Formularze prezentujące kalkulację wskaźnika GAR

Ujawnienia ilościowe w zakresie dwóch celów klimatycznych

W tabelach poniżej zaprezentowano informacje ilościowe Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. podlegające ujawnieniu od 1 stycznia 2024 r. dla dwóch celów klimatycznych zgodnie z art. 4 pkt 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2021/2178 uzupełniającego rozporządzenie 2020/852.

Zawierają one bilansowe i pozabilansowe składniki aktywów wykorzystywane w kalkulacji wskaźników taksonomicznych (KPI) Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. w ujęciu według stanu bilansowego na koniec okresu sprawozdawczego i wg przepływów (rozumianych jako ekspozycje powstałe w analizowanym roku obrotowym i mające odzwierciedlenie w stanach bilansowych na koniec okresu sprawozdawczego). Zaprezentowano je w dwóch wariantach, zależnie od tego, jaki wskaźnik (CAPEX lub TURNOVER) wykorzystano w kalkulacji kwalifikowalności do systematyki i zgodności z systematyką ekspozycji ogólnych wobec klientów podlegających pod Dyrektywę NFRD.

W ramach kalkulacji wskaźnika GAR obok wskaźnika całkowitego GAR ujawniane są wskaźniki cząstkowe GAR w podziale na cel klimatyczny, segment klienta i instrument finansowy. Dodatkowo obliczane są wskaźniki uzupełniające dla gwarancji finansowych i zarządzanych aktywów.

Zamieszczone w tabelach dane liczbowe pochodzą z formularzy FINREP, tj. konsolidowanych ostrożnościowo sprawozdań finansowych sporządzanych na potrzeby banków centralnych. Wykorzystane agregaty i ich składowe mają taką samą pojemność informacyjną i ograniczenia jak sprawozdania FINREP. Informacje niedostępne w FINREP, dotyczące poszczególnych klientów i produktów (w tym leasingowych i faktoringowych), pozyskano z korporacyjnej hurtowni danych zgodnie z granulacją FINREP, a także z systemu danych niefinansowych budowanego przez Santander Bank Polska S.A. na potrzeby sprawozdawczości ESG. Dane dotyczące klientów i produktów Santander Consumer Bank S.A. i jednostek zależnych tego banku otrzymano bezpośrednio od tych podmiotów.

Formularze 1-5 w różnych wariantach

Pobierz tabelę
Aktywa na potrzeby obliczania wskaźnika zielonych aktywów w odniesieniu do stanu wg TURNOVER
Dzień odniesienia dotyczący ujawnienia informacji T
w tys. zł Łagodzenie zmian klimatu (CCM) Adaptacja do zmian klimatu (CCA) OGÓŁEM
Wartość bilansowa brutto ogółem kwalifikujące się do systematyki kwalifikujące się do systematyki kwalifikujące się do systematyki
Zgodne z systematyką Zgodne z systematyką Zgodne z systematyką
W tym przeznaczenie wpływów W tym na rzecz przejścia W tym wspomagająca W tym przeznaczenie wpływów W tym wspomagająca W tym przeznaczenie wpływów W tym na rzecz przejścia W tym wspomagająca
Wskaźnik zielonych aktywów – aktywa objęte wskaźnikiem zarówno w liczniku, jak i mianowniku                              
1 Kredyty i zaliczki, dłużne papiery wartościowe i instrumenty kapitałowe nieprzeznaczone do obrotu kwalifikujące się na potrzeby obliczania wskaźnika zielonych aktywów 69 738 157,50 55 366 053,30 826 727,40 0,00 2,30 54 603,9 0,00 0,00 0,00 0,00 55 366 053,30 826 727,40 0,00 2,30 54 603,90
2 Przedsiębiorstwa finansowe 11 765 208,70 2 437 188,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 437 188,80 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Instytucje kredytowe 11 730 707,40 2 437 016,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 437 016,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Kredyty i zaliczki 11 210 991,00 2 208 340,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 208 340,80 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Dłużne papiery wartościowe 519 716,40 228 675,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 228 675,20 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Instrumenty kapitałowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Inne instytucje finansowe 34 501,30 172,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 172,7 0,00 0,00 0,00 0,00
8 w tym firmy inwestycyjne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Kredyty i zaliczki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dłużne papiery wartościowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Instrumenty kapitałowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 w tym spółki zarządzające aktywami 2 178,70 11,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,10 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Kredyty i zaliczki 2 178,70 11,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,10 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Dłużne papiery wartościowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Instrumenty kapitałowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 w tym zakłady ubezpieczeń 32 322,60 161,6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161,60 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Kredyty i zaliczki 32 322,60 161,6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161,60 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Dłużne papiery wartościowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Instrumenty kapitałowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Przedsiębiorstwa niefinansowe 5 758 050,60 819 146,40 82 471,50 0,00 2,30 54 603,90 0,00 0,00 0,00 0,00 819 146,40 82 471,50 0,00 2,30 54 603,90
21 Kredyty i zaliczki 5 758 050,60 819 146,40 82 471,50 0,00 2,30 54 603,90 0,00 0,00 0,00 0,00 819 146,40 82 471,50 0,00 2,30 54 603,90
