TCFD ESG środowisko PRB 2
KE/TCFD Nie dotyczy Główne prośrodowiskowe produkty i usługi oferowane klientom, w tym oferta wpływająca na rozwiązania z zakresu przeciwdziałania zmianom klimatu KE/TCFD ESG środowisko PRB 2
Różnorodność w miejscu pracy
GRI 103-1 GRI 103. Podejście do zarządzania 2016 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń ESG społeczne
GRI 103-2 Podejście do zarządzania tematami zidentyfikowanymi jako istotne ESG społeczne
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania w ramach tematów zidentyfikowanych jako istotne ESG społeczne
GRI 405-1 GRI 405. Różnorodność i równość szans 2016 Pracownicy w podziale na kategorie według płci, wieku, przynależności do mniejszości oraz innych wskaźników różnorodności ESG ład organizacyjny SDG 5, 8
GRI 405-2 GRI 405. Różnorodność i równość szans 2016 Stosunek podstawowego wynagrodzenia mężczyzn do wynagrodzenia kobiet według zajmowanego stanowiska SDG 5, 8
GRI 406-1 GRI 406. Przeciwdziałanie dyskryminacji 2016 Całkowita liczba przypadków dyskryminacji ESG społeczne SDG 5, 8
GRI 414-1 GRI 414. Ocena społeczna dostawców 2016 Odsetek nowych dostawców, którzy zostali poddani ocenie wg kryteriów społecznych ESG społeczne SDG 5, 8
Zaangażowanie społeczne i polityka publiczna
Wskaźnik własny Nie dotyczy Liczba pracowników-wolontariuszy zaangażowanych w projekty wolontariatu pracowniczego w raportowanym roku ESG społeczne SDG 11
Wskaźnik własny Nie dotyczy Liczba beneficjentów działań wolontariatu pracowniczego / rok ESG społeczne SDG 11
Wskaźnik własny Nie dotyczy Łączna kwota przeznaczona na działania zaangażowania społecznego / rok ESG społeczne SDG 11

[1] Odniesienie do Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ 2015-2030

[2] Odniesienie do UNEP Finance Principles for Responsible Banking

[3] Odniesienie do czynników ESG (E-environment S – social G – governance)

[4] Odniesienia do wytycznych Komisji Europejskiej dotyczących sprawozdawczości w zakresie zgłaszania informacji związanych z klimatem (z uwzględnieniem Wytycznych TCFD – Task Force on Climate-related Financial Disclosures)