Struktura zatrudnienia

SDG: 
Cel 5 - Równość płci
Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

 • GRI:
 • 102-7 Skala działalności, w tym:
  Skala działalności, w tym:
 • ESG: G – Ład korporacyjny Nasze podejście do Ładu korporacyjnego
  Nasze podejście do Ładu korporacyjnego

Zatrudnienie w Banku:

 • 10 671*

  osób

 • 7 450

  kobiet

 • 3 221

  mężczyzn

*Liczba osób zatrudnionych na umowę o pracę w Banku bez względu na wymiar etatu, stan na 31.12.2020 r.

Zatrudnienie w Grupie Kapitałowej Santander Bank Polska oraz w Santander Bank Polska S.A.:

Zatrudnienie w Grupie Kapitałowej Santander Bank Polska

Zatrudnienie w Santander Bank Polska S.A.

Liczba osób zatrudnionych w Santander Bank Polska S.A. / w Grupie Kapitałowej Santander Bank Polska, niezależnie od wymiaru etatu i statusu zatrudnienia podana odpowiednio na dzień 31 grudnia 2018, 2019 oraz 2020 r.

 • GRI:
 • 405-1 Pracownicy w podziale na kategorie według płci, wieku, przynależności do mniejszości oraz innych wskaźników różnorodności
  Pracownicy w podziale na kategorie według płci, wieku, przynależności do mniejszości oraz innych wskaźników różnorodności
 • 102-8 Dane dotyczące pracowników oraz innych osób świadczących pracę na rzecz organizacji
  Dane dotyczące pracowników oraz innych osób świadczących pracę na rzecz organizacji

Zatrudnienie w Grupie Kapitałowej Santander Bank Polska oraz w Santander Bank Polska S.A.:
Zatrudnienie w Grupie Kapitałowej Santander Bank Polska Zatrudnienie w Santander Bank Polska S.A.
2020 13 158 10 671
2019 14 032 11 118
2018 15 838 12 641
Odsetek pracowników Banku w każdej z kategorii w 2020 r. w stosunku do łącznej liczby pracowników w organizacji.
Kobiety (%) Mężczyźni (%) Odsetek w każdej kategorii łącznie (%)
<30 lat 10,79% 4,92% 15,71%
30-50 lat 46,88% 21,09% 67,97%
>50 lat 12,15% 4,18% 16,33%

Udział kobiet wśród kadry kierowniczej wyższego szczebla w banku

Udział kobiet wśród kadry kierowniczej średniego szczebla w banku

* W latach 2018 i 2019 do kategorii „kadry kierowniczej wyższego szczebla” włączona została część osób na stanowiskach menedżerskich z odpowiednio wysoką kategorią zaszeregowania. Dane wyliczone na podstawie zatrudnienia w statusie ,,czynny” dla Santander Bank Polska S.A. oraz Santander Consumer Bank S.A.

Pracownicy Banku według struktury zatrudnienia (odsetek pracowników w każdej z kategorii w 2020 r. w stosunku do łącznej liczby pracowników)*

Zmieniono sposób raportowania danych za 2020 r. – prezentowane są wg. nowego standardu przypisania pracowników do poszczególnych grup. zgodnie z zasadami „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW w 2021”

Pracownicy Banku według struktury zatrudnienia (odsetek pracowników w każdej z kategorii w 2020 r. w stosunku do łącznej liczby pracowników)

Kobieta Mężczyzna Suma końcowa
Najwyższa kadra zarządzająca 0,01% 0,07% 0,08%
Wyższa kadra zarządzająca 0,41% 0,70% 1,12%
Pozostali menedżerowie 7,60% 5,80% 13,40%
pozostali pracownicy na stanowiskach nie menedżerskich 61,79% 23,61% 85,40%

Informacje dotyczące pracowników i współpracowników według typu zatrudnienia, rodzaju umowy o pracę, regionu oraz płci w 2020 r.

Łączna liczba pracowników w podziale na płeć
(w przeliczeniu na etaty)

Łączna liczba pracowników w podziale na płeć 
(w przeliczeniu na osoby)

Dane dotyczą liczby etatów w Santander Bank Polska S.A. o statusie ,,czynny”.

Informacje dotyczące pracowników i współpracowników według typu zatrudnienia, rodzaju umowy o pracę, regionu oraz płci w 2020 r.