22 Dłużne papiery wartościowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Instrumenty kapitałowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 Gospodarstwa domowe 52 109 718,10 52 109 718,10 744 255,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 109 718,10 744 255,90 0,00 0,00 0,00
25 w tym kredyty zabezpieczone nieruchomościami mieszkalnymi 50 439 910,60 50 439 910,60 285 200,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 439 910,60 285 200,40 0,00 0,00 0,00
26 w tym kredyty na renowację budynków 743 558,10 743 558,10 459 055,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 743 558,10 459 055,50 0,00 0,00 0,00
27 w tym kredyty na pojazdy silnikowe 926 249,50 926 249,50 0,00 0,00 0,00 0,00 926 249,50 0,00 0,00 0,00 0,00
28 Finansowanie samorządów terytorialnych 105 180,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29 Finansowanie nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych 12 849,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30 Inne finansowanie samorządów terytorialnych 92 330,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31 Zabezpieczenie uzyskane przez przejęcie: nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32 Aktywa wyłączone z licznika przy obliczaniu wskaźnika zielonych aktywów (uwzględnione w mianowniku) 20 206 931,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33 Przedsiębiorstwa finansowe i niefinansowe 95 435 967,40
34 MŚP i przedsiębiorstwa niefinansowe niepodlegające NFRD 67 759 208,90
35 Kredyty i zaliczki 67 713 917,90
36 W tym kredyty zabezpieczone nieruchomościami komercyjnymi 0,00
37 w tym kredyty na renowację budynków 0,00
38 Dłużne papiery wartościowe 0,00
39 Instrumenty kapitałowe 45 291,00
40 Przedsiębiorstwa finansowe 26 950 158,20
41 Kontrahenci z państw niebędących członkami UE 726 600,40
42 Kredyty i zaliczki 710 910,50
43 Dłużne papiery wartościowe 4 010,80
44 Instrumenty kapitałowe 11 679,00
45 Instrumenty pochodne 1 575 056,30
46 Pożyczki międzybankowe na żądanie 2 019 784,90
47 Środki pieniężne i aktywa związane ze środkami pieniężnymi 8 417 519,10
48 Inne kategorie aktywów (wartość firmy, towary itp.) 43 620 763,10
49 Aktywa wskaźnika zielonych aktywów ogółem 220 807 248,30 55 366 053,30 826 727,40 0,00 2,30 54 603,90 0,00 0,00 0,00 0,00 55 366 053,30 826 727,40 0,00 2,30 54 603,90
50 Aktywa nieuwzględnione przy obliczaniu wskaźnika zielonych aktywów 62 799 747,20
51 Rządy centralne i emitenci ponadnarodowi 47 503 665,50
52 Ekspozycje wobec banków centralnych 6 246 368,20
53 Portfel handlowy 9 049 713,60
54 Aktywa ogółem 283 630 255,10
Ekspozycje pozabilansowe – przedsiębiorstwa podlegające obowiązkowi ujawniania informacji niefinansowych zgodnie z dyrektywą w sprawie sprawozdawczości niefinansowej
55 Gwarancje finansowe 22 196,60 188,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188,10 0,00 0,00 0,00 0,00
56 Zarządzane aktywa 19 188 939,20 1 112 753,10 128 714,80 0,00 12 968,70 115 746,10 228 162,70 70,60 0,00 70,60 1 340 915,80 128 785,40 0,00 12 968,70 115 816,70
57 z czego dłużne papiery wartościowe 15 530 809,50 683 442,10 63 402,20 0,00 6 964,80 56 437,50 149 502,50 61,70 0,00 61,70 832 944,50 63 463,90 0,00 6 964,80 56 499,10
58 z czego instrumenty kapitałowe 3 652 405,50 436 932,70 65 779,90 0,00 6 047,70 59 732,10 79 556,10 9,10 0,00 9,10 516 488,80 65 789,00 0,00 6 047,70 59 741,20

Pobierz tabelę
Aktywa na potrzeby obliczania wskaźnika zielonych aktywów w odniesieniu do stanu wg CAPEX
Dzień odniesienia dotyczący ujawnienia informacji T
w tys. zł Łagodzenie zmian klimatu (CCM) Adaptacja do zmian klimatu (CCA) OGÓŁEM
Wartość bilansowa brutto ogółem kwalifikujące się do systematyki kwalifikujące się do systematyki kwalifikujące się do systematyki
Zgodne z systematyką Zgodne z systematyką Zgodne z systematyką
W tym przeznaczenie wpływów W tym na rzecz przejścia W tym wspomagająca W tym przeznaczenie wpływów W tym wspomagająca W tym przeznaczenie wpływów W tym na rzecz przejścia W tym wspomagająca
Wskaźnik zielonych aktywów – aktywa objęte wskaźnikiem zarówno w liczniku, jak i mianowniku                              
1 Kredyty i zaliczki, dłużne papiery wartościowe i instrumenty
kapitałowe nieprzeznaczone do obrotu kwalifikujące się na
potrzeby obliczania wskaźnika zielonych aktywów
69 738 157,50 56 212 007,90 1 127 250,30 0,00 9 086,70 235 854,80 0,00 0,00 0,00 0,00 56 212 007,90 1 127 250,30 0,00 9 086,70 235 854,80
2. Przedsiębiorstwa finansowe 11 765 208,70 2 381 289,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 381 289,20 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Instytucje kredytowe 11 730 707,40 2 380 977,10 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 380 977,10 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Kredyty i zaliczki 11 210 991,00 2 152 301,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 152 301,90 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Dłużne papiery wartościowe 519 716,40 228 675,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 228 675,20 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Instrumenty kapitałowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Inne instytucje finansowe 34 501,30 312,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 312,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 w tym firmy inwestycyjne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Kredyty i zaliczki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dłużne papiery wartościowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Instrumenty kapitałowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 w tym spółki zarządzające aktywami 2 178,7 