Klienci biznesowi

SDG: 
Cel 9 - Innowacyjność, przemysł, infrastruktura

Wspieranie klientów biznesowych w rozwoju ich firm poprzez oferowanie precyzyjnie dopasowanych produktów i usług to nasz cel strategiczny i najwyższy priorytet Pionu Bankowości Biznesowej i Korporacyjnej oraz Pionu Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej. Ponadto w obsłudze klientów biznesowych pomagają niebankowe spółki z naszej Grupy Kapitałowej.

 • GRI:
 • 102-2 Opis działalności organizacji, główne marki, produkty i/lub usługi
  Opis działalności organizacji, główne marki, produkty i/lub usługi
 • 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń dla tematu raportowania: Cyfryzacja i innowacje
  Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń dla tematu raportowania: Cyfryzacja i innowacje
 • 103-2 Podejście do zarządzania tematami zidentyfikowanymi jako istotne dla tematu raportowania: Cyfryzacja i innowacje
  Podejście do zarządzania tematami zidentyfikowanymi jako istotne dla tematu raportowania: Cyfryzacja i innowacje
 • 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania w ramach tematów zidentyfikowanych jako istotne dla tematu raportowania: Cyfryzacja i innowacje
  Ewaluacja podejścia do zarządzania w ramach tematów zidentyfikowanych jako istotne dla tematu raportowania: Cyfryzacja i innowacje
 • Wskaźnik własny Informacje o kluczowych produktach, w tym nowych produktach wprowadzonych w raportowanym okresie
  Informacje o kluczowych produktach, w tym nowych produktach wprowadzonych w raportowanym okresie
 • ESG: S – Społeczeństwo Nasze podejście do Społecznej odpowiedzialności
  Nasze podejście do Społecznej odpowiedzialności
 • PRB 1 Zgodność Dostosujemy naszą strategię biznesową, aby była spójna i stanowiła wkład w zaspokajanie potrzeb jednostek oraz osiąganie celów społecznych zgodnie z Celami Zrównoważonego Rozwoju, porozumieniem klimatycznym z Paryża i odpowiednimi ramami krajowymi oraz regionalnymi. Skoncentrujemy nasze wysiłki tam, gdzie mamy największy wpływ.
  Dostosujemy naszą strategię biznesową, aby była spójna i stanowiła wkład w zaspokajanie potrzeb jednostek oraz osiąganie celów społecznych zgodnie z Celami Zrównoważonego Rozwoju, porozumieniem klimatycznym z Paryża i odpowiednimi ramami krajowymi oraz regionalnymi. Skoncentrujemy nasze wysiłki tam, gdzie mamy największy wpływ.
 • PRB 3 Klienci Będziemy odpowiedzialnie współpracowali z naszymi klientami biznesowymi oraz indywidualnymi, zachęcając ich do wdrażania praktyk w zakresie zrównoważonego rozwoju i umożliwiając działalność gospodarczą, która tworzy wspólny dobrobyt dla obecnych oraz przyszłych pokoleń.
  Będziemy odpowiedzialnie współpracowali z naszymi klientami biznesowymi oraz indywidualnymi, zachęcając ich do wdrażania praktyk w zakresie zrównoważonego rozwoju i umożliwiając działalność gospodarczą, która tworzy wspólny dobrobyt dla obecnych oraz przyszłych pokoleń.

Pion Bankowości Biznesowej i Korporacyjnej

Oferujemy produkty i usługi pozwalające przedsiębiorcom efektywnie działać i rozwijać biznes na rynku krajowym i międzynarodowym. Nasza oferta skierowana jest do firm i przedsiębiorstw z obrotami w przedziale 8 mln zł -1,2 mld zł oraz samorządów i sektora publicznego.

Obsługa firm i przedsiębiorstw odbywa się za pośrednictwem 3 Regionów i działających w ich ramach 19 terenowych Centrów Bankowości Biznesowej i Korporacyjnej. W Centrach Bankowości Biznesowej i Korporacyjnej funkcjonuje 25 Biur Bankowości Biznesowej i Korporacyjnej na terenie całego kraju.

 • 3

  regiony

 • 19

  terenowych Centrów Bankowości Biznesowej i Korporacyjnej

 • 25

  Biur Bankowości Biznesowej i Korporacyjnej

Najważniejsze produkty i usługi:

 • kredyty,
 • depozyty,
 • bankowość transakcyjna,
 • produkty skarbowe,
 • produkty leasingowe,
 • produkty faktoringowe,
 • produkty rynku kapitałowego,
 • rozwiązania zindywidualizowane.

Szczegółowa oferta Pionu Bankowości Biznesowej i Korporacyjnej znajduje się tutaj.

Pion Bankowości Biznesowej i Korporacyjnej świadczy usługi na rzecz 24,8 tys.* podmiotów z różnych branż, wspierając je wszechstronnie w procesie budowania i rozwoju biznesu.
*Stan na 31.12.2020 r.

Cele

W 2020 r. dążyliśmy do skutecznego wspierania klientów w rozwoju poprzez lepsze rozumienie ich potrzeb i specyfiki biznesu oraz oferowanie precyzyjnie dopasowanych produktów i usług.