Łączna liczba pracowników w podziale na płeć (w przeliczeniu na etaty)
Kobiety 6 931
Mężczyźni 2 994
Łączna liczba pracowników w podziale na płeć (w przeliczeniu na osoby)
Kobiety 7 204
Mężczyźni 3 219

Liczba pracowników (w przeliczeniu na osoby) w podziale na wymiar etatu i płeć w 2020 r.

Pełny etat

Niepełny etat

Dane dotyczą liczby osób zatrudnionych w Banku, bez względu na status zatrudnienia.

Liczba pracowników (w przeliczeniu na osoby) w podziale na wymiar etatu i płeć w 2020 r.

Pełny etat 10 044
Kobiety 7 077
Mężczyźni 2 967
Niepełny etat 627
Kobiety
373
Mężczyźni 254

Liczba pracowników (w przeliczeniu na osoby) w podziale na wymiar etatu i regiony w 2020 r.

    Kobiety  Mężczyźni  Suma 
Warszawa  Pełny etat  1 208   779  1 987 
Niepełny etat  90  63  153 
Aglomeracje  Pełny etat  2 685  1 593  4 278 
Niepełny etat  216  157  373 
Duże miasta  Pełny etat  1 317  322  1 639 
Niepełny etat  52  29  81 
Pozostałe  Pełny etat  1 867  273  2 140 
Niepełny etat  15  5  20 
Dane dotyczą liczby osób zatrudnionych w Banku, bez względu na status zatrudnienia.
Liczba pracowników (w przeliczeniu na osoby) w podziale na wymiar etatu i regiony w 2020 r.

  Kobiety  Mężczyźni  Suma 
Centrum wsparcia biznesu  3 354  2 372  5 726 
Oddziały Banku  4 096  849  4 945 
Dane dotyczą liczby osób zatrudnionych w Banku, bez względu na status zatrudnienia.

Liczba pracowników i współpracowników w podziale na czas zatrudnienia w 2020 r.  

Czas określony

Czas nieokreślony

Liczba pracowników i współpracowników w podziale na czas zatrudnienia w 2020 r.
  2020 
Czas określony (łącznie)  1 034 
Kobiety  670 
Mężczyźni  364 
Czas nieokreślony (łącznie)  9 637 
Kobiety  6 780 
Mężczyźni  2 857 
Dane dotyczą liczby osób zatrudnionych w Banku, bez względu na status zatrudnienia.

Liczba pracowników i współpracowników zatrudnionych na podstawie umów innych niż umowy o pracę (w przeliczeniu na osoby) w 2020 r.

Zatrudnieni na podstawie umowy zlecenia

Liczba pracowników i współpracowników zatrudnionych na podstawie umów innych niż umowy o pracę (w przeliczeniu na osoby) w 2020 r.

  2020 
Zatrudnieni na podstawie umowy zlecenia  1 440 
Kobiety  955 
Mężczyźni  485 
Zatrudnieni na podstawie umowy o dzieło  0 
Kobiety  0 
Mężczyźni  0 
Dane dotyczą liczby osób zatrudnionych w Banku, bez względu na status zatrudnienia.
 • GRI:
 • 401-1 Łączna liczba i odsetek nowych pracowników zatrudnionych oraz łączna liczba odejść w okresie raportowania
  Łączna liczba i odsetek nowych pracowników zatrudnionych oraz łączna liczba odejść w okresie raportowania

Rotacja pracowników

Liczba pracowników na koniec 2020 roku 

Liczba nowo zatrudnionych pracowników 

Dane dotyczą liczby osób zatrudnionych w Banku, bez względu na status zatrudnienia. W przypadku zatrudnienia osoby dwukrotnie w ciągu roku, wykazywana jest raz.  