21,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,10 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Kredyty i zaliczki 2 178,7 21,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,10 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Dłużne papiery wartościowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Instrumenty kapitałowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 w tym zakłady ubezpieczeń 32 322,60 290,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 290,90 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Kredyty i zaliczki 32 322,60 290,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 290,90 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Dłużne papiery wartościowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Instrumenty kapitałowe 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Przedsiębiorstwa niefinansowe 5 758 050,60 1 721 000,60 382 994,40 0,00 9 086,70 235 854,80 0,00 0,00 0,00 0,00 1 721 000,60 382 994,40 0,00 9 086,70 235 854,80
21 Kredyty i zaliczki 5 758 050,60 1 721 000,60 382 994,40 0,00 9 086,70 235 854,80 0,00 0,00 0,00 0,00 1 721 000,60 382 994,40 0,00 9 086,70 235 854,80
22 Dłużne papiery wartościowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Instrumenty kapitałowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 Gospodarstwa domowe 52 109 718,10 52 109 718,10 744 255,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 109 718,10 744 255,90 0,00 0,00 0,00
25 w tym kredyty zabezpieczone nieruchomościami mieszkalnymi 50 439 910,60 50 439 910,60 285 200,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 439 910,60 285 200,40 0,00 0,00 0,00
26 w tym kredyty na renowację budynków 743 558,10 743 558,10 459 055,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 743 558,10 459 055,50 0,00 0,00 0,00
27 w tym kredyty na pojazdy silnikowe 926 249,50 926 249,50 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 926 249,50 0,00 0,00 0,00 0,00
28 Finansowanie samorządów terytorialnych 105 180,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29 Finansowanie nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych 12 849,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30 Inne finansowanie samorządów terytorialnych 92 330,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31 Zabezpieczenie uzyskane przez przejęcie: nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32 Aktywa wyłączone z licznika przy obliczaniu wskaźnika zielonych aktywów (uwzględnione w mianowniku) 20 206 931,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33 Przedsiębiorstwa finansowe i niefinansowe 95 459 227,00
34 MŚP i przedsiębiorstwa niefinansowe niepodlegające NFRD 67 782 468,50
35 Kredyty i zaliczki 67 713 917,90
36 W tym kredyty zabezpieczone nieruchomościami komercyjnymi 0,00
37 w tym kredyty na renowację budynków 0,00
38 Dłużne papiery wartościowe 23 259,60
39 Instrumenty kapitałowe 45 291,00
40 Przedsiębiorstwa finansowe 26 950 158,20
41 Kontrahenci z państw niebędących członkami UE 726 600,40
42 Kredyty i zaliczki 710 910,50
43 Dłużne papiery wartościowe 4 010,80
44 Instrumenty kapitałowe 11 679,00
45 Instrumenty pochodne 1 575 056,30
46 Pożyczki międzybankowe na żądanie 2 019 784,90
47 Środki pieniężne i aktywa związane ze środkami pieniężnymi 8 417 519,10
48 Inne kategorie aktywów (wartość firmy, towary itp.) 43 620 763,10
49 Aktywa wskaźnika zielonych aktywów ogółem 220 830 507,90 56 212 007,90 1 127 250,30 0,00 9 086,70 235 854,80 0,00 0,00 0,00 0,00 56 212 007,90 1 127 250,30 0,00 9 086,70 235 854,80
50 Aktywa nieuwzględnione przy obliczaniu wskaźnika zielonych aktywów 62 799 747,20
51 Rządy centralne i emitenci ponadnarodowi 47 503 665,50
52 Ekspozycje wobec banków centralnych 6 246 368,20
53 Portfel handlowy 9 049 713,60
54 Aktywa ogółem 283 630 255,10
Ekspozycje pozabilansowe – przedsiębiorstwa podlegające obowiązkowi ujawniania informacji niefinansowych zgodnie z dyrektywą w sprawie sprawozdawczości niefinansowej
55 Gwarancje finansowe 22 196,60 188,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188,10 0,00 0,00 0,00 0,00
56 Zarządzane aktywa 19 188 939,20 1 112 753,10 128 714,80 0,00 12 968,70 115 746,10 228 162,70 70,60 0,00 70,60 1 340 915,80 128 785,40 0,00 12 968,70 115 816,70
57 z czego dłużne papiery wartościowe 15 530 809,50 683 442,10 63 402,20 0,00 6 964,80 56 437,50 149 502,50 61,70 0,00 61,70 832 944,50 63 463,90 0,00 6 964,80 56 499,10
58 z czego instrumenty kapitałowe 3 652 405,50 436 932,70 65 779,90 0,00 6 047,70 59 732,10 79 556,10 9,10 0,00 9,10 516 488,80 65 789,00 0,00 6 047,70 59 741,20

Pobierz tabelę
Informacje sektorowe na temat wskaźnika zielonych aktywów w odniesieniu do stanu wg TURNOVER
Podział według sektorów
– 4 cyfrowy poziom NACE (kod i etykieta)
Łagodzenie zmian klimatu (CCM) Adaptacja do zmian klimatu (CCA) OGÓŁEM
Przedsiębiorstwa niefinansowe (podlegające NFRD) MŚP i inne przedsiębiorstwa niefinansowe niepodlegające NFRD Przedsiębiorstwa niefinansowe (podlegające NFRD) MŚP i inne przedsiębiorstwa niefinansowe niepodlegające NFRD Przedsiębiorstwa niefinansowe (podlegające NFRD) MŚP i inne przedsiębiorstwa niefinansowe niepodlegające NFRD
Wartość bilansowa brutto Wartość bilansowa brutto Wartość bilansowa brutto
w tys. zł W tym zrównoważone środowisko (CCM) w tys. zł W tym zrównoważone środowisko (CCM) w tys. zł W tym zrównoważone ekologicznie (CCA) w tys. zł W tym zrównoważone ekologicznie (CCA) w tys. zł W tym zrównoważone środowiskowo w tys. zł W tym zrównoważone środowiskowo
1 B.07.29 Górnictwo pozostałych rud metali nieżelaznych 68 411,82 0,00 0,00 0,00 68 411,82 0,00
2 C.11.02 Produkcja win gronowych 1 040,97 0,00 0,00 0,00 1 040,97 0,00
3 C.17.12 Produkcja papieru i tektury 79,31 0,00 0,00 0,00 79,31 0,00
4 C.19.20 Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej 25 485,81 0,00 0,00 0,00 25 485,81 0,00
5 C.20.15 Produkcja nawozów i związków azotowych 287 998,62 0,00 0,00 0,00 287 998,62 0,00
6 C.20.16 Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych 15,32 0,00 0,00 0,00 15,32 0,00
7 C.22.19 Produkcja pozostałych wyrobów z gumy 41,60 0,00 0,00 0,00 41,60 0,00
8 C.28.12 Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego 65,82 0,00 0,00 0,00 65,82 0,00
9 C.28.21 Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych 1 958,92 0,00 0,00 0,00 1 958,92 0,00
10 C.28.92 Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa 4 202,33 0,00 0,00 0,00 4 202,33 0,00
11 C.30.20 Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego 15,10 0,00 0,00 0,00 15,10 0,00
12 D.35.14 Handel energią elektryczną 180 906,60 0,00 0,00 0,00 180 906,60 0,00
13 F.41.10 Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków 34 643,92 0,00 0,00 0,00 34 643,92 0,00
14 G.45.31 Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 102 115,23 0,00 0,00 0,00 102 115,23 0,00
15 G.46.32 Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa 19 421,70 0,00 0,00 0,00 19 421,70 0,00
16 G.46.42 Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia 29 261,71 0,00 0,00 0,00 29 261,71 0,00
17 G.46.46 Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych 277,76 0,00 0,00 0,00 277,76 0,00
18 G.46.90 Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 37 056,51 0,00 0,00 0,00 37 056,51 0,00
19 G.47.11 Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 2,21 0,00 0,00 0,00 2,21 0,00
20 G.47.41 Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 10 324,14 0,00 0,00 0,00 10 324,14 0,00
21 G.47.71 Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 20 733,01 0,00 0,00 0,00 20 733,01 0,00
22 G.47.72 Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 25 887,39 0,00 0,00 0,00 25 887,39 0,00
23 J.58.13 Wydawanie gazet 3 379,56 0,00 0,00 0,00 3 379,56 0,00
24 J.61.10 Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej 4 132,61 0,00 0,00 0,00 4 132,61 0,00
25 J.61.30 Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej 10 741,56 0,00 0,00 0,00 10 741,56 0,00
26 J.63.12 Działalność portali internetowych 10 877,38 0,00 0,00 0,00 10 877,38 0,00
27 K.66.12 Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych 189,72 0,00 0,00 0,00 189,72 0,00
28 L.68.10 Kupno nieruchomości na własny rachunek 51 458,97 0,00 0,00 0,00 51 458,97 0,00
29 M.70.10 Działalność firm centralnych (head offices) 219 015,17 0,00 0,00 0,00 219 015,17 0,00
30 M.70.22 Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej 17,35 0,00 0,00 0,00 17,35 0,00
31 N.77.40 Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim 1 673,64 0,00 0,00 0,00 1 673,64 0,00
32 N.82.91 Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe 2 180,96 0,00 0,00 0,00 2 180,96 0,00
33 R.93.11 Działalność obiektów sportowych 9 481,70 0,00 0,00 0,00 9 481,70 0,00

Pobierz tabelę
Informacje sektorowe na temat wskaźnika zielonych aktywów w odniesieniu do stanu wg CAPEX
Podział według sektorów
– 4 cyfrowy poziom NACE (kod i etykieta)
Łagodzenie zmian klimatu (CCM) Adaptacja do zmian klimatu (CCA) OGÓŁEM
Przedsiębiorstwa niefinansowe (podlegające NFRD) MŚP i inne przedsiębiorstwa niefinansowe niepodlegające NFRD Przedsiębiorstwa niefinansowe (podlegające NFRD) MŚP i inne przedsiębiorstwa niefinansowe niepodlegające NFRD Przedsiębiorstwa niefinansowe (podlegające NFRD) MŚP i inne przedsiębiorstwa niefinansowe niepodlegające NFRD
Wartość bilansowa brutto Wartość bilansowa brutto Wartość bilansowa brutto
w tys. zł W tym zrównoważone środowisko (CCM) w tys. zł W tym zrównoważone środowisko (CCM) w tys. zł W tym zrównoważone ekologicznie (CCA) w tys. zł W tym zrównoważone ekologicznie (CCA) w tys. zł W tym zrównoważone środowiskowo w tys. zł W tym zrównoważone środowiskowo
1 B.07.29 Górnictwo pozostałych rud metali nieżelaznych 68 411,82 0,00 0,00 0,00 68 411,82 0,00
 2 C.11.02 Produkcja win gronowych 1 040,97 0,00 0,00 0,00 1 040,97 0,00
3 C.17.12 Produkcja papieru i tektury 79,31 0,00 0,00 0,00 79,31 0,00
4 C.19.20 Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej 25 485,81 0,00 0,00 0,00 25 485,81 0,00
5 C.20.15 Produkcja nawozów i związków azotowych 287 998,62 0,00 0,00 0,00 287 998,62 0,00
6 C.20.16 Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych 15,32 0,00 0,00 0,00 15,32 0,00
7 C.22.19 Produkcja pozostałych wyrobów z gumy 41,60 0,00 0,00 0,00 41,60 0,00
8 C.28.12 Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego 65,82 0,00 0,00 0,00 65,82 0,00
9 C.28.21 Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych 1 958,92 0,00 0,00 0,00 1 958,92 0,00
10 C.28.92 Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa 4 202,33 0,00 0,00 0,00 4 202,33 0,00
11 C.30.20 Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego 15,10 0,00 0,00 0,00 15,10 0,00
12 D.35.14 Handel energią elektryczną 180 906,60 0,00 0,00 0,00 180 906,60 0,00
13 F.41.10 Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków 34 643,92 0,00 0,00 0,00 34 643,92 0,00
14 G.45.31 Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 102 115,23 0,00 0,00 0,00 102 115,23 0,00
15 G.46.32 Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa 19 421,70 0,00 0,00 0,00 19 421,70 0,00
16 G.46.42 Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia 29 261,71 0,00 0,00 0,00 29 261,71 0,00