W 2020 r. priorytetowo traktowaliśmy rozwój:

 • oferty dla wybranych branż,
 • digitalizacji procesów i produktów dla segmentu korporacyjnego,
 • efektywności procesów zarządzania ryzykiem,
 • kanałów bankowości elektronicznej, a także narzędzi CRM i Big Data.

Wybuch pandemii COVID-19 i zamrożenie gospodarki wymusiły przejście na zdalny tryb działania w pełnym zakresie oferty i z zachowaniem najwyższej jakości obsługi. W II poł. 2020 r. priorytety Pionu Bankowości Biznesowej Korporacyjnej były następujące:

 • polityka kontaktu i pomiar NPS

 • działalność kredytowa (nowa produkcja i ograniczenie atrycji)

 • Cross Sell
  (Productivity & Linkage)

Wybrane inicjatywy i działania w 2020 roku

Cyfryzacja

 • Umożliwiliśmy klientom zdalne zawieranie umów leasingowych (m. in. z wykorzystaniem podpisu elektronicznego).
 • W kanałach bankowości elektronicznej iBiznes24 (internet, mobile, Connect) wprowadziliśmy wiele zmian odpowiadających na bieżące potrzeby klientów.
  • W iBiznes24 internet wprowadziliśmy m.in. automatyczną weryfikację rachunku odbiorcy w Wykazie podatników VAT, eWniosek do ubiegania się o subwencję Polskiego Funduszu Rozwoju oraz dostępność modułu e-fx 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.
  • Testowaliśmy nową wersję systemu iBiznes24: przeprowadziliśmy pilotaż z udziałem klientów, rozpoczęliśmy proces migracji klientów na nowy iBiznes24 (z nowego systemu korzysta 211 firm w tym 674 użytkowników).
  • W Biznes24 mobile wprowadziliśmy rozwiązania zastosowane w iBiznes internet. Ponadto umożliwiliśmy logowanie do aplikacji mobilnej z użyciem mobilnego podpisu jako narzędzia autentykacji oraz potwierdzanie płatności kartowych 3ds w internecie z użyciem podpisu mobilnego.
 • Wdrożyliśmy pełnowartościowy CRM oparty na Salesforce – system umożliwia jeszcze szybszą obsługę klientów firmowych. Więcej informacji tutaj.

Wsparcie w czasie pandemii

 • Wdrożyliśmy możliwość obejmowania kredytów preferencyjnymi warunkami gwarancji.
 • Ułatwiliśmy odnowienie kredytów (aneksowaliśmy blisko 1,3 tys. umów dla ponad 900 klientów).
 • Uruchomiliśmy dla klientów proces wnioskowania i obsługę programu Tarcza Finansowa PFR 1.0. (53 tys. przyznanych subwencji).

Nasze inicjatywy wspierające klientów biznesowych w czasie pandemii opisaliśmy tutaj.

Ponadto w 2020 roku, jak w latach ubiegłych podejmowaliśmy inicjatywy i dostarczaliśmy produkty wspierające klientów biznesowych i korporacyjnych w rozwoju poprzez m.in. finansowanie handlu, działania cross-segmentowe czy wspierające zagraniczną ekspansję polskich przedsiębiorstw. Szczegółowo opisaliśmy je tutaj.

Pion Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej

W tym pionie obsługujemy największych klientów korporacyjnych i instytucjonalnych,

którym oferujemy pełen zakres usług i dostarczamy specjalistyczne produkty finansowe. W ramach globalnej bankowości świadczymy też usługi na rzecz korporacji obsługiwanych przez międzynarodowe struktury Grupy Santander.

Naszymi klientami jest 250 największych spółek/grup kapitałowych w Polsce reprezentujących wszystkie sektory gospodarki.
(wg stanu na 31.12.2020 r.)

Oferta

Oferujemy dostęp do indywidualnych rozwiązań oraz możliwość skorzystania z produktów dostępnych poprzez spółki Grupy Kapitałowej, takich jak na przykład produkty związane ze wsparciem handlu międzynarodowego lub kapitału pracującego.

Realizując naszą strategię odpowiedzialnego bankowania oferujemy klientom rozwiązania oparte na Celach Zrównoważonego Rozwoju czy wskaźnikach ESG. Bierzemy czynny udział w transformacji polskiego systemu energetycznego na niskoemisyjny poprzez m.in. finansowanie projektów OZE.

Stale odpowiadamy na zapotrzebowanie klientów na finansowanie związane z rozwojem działalności lub nowymi projektami. Dbamy także o utrzymanie pozycji lidera doradztwa finansowego w Polsce, w szczególności w obszarze rynku kapitałowego.

Najważniejsze produkty i usługi:

 • usługi transakcyjne,
 • zarządzanie płynnością,
 • bieżące oraz średnio- i długoterminowe finansowanie,
 • finansowanie projektowe,
 • optymalizacja kapitału pracującego,
 • gwarancje i akredytywy,
 • obsługa fuzji i przejęć,
 • emisja akcji i obligacji,
 • produkty skarbowe,
 • finansowanie typu ESG.

