Strategie i polityki dotyczące relacji z interesariuszami

 • GRI:
 • Zobowiązania ujęte w politykach2-23
  Zobowiązania ujęte w politykach
 • Realizowanie zobowiązań ujętych w politykach 2-24
  Realizowanie zobowiązań ujętych w politykach
 • PRB:
 • Stakeholders4
  Stakeholders

Grupa Santander Bank Polska ustanawia zasady kształtujące odpowiedzialne relacje z interesariuszami. Zgodnie ze strategią „Pomagamy osiągać więcej” świadomie podejmujemy etyczne decyzje, dbając o wpływ na społeczność i środowisko. Dzięki zrównoważonemu modelowi biznesowemu Bank tworzy wartość dla klientów, pracowników, akcjonariuszy i lokalnych społeczności, dbając o lepsze jutro dla nas, naszych dzieci i naszej planety. Strategiczne podejście dotyczące relacji z interesariuszami uzupełniają polityki wdrożone zarówno w całej naszej Grupie, jak i w poszczególnych spółkach. W tym kontekście szczególne znaczenie ma „Polityka odpowiedzialnej bankowości i zrównoważonego rozwoju” przyjęta w październiku 2023 roku i zastępująca wcześniejsze „Politykę zrównoważonego rozwoju” oraz „Politykę praw człowieka”.

Zgodnie z jej zapisami społecznym celem Grupy Santander Bank Polska jest wspieranie: rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu w formie edukacji finansowej, nauki, przedsiębiorczości i zatrudnienia oraz tworzenia zróżnicowanych zespołów o wysokich kompetencjach.

Społeczne zobowiązania Grupy Santander Bank Polska zawarte w „Polityce odpowiedzialnej bankowości i zrównoważonego rozwoju”:

Wobec pracowników:

 • zapobieganie dyskryminacji i praktykom, które naruszają godność człowieka,
 • niekorzystanie z pracy przymusowej i pracy dzieci,
 • poszanowanie prawa do stowarzyszanie się i zawieranie układów zbiorowych,
 • przestrzeganie standardów BHP,
 • oferowanie godziwych warunków zatrudnienia,
 • umożliwiania łączenia pracy i życia prywatnego,
 • zapewnienie prawa do ochrony danych osobowych i prywatności.

Wobec klientów i dostawców:

 • równe traktowanie klientów,
 • równe traktowanie dostawców,
 • ochrona środowiska.

Wobec społeczności:

 • walka z korupcją,
 • zaangażowanie społeczne,
 • dialog z udziałowcami,
 • utrzymywanie kanałów komunikacji i współpracy z interesariuszami.

„Polityka odpowiedzialnej bankowości i zrównoważonego rozwoju” jest dokumentem dostępnym na stronie internetowej Santander Bank Polska S.A.

Obok polityki i strategii w Grupie obowiązują następujące dokumenty regulujące kwestie społeczne:

 • strategie i polityki dotyczące relacji z interesariuszami,
 • „Polityka Kultury Organizacyjnej Grupy Santander Bank Polska”,
 • „Polityka zarządzania ryzykiem społecznym, środowiskowym i zmian klimatycznych”,
 • „Generalny Kodeks Postępowania”,
 • „Polityka różnorodności w składzie Zarządu Santander Bank Polska S.A.”.

Nasze podejście do kwestii społecznych jest zgodne z międzynarodowymi zasadami i wytycznymi, między innymi z następującymi dokumentami:

 • Zasadami równikowymi (Equator Principles),
 • Powszechną Deklaracją Praw Człowieka ONZ,
 • Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ,
 • inicjatywą ONZ Global Compact,
 • wytycznymi OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych,
 • wytycznymi ONZ dotyczącymi biznesu i praw człowieka,
 • Fundamentalnymi Konwencjami Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO).