Nasze podejście

SDG: 
Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia
Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca
Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu
Cel 17 - Partnerstwa na rzecz celów

Sposób podejścia do wyzwań, przed którymi stoi dziś świat, jest według nas najistotniejszą miarą odpowiedzialności organizacji. Dlatego ochrona środowiska i przeciwdziałanie skutkom zmian klimatycznych to nadrzędne cele „zielonej bankowości”, filaru strategii Odpowiedzialnej Bankowości Santander Bank Polska S.A.

 • GRI:
 • 102-15 Opis kluczowych wpływów, szans i ryzyk
  Opis kluczowych wpływów, szans i ryzyk
 • 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń dla dwóch tematów raportowania:
  1) Polityka klimatyczna
  2) Zrównoważone finansowanie
  Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń dla dwóch tematów raportowania:
  1) Polityka klimatyczna
  2) Zrównoważone finansowanie
 • 103-2 Podejście do zarządzania tematami zidentyfikowanymi jako istotne dla dwóch tematów raportowania:
  1) Polityka klimatyczna
  2) Zrównoważone finansowanie
  Podejście do zarządzania tematami zidentyfikowanymi jako istotne dla dwóch tematów raportowania:
  1) Polityka klimatyczna
  2) Zrównoważone finansowanie
 • 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania w ramach tematów zidentyfikowanych jako istotne dla dwóch tematów raportowania:
  1) Polityka klimatyczna
  2) Zrównoważone finansowanie
  Ewaluacja podejścia do zarządzania w ramach tematów zidentyfikowanych jako istotne dla dwóch tematów raportowania:
  1) Polityka klimatyczna
  2) Zrównoważone finansowanie
 • KE/TCFD Polityka przedsiębiorstwa związana z klimatem, w tym z łagodzeniem zmiany klimatu lub polityka przystosowywania się do niej
  Polityka przedsiębiorstwa związana z klimatem, w tym z łagodzeniem zmiany klimatu lub polityka przystosowywania się do niej
 • KE/TCFD Uwzględnianie oceny ryzyka i możliwości związanych z klimatem w stosownych strategiach inwestycyjnych, kredytowych i ubezpieczeniowych
  Uwzględnianie oceny ryzyka i możliwości związanych z klimatem w stosownych strategiach inwestycyjnych, kredytowych i ubezpieczeniowych
 • ESG: E- Środowisko Nasze podejście do Środowiska
  Nasze podejście do Środowiska
 • ESG: G – Ład korporacyjny Nasze podejście do Ładu korporacyjnego
  Nasze podejście do Ładu korporacyjnego
 • PRB 1 Zgodność Dostosujemy naszą strategię biznesową, aby była spójna i stanowiła wkład w zaspokajanie potrzeb jednostek oraz osiąganie celów społecznych zgodnie z Celami Zrównoważonego Rozwoju, porozumieniem klimatycznym z Paryża i odpowiednimi ramami krajowymi oraz regionalnymi. Skoncentrujemy nasze wysiłki tam, gdzie mamy największy wpływ.
  Dostosujemy naszą strategię biznesową, aby była spójna i stanowiła wkład w zaspokajanie potrzeb jednostek oraz osiąganie celów społecznych zgodnie z Celami Zrównoważonego Rozwoju, porozumieniem klimatycznym z Paryża i odpowiednimi ramami krajowymi oraz regionalnymi. Skoncentrujemy nasze wysiłki tam, gdzie mamy największy wpływ.
 • PRB 2 Wpływ Będziemy stale zwiększali nasz pozytywny wpływ na otoczenie, jednocześnie zmniejszając negatywne oddziaływania. Będziemy zarządzać ryzykiem dla ludzi i środowiska wynikającym z naszych działań oraz oferowanych produktów i usług.
  Będziemy stale zwiększali nasz pozytywny wpływ na otoczenie, jednocześnie zmniejszając negatywne oddziaływania. Będziemy zarządzać ryzykiem dla ludzi i środowiska wynikającym z naszych działań oraz oferowanych produktów i usług.