Rotacja pracowników

Liczba pracowników na koniec 2020  10 671 
W tym kobiet  7 450 
W tym mężczyzn  3 221 
Łączna liczba pracowników nowo zatrudnionych w ciągu 2020 roku ( liczba osób przyjętych do pracy, zatrudnienia na umowę o pracę) w podziale na płeć 
Łączna liczba nowo zatrudnionych pracowników  910 
W tym kobiet  576  
W tym mężczyzn  334 
Udział nowo zatrudnionych pracowników w podziale na płeć w łącznej liczbie pracowników*: 
W tym kobiet  5,40% 
W tym mężczyzn  3,13% 
Udział nowo zatrudnionych pracowników w podziale na płeć w łącznej liczbie nowo zatrudnionych pracowników 
W tym kobiet**  63,30% 
W tym mężczyzn***  36,70% 
Łączna liczba pracowników nowo zatrudnionych w ciągu 2020 roku (liczba osób przyjętych do pracy, zatrudnienia na umowę o pracę) w podziale na kategorie wiekowe: 
W tym pracownicy poniżej 30 lat  450  
W tym pracownicy w wieku 30–50 lat  439  
W tym pracownicy powyżej 50 lat  21 
Udział nowo zatrudnionych pracowników w podziale na kategorie wiekowe w łącznej liczbie pracowników*: 
W tym pracownicy poniżej 30 lat  4,22% 
W tym pracownicy w wieku 30–50 lat  4,11% 
W tym pracownicy powyżej 50 lat  0,20% 
Udział nowo zatrudnionych pracowników w podziale na kategorie wiekowe w łącznej liczbie nowo zatrudnionych pracowników: 
W tym pracownicy poniżej 30 lat  49,45% 
W tym pracownicy w wieku 30–50 lat  48,24% 
W tym pracownicy powyżej 50 lat  2,31% 
Dane dotyczą liczby osób zatrudnionych w Banku, bez względu na status zatrudnienia.
*W odniesieniu do liczby 10 671 – liczba pracowników bez względu na status zatrudnienia.
** Stosunek nowozatrudnionych kobiet w raportowanym okresie do liczby wszystkich kobiet zatrudnionych w banku na umowie o pracę na dzień 31.12.2020 r.
*** Stosunek nowozatrudnionych mężczyzn w raportowanym okresie do liczby wszystkich mężczyzn zatrudnionych w banku na umowie o pracę na dzień 31.12.2020 r.

Łączna liczba nowo zatrudnionych pracowników
Pełny etat   
Warszawa  197 
Aglomeracje  331 
Duże miasta  106 
Pozostałe  161 
Niepełny etat   
Warszawa  20 
Aglomeracje  94 
Duże miasta  0 
Pozostałe  1 
Dane dotyczą liczby osób, bez względu na status zatrudnienia.

Łączna liczba odejść pracowników (w przeliczeniu na osoby) w podziale na płeć i wiek w 2020 r.

Łączna liczba odejść pracowników (w przeliczeniu na osoby) w podziale na wiek:

Liczba odejść pracowników w podziale na płeć:

Dane dotyczą liczby osób, bez względu na status zatrudnienia. Łączna liczba odejść z 2020 roku. Jeśli jedna osoba odeszła dwukrotnie, jest wykazywana raz.

Łączna liczba odejść pracowników (w przeliczeniu na osoby) w podziale na płeć i wiek w 2020 r.
Łączna liczba odejść z pracy: 1 353
W tym kobiet: 905
W tym mężczyzn: 448
Udział odejść pracowników w łącznej liczbie pracowników w podziale na płeć:
W tym kobiet: 8,48%
W tym mężczyzn: 4,20%
Udział odejść pracowników w podziale na płeć w łącznej liczbie odejść pracowników:
W tym kobiet: 66,89%
W tym mężczyzn: 33,11%
Łączna liczba pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, którzy odeszli z pracy w 2020 roku (liczba osób) w podziale na kategorie wiekowe:
Liczba pracowników poniżej 30 lat 371
Liczba pracowników w wieku 30-50 lat 814
Liczba pracowników powyżej 50 lat 168
Udział odejść pracowników w łącznej liczbie pracowników w danej grupie wiekowej:
Poniżej 30 lat 22,14%
W wieku 30-50 lat 11,22%
Powyżej 50 lat 9,64%
Udział odejść pracowników w podziale na kategorie wiekowe w łącznej liczbie odejść pracowników:
Poniżej 30 lat 27,42%
W wieku 30-50 lat 60,16%
Powyżej 50 lat 12,42%

Odnotowany w 2020 roku spadek zatrudnienia jest konsekwencją realizacji zwolnień grupowych wynikających z transformacji modelu biznesowego Banku. Proces ten jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku. Realizujemy go poprzez digitalizację obsługi w oddziałach, przenoszenie sprzedaży i obsługi produktów finansowych do zdalnych kanałów dystrybucji oraz systematyczne wdrażanie rozwiązań technologicznych i organizacyjnych zwiększających naszą sprawność operacyjną.