Zarządzanie podejściem do kwestii środowiskowych

SDG: 
Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia
Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca
Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu

Dbałość o ochronę klimatu oraz środowiska to jeden z kluczowych elementów naszej strategii biznesowej. Do kwestii klimatycznych podchodzimy świadomie. Agendę zielonej bankowości realizujemy zgodnie z obowiązującymi w Banku politykami i regulacjami opartymi na krajowych i międzynarodowych standardach.

 • GRI:
 • 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń dla dwóch tematów raportowania:
  1) Polityka klimatyczna
  2) Zrównoważone finansowanie
  Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń dla dwóch tematów raportowania:
  1) Polityka klimatyczna
  2) Zrównoważone finansowanie
 • 103-2 Podejście do zarządzania tematami zidentyfikowanymi jako istotne dla dwóch tematów raportowania:
  1) Polityka klimatyczna
  2) Zrównoważone finansowanie
  Podejście do zarządzania tematami zidentyfikowanymi jako istotne dla dwóch tematów raportowania:
  1) Polityka klimatyczna
  2) Zrównoważone finansowanie
 • 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania w ramach tematów zidentyfikowanych jako istotne dla tematu raportowania: Zrównoważone finansowanie
  Ewaluacja podejścia do zarządzania w ramach tematów zidentyfikowanych jako istotne dla tematu raportowania: Zrównoważone finansowanie
 • 102-11 Wyjaśnienie, czy i w jaki sposób organizacja stosuje zasadę ostrożności
  Wyjaśnienie, czy i w jaki sposób organizacja stosuje zasadę ostrożności
 • KE/TCFD Polityka przedsiębiorstwa związana z klimatem, w tym z łagodzeniem zmiany klimatu lub polityka przystosowywania się do niej
  Polityka przedsiębiorstwa związana z klimatem, w tym z łagodzeniem zmiany klimatu lub polityka przystosowywania się do niej
 • ESG: E- Środowisko Nasze podejście do Środowiska
  Nasze podejście do Środowiska
 • PRB 1 Zgodność Dostosujemy naszą strategię biznesową, aby była spójna i stanowiła wkład w zaspokajanie potrzeb jednostek oraz osiąganie celów społecznych zgodnie z Celami Zrównoważonego Rozwoju, porozumieniem klimatycznym z Paryża i odpowiednimi ramami krajowymi oraz regionalnymi. Skoncentrujemy nasze wysiłki tam, gdzie mamy największy wpływ.
  Dostosujemy naszą strategię biznesową, aby była spójna i stanowiła wkład w zaspokajanie potrzeb jednostek oraz osiąganie celów społecznych zgodnie z Celami Zrównoważonego Rozwoju, porozumieniem klimatycznym z Paryża i odpowiednimi ramami krajowymi oraz regionalnymi. Skoncentrujemy nasze wysiłki tam, gdzie mamy największy wpływ.
 • PRB 2 Wpływ Będziemy stale zwiększali nasz pozytywny wpływ na otoczenie, jednocześnie zmniejszając negatywne oddziaływania. Będziemy zarządzać ryzykiem dla ludzi i środowiska wynikającym z naszych działań oraz oferowanych produktów i usług.
  Będziemy stale zwiększali nasz pozytywny wpływ na otoczenie, jednocześnie zmniejszając negatywne oddziaływania. Będziemy zarządzać ryzykiem dla ludzi i środowiska wynikającym z naszych działań oraz oferowanych produktów i usług.

Prowadzimy działalność biznesową, stosując podejście ESG, zgodnie z którym kwestie środowiskowe są jednym z kryteriów w podejmowaniu decyzji biznesowych. Przeprowadzamy ocenę – według wytycznych ESG – różnych aktywów, które finansujemy. Pozwala nam to na szersze spojrzenie na związane z nimi ryzyka i daje szanse dla zrównoważonego rozwoju.

Zidentyfikowaliśmy zagrożenia, które mogą bezpośrednio oddziaływać na środowisko lub mieć długoterminowy wpływ na zmiany klimatyczne. Kryteria wykluczenia, opisane jako działania zabronione, mają zastosowanie do wszystkich klientów Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska, w zakresie udzielania kredytów lub świadczenia usług doradztwa finansowego.

W zarządzaniu wpływem na środowisko stosujemy zasadę ostrożności, a nadrzędnym dokumentem opisującymi nasze podejście do kwestii środowiskowych jest „Polityka zrównoważonego rozwoju”.

Dokument zawiera deklarację, że nasz Bank przykłada dużą wagę do kwestii ochrony środowiska, zwłaszcza w kontekście walki ze zmianami klimatycznymi.

Zobowiązujemy się m.in. do:

 • minimalizowania wpływu naszych placówek na środowisko, czyli brania pod uwagę naszego wewnętrznego śladu środowiskowego (np. zużycia energii, eksploatacji obiektów);
 • uwzględniania wpływu naszej działalność bankowej na środowisko;
 • promowania produktów i usług mających na względzie poszanowanie środowiska;
 • uwzględniania i oceniania wpływu projektów finansowanych na zmiany klimatyczne.

W 2021 roku wprowadziliśmy „Politykę zarządzania ryzykiem społecznym, środowiskowym i zmian klimatycznych”.

Polityka określa ryzyka dla poszczególnych segmentów klientów.

Ryzyko Środowiskowe w Santander Bank Polska

Polityka społeczno-środowiskowa

 • Klienci CIB

  Procedura oceny ryzyka ESCC*

     Sektor paliwowy

     Sektor energetyczny

     Sektor metalurgiczny i górniczy

     Soft commodities

 • Klienci korporacyjni

  Preselekcja portfelowa

  Kwestionariusze pytań dla wybranych Klientów

 • SME

  Oświadczenia o zgodności dla wybranych sektorów

Environmental

Ryzyka związane ze zmianą klimatu

 • Ryzyka fizyczne
 • Ryzyka transformacyjne

Ryzyka środowiskowe

 • Emisja gazów
 • Zarządzanie odpadami
 • Gospodarka wodna
 • Bioróżnorodność

Social

 • Bezpieczeństwo pracy i zapobieganie wypadkom
 • Zdrowie konsumentów i bezpieczeństwo produktów
 • Relacje ze społecznościami

Governance

 • Ład korporacyjny
 • Zarząd i strategia
 • Raportowanie i transparentność
 • Struktura grupy
 • Otoczenie prawne i regulacyjne

 

* ESCC: Environment, Social & Climate Change Risk

Powyższa grafika prezentuje dobrą praktykę stosowaną przy analizie klientów z segmentu CIB. Według stanu na dzień publikacji raportu nie dotyczy wszystkich klientów Banku. ESCC: Environment, Social & Climate Change Risk

Realizację postanowień polityk społeczno-środowiskowych wspiera Komitet ds. Odpowiedzialnej Bankowości i Kultury Organizacyjnej.

Respektujemy międzynarodowe dobre praktyki i wytyczne dotyczące kwestii społecznych i środowiskowych. Najważniejsze to Zasady Równikowe (Equator Principles), które zawierają wytyczne dla oceny ryzyka środowiskowego i społecznego w finansowanych projektach.