O Santander Bank Polska S.A.

SDG: 
Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu
Cel 17 - Partnerstwa na rzecz celów

Jesteśmy jednym z trzech największych banków w polskim sektorze bankowym, a uwzględniając strukturę własnościową – największym bankiem prywatnym w kraju. Stanowimy spółkę dominującą Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska (która łącznie świadczy usługi dla ponad 7,1 mln klientów).

 • GRI:
 • 102-1 Nazwa organizacji
  Nazwa organizacji
 • 102-2 Opis działalności organizacji, główne marki, produkty i/lub usługi
  Opis działalności organizacji, główne marki, produkty i/lub usługi
 • 102-3 Lokalizacja siedziby głównej organizacji
  Lokalizacja siedziby głównej organizacji
 • 102-4 Lokalizacja działalności operacyjnej
  Lokalizacja działalności operacyjnej
 • 102-5 Forma własności i struktura prawna organizacji
  Forma własności i struktura prawna organizacji
 • 102-6 Obsługiwane rynki
  Obsługiwane rynki
 • 102-7 Skala działalności, w tym:
  Skala działalności, w tym:
 • 102-45 Ujęcie w raporcie jednostek gospodarczych ujmowanych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym
  Ujęcie w raporcie jednostek gospodarczych ujmowanych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym
 • 201-1 Bezpośrednia wartość wytworzona i podzielona
  Bezpośrednia wartość wytworzona i podzielona
 • 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń dla tematu raportowania: Wyniki finansowe
  Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń dla tematu raportowania: Wyniki finansowe
 • 103-2 Podejście do zarządzania tematami zidentyfikowanymi jako istotne dla tematu raportowania: Wyniki finansowe
  Podejście do zarządzania tematami zidentyfikowanymi jako istotne dla tematu raportowania: Wyniki finansowe
 • 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania w ramach tematów zidentyfikowanych jako istotne dla tematu raportowania: Wyniki finansowe
  Ewaluacja podejścia do zarządzania w ramach tematów zidentyfikowanych jako istotne dla tematu raportowania: Wyniki finansowe
 • Wskaźnik własny Liczba punktów dostępu banku w Polsce, w tym oddziałów w podziale na placówki prowadzone bezpośrednio przez bank oraz placówki partnerskie
  Liczba punktów dostępu banku w Polsce, w tym oddziałów w podziale na placówki prowadzone bezpośrednio przez bank oraz placówki partnerskie
 • ESG: E- Środowisko Nasze podejście do Środowiska
  Nasze podejście do Środowiska
 • ESG: G – Ład korporacyjny Nasze podejście do Ładu korporacyjnego
  Nasze podejście do Ładu korporacyjnego
 • PRB 2 Wpływ Będziemy stale zwiększali nasz pozytywny wpływ na otoczenie, jednocześnie zmniejszając negatywne oddziaływania. Będziemy zarządzać ryzykiem dla ludzi i środowiska wynikającym z naszych działań oraz oferowanych produktów i usług.
  Będziemy stale zwiększali nasz pozytywny wpływ na otoczenie, jednocześnie zmniejszając negatywne oddziaływania. Będziemy zarządzać ryzykiem dla ludzi i środowiska wynikającym z naszych działań oraz oferowanych produktów i usług.

Nasza spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a jej akcje wchodzą w skład m.in. najważniejszego indeksu WIG20, indeksu branżowego WIG-Banki oraz indeksu spółek giełdowych odpowiedzialnych społecznie WIG-ESG.

Będąc bankiem uniwersalnym, oferujemy pełen zakres usług na rzecz klientów indywidualnych i instytucjonalnych, od małych i średnich przedsiębiorstw po największe firmy i korporacje oraz instytucje sektora publicznego.

Mamy jedną z największych sieci oddziałów i placówek partnerskich, a ponadto świadczymy usługi poprzez elektroniczne kanały dostępu, w tym bankowość mobilną. Naszą misją jest pomaganie klientom w codziennych sukcesach, a naszą wizją – bycie najlepszym bankiem detalicznym i biznesowym, cieszącym się trwałą lojalnością pracowników, klientów, społeczności i akcjonariuszy. Klientocentryczność, czyli adaptowanie się do potrzeb naszych klientów, to dla nas priorytet.

Nasze usługi finansowe

 • Zarządzanie gotówką

 • Obsługa płatności i handlu zagranicznego

 • Operacje na rynku kapitałowym, pieniężnym, dewizowym i transakcji pochodnych

 • Działalność gwarancyjna i maklerska

Struktura własnościowa Santander Bank Polska S.A.
(stan na dzień 31.12.2020 r.)

Struktura własnościowa Santander Bank Polska S.A. (stan na dzień 31.12.2020 r.)
Banco Santander S.A. 67,41%
Pozostali akcjonariusze 32,59%
Bank w liczbach
Wartość
2020 2019 2018 2017
Klienci
Liczba klientów bankowych ogółem (w tys.) 5 215 5 049,5 4 884 4 412
Santander Internet – zarejestrowani klienci (w tys.) 4 179 4 424 4 019 3 388
Santander Internet – klienci aktywni (w tys.) 2 756,5 2 510 2 345 2 056
Santander mobile – klienci bankowości mobilnej aktywni (w tys.) 1 865 1 577 1 338 1 094
iBiznes24 – zarejestrowane firmy (w tys.) 21 18 17 15
Placówki
Oddziały*** 468 515 612 576
Placówki Partnerskie 138 134 123 109
Centra Bankowości
Centra Bankowości Biznesowej i Korporacyjnej 19 19 12 12
Bankomaty i wpłatomaty
Bankomaty 731 774 858 948
Wpłatomaty 0 3 4 13
Urządzenia dualne 930* 923** 900 771
Pracownicy
Liczba pracowników (stan na 31.12.) 10 671 10 867 12 641 11 489
Wyniki finansowe
Zysk przypadający akcjonariuszom banku (w mln zł) 1 037,2 2 138,3 2 365 2 213,1
Zysk za okres (w mln zł) 738,4 2 113,5 2 167 1 916,2
Aktywa ogółem (w mln zł) 203 140,5 181 471,5 183 038,6 132 863,3
Zobowiązania razem (w mln zł) 177 717,7 157 293,9 159 178,2 112 024,4
Kapitały razem (w mln zł) 25 422,8 24 177,6 23 860,4 20 838,8
ROE 3,3% 10,1% 11,4% 11,0%
Kredyty/Depozyty 73,9% 81,8% 84,2% 88,6%
Współczynnik kapitałowy 23,34% 19,58% 14,04% 18,95%
* W tym 426 recyklerów
** W tym 398 recyklerów
*** Łącznie Oddziały, Stanowiska zewnętrzne i Wyspy akwizycyjne
 • 2

  Pozycja Santander Bank Polska S.A. na krajowym rynku pod względem liczby bankomatów i wpłatomatów

 • 28

  Tyle zainstalowaliśmy nowych recyklerów, czyli bankomatów dwufunkcyjnych z zamkniętym obiegiem gotówki

Grupa Kapitałowa Santander Bank Polska

Grupa Kapitałowa Santander Bank Polska łączy Santander Bank Polska S.A. oraz spółki oferujące klientom specjalistyczne produkty, m.in. fundusze inwestycyjne, usługi maklerskie czy ubezpieczenia, leasing oraz faktoring. Wszystkie zrzeszone w tej Grupie spółki są powiązane kapitałowo i objęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym.

 • Santander Bank Polska S.A.
  • 100% Santander Finanse Sp. z o.o.
   • 100% Santander Factoring Sp. z o.o.
   • 100% Santander Leasing S.A.
    • 0% Santander Leasing Poland Securitisation 01 DAC 1
   • 100% Santander F24 S.A.
  • 100% Santander Inwestycje Sp. z o.o.
  • 60% Santander Consumer Bank S.A.
   • 100% Santander Consumer Multirent Sp z o.o.
    • 100% Santander Consumer Financial Solution Sp. z o.o. 2
    • 0% SCM Poland Auto 2019-1 DEC 3
   • 100% Santander Consumer Finanse Sp. z o.o. 4
   • 50% PSA Finance Polska Sp z o.o. 5
    • 100% PSA Consumer Finance Polska Sp. z o.o. 5
   • 0% SC Poland Consumer 15-1 Sp. z o.o. 6
   • 0% SC Poland Consumer 16-1 Sp. z o.o. 7
  • 50% Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A 5
  • 50% POLFUND – Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A
  • 49% Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
  • 49% Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

[1] Santander Leasing Poland Securitization 01 Designated Activity Company z siedzibą w Dublinie to spółka specjalnego przeznaczenia zarejestrowana 30 sierpnia 2018 r., której wyłącznym celem jest realizacja transakcji sekurytyzacji portfela należności leasingowych oraz należności z tytułu pożyczek. Podmiot nie ma powiązań kapitałowych ani osobowych ze spółką Santander Leasing S.A., która sprawuje nad nim kontrolę.

[2] Informacje dot. spółki Santander Consumer Financial Solutions Sp. z o.o. zaprezentowano w rozdziale X Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. w 2020 r.

[3] Informacje dot. spółki SCM Poland Auto 2019-1Designated Activity Company zaprezentowano w rozdziale X Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. w 2020 r.

[4] Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Santander Consumer Finanse Sp. z o.o. z dnia 23.12.2020 r. postanowiło rozwiązać spółkę i postawić ją w stan likwidacji z dniem 31.12.2021 r.

[5] Zdaniem Zarządu Santander Bank Polska S.A. inwestycja w spółkę PSA Finance Polska Sp. z o.o. stanowi inwestycję w jednostkę zależną na potrzeby sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego z uwagi na bezpośrednią kontrolę sprawowaną przez Santander Consumer Bank S.A. i pośrednią przez Santander Bank Polska S.A.

[6] SC Poland Consumer 15-1 Sp. z o.o. i SC Poland Consumer 16-1 Sp. z o.o. to spółki celowe utworzone w celu przeprowadzenia sekurytyzacji części portfela kredytowego SCB S.A. Udziałowcem każdej z nich jest osoba prawna niepowiązana z Grupą. Spółki znajdują się pod kontrolą SCB S.A., ponieważ spełniają warunki zawarte w MSSF 10.7.

[7] Współwłaściciele Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (Santander TFI S.A.), tj. Santander Bank Polska S.A. oraz Banco Santander S.A. wchodzą w skład Grupy Santander i posiadają po 50% udziału w kapitale zakładowym spółki. Kontrolę nad Santander TFI S.A. sprawuje Santander Bank Polska S.A.