Wynagrodzenia i benefity

SDG: 
Cel 5 - Równość płci
Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

 • GRI:
 • 102-35 Polityka wynagradzania
  Polityka wynagradzania
 • 102-41 Pracownicy objęci umowami zbiorowymi
  Pracownicy objęci umowami zbiorowymi
 • 202-1 Wysokość wynagrodzenia kobiet i mężczyzn w stosunku do płacy minimalnej
  Wysokość wynagrodzenia kobiet i mężczyzn w stosunku do płacy minimalnej
 • 401-2 Świadczenia dodatkowe (benefity) zapewniane pracownikom pełnoetatowym
  Świadczenia dodatkowe (benefity) zapewniane pracownikom pełnoetatowym
 • 405-2 Stosunek podstawowego wynagrodzenia mężczyzn do wynagrodzenia kobiet według zajmowanego stanowiska
  Stosunek podstawowego wynagrodzenia mężczyzn do wynagrodzenia kobiet według zajmowanego stanowiska

Polityka wynagrodzeń

Realizujemy politykę wynagrodzeń, która ma na celu pozyskanie i utrzymanie najlepiej wykwalifikowanych pracowników w sektorze finansowym z wykorzystaniem adekwatnego i konkurencyjnego na rynku pakietu całkowitych świadczeń. Należą do niego: wynagrodzenie zasadnicze, schematy premiowe i atrakcyjne świadczenia dodatkowe. Struktura wynagrodzenia całkowitego w Banku jest zgodna z praktyką rynkową, a wysokość wynagrodzeń odpowiada poziomowi oferowanemu w sektorze bankowym.

Zasady wynagradzania pracowników uregulowaliśmy w „Polityce wynagrodzeń Grupy Santander Bank Polska”.

W perspektywie długoterminowej celem naszej polityki wynagrodzeń jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju całej Grupy Kapitałowej z uwzględnieniem interesów kluczowych grup interesariuszy (pracowników, akcjonariuszy, klientów i społeczności lokalnych) i wartości korporacyjnych.

Dbałość o równość wynagrodzeń

Zapewniamy równe traktowanie w zatrudnieniu oraz równe szanse rozwoju dla kobiet i mężczyzn. Na bieżąco monitorujemy i wprowadzamy zmiany w naszym podejściu do równości płacowej.

Bank zapewnia równe traktowanie kobiet i mężczyzn, prowadząc monitoring różnic w wynagradzaniu pracowników ze względu na płeć z wykorzystaniem wskaźników EPG (Equal Pay Gap) i GPG (Gender Pay Gap).

Wskaźnik Equal Pay Gap w 2020 roku wyniósł 2,56%

Budujemy sprawiedliwą strukturę wynagrodzeń i dążymy do tego, aby wyeliminować lukę płacową do 2025 r.

Działania w 2020 r. zakresie aktualizacji polityki wynagrodzeń

W pierwszej połowie 2020 r. zaktualizowaliśmy „Politykę wynagrodzeń Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska” wraz z „Polityką wynagrodzeń członków Zarządu Santander Bank Polska S.A.” i „Polityką wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A.”.

Główną przesłanką wdrożonych zmian było dostosowanie naszej organizacji do zapisów znowelizowanej ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych.

Z uwagi na istotny wpływ pandemii COVID-19 na sytuację makroekonomiczną w Polsce przejrzeliśmy funkcjonującą politykę wynagradzania oraz podjęliśmy niezbędne działania mające na celu realizację nadrzędnej zasady ostrożnego zarządzania ryzykiem, kapitałem i ograniczenia działań mogących skutkować osłabieniem bazy kapitałowej naszego Banku.

Średnie wynagrodzenie kobiet i mężczyzn w 2020 r. w podziale na kategorie zatrudnienia oraz według rynków, gdzie Bank prowadzi działalność

Średnie wynagrodzenie w kobiet i mężczyzn w 2020 r. w podziale na kategorie zatrudnienia oraz według rynków, gdzie Bank prowadzi działalność

Rynek Kategoria zatrudnienia Średnie wynagrodzenie podstawowe kobiet Średnie wynagrodzenie podstawowe mężczyzn
Warszawa Wyższa kadra zarządzająca 30 136,80 zł 38 323,86 zł
Pozostali menedżerowie 15 313,53 zł 19 045,49 zł
pozostali pracownicy na stanowiskach nie menedżerskich 8 166,50 zł 11 907,28 zł
Aglomeracje Wyższa kadra zarządzająca 25 198,75 zł 27 250,00 zł
Pozostali menedżerowie 12 399,35 zł 13 745,85 zł
pozostali pracownicy na stanowiskach nie menedżerskich 6 194,98 zł 8 179,29 zł
Duże miasta Wyższa kadra zarządzająca 21 000,00 zł 17 500,00 zł
Pozostali menedżerowie 10 448,63 zł 12 147,21 zł
pozostali pracownicy na stanowiskach nie menedżerskich 5 046,13 zł 6 498,07 zł
Pozostałe Wyższa kadra zarządzająca 26 250,00 zł
Pozostali menedżerowie 9 754,42 zł 10 850,11 zł
pozostali pracownicy na stanowiskach nie menedżerskich 4 581,82 zł 5 522,63 zł

Zmieniono sposób raportowania danych za 2020 r. – prezentowane są wg. nowego standardu przypisania pracowników do poszczególnych grup. zgodnie z zasadami „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW w 2021”

Średnie wynagrodzenie przeliczone na pełne etaty, z wyłączeniem Zarządu Banku, 1/16 i 1/10 etatu1/16 i 1/10 etatu

Stosunek podstawowego wynagrodzenia kobiet do podstawowego wynagrodzenia mężczyzn w Banku.

Stosunek podstawowego wynagrodzenia kobiet do podstawowego wynagrodzenia mężczyzn w Banku
Stosunek podstawowego wynagrodzenia kobiet do podstawowego wynagrodzenia mężczyzn
Warszawa Kierownictwo wyższego szczebla 78,64%
Kierownictwo średniego szczebla 80,41%
Pozostali pracownicy 68,58%
Aglomeracje Kierownictwo wyższego szczebla 92,47%
Kierownictwo średniego szczebla 90,20%
Pozostali pracownicy 75,74%
Duże miasta Kierownictwo wyższego szczebla 120,00%
Kierownictwo średniego szczebla 86,02%
Pozostali pracownicy 77,66%
Pozostałe Kierownictwo wyższego szczebla
Kierownictwo średniego szczebla 89,90%
Pozostali pracownicy 82,96%

Zmieniono sposób raportowania danych za 2020 r. – prezentowane są wg. nowego standardu przypisania pracowników do poszczególnych grup. zgodnie z zasadami „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW w 2021”

Średnie wynagrodzenie przeliczone na pełne etaty, z wyłączeniem Zarządu Banku, 1/16 i 1/10 etatu1/16 i 1/10 etatu

Wysokość wynagrodzenia kobiet i mężczyzn w stosunku do płacy minimalnej krajowej w 2020 r.

Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników najniższego szczebla

% płacy minimalnej

Wysokość wynagrodzenia kobiet i mężczyzn w stosunku do płacy minimalnej krajowej w 2020 r

Kobiety Mężczyźni
Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników najniższego szczebla 4 063,75 zł 3 962,50 zł
% płacy minimalnej 156% 152%

Średnia płaca zasadnicza w przeliczeniu na pełne etaty, z wyłączeniem 1/16 i 1/10 etatu. Kategoria zaszeregowania 11.

% płacy minimalnej – w odniesieniu do kwoty 2600

Organizacje związkowe

 • GRI:
 • 102-41 Pracownicy objęci umowami zbiorowymi
  Pracownicy objęci umowami zbiorowymi

W Banku działa 6 organizacji związkowych.

W Grupie Kapitałowej Santander Bank Polska nie funkcjonuje Układ Zbiorowy Pracy.

Benefity

Oprócz wynagrodzenia oferujemy szeroki pakiet benefitów dopasowanych do indywidualnych potrzeb pracowników. Mogą oni korzystać z systemu kafeteryjnego MyBenefit. Przyznane punkty, pochodzące z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, można dowolnie wymieniać na zakup usług i świadczeń, takich jak m.in. wypoczynek krajowy i zagraniczny, wydarzenia kulturalne, sportowe, zakupy w księgarniach, sklepach sportowych czy jedzenie na wynos.

Wspieramy pracowników będących rodzicami. Dofinansowujemy: opłaty za opiekę nad dzieckiem w żłobku, przedszkolu czy klubie dziecięcym, wyprawki szkolne dla uczniów do 18 roku życia, a także wyjazdy zorganizowane (półkolonie, obozy, kolonie i zimowiska).

Ponadto w związku z narodzinami dziecka rodzice mogą m.in. wykorzystać dodatkowy płatny trzytygodniowy urlop, zmniejszyć etat czy skorzystać z tzw. okresu adaptacyjnego. Mamy mogą skorzystać z przysługującej codziennie godziny na karmienie dziecka.

W 2020 roku:

 • ponownie dołączyliśmy do akcji „Dwie godziny dla rodziny” udzielając pracownikom dwóch dodatkowych godzin wolnego;
 • ze względu na ograniczenia związane z pandemią wprowadziliśmy szereg nowości, jak np. bony turystyczne z odroczonymi terminami ważności, posiłki z dostawą do domu;
 • zwiększyliśmy dostęp do księgarni on-line oraz audiobooków, a także treningów on-line.

Nasza oferta benefitów dla wszystkich pracowników Santander Bank Polska S.A. obejmuje m.in:

Zdrowie

 • Karta Multisport
 • Kompleksowa prywatna opieka medyczna dla pracowników i członków rodzin
 • Pakiety stomatologiczne dla pracowników
 • Refundacja zakupu okularów korekcyjnych

Rodzina

 • Wsparcie dla rodziców, w tym dofinansowanie do żłobków i przedszkoli, kolonii i obozów, a także do wyprawki szkolnej
 • „Dwie godziny dla rodziny”
 • Dodatkowy trzytygodniowy urlop po narodzinach dziecka

Bezpieczeństwo i wsparcie

 • Grupowe ubezpieczenia na życie dla pracowników oraz oferta pakietów medycznych dla członków rodzin i seniorów
 • Pomoc finansowa np. w postaci pożyczki na cele mieszkaniowe i wsparcia finansowego w trudnej sytuacji życiowej

Kultura, podróże i zakupy

 • Program zniżek na produkty partnerów biznesowych
 • Szeroki wachlarz usług i świadczeń w systemie kafeteryjnym