W 2020 roku największy nacisk położyliśmy na zrównoważone, „zielone” finansowanie poprzez rozwijanie proekologicznej oferty i projektów wspierających Polskę na drodze do modelu zeroemisyjnego. Równie mocno angażowaliśmy się w działania i inwestycje zmniejszające nasz własny ślad środowiskowy.

W drodze do Net Zero

Jako jeden z największych banków w Polsce, jesteśmy świadomi swojej roli w transformacji polskiej gospodarki i znaczenia, jakie dla tego procesu będą mieć podejmowane przez nas działania, realizowane polityki i udzielane finansowanie. Ogłoszona właśnie przez Grupę Santander globalna strategia Net Zero jest tego potwierdzeniem.

Nasza strategia Net Zero zakłada, że osiągniemy neutralność klimatyczną do 2050 roku. Redukcja obejmuje zarówno emisje wewnętrzne, powodowane przez np. zużycie prądu, podróże służbowe czy eksploatację floty, ale także emisje, które są efektem naszego finansowania – usług kredytowych, doradczych lub inwestycyjnych świadczonych klientom ze wszystkich segmentów.

W ramach dążenia do tego celu deklarujemy, że od 2030 r. zaprzestajemy finansowania spółek energetycznych, w których przychód z produkcji energii z węgla wynosi powyżej 10%. Ponadto do 2030 roku planujemy całkowitą redukcję ekspozycji Banku wobec producentów węgla energetycznego.

Jednym z priorytetów, jakie sobie wyznaczyliśmy jest wspieranie klientów w zielonej transformacji. Naszym celem jest nie tylko finansowanie tego, co jest już „zielone”. Dążymy do zmiany charakteru gospodarki, pomagając naszym klientom we wdrażaniu zasad zrównoważonej produkcji. Dlatego tak ważny jest dla nas rozwój i wsparcie projektów zeroemisyjnych lub takich, które do zeroemisyjności prowadzą.

Więcej o Net Zero

Najważniejsze w 2020 roku:

Zielone finansowanie.

842 mln PLN wynosi kwota zielonego finasowania. W tym sfinansowaliśmy kwotą:

 • 294 mln PLN zielone budynki posiadające certyfikaty: BREEAM Excellent lub wyżej lub LEED Gold lub wyżej,
 • 146 mln PLN rozwój OZE,
 • 176 mln PLN zakup ekologicznego transportu publicznego i samochodów.

Nasze zaangażowanie w finansowanie OZE w 2020 roku było 10 razy większe niż w roku 2019.

Realizacja planu ograniczania śladu środowiskowego Banku.

W 2020 osiągnęliśmy neutralność dotyczącą wewnętrznych emisji CO2. Było to możliwe dzięki przejściu na zieloną energię, a także zakupowi kredytów węglowych, czyli zielonych, certyfikowanych aktywów, które równoważą emisje. Wymieniliśmy też flotę samochodową na ekologiczne auta z napędem hybrydowym, które mają niższe zużycie paliwa i są niskoemisyjne.

Wyniki:

 • 100% kupowanej przez Bank energii elektrycznej pochodzi z ekologicznych źródeł, głównie z elektrowni wodnych,
 • 0% plastikowych butelek po wodzie – zużyliśmy 7 ton plastiku mniej.

Wsparcie projektów i inicjatyw zewnętrznych.

Jako jedyny przedstawiciel polskiego sektora finansowego, przystąpiliśmy do Polskiego Paktu Plastikowego, by aktywnie uczestniczyć w wypracowywaniu rozwiązań dla producentów opakowań. Zamierzamy wspierać ich w ekotransformacji oraz w dążeniu do zwiększenia skali powtórnego wykorzystania odpadów plastikowych.