Tabela wskaźników ESG

Zestaw wskaźników przygotowany na podstawie „Wytyczne do raportowania ESG” opracowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych oraz EBOiR

Środowisko

Tabela wskaźników ESG – Środowisko
Kod Nazwa Rodzaj Definicja Miara Odniesienie
Zmiana Klimatu
E-P1 Emisje gazów cieplarnianych Ilościowy Łączna suma emisji bezpośrednich i pośrednich gazów cieplarnianych (Zakres 1, 2 i 3). tCO2eq Link
E-P2 Zużycie energii Ilościowy Ilość energii zużytej w organizacji. MWh Link
E-P3 Ryzyko i korzyści związane z klimatem Jakościowy Potencjalny negatywny wpływ zmiany klimatu na organizację lub szanse wynikające ze zmiany klimatu. Link
E-S1 Intensywność emisji gazów cieplarnianych Ilościowy Ilość emisji gazów cieplarnianych na jednostkę aktywności gospodarczej. tCO2eq Wskaźnik nieuwzględniony w raporcie
E-S2 Zarządzanie emisjami Jakościowy Opis procesu, jaki firma wdrożyła, aby ograniczać emisje gazów cieplarnianych do atmosfery i wyznaczonych celów redukcji emisji. Link
Zasoby Naturalne
E-S3 Zużycie wody Ilościowy Ilość wody zużytej w przedsiębiorstwie. m3 Wskaźnik nieuwzględniony w raporcie
E-S4 Zarządzanie zasobami wodnymi Jakościowy Proces wdrożony, aby zoptymalizować zużycie wody i tym samym zminimalizować wpływ na środowisko. Link
E-S5 Wpływ na bioróżnorodność Jakościowy Opis polityki i działań podjętych, aby monitorować i minimalizować wpływ firmy na bioróżnorodność. Wskaźnik nieuwzględniony w raporcie
Zanieczyszczenia i Odpady
E-S6 Zanieczyszczenia i odpady Jakościowy & Ilościowy Opis działań mających na celu monitorowanie, zarządzanie i zmniejszanie odpadów wytwarzanych w firmie. # Link

Pozostałe jakościowe wskaźniki ESG – Środowisko
Nazwa Rodzaj Odniesienie
Podejście do ochrony środowiska jakościowy Link
Podejście do monitorowania działań środowiskowych Banku jakościowy Link
Działania w zakresie regularnego raportowania kwestii środowiskowych jakościowy Link
Odpowiedzialność członków zarządu za kwestie środowiskowe w Banku jakościowy Link
Zgodność z regulacjami środowiskowymi jakościowy Link
Cele i terminy ich realizacji jakościowy Link
Transparentność w zakresie ryzyk powiązanych ze zmianami klimatu jakościowy Link
Polityki w zakresie unikania emisji gazów cieplarnianych jakościowy Link
Inicjatywy mające na celu unikanie emisji gazów cieplarnianych jakościowy Link
Kwestie środowiskowe w łańcuchu dostaw jakościowy Link

Społeczeństwo

Tabela wskaźników ESG – Społeczeństwo
Kod Nazwa Rodzaj Definicja Miara Odniesienie
Różnorodność
S-P1 Różnorodność w organach Ilościowy Stopień zróżnicowania zarządu i rady nadzorczej spółki pod względem płci. % Link
S-P2 Wskaźnik równości wynagrodzeń Ilościowy Różnica pomiędzy średnim wynagrodzeniem mężczyzn i kobiet w firmie. % Link
Zatrudnienie
S-P3 Rotacja zatrudnienia Ilościowy Ilość odejść z miejsca pracy. % Link
S-P4 Wolność zrzeszania się i negocjacji zbiorowych Ilościowy Odsetek (%) aktywnych pracowników objętych układem zbiorowym. % Link
S-S1 Bezpieczeństwo i higiena pracy Jakościowy & Ilościowy Opis działań i procedur podjętych przez firmę w celu ochrony pracowników i zapobiegania wypadkom i urazom w miejscu pracy + wskaźniki efektywności. # Link
Prawa Człowieka
S-P5 Polityka praw człowieka Jakościowy Czy firma wdrożyła politykę poszanowania praw człowieka + opis Link
S-P6 Procedury należytej staranności dot. praw człowieka Jakościowy Opis procesu identyfikacji potencjalnego i rzeczywistego ryzyka naruszeń praw człowieka oraz działań podjętych w celu jego eliminacji. Link

Pozostałe jakościowe wskaźniki ESG – Społeczeństwo
Nazwa Rodzaj Odniesienie
Inicjatywy dotyczące różnorodności wykraczające poza wymogi prawne jakościowy Link
Założenia odnośnie działań wobec społeczności jakościowy Link
Programy angażujące lokalne społeczności jakościowy Link

Zarządzanie

Tabela wskaźników ESG – Zarządzanie
Kod Nazwa Rodzaj Definicja Miara Odniesienie
Ład Korporacyjny
G-P1 Struktura organów zarządczych Informacja na temat doświadczenia, kompetencji i niezależności członków zarządu. Link
Etyka Biznesu
G-P2 Kodeks etyki Jakościowy Czy firma posiada kodeks etyczny + opis Link
G-P3 Polityka antykorupcyjna Jakościowy Czy firma posiada politykę antykorupcyjną + opis Link
G-P4 Mechanizm zgłaszania naruszeń Jakościowy Czy firma posiada mechanizm zgłaszania naruszeń + opis Link
Bezpieczeństwo i Ochrona Danych
G-S1 Polityka ochrony danych Jakościowy Czy firma posiada politykę ochrony danych + opis Link

Pozostałe jakościowe wskaźniki ESG – Zarządzanie
Nazwa Rodzaj Odniesienie
Wyniki operacyjne ilościowy Link
Programy dotyczące cyberbezpieczeństwa jakościowy Link
Inkluzywane finanse jakościowy Link
Oferta odpowiedzialnych produktów jakościowy Link
Odpowiedzialna polityka marketingowa jakościowy Link
Ujawnienia dotyczące przeciwdziałania lukom płacowym jakościowy Link
Programy w zakresie równości w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn jakościowy Link
Programy dotyczące różnorodności jakościowy Link
Szkolenia pracowników jakościowy Link
Możliwość zgłaszania nieprawidłowości w sposób poufny jakościowy Link