Grupa Santander zwiększa swoje zaangażowanie społeczne i podwyższa swój cel w zakresie inkluzywnej bankowości do 15 milionów osób do 2025 roku

Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia
Cel 4 - Dobra jakość edukacji
Cel 5 - Równość płci
Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca
Cel 11 - Zrównoważone miasta i społeczności
Cel 17 - Partnerstwa na rzecz celów

  • Liczba osób i MŚP, którym Grupa umożliwiła dostęp do usług finansowych, finansowania oraz edukacji finansowej przekroczyła o 18% cel ustalony pierwotnie na 10 milionów.
  • Według danych Europejskiego Ankietowego Badania Zdrowia 7,7 mln osób w Polsce deklaruje ograniczoną zdolność do wykonywania czynności. Według Danych GUS osoby z niepełnosprawnościami stanowią blisko 13% polskiego społeczeństwa i dla nich Santander Bank Polska wprowadza modyfikacje oddziałów, usuwając bariery architektoniczne czy komunikacyjne.
  • Santander Bank Polska bardzo mocno angażuje się społecznie w rozwój edukacji finansowej wśród najmłodszych. Z przekazów programu Finansiaki, w którym bank pomaga rodzicom i nauczycielom wprowadzać dzieci w świat finansów, skorzystało w minionym roku ponad 460 tysięcy osób.

Dzięki inicjatywom z zakresu inkluzywnej bankowości oraz działaniom podejmowanym przez Grupę Santander w ramach strategii odpowiedzialnej bankowości, od 2019 roku 11,8 mln osób fizycznych i MŚP uzyskało dostęp do usług finansowych (5,5 mln w 2022 r.). Działania te wpisują się bezpośrednio w zobowiązanie banku do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ogłoszonych przez ONZ.

W 2019 r. Santander ustalił cel, którym było zapewnienie integracji finansowej dla 10 mln osób do 2025 r. Dzięki inicjatywom z zakresu dostępu do usług finansowych, finansowania i edukacji finansowej, które bank realizuje w krajach, w których prowadzi działalność, cel ten został przekroczony o 18% trzy lata przed upływem wyznaczonego terminu. Dlatego bank ogłosił nowy cel, którym jest integracja finansowa 15 milionów ludzi do 2025 r.

Zasadniczym celem Grupy Santander jest zagwarantowanie dostępu do systemu finansowego oraz niedopuszczenie do sytuacji, w której ktokolwiek byłby zmuszony ten system opuścić.

Dostęp do usług finansowych: Działania, których celem jest zagwarantowanie, że grupy społeczne w trudnej sytuacji mają dostęp do środków pieniężnych za pośrednictwem oddziałów oraz dzięki zwiększeniu zasięgu działania Grupy Santander poprzez partnerstwo z podmiotami publicznymi i prywatnymi; pomoc w zakresie przeprowadzania podstawowych transakcji bankowych w kanałach cyfrowych; pomoc osobom starszym i innym grupom wrażliwym w zrozumieniu podstawowych produktów bankowych.

Santander Bank Polska nieustannie dąży do rozwoju dostępności usług i produktów oraz miejsc obsługi dla wszystkich klientów. Aranżuje swoje placówki w taki sposób, aby zwiększać ich dostępność, tworząc tym samym „oddziały bez barier”. W minionym roku bank uruchomił kolejny, flagowy „oddział bez barier”. Placówka w Warszawie jest wyposażona m.in. w ścieżki dotykowe, mapę tyflograficzną (plan oddziału z wypukłościami odzwierciedlającymi obiekty z otoczenia i opisami w alfabecie Braille’a) czy system nawigacyjno-informacyjny TOTUPOINT. Rozwiązania te wspomagają orientację przestrzenną i zwiększają poziom bezpieczeństwa osób z niepełnosprawnością wzroku. Takie placówki funkcjonują również w Gorzowie Wielkopolskim, Wrocławiu, Bolesławcu oraz Kłodzku.

Finansowanie: Santander realizuje programy mikrofinansowania, których celem jest wsparcie mobilności społecznej poprzez pomoc przedsiębiorcom o niskich dochodach i ograniczonym dostępie do usług finansowych w zakładaniu i rozwijaniu własnych firm. Tylko w 2022 r. bank wsparł 1,6 mln mikroprzedsiębiorców, z których 70% stanowiły kobiety. Santander prowadzi również programy umożliwiające klientom w trudnej sytuacji finansowej spłatę zadłużenia poprzez odroczenie płatności lub wydłużenie okresu kredytowania. Produkty i usługi oferowane przez bank umożliwiają gospodarstwom domowym o niskich dochodach znalezienie mieszkania oraz zaspokojenie innych podstawowych potrzeb finansowych.

Edukacja finansowa: Już od ponad 10 lat Santander promuje programy edukacji finansowej na wszystkich najważniejszych rynkach, na których prowadzi działalność. Celem tych programów jest podniesienie poziomu zrozumienia pojęć finansowych wśród klientów z grup wrażliwych i pomoc w podejmowaniu świadomych decyzji.

W Polsce zaangażowanie społeczne w aspekcie edukacji finansowej Santander realizuje m.in. poprzez autorski projekt Finansiaki, w którym bank dostarcza rodzicom i nauczycielom materiały edukacyjne wspierające ich w przekazywaniu dzieciom wiedzy na temat oszczędzania i podstaw przedsiębiorczości. Bank stworzył m.in. scenariusze lekcji dla szkół, audiobooki, poradniki czy nawet quizy i gry planszowe do pobrania ze strony programu. Jest to tematyka, która na etapie podstawowej edukacji szkolnej nie jest wystarczająco rozwinięta, a na potrzebę zgłębienia tematu wskazuje również Rzecznik Finansowy w Polsce. W minionym roku z przekazów programu skorzystało ponad 460 tys. osób w całej Polsce.

W samym 2022 r. Santander przyczynił się do wzmocnienia finansowego ponad miliona ludzi (wzrost o 14% w porównaniu z poprzednim rokiem) dzięki inicjatywom umożliwiającym dostęp do usług bankowych, poprzez indywidualnie dopasowane rozwiązania wsparł ponad 1,8 mln osób fizycznych i MŚP, które miały problemy z pozyskaniem finansowania ze względu na trudne warunki ekonomiczne (wzrost o 9%), a także pomógł 2,7 mln osób w lepszym zrozumieniu kwestii finansowych (wzrost o 52%).