Szkolenia i edukacja

SDG: 
Cel 5 - Równość płci
Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

W związku z pandemią COVID-19 oferowaliśmy szkolenia w formatach zdalnych (z zastosowaniem najnowszych rozwiązań technologicznych). Ta forma edukacji realizowała koncepcję samodzielnego rozwoju pracowników.

 • GRI:
 • 404-1 Liczba dni szkoleniowych w roku przypadających na pracownika według struktury zatrudnienia (wskaźnik raportowany częściowo)
  Liczba dni szkoleniowych w roku przypadających na pracownika według struktury zatrudnienia (wskaźnik raportowany częściowo)
 • 404-2 Programy rozwoju umiejętności menedżerskich i kształcenia ustawicznego
  Programy rozwoju umiejętności menedżerskich i kształcenia ustawicznego
 • 404-3 Odsetek pracowników podlegających regularnym ocenom jakości pracy i przeglądom rozwoju kariery zawodowej, według płci i kategorii zatrudnienia
  Odsetek pracowników podlegających regularnym ocenom jakości pracy i przeglądom rozwoju kariery zawodowej, według płci i kategorii zatrudnienia
 • ESG: S – Społeczeństwo Nasze podejście do Społecznej odpowiedzialności
  Nasze podejście do Społecznej odpowiedzialności
 • PRB 5 Zarządzanie i cele Będziemy realizowali nasze zobowiązanie do przestrzegania niniejszych zasad poprzez skuteczne zarządzanie i kulturę odpowiedzialnej bankowości. Wykażemy ambicję i odpowiedzialność poprzez publiczne wyznaczanie celów w obszarach, w których mamy największy wpływ.
  Będziemy realizowali nasze zobowiązanie do przestrzegania niniejszych zasad poprzez skuteczne zarządzanie i kulturę odpowiedzialnej bankowości. Wykażemy ambicję i odpowiedzialność poprzez publiczne wyznaczanie celów w obszarach, w których mamy największy wpływ.

Wybrane programy zrealizowane w 2020 roku:

 • Klient wrażliwy
 • Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa
 • Program Service Design
 • YOUniversity
 • Eliksir Rozwoju
 • Programy dla najwyższej kadry menedżerskiej
 • Leadership Commitments
 • Program Young Leaders
 • Vital Voices: współpraca przy mentoringu
 • Szkolenia ekspercie dedykowane poszczególnym obszarom biznesowym
 • Szkolenia rozwijające umiejętności miękkie

W 2020 r. wspieraliśmy rozwój różnych grup pracowniczych: najwyższą kadrę menedżerską, kadrę menedżerską niższych szczebli, kobiety liderki, zidentyfikowane w organizacji talenty, pracowników Agile, całość kadry w ramach działań centralnych oraz pracowników ze specjalistycznym zapotrzebowaniem w zakresie rozwoju.

Średnia liczba godzin szkoleniowych przypadająca na pracownika w podziale według płci i stanowiska w 2020 r.

Średnia liczba godzin szkoleniowych przypadająca na pracownika w podziale według płci i stanowiska w 2020 r.

2020
Średnia liczba godzin szkoleniowych przypadająca na pracownika 28,54
w tym kobiety 31,82
w tym mężczyźni 21,65
w tym kierownictwo wyższego szczebla 13,04
w tym kierownictwo niższego szczebla 17,25
w tym pozostali pracownicy 29,26

Programy rozwoju umiejętności menedżerskich w 2020 r.

Program Futuro skierowaliśmy do menedżerów niższego i średniego szczebla. Koncentruje się on na rozwijaniu kompetencji szczególnie istotnych w warunkach budowania nowej normalności.
Program ten jest kontynuowany w 2021 roku.

Mentoring wewnętrzny ma na celu wzmocnienie kompetencji liderów, zarówno nowo mianowanych, jak i liderów o większym doświadczeniu.

Leaders For Employees – program dla kadry zarządzającej, którego założenia to wzmocnienie marki osobistej, wymiana wiedzy i doświadczeń, wzmocnienie kultury feedbacku i zespołowości w Banku. Program pełni ważną rolę w transformacji naszej kultury przywództwa opartej na wartościach i strategii.
W 2020 roku program Leaders For Employees realizowany był wokół dwóch tematów:

 • #StayConnected (bądźmy w kontakcie): tutaj skupiliśmy wszystkie inicjatywy, które miały na celu wymianę wiedzy, doświadczeń oraz budowanie kultury dialogu w Banku. Tematy te były i są szczególnie ważne w warunkach pracy w trybie zdalnym, w rozproszonym środowisku. Inicjatywy:
  • Cykl spotkań online dla Członków Zarządu oraz menedżerów wyższego szczebla mających na celu wymianę wiedzy związaną z bieżącymi tematami biznesowymi.
  • Cykl spotkań online dla menedżerów wyższego szczebla.
  • Otwarte sesje online – cykl spotkań Członków Zarządu oraz menedżerów wyższego szczebla z pracownikami wspierający budowanie kultury otwartego dialogu z pracownikami oraz wzmacnianie zaufania.
 • #ExtremeLeadership (ekstremalne przywództwo) było zbiorem inicjatywy, które odpowiadały na bieżące potrzeby i wyzwania liderskie w nowej normalności. W ramach #ExtremeLeadership przeprowadziliśmy cykl intensywnych warsztatów online pod nazwą „Digitalna Akademia Solaruco”. Skierowaliśmy je do menedżerów wyższego szczebla. Celem szkoleń było dostarczenie praktycznych umiejętności z zakresu zarządzania zespołami zdalnymi, skutecznego motywowania, budowania odpowiedzialności i zarządzania emocjami.

Top Players, czyli program dla Kluczowych Menedżerów Banku. Jego celem była identyfikacja i rozwój menedżerów z najwyższym potencjałem przywódczym.

W 2020 roku zrealizowaliśmy proces wieloetapowej diagnozy uczestników, aby pozyskać informacje zwrotne o kandydacie/kandydatce z różnych źródeł. Wykorzystaliśmy badania (kompetencje, doświadczenia, cechy, motywacje), informację zwrotną od członków Zarządu, przełożonych, współpracowników oraz wywiady z uczestnikami programu. W efekcie uczestnicy tego programu otrzymali indywidualny feedback, na podstawie którego opracowaliśmy indywidualne plany rozwoju.

 • GRI:
 • 404-3 Odsetek pracowników podlegających regularnym ocenom jakości pracy i przeglądom rozwoju kariery zawodowej, według płci i kategorii zatrudnienia
  Odsetek pracowników podlegających regularnym ocenom jakości pracy i przeglądom rozwoju kariery zawodowej, według płci i kategorii zatrudnienia

86%

Odsetek pracowników, którzy w 2020 roku zostali poddani rocznej ocenie pracy i przeglądowi kariery zawodowej. W tej grupie 83% to kobiety, a 92% mężczyźni.

Odsetek pracowników podlegających regularnym ocenom jakości pracy i przeglądom rozwoju kariery zawodowej według płci i kategorii zatrudnienia w 2020 r
Kategoria zatrudnienia Kobiety Mężczyźni
Kierownictwo wyższego szczebla 98% 100%
Kierownictwo niższego szczebla 92% 83%
Pozostali pracownicy 81% 91%