17 G.46.46 Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych 277,76 0,00 0,00 0,00 277,76 0,00
18 G.46.90 Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 37 056,51 0,00 0,00 0,00 37 056,51 0,00
19 G.47.11 Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 2,21 0,00 0,00 0,00 2,21 0,00
20 G.47.41 Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 10 324,14 0,00 0,00 0,00 10 324,14 0,00
21 G.47.71 Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 20 733,01 0,00 0,00 0,00 20 733,01 0,00
22 G.47.72 Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 25 887,39 0,00 0,00 0,00 25 887,39 0,00
23 J.58.13 Wydawanie gazet 3 379,56 0,00 0,00 0,00 3 379,56 0,00
24 J.61.10 Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej 4 132,61 0,00 0,00 0,00 4 132,61 0,00
25 J.61.30 Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej 10 741,56 0,00 0,00 0,00 10 741,56 0,00
26 J.63.12 Działalność portali internetowych 10 877,38 0,00 0,00 0,00 10 877,38 0,00
27 K.66.12 Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych 189,72 0,00 0,00 0,00 189,72 0,00
28 L.68.10 Kupno nieruchomości na własny rachunek 51 458,97 0,00 0,00 0,00 51 458,97 0,00
29 M.70.10 Działalność firm centralnych (head offices) 219 015,17 0,00 0,00 0,00 219 015,17 0,00
30 M.70.22 Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej 17,35 0,00 0,00 0,00 17,35 0,00
31 N.77.40 Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim 1 673,64 0,00 0,00 0,00 1 673,64 0,00
32 N.82.91 Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe 2 180,96 0,00 0,00 0,00 2 180,96 0,00
33 R.93.11 Działalność obiektów sportowych 9 481,70 0,00 0,00 0,00 9 481,70 0,00

Pobierz tabelę
Kluczowy wskaźnik wyników dotyczący wskaźnika zielonych aktywów w odniesieniu do stanu wg TURNOVER
Dzień odniesienia dotyczący ujawnienia informacji T  
% (w porównaniu z aktywami ogółem uwzględnionymi w mianowniku) Łagodzenie zmian klimatu (CCM) Adaptacja do zmian klimatu (CCA) OGÓŁEM
Udział procentowy uwzględnionych aktywów ogółem przeznaczonych na finansowanie sektorów istotnych dla systematyki (kwalifikujące się do systematyki) Udział procentowy uwzględnionych aktywów ogółem przeznaczonych na finansowanie sektorów istotnych dla systematyki (kwalifikujące się do systematyki) Udział procentowy uwzględnionych aktywów ogółem przeznaczonych na finansowanie sektorów istotnych dla systematyki (kwalifikujące się do systematyki)
Udział procentowy uwzględnionych aktywów ogółem przeznaczonych na finansowanie sektorów istotnych dla systematyki (zgodna z systematyką) Udział procentowy uwzględnionych aktywów ogółem przeznaczonych na finansowanie sektorów istotnych dla systematyki (zgodna z systematyką) Udział procentowy uwzględnionych aktywów ogółem przeznaczonych na finansowanie sektorów istotnych dla systematyki (zgodna z systematyką) Udział procentowy uwzględnionych aktywów ogółem
W tym przeznaczenie wpływów W tym na rzecz przejścia W tym wspomagająca W tym przeznaczenie wpływów W tym wspomagająca W tym przeznaczenie wpływów W tym na rzecz przejścia W tym wspomagająca
Wskaźnik zielonych aktywów – aktywa objęte wskaźnikiem
zarówno w liczniku, jak i mianowniku
1 Kredyty i zaliczki, dłużne papiery wartościowe i instrumenty
kapitałowe nieprzeznaczone do obrotu kwalifikujące się na
potrzeby obliczania wskaźnika zielonych aktywów
79% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 79% 1% 0% 0% 0% 25%
2 Przedsiębiorstwa finansowe 21% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 21% 0% 0% 0% 0% 4%
3 Instytucje kredytowe 21% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 21% 0% 0% 0% 0% 4%
4 Kredyty i zaliczki 20% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 20% 0% 0% 0% 0% 4%
5 Dłużne papiery wartościowe 44% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 44% 0% 0% 0% 0% 0%
6 Instrumenty kapitałowe 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
7 Inne instytucje finansowe 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0%
8 w tym firmy inwestycyjne 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
9 Kredyty i zaliczki 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
10 Dłużne papiery wartościowe 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
11 Instrumenty kapitałowe 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
12 w tym spółki zarządzające aktywami 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0%
13 Kredyty i zaliczki 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0%
14 Dłużne papiery wartościowe 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
15 Instrumenty kapitałowe 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
16 w tym zakłady ubezpieczeń 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0%
17 Kredyty i zaliczki 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0%
18 Dłużne papiery wartościowe 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
19 Instrumenty kapitałowe 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
20 Przedsiębiorstwa niefinansowe 14% 1% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 14% 1% 0% 0% 1% 2%
21 Kredyty i zaliczki 14% 1% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 14% 1% 0% 0% 1% 2%
22 Dłużne papiery wartościowe 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
23 Instrumenty kapitałowe 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
24 Gospodarstwa domowe 100% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 1% 0% 0% 0% 18%
25 w tym kredyty zabezpieczone nieruchomościami mieszkalnymi 100% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 1% 0% 0% 0% 18%
26 w tym kredyty na renowację budynków 100% 62% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 62% 0% 0% 0% 0%
27 w tym kredyty na pojazdy silnikowe 100% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0%
28 Finansowanie samorządów terytorialnych 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
29 Finansowanie nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
30 Inne finansowanie samorządów terytorialnych 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
31 Zabezpieczenie uzyskane przez przejęcie: nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
32 Aktywa wyłączone z licznika przy obliczaniu wskaźnika zielonych
aktywów (uwzględnione w mianowniku)
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Pobierz tabelę
Kluczowy wskaźnik wyników dotyczący wskaźnika zielonych aktywów w odniesieniu do stanu wg CAPEX
Dzień odniesienia dotyczący ujawnienia informacji T  
% (w porównaniu z aktywami ogółem uwzględnionymi w mianowniku) Łagodzenie zmian klimatu (CCM) Adaptacja do zmian klimatu (CCA) OGÓŁEM
Udział procentowy uwzględnionych aktywów ogółem przeznaczonych na finansowanie sektorów istotnych dla systematyki (kwalifikujące się do systematyki) Udział procentowy uwzględnionych aktywów ogółem przeznaczonych na finansowanie sektorów istotnych dla systematyki (kwalifikujące się do systematyki) Udział procentowy uwzględnionych aktywów ogółem przeznaczonych na finansowanie sektorów istotnych dla systematyki (kwalifikujące się do systematyki)
Udział procentowy uwzględnionych aktywów ogółem przeznaczonych na finansowanie sektorów istotnych dla systematyki (zgodna z systematyką) Udział procentowy uwzględnionych aktywów ogółem przeznaczonych na finansowanie sektorów istotnych dla systematyki (zgodna z systematyką) Udział procentowy uwzględnionych aktywów ogółem przeznaczonych na finansowanie sektorów istotnych dla systematyki (zgodna z systematyką) Udział procentowy uwzględnionych aktywów ogółem
W tym przeznaczenie wpływów W tym na rzecz przejścia W tym wspomagająca W tym przeznaczenie wpływów W tym wspomagająca W tym przeznaczenie wpływów W tym na rzecz przejścia W tym wspomagająca
Wskaźnik zielonych aktywów – aktywa objęte wskaźnikiem
zarówno w liczniku, jak i mianowniku
1 Kredyty i zaliczki, dłużne papiery wartościowe i instrumenty
kapitałowe nieprzeznaczone do obrotu kwalifikujące się na
potrzeby obliczania wskaźnika zielonych aktywów
81% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 81% 2% 0% 0% 0% 25%
2 Przedsiębiorstwa finansowe 20% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 20% 0% 0% 0% 0% 4%
3 Instytucje kredytowe 20% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 20% 0% 0% 0% 0% 4%
4 Kredyty i zaliczki 19% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 19% 0% 0% 0% 0% 4%
5 Dłużne papiery wartościowe 44% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 44% 0% 0% 0% 0% 0%
6 Instrumenty kapitałowe 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
7 Inne instytucje finansowe 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0%
8 w tym firmy inwestycyjne 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
9 Kredyty i zaliczki 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
10 Dłużne papiery wartościowe 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
11 Instrumenty kapitałowe 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
12 w tym spółki zarządzające aktywami 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0%
13 Kredyty i zaliczki 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0%
14 Dłużne papiery wartościowe 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
15 Instrumenty kapitałowe 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
16 w tym zakłady ubezpieczeń 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0%
17 Kredyty i zaliczki 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0%
18 Dłużne papiery wartościowe 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
19 Instrumenty kapitałowe 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
20 Przedsiębiorstwa niefinansowe 30% 7% 0% 0% 4% 0% 0% 0% 0% 30% 7% 0% 0% 4% 2%
21 Kredyty i zaliczki 30% 7% 0% 0% 4% 0% 0% 0% 0% 30% 7% 0% 0% 4% 2%
22 Dłużne papiery wartościowe 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
23 Instrumenty kapitałowe 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
24 Gospodarstwa domowe 100% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 1% 0% 0% 0% 18%
25 w tym kredyty zabezpieczone nieruchomościami mieszkalnymi 100% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 1% 0% 0% 0% 18%
26 w tym kredyty na renowację budynków 100% 62% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 62% 0% 0% 0% 0%
27 w tym kredyty na pojazdy silnikowe 100% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0%
28 Finansowanie samorządów terytorialnych 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
29 Finansowanie nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
30 Inne finansowanie samorządów terytorialnych 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
31 Zabezpieczenie uzyskane przez przejęcie: nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
32 Aktywa wyłączone z licznika przy obliczaniu wskaźnika zielonych
aktywów (uwzględnione w mianowniku)
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Pobierz tabelę
Kluczowy wskaźnik wyników dotyczący wskaźnika zielonych aktywów w odniesieniu do przepływu wg TURNOVER
Dzień odniesienia dotyczący ujawnienia informacji T  
% (w porównaniu z aktywami ogółem uwzględnionymi w mianowniku) Łagodzenie zmian klimatu (CCM) Adaptacja do zmian klimatu (CCA) OGÓŁEM
