Przeciwdziałanie korupcji

W Grupie Kapitałowej Santander Bank Polska obowiązuje podejście „zero tolerancji dla korupcji”.

 • GRI:
 • 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń dla tematu raportowania: Wartości i etyka
  Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń dla tematu raportowania: Wartości i etyka
 • 103-2 Podejście do zarządzania tematami zidentyfikowanymi jako istotne dla tematu raportowania: Wartości i etyka
  Podejście do zarządzania tematami zidentyfikowanymi jako istotne dla tematu raportowania: Wartości i etyka
 • 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania w ramach tematów zidentyfikowanych jako istotne dla tematu raportowania: Wartości i etyka
  Ewaluacja podejścia do zarządzania w ramach tematów zidentyfikowanych jako istotne dla tematu raportowania: Wartości i etyka
 • 205-2 Komunikacja i szkolenia poświęcone politykom i procedurom antykorupcyjnym (wskaźnik raportowany częściowo)
  Komunikacja i szkolenia poświęcone politykom i procedurom antykorupcyjnym (wskaźnik raportowany częściowo)
 • 205-3 Potwierdzone przypadki korupcji i działania podjęte w odpowiedzi na nie
  Potwierdzone przypadki korupcji i działania podjęte w odpowiedzi na nie
 • Wskaźnik własny Lista kluczowych działań i inicjatyw realizowanych w danym roku w banku na rzecz zwiększenia wiedzy pracowników o etyce i kulturze organizacyjnej banku
  Lista kluczowych działań i inicjatyw realizowanych w danym roku w banku na rzecz zwiększenia wiedzy pracowników o etyce i kulturze organizacyjnej banku
 • ESG: G – Ład korporacyjny Nasze podejście do Ładu korporacyjnego
  Nasze podejście do Ładu korporacyjnego
 • PRB 5 Zarządzanie i cele Będziemy realizowali nasze zobowiązanie do przestrzegania niniejszych zasad poprzez skuteczne zarządzanie i kulturę odpowiedzialnej bankowości. Wykażemy ambicję i odpowiedzialność poprzez publiczne wyznaczanie celów w obszarach, w których mamy największy wpływ.
  Będziemy realizowali nasze zobowiązanie do przestrzegania niniejszych zasad poprzez skuteczne zarządzanie i kulturę odpowiedzialnej bankowości. Wykażemy ambicję i odpowiedzialność poprzez publiczne wyznaczanie celów w obszarach, w których mamy największy wpływ.

Przeciwstawiamy się wszelkim formom korupcji. Nasze standardy etyczne w tym obszarze są zapisane w dokumentach:

 • Generalny Kodeks Postępowania,
 • Kodeks postępowania na rynkach papierów wartościowych,
 • Ogólna polityka konfliktu interesów,
 • Polityka przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
 • Polityka ochrony danych osobowych,
 • Polityka zrównoważonego rozwoju,
 • Program antykorupcyjny,
 • Polityka zapobiegania ryzyku odpowiedzialności karnej – Corporate Defense,
 • Polityka zapewnienia zgodności,
 • Model zarządzania ryzykiem reputacji – określa zasady zarządzania ryzykiem i kontrolowania go, kluczowe elementy, zasady i procesy, a także role i odpowiedzialność oraz nadzór wewnętrzny.

Przeciwdziałanie korupcji w Generalnym Kodeksie Postępowania

Kodeks odnosi się do różnych aspektów postępowania etycznego w naszej organizacji. W dokumencie zostały zawarte wskazówki dotyczące konfliktu interesów (w relacjach wewnętrznych, przy realizacji transakcji bankowych i inwestycji oraz w relacjach z dostawcami i klientami), zasad współpracy z innymi podmiotami, zasady kontaktów z regulatorami, przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz praktyk o charakterze korupcyjnym. Uzupełnieniem zapisów kodeksu są dodatkowe regulacje dotyczące poszczególnych obszarów działania, w tym „Polityka przeciwdziałania praniu pieniędzy” czy „Program antykorupcyjny”.

„Program antykorupcyjny” precyzuje nasze mechanizmy kontrolne, m.in. rejestr podarunków i zaproszeń dla funkcjonariuszy publicznych, zasady oferowania podarunków i zaproszeń pracownikom lub członkom kierownictwa Banku, kanał do zgłaszania przypadków naruszeń, szkolenia oraz odpowiedzialność korporacyjnego obszaru compliance.

 • 0

  potwierdzonych przypadków korupcji w Banku i Grupie Kapitałowej Santander Bank Polska w 2020 roku

 • 1

  zgłoszenie zakwalifikowane jako potencjalne ryzyko wystąpienia korupcji (złożone przez dostępne kanały zgłaszania nieprawidłowości) w Banku i Grupie Kapitałowej Santander Bank Polska w 2020 roku

Komunikacja i szkolenia dotyczące antykorupcji

Nasi pracownicy cyklicznie biorą udział w e-learningowych szkoleniach z zakresu przeciwdziałania korupcji. W szkoleniu podkreślamy, że w naszej organizacji jest zero tolerancji dla zachowań o charakterze korupcyjnym. Uczymy:

 • jak zachować się w konkretnych sytuacjach
  np. w kontaktach z urzędnikami państwowymi, agentami czy pośrednikami
 • czym są działania o charakterze korupcyjnym
  nie tylko przekazywanie środków pieniężnych, ale także wręczanie, oferowanie czy przyjęcie dowolnego rodzaju korzyści, takich jak: dostarczanie towarów i usług poniżej cen rynkowych, przekazywanie podarunków, fundowanie wycieczek, pobytów w hotelach, posiłków i biletów albo zatrudnianie znajomych

Szkolenie obejmuje ćwiczenia praktyczne i kończy się testem. Każdy pracownik Grupy Kapitałowej co dwa lata ma obowiązek wziąć udział w szkoleniu. Program szkoleń od wielu lat stanowi stały element harmonogramu obowiązkowych szkoleń pracowniczych. Zagadnienia etyczne i reputacyjne uwzględniane są również podczas corocznej kampanii informacyjno-szkoleniowej Risk pro (Tydzień Kultury Ryzyka), która utrwala kulturę ryzyka w organizacji.

Szkolenia antykorupcyjne
Procent pracowników, którzy zapoznali się z polityką i procedurami antykorupcyjnymi Procent pracowników, którzy przeszli szkolenia antykorupcyjne
Grupa Kapitałowa Santander Bank Polska 100% 97%
Santander Bank Polska 100% 97,5%
Członkowie Zarządu Banku 100% 100%
Przedstawiciele kierownictwa wyższego szczebla Banku 100% 87%
Przedstawiciele kierownictwa średniego szczebla Banku 100% 95,8%
Pozostali pracownicy Banku 100% 97,8%