Nasze podejście do zrównoważonego rozwoju

SDG: 
Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia
Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca
Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu
Cel 17 - Partnerstwa na rzecz celów

Celem zrównoważonego i społecznie odpowiedzialnego rozwoju w Santander Bank Polska S.A. jest budowanie długoterminowej wartości dla wszystkich interesariuszy.

 • GRI:
 • 102-12 Zewnętrzne, przyjęte lub popierane przez organizację ekonomiczne, środowiskowe i społeczne deklaracje, zasady i inne inicjatywy
  Zewnętrzne, przyjęte lub popierane przez organizację ekonomiczne, środowiskowe i społeczne deklaracje, zasady i inne inicjatywy
 • 102-15 Opis kluczowych wpływów, szans i ryzyk
  Opis kluczowych wpływów, szans i ryzyk
 • 102-18 Struktura nadzorcza organizacji wraz z komisjami podlegającymi pod najwyższy organ nadzorczy
  Struktura nadzorcza organizacji wraz z komisjami podlegającymi pod najwyższy organ nadzorczy
 • 102-20 Odpowiedzialność zarządu za tematy ekonomiczne, społeczne i środowiskowe
  Odpowiedzialność zarządu za tematy ekonomiczne, społeczne i środowiskowe
 • 102-26 Rola najwyższego organu zarządczego w definiowaniu celów, wartości i strategii
  Rola najwyższego organu zarządczego w definiowaniu celów, wartości i strategii
 • 102-29 Identyfikacja i zarządzanie wpływem społecznym i środowiskowym
  Identyfikacja i zarządzanie wpływem społecznym i środowiskowym
 • 102-31 Przegląd kwestii ekonomicznych, społecznych i środowiskowych
  Przegląd kwestii ekonomicznych, społecznych i środowiskowych
 • 102-32 Rola najwyższego organu zarządczego w raportowaniu kwestii zrównoważonego rozwoju
  Rola najwyższego organu zarządczego w raportowaniu kwestii zrównoważonego rozwoju
 • 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń dla tematu raportowania: Polityka klimatyczna
  Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń dla tematu raportowania: Polityka klimatyczna
 • 103-2 Podejście do zarządzania tematami zidentyfikowanymi jako istotne dla tematu raportowania: Polityka klimatyczna
  Podejście do zarządzania tematami zidentyfikowanymi jako istotne dla tematu raportowania: Polityka klimatyczna
 • 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania w ramach tematów zidentyfikowanych jako istotne dla tematu raportowania: Polityka klimatyczna
  Ewaluacja podejścia do zarządzania w ramach tematów zidentyfikowanych jako istotne dla tematu raportowania: Polityka klimatyczna
 • 102-31 Przegląd kwestii ekonomicznych, społecznych i środowiskowych
  Przegląd kwestii ekonomicznych, społecznych i środowiskowych
 • 203-2 Znaczący pośredni wpływ ekonomiczny
  Znaczący pośredni wpływ ekonomiczny
 • Wskaźnik własny Opis strategii banku, w tym podejścia do zarządzania kwestiami odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju
  Opis strategii banku, w tym podejścia do zarządzania kwestiami odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju
 • ESG: E – Środowisko Nasze podejście do Środowiska
  Nasze podejście do Środowiska
 • ESG: S – Społeczeństwo Nasze podejście do Społecznej odpowiedzialności
  Nasze podejście do Społecznej odpowiedzialności
 • ESG: G – Ład korporacyjny Nasze podejście do Ładu korporacyjnego
  Nasze podejście do Ładu korporacyjnego
 • PRB 1 Zgodność Dostosujemy naszą strategię biznesową, aby była spójna i stanowiła wkład w zaspokajanie potrzeb jednostek oraz osiąganie celów społecznych zgodnie z Celami Zrównoważonego Rozwoju, porozumieniem klimatycznym z Paryża i odpowiednimi ramami krajowymi oraz regionalnymi. Skoncentrujemy nasze wysiłki tam, gdzie mamy największy wpływ.
  Dostosujemy naszą strategię biznesową, aby była spójna i stanowiła wkład w zaspokajanie potrzeb jednostek oraz osiąganie celów społecznych zgodnie z Celami Zrównoważonego Rozwoju, porozumieniem klimatycznym z Paryża i odpowiednimi ramami krajowymi oraz regionalnymi. Skoncentrujemy nasze wysiłki tam, gdzie mamy największy wpływ.
 • PRB 2 Wpływ Będziemy stale zwiększali nasz pozytywny wpływ na otoczenie, jednocześnie zmniejszając negatywne oddziaływania. Będziemy zarządzać ryzykiem dla ludzi i środowiska wynikającym z naszych działań oraz oferowanych produktów i usług.
  Będziemy stale zwiększali nasz pozytywny wpływ na otoczenie, jednocześnie zmniejszając negatywne oddziaływania. Będziemy zarządzać ryzykiem dla ludzi i środowiska wynikającym z naszych działań oraz oferowanych produktów i usług.
 • PRB 5 Zarządzanie i cele Będziemy realizowali nasze zobowiązanie do przestrzegania niniejszych zasad poprzez skuteczne zarządzanie i kulturę odpowiedzialnej bankowości. Wykażemy ambicję i odpowiedzialność poprzez publiczne wyznaczanie celów w obszarach, w których mamy największy wpływ.
  Będziemy realizowali nasze zobowiązanie do przestrzegania niniejszych zasad poprzez skuteczne zarządzanie i kulturę odpowiedzialnej bankowości. Wykażemy ambicję i odpowiedzialność poprzez publiczne wyznaczanie celów w obszarach, w których mamy największy wpływ.
 • PRB 6 Transparentność i rozliczalność Będziemy dokonywali okresowego przeglądu wdrażania zasad. Będziemy transparentni w kwestii naszego wpływu na otoczenie, rozliczając się z pozytywnych i negatywnych skutków działalności i naszego wkładu w realizację celów istotnych dla społeczeństwa.
  Będziemy dokonywali okresowego przeglądu wdrażania zasad. Będziemy transparentni w kwestii naszego wpływu na otoczenie, rozliczając się z pozytywnych i negatywnych skutków działalności i naszego wkładu w realizację celów istotnych dla społeczeństwa.

