Generalny Kodeks Postępowania

SDG: 
Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Celem wszystkich spółek Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska jest utrwalanie wśród pracowników standardów etycznych oraz dalszy rozwój kultury odpowiedzialnego i etycznego działania w duchu wartości: Przyjazny, Rzetelny, dla Ciebie.

 • GRI:
 • 102-16 Wartości organizacji, kodeks etyki, zasady i normy zachowań
  Wartości organizacji, kodeks etyki, zasady i normy zachowań
 • 102-25 Konflikt interesów
  Konflikt interesów
 • 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń dla tematu raportowania: Wartości i etyka
  Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń dla tematu raportowania: Wartości i etyka
 • 103-2 Podejście do zarządzania tematami zidentyfikowanymi jako istotne dla tematu raportowania: Wartości i etyka
  Podejście do zarządzania tematami zidentyfikowanymi jako istotne dla tematu raportowania: Wartości i etyka
 • 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania w ramach tematów zidentyfikowanych jako istotne dla tematu raportowania: Wartości i etyka
  Ewaluacja podejścia do zarządzania w ramach tematów zidentyfikowanych jako istotne dla tematu raportowania: Wartości i etyka
 • ESG: S – Społeczeństwo Nasze podejście do Społecznej odpowiedzialności
  Nasze podejście do Społecznej odpowiedzialności
 • ESG: G – Ład korporacyjny Nasze podejście do Ładu korporacyjnego
  Nasze podejście do Ładu korporacyjnego

W Grupie Santander i Grupie Kapitałowej Santander Bank Polska funkcjonuje sprawna infrastruktura etyczna, której fundamentem jest „Generalny Kodeks Postępowania” (Kodeks), zawierający standardy etyczne obowiązujące wszystkich pracowników oraz zapisy dotyczące konkretnych sytuacji. Kodeks wyznacza ogólne kierunki postępowania w różnych aspektach działalności Banku oraz określa wytyczne w zakresie relacji Grupy Santander z pracownikami, klientami, udziałowcami i społecznościami lokalnymi. Ponadto precyzuje organizację oraz zakres odpowiedzialności poszczególnych jednostek. Za stosowanie zasad Kodeksu odpowiedzialne są wszystkie jednostki Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska. Szczególna rola przypada kierownictwu jednostki Compliance, Audytowi Wewnętrznemu, Komitetowi Audytu i Zapewnienia Zgodności, Jednostka ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi, które powinny zapewniać przestrzeganie Generalnego Kodeksu Postępowania przez osoby podlegające Kodeksowi.

W 2020 roku wprowadziliśmy do Kodeksu nowe zapisy:

 • punkt dotyczący relacji z podmiotami konkurencyjnymi – który zobowiązuje wszystkich pracowników Grupy Santander do postępowania w sposób uczciwy i skuteczny przy zawieraniu transakcji w ramach wykonywania działalności zawodowej w Grupie Santander Bank Polska, we wszystkich przypadkach dążąc do wolnej i skutecznej konkurencji z korzyścią dla rynku, naszych klientów oraz wszystkich stron połączonych stosunkami biznesowymi i/lub zawodowymi, nawet w wymiarze społecznym,
 • punkt mówiący o obowiązku poinformowania jednostki ds. Zasobów Ludzkich oraz jednostki ds. Zapewnienia Zgodności przez każdą osobę podlegającą Kodeksowi, która została oskarżona lub skazana w postępowaniu karnym oraz o wszelkich postępowaniach, w których uczestniczą w charakterze strony, świadka lub w innym charakterze, w sprawie Santander Bank Polska S.A. lub w sprawie z udziałem Santander Bank Polska S.A. prowadzonych przez organy odpowiedzialne za nadzór nad działalnością spółek Grupy, nawet wówczas jeżeli takie postępowania nie mają związku z pełnionymi przez te osoby obowiązkami zawodowymi.

Nasze wartości

Wszelkie działania podejmowane przez pracowników i kierownictwo Grupy Santander muszą być zgodne z zasadami etycznymi obowiązującymi w organizacji, właściwymi zasadami korporacyjnymi oraz standardami etyki zawodowej, a także opierać się na naszych wartościach.

Kultura organizacyjna Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska obejmuje 8 wartości:

 • Okazuję szacunek

 • Dotrzymuję obietnic

 • Angażuję się
  w zmiany

 • Pracuję z pasją

 • Aktywnie współpracuję

 • Wspieram innych

 • Mówię wprost

 • Słucham z uwagą

Jak realizujemy te zasady w praktyce?

Zapewniamy równe szanse, stawiamy na różnorodność, nie pozwalamy na dyskryminację

 • Zapewniamy równe szanse zatrudnienia i awansu zawodowego.
 • Obowiązuje nas brak tolerancji dla wszelkich przejawów dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, orientację seksualną, narodowość, wiarę, pochodzenie, stan cywilny czy status społeczny.

