Opis procesu raportowania

 • GRI:
 • Podmioty objęte raportowaniem zrównoważonego rozwoju w organizacji2-2
  Podmioty objęte raportowaniem zrównoważonego rozwoju w organizacji
 • Okres sprawozdawczy, częstotliwość raportowania i dane kontaktowe2-3
  Okres sprawozdawczy, częstotliwość raportowania i dane kontaktowe
 • Zmiany w raportowanych informacjach2-4
  Zmiany w raportowanych informacjach
 • Rola najwyższego organu zarządczego w raportowaniu kwestii zrównoważonego rozwoju2-14
  Rola najwyższego organu zarządczego w raportowaniu kwestii zrównoważonego rozwoju

Niniejszy Raport ESG 2023 zawiera dane i opis praktyk stosowanych w ramach Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska, z wyodrębnieniem Santander Bank Polska S.A. jako spółki dominującej. Podane informacje dotyczą Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska, chyba że w treści wskazano, że informacja dotyczy konkretnej spółki. Ujawnienia TCFD dotyczą wyłącznie Santander Bank Polska S.A.

Jeśli w raporcie mowa o Banku, rozumie się przez to Santander Bank Polska S.A. Jeśli w raporcie mowa o Santander Consumer Bank S.A. rozumie się przez to Santander Consumer Bank S.A. oraz spółki zależne Santander Consumer Multirent Sp. z o.o. oraz Santander Consumer Financial Solutions Sp. z o.o. Jeśli w raporcie mowa o Santander Leasing S.A. rozumie się przez to Santander Leasing S.A. oraz Santander Finanse Sp. z o. o. i Santander F24 S.A.

W poprzednim roku nasz raport ESG dotyczył Santander Bank Polska S.A., a więc porównywalność wskaźników jest w niektórych przypadkach ograniczona do Banku.

Publikacja dotyczy okresu od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, chyba że w treści zaznaczono inaczej.

Raport zawiera jedną korektę raportowanych wcześniej przez Santander Bank Polska S.A. informacji niefinansowych, tj. dotyczącą błędu rachunkowego w wyliczeniu średniego zużycia paliwa w przeliczeniu na jednego pracownika, wyjaśnioną w rozdziale Wyniki w obszarze środowiskowym.

Podstawą niniejszej publikacji jest zaktualizowana wersja międzynarodowego standardu Global Reporting Initiative (GRI). W tabeli zatytułowanej “Tabela GRI” wskazano miejsca, w których ujawniono poszczególne informacje dotyczące Grupy Santander Bank Polska.

Raport odnosi się do międzynarodowych wytycznych i celów istotnych z punktu widzenia organizacji i sektora finansowego. Są to:

 • wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące ujawniania informacji niefinansowych związanych z oddziaływaniem na klimat,
 • Zasady odpowiedzialnej bankowości UNEP FI (Principles for Responsible Banking).

Dodatkowo publikacja uwzględnia wybrane założenia i wskaźniki zdefiniowane przez „Wytyczne do raportowania ESG – Przewodnik dla spółek”. W raporcie uwzględniono także wskaźniki własne, stanowiące specyficzne dla Banku wskaźniki efektywności.

Częścią niniejszej publikacji są ujawnienia klimatyczne opracowane z wykorzystaniem rekomendacji TCFD. Zgodnie z ich założeniami Santander Bank Polska S.A. integruje informacje na temat oddziaływania na klimat z resztą ujawnień dotyczących zrównoważonego rozwoju.

Istotne tematy ujęte w raporcie opracowano z wykorzystaniem matrycy istotności aspektów ESG przeprowadzonej w 2023 roku zgodnie z analizą podwójnej istotności opisanej w dyrektywie CSRD.

W prace związane z raportowaniem kwestii zrównoważonego rozwoju aktywnie zaangażowane jest Zarząd jednostki dominującej Santander Bank Polska S.A. Zarząd Santander Bank Polska S.A. odpowiada m.in. za włączenie w proces raportowania odpowiednich jednostek i komitetów, zapewnienie przestrzegania procesów należytej staranności oraz ostateczną akceptację treści raportu ESG.

W Banku nie powołano osobnych komitetów zajmujących się raportowaniem ESG, jednak w proces raportowania włączono następujące jednostki mające na celu zapewnienie odpowiedniej dbałości o informacje niefinansowe publikowane przez Bank:

 • Komitet ds. Ujawnień,
 • Komitet Audytu i Zapewnienia Zgodności,
 • Zarząd Santander Bank Polska S.A.,
 • Radę Nadzorczą Santander Bank Polska S.A.