Różnorodność w miejscu pracy

 • GRI:
 • Skład i struktura najwyższego organu zarządzającego2-9
  Skład i struktura najwyższego organu zarządzającego
 • Liczba dni szkoleniowych w roku przypadających na pracownika według struktury zatrudnienia405-1
  Liczba dni szkoleniowych w roku przypadających na pracownika według struktury zatrudnienia
 • Stosunek podstawowego wynagrodzenia mężczyzn do wynagrodzenia kobiet według zajmowanego stanowiska405-2
  Stosunek podstawowego wynagrodzenia mężczyzn do wynagrodzenia kobiet według zajmowanego stanowiska
 • Wysokość wynagrodzenia kobiet i mężczyzn w stosunku do płacy minimalnej202-1
  Wysokość wynagrodzenia kobiet i mężczyzn w stosunku do płacy minimalnej
 • GPW:
 • Polityka różnorodnościS-P1
  Polityka różnorodności
 • Wskaźnik równości wynagrodzeńS-P5
  Wskaźnik równości wynagrodzeń

Liczba osób zatrudnionych w Grupie Santander Bank Polska w oparciu o umowę o pracę to 12 072, z czego 67% to kobiety, a 33% to mężczyźni. Najwięcej pracowników Grupy pracuje w Warszawie i innych dużych aglomeracjach. Mniej niż 1% pracowników Grupy stanowią pracownicy zagraniczni.

67%
Zatrudnionych kobiet

Udział kobiet na poszczególnych szczeblach zatrudnienia

Udział kobiet na poszczególnych szczeblach zatrudnienia

Udział kobiet na poszczególnych szczeblach zatrudnienia
Santander Bank Polska S.A. Grupa Kapitałowa Santander Bank Polska
Odsetek kobiet – najwyższa kadra zarządzająca 27,27% 12,50%
Odsetek kobiet – wyższa kadra zarządzająca 37,38% 37,43%
Odsetek kobiet – pozostali menadżerowie 58,18% 57,21%
Odsetek kobiet – pozostali pracownicy 67,77% 67,86%

Przestrzeganie szacunku dla indywidualności, równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji gwarantują między innymi „Polityka szacunek i godność” i „Polityka kultury organizacyjnej Grupy Santander Bank Polska”. Bank, jako sygnatariusz Karty Różnorodności (międzynarodowej inicjatywy wspieranej przez Komisję Europejską), przyjął na siebie zobowiązanie do szanowania i wspierania różnorodności. Ponadto zgodnie z „Polityką różnorodności w składzie zarządu” dokładamy należytej staranności, aby zapewnić równowagę płci w składzie Zarządu i zwiększyliśmy liczbę kobiet w Zarządzie względem poprzedniego okresu sprawozdawczego. Na koniec 2023 roku w Zarządzie Santander Bank Polska S.A. zasiadało 8 mężczyzn i 3 kobiety. Rada Nadzorcza dąży do osiągnięcia poziomu co najmniej 30% kobiet w składzie Zarządu do 2025 r. oraz zwiększenia zróżnicowania pod względem wieku i pochodzenia geograficznego. Propagujemy również zróżnicowanie Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej pod względem doświadczenia i cech – około połowy składu tych organów stanowią cudzoziemcy.

Pracujemy jeszcze nad uzyskaniem wiarygodnych danych pozwalających na pokazanie luki płacowej na poziomie skonsolidowanym. Ujawniamy natomiast dane na poziomie Banku, w tym nieskorygowaną lukę płacową, tj. stosunek średniego podstawowego wynagrodzenia kobiet do wynagrodzenia mężczyzn zatrudnionych w poszczególnych kategoriach.

Nieskorygowana luka płacowa w 2023 roku

* Stała kwota wypłacana pracownikowi za wykonywanie jego obowiązków. Nie zawiera żadnych dodatkowych kwot wynagrodzenia, takich jak np. wynagrodzenie za nadgodziny lub premie.
** Płaca zasadnicza, premie i nagrody wypłacone w okresie sprawozdawczym.

Nieskorygowana luka płacowa w 2023 roku

Nieskorygowana luka płacowa w 2023 roku
Santander Bank Polska S.A.
Kategoria zatrudnienia Wynagrodzenie podstawowe* Wynagrodzenie pełne**
Najwyższa kadra zarządzająca (Zarząd) 76,34% 68,14%
Wyższa kadra zarządzająca (bez Zarządu) 82,94% 78,19%
Pozostali menadżerowie 80,91% 78,19%
Pozostali pracownicy na stanowiskach „niemenadżerskich” 71,25% 71,93%
Za 2023 rok metodyka została po raz pierwszy dostosowana do wymogów EBA (dyrektywa 2013/36).
* Stała kwota wypłacana pracownikowi za wykonywanie jego obowiązków. Nie zawiera żadnych dodatkowych kwot wynagrodzenia, takich jak np. wynagrodzenie za nadgodziny lub premie.
** Płaca zasadnicza, premie i nagrody wypłacone w okresie sprawozdawczym.

Według innego podejścia nieskorygowana luka płacowa pomiędzy kobietami i mężczyznami zatrudnionymi na pełne etaty utrzymuje się w Banku na poziomie 52,63%:

Wskaźnik równości wynagrodzeń (S-P5) – dane dotyczą Banku

Santander Bank Polska S.A. - 52,63%

Wskaźnik według zaleceń GPW porównuje roczne wynagrodzeń brutto mężczyzn i kobiet zatrudnionych w spółce na pełny etat na koniec roku obrotowego i uwzględnia premie, nagrody i inne dodatki.

Równolegle prowadzimy własne analizy, gdzie brane pod uwagę są klastry zatrudnienia i porównania podobnych stanowisk.

Tak skorygowana luka płacowa wynosi w Santander Bank Polska S.A. 1,17% (spadek z 2% w roku ubiegłym)

Wskaźnik własny Santander – Equal Gender Pay Gap* – dane dotyczą Banku

Santander Bank Polska S.A. - 1,17%

*Metodyka Grupy Banco Santander – wskaźnik porównuje wynagrodzenie kobiet i mężczyzn na podobnych stanowiskach (zatrudnione osoby dzieli się na „klastry”). Łączna luka EPG jest średnią ważoną luk płacowych w poszczególnych klastrach liczonych jako różnica średniego wynagrodzeń mężczyzn oraz średniego wynagrodzenia kobiet do średniego wynagrodzenia mężczyzn. Wagami dla średniej ważonej są liczebności poszczególnych klastrów. Za 2023 rok metodyka została po raz pierwszy dostosowana do wymogów EBA (dyrektywa 2013/36).

Jeśli chodzi o stosunek wynagrodzenia pracowników najniższego szczebla (opiekun klienta, opiekun relacji z klientem) do krajowej płacy minimalnej, zauważamy podobny poziom przy obu płciach – pracownice najniższego szczebla Banku zarabiają 138% tej płacy, a mężczyźni 142%. W innych spółkach Grupy wyniki te są bardziej zróżnicowane w przypadku płci, np. w Santander TFI S.A. odnotowaliśmy różnicę nawet 64% między analogicznymi liczbami.

Szczegółowe wskaźniki znajdują się w rozdziale Nasze wyniki.