Santander Bank Polska kolejny raz nagrodzony Złotym Listkiem CSR Polityki

Tygodnik POLITYKA, firma doradcza Deloitte oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu już po raz 11 wyróżnili polskich liderów zrównoważonego rozwoju i ESG w ramach inicjatywy Listki CSR Polityki. Firmy biorące od lat udział w zestawieniu są dziś lepiej przygotowane i dostosowane do wymogów regulacyjnych związanych z zarządzaniem obszarem ESG. Santander Bank Polska już po raz drugi z rzędu otrzymał wyróżnienie w postaci Złotego Listka.

Jak co roku organizatorzy analizowali podejście przedsiębiorstw z perspektywy działań środowiskowych, społecznych, oraz kwestii ładu korporacyjnego.

Złoty Listek CSR POLITYKI trafił do 21 firm, Srebrny Listek do 27, a Biały Listek do 35. Oceny zostały przyznane na podstawie analizy opartej na wypełnionej przez firmy ankiecie, opracowanej według wytycznych normy ISO 26000.

Złotymi Listkami nagrodzono te firmy, dla których zrównoważony rozwój jest kluczowym elementem strategicznych działań w biznesie oraz w relacjach z interesariuszami. Firmy te opierają swoje działania na najlepszych lokalnych i globalnych praktykach zarządczych oraz stosują międzynarodowe standardy. Istotnym elementem zarządzania wśród czynników ESG jest całościowy system zarządzania etyką. Ważnym aspektem jest również cykliczne informowanie o swoich działaniach w raportach pozafinansowych lub zintegrowanych, przygotowanych zgodnie z międzynarodowymi standardami i niezależnie zweryfikowanych.

Srebrne Listki zostały przyznane przedsiębiorstwom, które w swojej codziennej działalności deklarują uwzględnianie większości kluczowych rozwiązań z zakresu zrównoważonego rozwoju. Wdrażają najwyższej jakości rozwiązania oraz ujawniają informacje związane ze swoją działalnością.

Natomiast Białe Listki otrzymały te podmioty, które wdrażają istotne kategorie zarządcze, ale ciągle jeszcze doskonalą swoje działania w tym zakresie na rzecz efektywnego zarządzania wpływem swojej firmy na otoczenie.

Wśród wyróżnionych firm ok. 90 proc. posiada aktualny, wdrożony i adekwatny dla działalności w Polsce dokument definiujący m.in. kierunki, priorytety, cele, mierniki i zadania związane z zarządzaniem firmą w sposób społecznie odpowiedzialny (CSR) i zrównoważony (ESG). W większości mają zdefiniowaną strukturę zarządzania tym obszarem, a odpowiedzialność została ulokowana na poziomie członka zarządu. Pokazuje to, jak ważne w ostatnich latach stały się aspekty ESG. Kluczowy staje się również całościowo zarządzany system etyki w organizacji. Takie sformalizowane podejście ma aż 94 proc. firm. Około 91 proc. z nich posiada system zgłaszania nieprawidłowości umożliwiający wszystkim pracownikom anonimowe oraz imienne przekazanie informacji o podejrzewanych, zaobserwowanych lub doświadczonych problemach wraz z jasno sprecyzowaną ścieżką postępowania podejmowaną przez firmę w celu wyjaśnienia zgłoszenia.

Firmy rozwijają się także w aspekcie pracowniczym. Już 87 proc. firm ma sformalizowany system planowania celów okresowych, zarówno biznesowych, jak i rozwojowych, oraz ich oceny dla wszystkich pracowników, bez względu na rodzaj zawartej umowy i stanowisko. Taka sama liczba firm cyklicznie przeprowadza badania satysfakcji. Przedsiębiorstwa coraz częściej nakładają na swoich dostawców i partnerów biznesowych oczekiwania związane ze zrównoważonym rozwojem. 75 proc. firm wdrożyło proces weryfikacji dostawców oraz zapisy w umowach obligujące ich do przestrzegania zasad zapisanych w Kodeksie Etyki lub innym dokumencie regulującym pozafinansowe aspekty współpracy. Co więcej, spośród analizowanych firm 87 proc. cyklicznie ujawnia informacje na temat swojej działalności w Polsce. Nadal jedynie 30 proc. poddaje swój raport niezależnej weryfikacji zewnętrznej przeprowadzonej zgodnie z metodyką ISAE 3000, mimo iż w ciągu dwóch lat, od 2024 r., praktyka ta ma stać się obowiązkowa.