Najważniejsze inicjatywy w 2020 roku

Zielona oferta

 • Zielony transport

W 2020 sfinansowaliśmy produkcję zeroemisyjnych środków transportu publicznego na kwotę przekraczającą 150 mln złotych (dla Solaris)

 • Finansowanie projektów OZE w formule Project Finance

Uczestniczyliśmy w finansowaniu projektów wiatrowych i fotowoltaicznych dla wiodących deweloperów i inwestorów, w tym byliśmy partnerem w największym dotychczas w Polsce finansowaniu portfela projektów fotowoltaicznych

 • Emisja obligacji Zrównoważonego Rozwoju (Sustainability–linked)

Pełniliśmy rolę koordynatora, organizatora oraz dealera emisji pierwszych obligacji Zrównoważonego Rozwoju (Sustainability–linked) dla spółki Tauron Polska Energia o wartości 1 mld zł. Środki z emisji będą wspierały transformację Grupy TAURON. Zostaną one przeznaczone na finansowanie kosztów budowy/nabycia projektów opartych na odnawialnych źródłach energii, finansowanie dystrybucji oraz ogólnej działalności korporacyjnej Grupy Emitenta związanej z OZE lub transformacją energetyczną na zeroemisyjną. Środki posłużą także do refinansowania zadłużenia Grupy Emitenta zaciągniętego w celu sfinansowania powyższych przedsięwzięć.

Środki pozyskane z obligacji nie będą mogły zostać przeznaczone na finansowanie nowych i istniejących bloków węglowych, działalności Tauron Wydobycie S.A. oraz Tauron Wytwarzanie S.A. (w przypadku innych przedsięwzięć niż wskazanych powyżej).

Ponadto Grupa TAURON wspólnie z koordynatorem emisji określiła następujące wskaźniki: wskaźnik redukcji emisji CO2 (średniorocznie o 2%) oraz wskaźnik zwiększenia mocy w OZE (średniorocznie o 8%). W przypadku niezrealizowania celów marża bazowa zostanie podwyższona zgodnie z zapisami w warunkach emisji. Corocznie niezależny audytor będzie potwierdzał prawidłowość wyliczeń wskaźników zrównoważonego rozwoju.

 • Zielony IRS

Transakcja zabezpieczająca ryzyko zmienności stóp procentowych, w której klient zamienia płatności oparte na zmiennym indeksie (np. WIBOR) na stopę stałą o określonej wysokości zmodyfikowaną dodatkowo o uwzględnienie zasad zrównoważonego rozwoju (Sustainability–linked).

W 2020 roku wspólnie z Tauron Polska Energia przeprowadziliśmy pierwszą w Polsce zieloną transakcję IRS. W jej ramach obniżenie emisji CO2 oraz zwiększenie produkcji energii pochodzącej z OZE spowoduje uzyskanie przez Tauron wymiernych korzyści finansowych w postaci obniżenia płaconej stałej stopy procentowej.

 • Emisja obligacji zielonych

Pełniliśmy rolę współorganizatora w przeprowadzonej przez Cyfrowy Polsat S.A. pierwszej w Polsce, wśród podmiotów niefinansowych, emisji obligacji zielonych o wartości 1 mld zł i 7-letnim terminie wykupu. Środki pozyskane z emisji posłużyły do refinansowania poniesionych przez emitenta i spółki zależne emitenta w latach 2017-2019 kosztów związanych z ich poprawą efektywności energetycznej. Refinansowaniu podlegają też koszty obniżenia wykorzystania ilości komponentów elektronicznych, a w efekcie redukcji śladu węglowego emitenta i jego spółek zależnych zgodnie z Green Bond Framework emitenta.

 • Emisja obligacji ESG-linked

Uczestniczyliśmy jako dealer w emisji obligacji dla spółki PKN Orlen S.A. Jest to pierwsza emisja obligacji zarówno na rynku polskim, jak i w Europie Środkowej, gdzie marża odsetkowa została powiązana z ratingiem ESG (ESG-linked) nadanym przez agencję MSCI. Weryfikacja celu ESG będzie dokonywana w okresach półrocznych przed dniem ustalenia stopy procentowej.

Zrównoważone, zielone finansowanie opisaliśmy tutaj.

Cyfryzacja

Pogłębialiśmy digitalizację i optymalizację procesów i usług:

 • Wydłużyliśmy działalność Kantora Santander do całej doby przez 7 dni w tygodniu.
 • Zaimplementowaliśmy nową architekturę i wygląd Kantora Santander (faza pilotażowa). Dodaliśmy nowe pary walutowe dla klientów korporacyjnych.
 • Kontynuowaliśmy prace nad digitalizacją oferty produktowej produktów pochodnych.
 • Zbudowaliśmy jednolite narzędzie do obsługi produktów bankowości transakcyjnej, dostępne dla wszystkich klientów grupy.

Plany na kolejne lata

Zamierzamy rozwijać ofertę wspierającą klientów w projektach zielonych, czy to w ramach finansowania projektowego, finansowania ESC, zielonych obligacji, czy transakcji zabezpieczających stopę procentową z komponentem ESG.