Partnerstwa i członkostwo w stowarzyszeniach

SDG: 
Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu
Cel 17 - Partnerstwa na rzecz celów

Niektóre z naszych celów strategicznych dzielimy z innymi i łatwiej realizować je wspólnymi siłami.

 • GRI:
 • 102-12 Zewnętrzne, przyjęte lub popierane przez organizację ekonomiczne, środowiskowe i społeczne deklaracje, zasady i inne inicjatywy
  Zewnętrzne, przyjęte lub popierane przez organizację ekonomiczne, środowiskowe i społeczne deklaracje, zasady i inne inicjatywy
 • 102-13 Członkostwo w stowarzyszeniach i organizacjach
  Członkostwo w stowarzyszeniach i organizacjach
 • ESG: E – Środowisko Nasze podejście do Środowiska
  Nasze podejście do Środowiska
 • ESG: S – Społeczeństwo Nasze podejście do Społecznej odpowiedzialności
  Nasze podejście do Społecznej odpowiedzialności
 • ESG: G – Ład korporacyjny Nasze podejście do Ładu korporacyjnego
  Nasze podejście do Ładu korporacyjnego
 • PRB 4 Interesariusze Będziemy aktywnie i odpowiedzialnie konsultowali się, angażowali i współpracowali z interesariuszami, aby osiągać cele istotne dla społeczeństwa.
  Będziemy aktywnie i odpowiedzialnie konsultowali się, angażowali i współpracowali z interesariuszami, aby osiągać cele istotne dla społeczeństwa.

Dlatego nawiązujemy wiele relacji partnerskich i należymy do szeregu stowarzyszeń, dzięki czemu razem możemy przyczyniać się do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju sformułowanych przez ONZ oraz wspierać realizację postanowień Porozumienia Paryskiego w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu i adaptacji do nowych warunków klimatycznych.

Nasze partnerstwa

 

Partnerstwo na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs)

Od 2017 roku należymy do Partnerstwa na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs), łączącego Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii z przedstawicielami podmiotów biznesowych. Celem jest tworzenie synergii działań podejmowanych w Polsce w zakresie wdrażania zaleceń Agendy 2030 i realizacji zapisanych w niej Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Partnerstwo Razem dla Środowiska

Z dumą współtworzymy partnerstwo na rzecz realizacji środowiskowych Celów Zrównoważonego Rozwoju, powołane przez Centrum UNEP/GRID. Razem staramy się tworzyć możliwie najlepsze warunki dla realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju, a szczególnie tych, które odnoszą się do kwestii środowiskowych. Partnerstwo skupia firmy, zrzeszenia firm oraz izby gospodarcze, instytucje naukowe, jednostki administracji publicznej, organizacje pozarządowe i osoby indywidualne. Jego celem jest dążenie do zrównoważonego rozwoju w warunkach międzysektorowej i międzybranżowej współpracy opartej o zasadę odpowiedzialności za środowisko, a także wymiana idei, doświadczeń i dobrych praktyk oraz szeroka współpraca na rzecz realizacji SDGs

Partnerstwo z Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Od wielu lat jesteśmy partnerem strategicznym Forum Odpowiedzialnego Biznesu – organizacji eksperckiej, która jest inicjatorem i partnerem przedsięwzięć kluczowych dla polskiego CSR oraz aktywnie działa na rzecz zrównoważonego rozwoju. Od 2019 r. Michał Gajewski, prezes Zarządu Santander Bank Polska S.A., należy do zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Karta Różnorodności

Podpisaliśmy Kartę Różnorodności – międzynarodową inicjatywę objętą patronatem Komisji Europejskiej. Karta funkcjonuje w 19 krajach Unii Europejskiej, a w Polsce koordynatorem jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Sygnatariusze Karty przyjmują na siebie zobowiązania dotyczące m.in. zakazu dyskryminacji, promocji programów na rzecz różnorodności oraz gotowości do zaangażowania w te działania pracowników i partnerów biznesowych.

Program Partnerstwa Standard Etyki w Polsce Global Compact Poland

Powołana w ramach Programu Koalicja skupia firmy i instytucje aktywnie angażujące się w działania z zakresu wdrażania i rozpowszechniania wartości etycznych.

Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego

Ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i zmniejszenie liczby ofiar wypadków drogowych w Polsce. Skupia przedstawicieli biznesu, rządu i organizacji pozarządowych.

Program „Zrównoważone miasta”

W 2020 roku zostaliśmy partnerem programu „Zrównoważone miasta” – inicjatywy wpisującej się w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs), w szczególności Celu 11. – Zrównoważone miasta i społeczności.

Stowarzyszenia, do których należymy

 • Związek Banków Polskich
 • Związek Pracodawców Branży Internetowej INTERACTIVE ADVERTISING BUREAU POLSKA
 • Fundacja Koalicji na rzecz Polskich Innowacji
 • Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych
 • Izba Domów Maklerskich
 • Związek Pracodawców Transportu Publicznego
 • IAA Polska – Międzynarodowe Stowarzyszenie Reklamy
 • Irish Polish Chamber of Commerce
 • Brytyjsko-Polska Izba Przemysłowo-Handlowa
 • Polsko-Portugalska Izba Gospodarcza
 • Polsko-Hiszpańska Izba Gospodarcza
 • American Chamber of Commerce Poland
 • Business Centre Club
 • Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa