Agile
Zwinne metody współpracy (z ang. Agile) oparte na działaniu w małych interdyscyplinarnych zespołach będących blisko klienta i potrafiących szybko i efektywnie wdrażać nowe rozwiązania

BGK
Bank Gospodarstwa Krajowego

BHP
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Contact center
Centrum kontaktu (inaczej Multikanałowe Centrum Komunikacji)

CRM
Customer Relationship Management

CSR
Corporate Social Responsibility / Społeczna odpowiedzialność biznesu

EBOR
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju

EPG
Equal Pay by Gender, czyli równość płacowa kobiet i mężczyzn. Santander Bank Polska monitoruje wskaźnik EPG

Equator Principles
Międzynarodowa inicjatywa dotycząca ryzyka społecznego i środowiskowego, skupiająca instytucje finansowe

ESG
Environmental, Social and Governance. ESG oznacza czynniki niefinansowej oceny przedsiębiorstw i organizacji – środowiskowe (E), społeczne (S) i dotyczące ładu korporacyjnego (G)

FOB
Forum Odpowiedzialnego Biznesu

GPG
Gender Pay Gap, czyli różnica w zarobkach pomiędzy kobietami a mężczyznami. Santander Bank Polska monitoruje wskaźnik GPG

GRI
Global Reporting Initiative

Grupa Kapitałowa Banco Santander
Główny akcjonariusz Santander Bank Polska S.A. Jedna z największych grup finansowych na świecie mająca siedzibę w Hiszpanii, działająca na wielu rynkach europejskich i światowych. Nazywana również Grupą Banco Santander lub Grupą Santander

Grupa Kapitałowa Santander Bank Polska
Grupę Kapitałową Santander Bank Polska (nazywaną w raporcie również Grupą Kapitałową)  tworzy Santander Bank Polska S.A. wraz ze spółkami zależnymi. Grupa Kapitałowa prowadzi swoją działalność w Polsce

Grupa Santander
Główny akcjonariusz Santander Bank Polska S.A. Jedna z największych grup finansowych na świecie mająca siedzibę w Hiszpanii, działająca na wielu rynkach europejskich i światowych. Nazywana również Grupą Banco Santander lub Grupą Kapitałową Banco Santander

Interesariusze
Podmioty, które oddziałują na organizację lub pozostają pod jej wpływem

IVR
Interactive Voice Response, interaktywne menu głosowe wykorzystywane podczas telefonicznej obsługi klientów

LEED
Leadership in Energy and Environmental Design

MCK
Multikanałowe Centrum Komunikacji (inaczej Contact Center)

Misselling
Nieodpowiedzialna i nieetyczna sprzedaż produktów finansowych

MŚP
Małe i średnie przedsiębiorstwa

NPS
Net Promoter Score – wskaźnik służący do mierzenia lojalności klienta i jego skłonności do rekomendowania marki

PFR
Polski Fundusz Rozwoju

PJM
Polski Język Migowy. Zdalna obsługa wideo w PJM jest zapewniana przez pracowników Contact Center banku

PRB
Principles for Responsible Banking (Zasady odpowiedzialnej bankowości). Sześć zasad, które wyznaczają ramy odpowiedzialnego zarządzania w bankowości

WIG-ESG
Indeks spółek giełdowych notowanych na GPW w Warszawie, obejmujący spółki znajdujące się w indeksach WIG20 i mWIG40

Santander Bank Polska S.A.
Spółka dominującą Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska

SDGs
Cele zrównoważonego rozwoju ONZ wytyczone na lata 2015-2030. Wpływają one na działania i raportowanie wyników poszczególnych krajów, międzynarodowych i krajowych inicjatyw oraz wielu różnorodnych podmiotów, w tym przedsiębiorców i środowiska biznesowego

SFDR
Sustainable Finance Disclosure Regulation, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych

Tarcza Finansowa
Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Firm i Pracowników, czyli program pomocowy w ramach Tarczy Antykryzysowej, którego celem była ochrona rynku pracy i zapewnienie firmom płynności finansowej w okresie pandemii

TCFD
Task Force on Climate-related Financial Disclosures – Grupa Zadaniowa ds. Ujawniania Informacji Finansowych Związanych z Klimatem powołana przez Radę Stabilności Finansowej G20

UN Global Compact
Inicjatywa Organizacji Narodów Zjednoczonych na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu i wspierania zrównoważonego rozwoju

ZBP
Związek Banków Polskich