Odpowiedzialny łańcuch dostaw

SDG: 
Cel 5 - Równość płci
Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

W Santander Bank Polska S.A. współpracujemy z licznymi dostawcami, a za zadania z tym związane odpowiedzialny jest Departament Zarządzania Kontraktami i Zakupami. Wybierając dostawców, z którymi współpracujemy, pod uwagę bierzemy kryteria społeczne, środowiskowe oraz reputacyjne.

 • GRI:
 • 102-9 Opis łańcucha dostaw
  Opis łańcucha dostaw
 • 102-10 Znaczące zmiany w raportowanym okresie dotyczące rozmiaru, struktury, formy własności lub łańcucha wartości
  Znaczące zmiany w raportowanym okresie dotyczące rozmiaru, struktury, formy własności lub łańcucha wartości
 • 308-1 Odsetek nowych dostawców, którzy zostali poddani ocenie wg kryteriów środowiskowych
  Odsetek nowych dostawców, którzy zostali poddani ocenie wg kryteriów środowiskowych
 • 414-1 Odsetek nowych dostawców, którzy zostali poddani ocenie wg kryteriów społecznych
  Odsetek nowych dostawców, którzy zostali poddani ocenie wg kryteriów społecznych
 • ESG: E – Środowisko Nasze podejście do Środowiska
  Nasze podejście do Środowiska
 • ESG: S – Społeczeństwo Nasze podejście do Społecznej odpowiedzialności
  Nasze podejście do Społecznej odpowiedzialności

Polityki regulujące zarządzanie obszarem łańcucha dostaw

 • Polityka zakupowa Santander Bank Polska S.A.
 • Procedura wyboru dostawcy Santander Bank Polska S.A.
 • Polityka współpracy z dostawcami oraz outsourcingu w Santander Bank Polska S.A.
 • Procedura zarządzania dostawcami i outsourcingu w Santander Bank Polska S.A.

W 2020 roku zaktualizowaliśmy wszystkie cztery dokumenty. Polityka współpracy i Procedura zarządzania zostały dostosowane do wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA). Zasady dotyczące CSR pozostały jednak bez zmian.

Zasady współpracy z dostawcami uwzględnione zostały również w „Polityce zrównoważonego rozwoju” i „Polityce praw człowieka”.

Nasze cele w 2020 roku

W 2020 roku koncentrowaliśmy się na osiągnięciu celów polegających na:

 • zaadaptowaniu w ramach procesu wyboru dostawcy najlepszych praktyk rynkowych oraz wyznaczonych przez model Grupy Santander;
 • dostosowaniu regulacji do zmieniającego się Banku oraz do zmian na rynkach dostawców;
 • zapewnieniu transparentnego i obiektywnego procesu wyboru dostawcy.

W rezultacie oprócz aktualizacji dokumentów regulujących zasady współpracy z dostawcami, uszczelniliśmy proces zakupowy i uprościliśmy dokonywanie zakupów o niskiej wartości.

Przeprowadziliśmy także pilotażową ankietę dotyczącą działań z zakresu ESG na 66 polskich dostawcach. Wnioski z niej pozwalają nam lepiej planować nasze działania w tym zakresie na kolejne lata.

Proces wyboru dostawców

Proces zarządzania dostawcami jest dostosowany do międzynarodowych standardów Grupy Santander i jest przez nas nieustannie rozwijany oraz dopasowywany do zmieniających się realiów biznesowych i społecznych. Podczas kwalifikacji dostawców do współpracy stosujemy odpowiednie polityki i procedury. Wszyscy dostawcy objęci są jednolitymi zasadami wyboru, które uwzględniają kryteria społeczne, praktyki zatrudnienia, prawa człowieka, zobowiązania środowiskowe i wiele innych.

Kwalifikując dostawców do współpracy:

 • sprawdzamy, czy dywersyfikują swoje przychody i czy nie uzależniają się od banku;
 • weryfikujemy, czy posługują się certyfikatami, np.: z zakresu ochrony środowiska, relacji pracowniczych;
 • potwierdzamy, czy stosują zasady CSR, posiadają kodeksy etyki, postępowania oraz programu antykorupcyjnego i publikują raporty;
 • badamy etyczne podejście do finansów: kontrolujemy opłacanie składek pracowniczych, podatków oraz ewentualne zadłużenia wobec kontrahentów.