Dbamy o szacunek dla innych

 • Kształtujemy przyjazne, oparte na wzajemnym szacunku środowisko pracy.
 • Szanujemy godność innych, przestrzegamy zasad równości, zaangażowania i współpracy.

Zachowujemy balans między życiem osobistym i zawodowym

 • Wspieramy pracowników w osiągnięciu maksymalnej równowagi pomiędzy obowiązkami zawodowymi oraz życiem osobistym i rodzinnym.
 • Umożliwiamy pracownikom rozwój osobisty.

Zapobiegamy ryzyku zawodowemu

 • Zapewniamy bezpieczne warunki pracy.
 • Nasi pracownicy są zobowiązani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Chronimy środowisko i jesteśmy odpowiedzialni społecznie

 • Przestrzegamy obowiązujących regulacji prawnych w zakresie ochrony środowiska i odpowiedzialności społecznej.
 • W działalności stosujemy zasady polityk Grupy Santander: Polityki Zrównoważonego Rozwoju, polityk dotyczących zmian klimatycznych i zarządzania środowiskiem, polityk dotyczących praw człowieka oraz polityk dla sektorów wrażliwych na ryzyko.

Respektujemy prawa zbiorowe

 • Przestrzegamy przepisów prawa w zakresie tworzenia związków zawodowych i prowadzenia pertraktacji.
 • Respektujemy działania podejmowane przez organizacje reprezentujące pracowników.
 • Stawiamy na otwartą komunikację i wymianę poglądów ze związkami zawodowymi.

Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów

Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów uzupełnia Kodeks o wytyczne umożliwiające zapobieganie i zarządzanie konfliktami interesów, jakie mogą się pojawić. Dokument zawiera również przykłady podstawowych kategorii konfliktów interesów oraz działań, usług, decyzji lub transakcji, które generują lub mogą generować dany rodzaj konfliktu interesów, a także nakłada na członków kierownictwa i pracowników obowiązki związane z identyfikacją, przeciwdziałaniem i eskalacją oraz sposobem zarządzania konfliktami interesów.

W 2020 roku zaktualizowaliśmy politykę o zapisy dotyczące nadrzędności interesu Grupy i jej klientów nad osobistymi interesami pracowników i członków ich rodzin oraz osób powiązanych oraz zakazu zatwierdzania przez pracowników operacji przeprowadzanych przez siebie albo osobę powiązaną.

Jak realizujemy tę Politykę w praktyce?

Odpowiedzialność

 • Organy zarządzające, kadra kierownicza i wszyscy pracownicy są zobowiązani do działania w dobrej wierze, zgodnie z obowiązującymi regulacjami wewnętrznymi w ramach kompetencji na zajmowanym stanowisku.

Przejrzystość

 • Przyjmujemy uczciwą i transparentną postawę zgodną z naszymi wartościami.
 • Unikamy konfliktów interesów. W przypadku ich wystąpienia opracowujemy najlepsze środki przeciwdziałania im w celu minimalizacji negatywnych skutków.

Niezależność

 • Działamy w każdym przypadku według własnego uznania, zachowując lojalność wobec Banku, jego akcjonariuszy i klientów, niezależnie od interesów własnych lub osób powiązanych.

Wstrzymanie się od działania

 • Powstrzymujemy się od uczestniczenia w podejmowaniu decyzji lub wywierania wpływu na decyzje dotyczące pracowników lub niezależnych podmiotów w przypadku możliwości wystąpienia konfliktu interesów.

Komunikacja

 • Raportujemy wewnętrznie wszystkie sytuacje, które mogą wyniknąć lub wyniknęły w następstwie konfliktów interesów.

Polityka zapobiegania ryzyku odpowiedzialności karnej

W 2020 roku dokonaliśmy aktualizacji regulacji dotyczących zapobiegania ryzyku odpowiedzialności karnej. W wyniku scalenia czterech dokumentów (Model, Polityka, Podręcznik i Wytyczne) powstał jeden nowy dokument – Polityka zapobiegania ryzyku odpowiedzialności karnej. Polityka wprowadza zasadę zero tolerancji dla działań przestępczych, opisuje przestępstwa korporacyjne, które należy wykrywać i którym trzeba zapobiegać, a także podaje wytyczne dot. postępowania w takich przypadkach. Polityka zawiera również przykłady działań niedozwolonych, za które pracownicy mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności karnej.

Polityka „Szacunek i godność”

Budowanie kultury otwartości w naszej organizacji wspomaga polityka „Szacunek i godność”. W 2020 roku rozpoczęliśmy prace nad zmianami polityki pod kątem dostosowania jej do dyrektywy o ochronie sygnalistów i planujemy kontynuować je w 2021 roku.