Nasze podejście do odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju definiuje strategia odpowiedzialnej bankowości – Responsible Banking, która jest nieodłącznym elementem naszej ogólnej strategii biznesowej.

W naszych działaniach koncentrujemy się na realizacji celów wynikających ze Strategii Zrównoważonego Rozwoju ONZ, które są najbardziej spójne z naszą działalnością biznesową i na realizację których mamy największy wpływ jako instytucja finansowa.

 • Cel 3 – Dobre zdrowie i jakość życia
 • Cel 4 – Dobra jakość edukacji
 • Cel 5 – Równość płci
 • Cel 8 – Wzrost gospodarczy i godna praca
 • Cel 9 – Innowacyjność, przemysł, infrastruktura
 • Cel 11 – Zrównoważone miasta i społeczności
 • Cel 13- Działania w dziedzinie klimatu
 • Cel 17 – Partnerstwa na rzecz celów

Cele Odpowiedzialnej Bankowości w 2020 roku

Dwa główne filary, na których budujemy naszą odpowiedzialną bankowość, to kultura korporacyjna i zrównoważone finanse.

Zrównoważone finanse

Zielony Bank – Dbamy o środowisko zarówno w działaniach zewnętrznych, jak i wewnętrznych.

 • Cel 3 – Dobre zdrowie i jakość życia
 • Cel 9 – Innowacyjność, przemysł, infrastruktura
 • Cel 11 – Zrównoważone miasta i społeczności
 • Cel 13 – Działania w dziedzinie klimatu
 • Cel 17 – Partnerstwa na rzecz celów
  • Zielona oferta
  • Zielony Bank

Inkluzywna bankowość – Włączamy osoby zagrożone wykluczeniem w bankowanie. Edukujemy lokalne społeczności i wspieramy kształtowanie ustawiczne.

 • Cel 4 – Dobra jakość edukacji
 • Cel 5 – Równość płci
 • Cel 8 – Wzrost gospodarczy i godna praca
 • Cel 9 – Innowacyjność, przemysł, infrastruktura
 • Cel 17 – Partnerstwa na rzecz celów
  • Bank dla osób z niepełnosprawnościami / osób starszych
  • Bank dopasowany do specyficznych potrzeb klientów
  • Edukacja finansowa na każdym etapie życia

Fundacja Santander Bank Polska – programy społeczne i wolontariaty

Santander Universidades

Cele wyznaczone w ramach strategii Odpowiedzialnej Bankowości jako obowiązkowe do realizacji, mają wpływ na roczną ocenę wszystkich pracowników. Dodatkowo 3 z nich wpływają na poziom puli premiowej Zarządu.