Uzyskane informacje mają bezpośredni wpływ na podjęcie współpracy z dostawcą.

Wszelkie zakupy, w tym te dokonywane w obrębie zawartych umów ramowych, podlegają postanowieniom „Polityki Zakupowej Santander Bank Polska S.A.” i muszą być realizowane we współpracy z Biurem Zakupów. Dostawca produktu lub usługi, który bierze udział w procesie zakupowym, ma obowiązek dostarczenia dokumentacji w systemie B-ZONE. Jej elementem jest ankieta CSR, obejmująca informacje o podejmowaniu działań z obszaru odpowiedzialności społecznej, spełniania kryteriów dotyczących praktyk w zakresie zatrudnienia oraz respektowania praw człowieka, a także zgodności z kryteriami środowiskowymi (wpływ towarów i usług na środowisko naturalne). Oceniany na bazie ankiety poziom odpowiedzialności społecznej dostawców jest brany pod uwagę przy ocenie ofert i wyborze dostawcy banku i może być rozstrzygający.

Wszystkim naszym jednostkom organizacyjnym przy dokonywaniu zakupów polecamy stosowanie najlepszych praktyk kupieckich, takich jak zachowanie obiektywności i najwyższych standardów etycznych w procesie wyboru dostawcy, negocjowanie warunków oferty złożonej przez dostawcę, weryfikację zgodności dostarczanych produktów, usług i faktur z wynegocjowanymi warunkami oraz tworzenie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej procesu wyboru dostawcy.

Wyróżniki Santander Bank Polska S.A.

Nowo podpisywane umowy z naszymi dostawcami zawierają obowiązkowe klauzule społecznej odpowiedzialności biznesu. Zobowiązują one dostawców do przestrzegania 10 zasad Global Compact ustanowionych na posiedzeniu ONZ w Davos w styczniu 1999 roku.

Każdy dostawca Banku z obrotami powyżej 1 mln zł (pod uwagę brane są obroty za poprzedni rok, rok bieżący oraz planowana kwota zakupu) na początku procesu kwalifikacji ma ustalany biling limit – limit płatności – w celu weryfikacji, czy nie uzależnia się za bardzo od Banku i czy dywersyfikuje źródła swoich przychodów. Dostawcy podlegający kwalifikacji oraz świadczący usługi krytyczne z punktu widzenia banku są pytani o prowadzenie działań z zakresu zrównoważonego rozwoju. Ich odpowiedzi są brane pod uwagę przy ostatecznej akceptacji współpracy z dostawcą.

Dzięki wymogowi wypełnienia ankiety CSR przez wszystkich dostawców zaproszonych do procesów zakupowych, część firm dopiero zapoznaje się z tematyką odpowiedzialności społecznej. Oznacza to, że ankieta wywołuje efekt edukacyjny.

Nasi dostawcy w 2020 roku w liczbach

 • 1 579

  dostawcy z obrotami przekraczającymi rocznie 50 tys. zł

 • 1 147

  w tym dostawcy z obrotami >50 tys. zł podlegający kwalifikacji

 • 441

  procesów zakupowych zrealizowanych przez bank

 • 93,8%

  dostawców banku to firmy polskie lub posiadające siedzibę lub oddział zarejestrowany w Polsce

 • 100%

  dostawców wypełniło ankiety CSR w systemie B-ZONE

 • 1 377

  dostawcy, którzy zostali poddani weryfikacji pod kątem CSR i pod kątem wymagań środowiskowych

Nasze plany na rok 2021

Naszym głównym celem jest zostanie liderem odpowiedzialnego biznesu na rynku. Nieustannie dostosowujemy się do międzynarodowych standardów Grupy Santander w kwestiach odpowiedzialnego biznesu, dlatego aktualnie przygotowywane są wytyczne Grupy Santander. Trwają także prace nad kwestionariuszem z zakresu ESG, który będzie kierowany do naszych dostawców. Jeszcze w 2021 roku planujemy również przeprowadzić wśród nich kampanię informacyjną oraz zebrać informacje z zakresu ESG.