Przeciwdziałanie dyskryminacji

SDG: 
Cel 5 - Równość płci
Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Zobowiązujemy się do przestrzegania praw człowieka zgodnie z obowiązującymi najwyższymi międzynarodowymi standardami. Poszanowanie indywidualności, propagowanie równego traktowania i przeciwdziałanie dyskryminacji to elementy wielu obowiązujących u nas polityk i procedur. „Polityka praw człowieka” formułuje szereg zasad w odniesieniu do różnych grup interesariuszy, w tym do pracowników.

 • GRI:
 • 406-1 Całkowita liczba przypadków dyskryminacji
  Całkowita liczba przypadków dyskryminacji
 • ESG: S – Społeczeństwo Nasze podejście do Społecznej odpowiedzialności
  Nasze podejście do Społecznej odpowiedzialności

Nasze zobowiązania wobec pracowników ujęte w „Polityce praw człowieka”:

 • zapobieganie dyskryminacji i praktykom naruszającym godność człowieka,
 • ochrona zdrowia pracowników,
 • oferowanie godnej pracy, w tym godziwego wynagrodzenia,
 • przestrzeganie prawa do odpoczynku,
 • ochrona danych osobowych i prywatności,
 • oferowanie możliwości świadczenia pracy na elastycznych zasadach, aby umożliwić pracownikom zachowanie równowagi pomiędzy karierą zawodową a innymi zainteresowaniami i obowiązkami,
 • niekorzystanie z pracy przymusowej i pracy dzieci,
 • poszanowanie prawa do stowarzyszania się i zawierania układów zbiorowych.

Polityka „Szacunek i godność”

W 2020 r. rozpoczęliśmy prace nad zmianą Polityki „Szacunek i godność” pod kątem dostosowania jej do dyrektywy o ochronie sygnalistów. Polityka stanowi jeden z elementów budowania kultury otwartości wewnątrz organizacji. Reguluje m.in. formy zgłaszania przez pracowników naruszeń zasad etycznych i wszelkich niepokojących go zdarzeń dotyczących naruszeń prawa, obowiązujących w Banku procedur i standardów relacji pracowniczych. W polityce określiliśmy dedykowane kanały oraz tryb postępowania ze zgłoszeniami.

Dostępne pracownikom kanały opisaliśmy szerzej w sekcji Zgłaszanie wątpliwości dotyczących etyki.

Inicjatywy i projekty wdrożone w 2020 r. wspierające budowanie postaw etycznych:

 • Udostępniliśmy nową aplikację informatyczną, ułatwiającą pracownikom Banku zgłaszanie wszelkich niepokojących ich spraw, (w tym również anonimowo) oraz zapewniającej jeszcze lepsze zarządzanie zgłoszeniami.
 • Przeprowadziliśmy działania edukacyjne przypominające pracownikom o istniejących kanałach komunikacyjnych oraz zachęcające ich do zgłaszania wszelkich naruszeń prawa.
 • Przygotowaliśmy materiały edukacyjne dla kadry menedżerskiej zawierające wnioski z wybranych postępowań wyjaśniających służące celom prewencyjnym.
 • Uruchomiliśmy „Wieści z kanału whistleblowing”, w których publikujemy za pośrednictwem bankowego intranetu informacje o tematyce i ilości zgłoszeń poprzez kanał whistleblowingowy.

Prace nad dostosowaniem polityki będziemy kontynuować w 2021 r.

W 2020 roku w Grupie Kapitałowej Santander Bank Polska nie odnotowano żadnego potwierdzonego przypadku łamania praw człowieka w miejscu pracy poprzez mobbing i/lub dyskryminację ze względu na płeć, wiek, przynależność etniczną, religię, światopogląd ani żadne inne cechy pracowników.