Publiczne zobowiązania
Publiczne zobowiązania 2020
10 najlepszych firm, dla których warto pracować Certyfikat Top Employer
Kobiety na wysokich stanowiskach 35%
Równość wynagrodzeń (wskaźnik Equal Pay Gap) 2,5 Cele wpływające na poziom puli premiowej Zarządu
Liczb ludzi wzmocnionych finansowo 14 897
Zielone finansowanie pozyskane i ułatwione 187 mln EUR
Elektryczność pozyskana ze źródeł odnawialnych 100%
Rezygnacja z użytkowania jednorazowego plastiku (% osiągnięcia celu) 100%
Stypendia, staże, przedsiębiorczość 3 291
Liczba wspartych osób 174 511

 

Angażujemy się również w inicjatywy związane z odpowiedzialnym bankowaniem. Byliśmy jednym z inicjatorów projektu Deklaracja Odpowiedzialnej Sprzedaży. W Radzie Deklaracji zasiada Joanna Jabłońska-Białowąs, Chief Customer Officer w Santander Bank Polska S.A. Bierzemy czynny udział w pracach nad dalszym rozwojem inicjatywy, która w 2020 roku zdobyła podpisy kolejnych sygnatariuszy.

W 2020 roku zostaliśmy partnerem programu „Zrównoważone miasta – Energy & Water Sustainability ” – inicjatywy wpisującej się w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs), w szczególności Celu 11. – Zrównoważone miasta i społeczności.

Rok 2020 był bezprecedensowo trudny dla nas wszystkich. Większość działań i projektów skierowanych do klientów i społeczności stanowiły zatem inicjatywy odpowiadające na ich potrzeby powstałe wskutek pandemii COVID-19.W Santander Bank Polska S.A. podjęliśmy szereg działań, by wesprzeć klientów w codziennych sprawach w tym wymagającym czasie. Więcej informacji tutaj.

Polityki i dokumenty definiujące podejście do zrównoważonego rozwoju

Nasze ogólne, dobrowolne zobowiązania i zasady etyczne, społeczne i środowiskowe, które wykraczają poza ramy prawne, zawarte są w dokumencie: Polityka zrównoważonego rozwoju. Uzupełniają ją kolejne dokumenty:

 • Polityka zarządzania zmianami klimatycznymi i ochroną środowiska,
 • Polityka praw człowieka,
 • Polityka wolontariatu pracowniczego Santander Bank Polska S.A.,
 • polityki zarządzania ryzykiem sektorowym dla sektorów o podwyższonym ryzyku, w tym przemysłu zbrojeniowego, sektora energetycznego, górnictwa i metalurgii oraz przemysłu drzewnego.

Komitet ds. Odpowiedzialnej Bankowości i Kultury Organizacyjnej w Santander Bank Polska S.A.

Obszar CSR w Banku zarządzany jest przez Komitet ds. Odpowiedzialnej Bankowości i Kultury Organizacyjnej, któremu przewodniczy Prezes Zarządu.

Zakres zadań i kompetencji Komitetu:

 • określanie strategii i celów rocznych z zakresu odpowiedzialnej bankowości i kultury organizacyjnej,
 • zarządzanie polityką odpowiedzialnego biznesu i kulturą organizacyjną w Grupie Santander Bank Polska,
 • zapewnianie realizacji postanowień polityk społeczno-środowiskowych Santander Bank Polska S.A.,
 • zatwierdzanie długoterminowych planów działań z zakresu odpowiedzialnej bankowości i kultury organizacyjnej Santander Bank Polska S.A.,
 • koordynowanie strategii odpowiedzialnej bankowości i kultury organizacyjnej, sprawowanie nadzoru i dopasowywanie do celów biznesowych Grupy,
 • monitorowanie i prowadzenie ewaluacji wdrażanych w ramach strategii przedsięwzięć i projektów,
 • prowadzenie analizy organizacji pod kątem odpowiedzialnej bankowości oraz przestrzegania standardów kultury organizacyjnej.