Udział procentowy uwzględnionych aktywów ogółem przeznaczonych na finansowanie sektorów istotnych dla systematyki (kwalifikujące się do systematyki) Udział procentowy uwzględnionych aktywów ogółem przeznaczonych na finansowanie sektorów istotnych dla systematyki (kwalifikujące się do systematyki) Udział procentowy uwzględnionych aktywów ogółem przeznaczonych na finansowanie sektorów istotnych dla systematyki (kwalifikujące się do systematyki)
Udział procentowy uwzględnionych aktywów ogółem przeznaczonych na finansowanie sektorów istotnych dla systematyki (zgodna z systematyką) Udział procentowy uwzględnionych aktywów ogółem przeznaczonych na finansowanie sektorów istotnych dla systematyki (zgodna z systematyką) Udział procentowy uwzględnionych aktywów ogółem przeznaczonych na finansowanie sektorów istotnych dla systematyki (zgodna z systematyką) Udział procentowy uwzględnionych aktywów ogółem
W tym przeznaczenie wpływów W tym na rzecz przejścia W tym wspomagająca W tym przeznaczenie wpływów W tym wspomagająca W tym przeznaczenie wpływów W tym na rzecz przejścia W tym wspomagająca
Wskaźnik zielonych aktywów – aktywa objęte wskaźnikiem
zarówno w liczniku, jak i mianowniku
1 Kredyty i zaliczki, dłużne papiery wartościowe i instrumenty
kapitałowe nieprzeznaczone do obrotu kwalifikujące się na
potrzeby obliczania wskaźnika zielonych aktywów
14% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 14% 0% 0% 0% 0% 26%
2 Przedsiębiorstwa finansowe 14% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 14% 0% 0% 0% 0% 16%
3 Instytucje kredytowe 14% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 14% 0% 0% 0% 0% 16%
4 Kredyty i zaliczki 44% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 44% 0% 0% 0% 0% 16%
5 Dłużne papiery wartościowe 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
6 Instrumenty kapitałowe 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
7 Inne instytucje finansowe 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
8 w tym firmy inwestycyjne 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
9 Kredyty i zaliczki 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
10 Dłużne papiery wartościowe 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
11 Instrumenty kapitałowe 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
12 w tym spółki zarządzające aktywami 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
13 Kredyty i zaliczki 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
14 Dłużne papiery wartościowe 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
15 Instrumenty kapitałowe 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
16 w tym zakłady ubezpieczeń 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
17 Kredyty i zaliczki 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
18 Dłużne papiery wartościowe 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
19 Instrumenty kapitałowe 27% 3% 0% 3% 0% 0% 0% 27% 3% 0% 3% 0%
20 Przedsiębiorstwa niefinansowe 27% 3% 0% 0% 3% 0% 0% 0% 0% 27% 3% 0% 0% 3% 1%
21 Kredyty i zaliczki 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1%
22 Dłużne papiery wartościowe 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
23 Instrumenty kapitałowe 100% 4% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 4% 0% 0% 0%
24 Gospodarstwa domowe 100% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 1% 0% 0% 0% 8%
25 w tym kredyty zabezpieczone nieruchomościami mieszkalnymi 100% 96% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 96% 0% 0% 0% 7%
26 w tym kredyty na renowację budynków 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0%
27 w tym kredyty na pojazdy silnikowe 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1%
28 Finansowanie samorządów terytorialnych 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
29 Finansowanie nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
30 Inne finansowanie samorządów terytorialnych 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
31 Zabezpieczenie uzyskane przez przejęcie: nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
32 Aktywa wyłączone z licznika przy obliczaniu wskaźnika zielonych
aktywów (uwzględnione w mianowniku)
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Pobierz tabelę
Kluczowy wskaźnik wyników dotyczący wskaźnika zielonych aktywów w odniesieniu do przepływu wg CAPEX
Dzień odniesienia dotyczący ujawnienia informacji T  
% (w porównaniu z aktywami ogółem uwzględnionymi w mianowniku) Łagodzenie zmian klimatu (CCM) Adaptacja do zmian klimatu (CCA) OGÓŁEM
Udział procentowy uwzględnionych aktywów ogółem przeznaczonych na finansowanie sektorów istotnych dla systematyki (kwalifikujące się do systematyki) Udział procentowy uwzględnionych aktywów ogółem przeznaczonych na finansowanie sektorów istotnych dla systematyki (kwalifikujące się do systematyki) Udział procentowy uwzględnionych aktywów ogółem przeznaczonych na finansowanie sektorów istotnych dla systematyki (kwalifikujące się do systematyki)
Udział procentowy uwzględnionych aktywów ogółem przeznaczonych na finansowanie sektorów istotnych dla systematyki (zgodna z systematyką) Udział procentowy uwzględnionych aktywów ogółem przeznaczonych na finansowanie sektorów istotnych dla systematyki (zgodna z systematyką) Udział procentowy uwzględnionych aktywów ogółem przeznaczonych na finansowanie sektorów istotnych dla systematyki (zgodna z systematyką) Udział procentowy uwzględnionych aktywów ogółem
W tym przeznaczenie wpływów W tym na rzecz przejścia W tym wspomagająca W tym przeznaczenie wpływów W tym wspomagająca W tym przeznaczenie wpływów W tym na rzecz przejścia W tym wspomagająca
Wskaźnik zielonych aktywów – aktywa objęte wskaźnikiem
zarówno w liczniku, jak i mianowniku
1 Kredyty i zaliczki, dłużne papiery wartościowe i instrumenty
kapitałowe nieprzeznaczone do obrotu kwalifikujące się na
potrzeby obliczania wskaźnika zielonych aktywów
45% 2% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 45% 2% 0% 0% 1% 85%
2 Przedsiębiorstwa finansowe 16% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 16% 0% 0% 0% 0% 53%
3 Instytucje kredytowe 16% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 16% 0% 0% 0% 0% 53%
4 Kredyty i zaliczki 14% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 14% 0% 0% 0% 0% 52%
5 Dłużne papiery wartościowe 223% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 223% 0% 0% 0% 0% 1%
6 Instrumenty kapitałowe 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
7 Inne instytucje finansowe 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
8 w tym firmy inwestycyjne 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
9 Kredyty i zaliczki 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
10 Dłużne papiery wartościowe 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
11 Instrumenty kapitałowe 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
12 w tym spółki zarządzające aktywami 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
13 Kredyty i zaliczki 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
14 Dłużne papiery wartościowe 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
15 Instrumenty kapitałowe 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
16 w tym zakłady ubezpieczeń 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
17 Kredyty i zaliczki 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
18 Dłużne papiery wartościowe 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
19 Instrumenty kapitałowe 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
20 Przedsiębiorstwa niefinansowe 48% 14% 0% 0% 9% 0% 0% 0% 0% 48% 14% 0% 0% 9% 5%
21 Kredyty i zaliczki 48% 14% 0% 0% 9% 0% 0% 0% 0% 48% 14% 0% 0% 9% 5%
22 Dłużne papiery wartościowe 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
23 Instrumenty kapitałowe 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
24 Gospodarstwa domowe 100% 4% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 4% 0% 0% 0% 28%
25 w tym kredyty zabezpieczone nieruchomościami mieszkalnymi 100% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 1% 0% 0% 0% 23%
26 w tym kredyty na renowację budynków 100% 96% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 96% 0% 0% 0% 1%
27 w tym kredyty na pojazdy silnikowe 100% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 4%
28 Finansowanie samorządów terytorialnych 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
29 Finansowanie nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
30 Inne finansowanie samorządów terytorialnych 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
31 Zabezpieczenie uzyskane przez przejęcie: nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
32 Aktywa wyłączone z licznika przy obliczaniu wskaźnika zielonych
aktywów (uwzględnione w mianowniku)
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Pobierz tabelę
Kluczowy wskaźnik wyników dotyczący ekspozycji pozabilansowych
Dzień odniesienia dotyczący ujawnienia informacji T
% (w porównaniu z aktywami ogółem uwzględnionymi w mianowniku) Łagodzenie zmian klimatu (CCM) Adaptacja do zmian klimatu (CCA) OGÓŁEM
Udział procentowy uwzględnionych aktywów ogółem przeznaczonych na finansowanie sektorów istotnych dla systematyki (kwalifikujące się do systematyki) Udział procentowy uwzględnionych aktywów ogółem przeznaczonych na finansowanie sektorów istotnych dla systematyki (kwalifikujące się do systematyki) Udział procentowy uwzględnionych aktywów ogółem przeznaczonych na finansowanie sektorów istotnych dla systematyki (kwalifikujące się do systematyki)
Udział procentowy uwzględnionych aktywów ogółem przeznaczonych na finansowanie sektorów istotnych dla systematyki (zgodna z systematyką) Udział procentowy uwzględnionych aktywów ogółem przeznaczonych na finansowanie sektorów istotnych dla systematyki (zgodna z systematyką) Udział procentowy uwzględnionych aktywów ogółem przeznaczonych na finansowanie sektorów istotnych dla systematyki (zgodna z systematyką)
W tym przeznaczenie wpływów W tym na rzecz przejścia W tym wspomagająca W tym przeznaczenie wpływów W tym wspomagająca W tym przeznaczenie wpływów W tym na rzecz przejścia W tym wspomagająca
1 Gwarancje finansowe (kluczowy wskaźnik wyników dotyczący gwarancji finansowych) 0,85% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,85% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2 Zarządzane aktywa (kluczowy wskaźnik wyników dotyczący zarządzanych aktywów) 5,80% 0,67% 0,00% 0,07% 0,60% 1,19% 0,00% 0,00% 0,00% 6,99% 0,67% 0,00% 0,07% 0,60%

Zasady przyjęte w procesie analizy taksonomicznej na potrzeby raportowania GAR za 2023 r.

Lista obsługiwanych przez Grupę klientów zobligowanych do raportowania niefinansowego (zgodnie z kryteriami wskazanymi w art. 19a lub 29a Dyrektywy 2013/34/UE ws. rachunkowości i objętych Dyrektywą NFRD 214/95/UE w sprawie sprawozdawczości niefinansowej) została ustalona w oparciu o bazy danych zbudowane przez firmy zewnętrzne, głównie BIK w zakresie przedsiębiorstw krajowych i Clarity w zakresie przedsiębiorstw unijnych z siedzibą poza granicami Polski.

W przypadku instrumentów dłużnych ogólnego przeznaczenia wartość aktywów kwalifikujących się do systematyki i zgodnych z systematyką obliczono jako iloczyn wartości brutto ekspozycji i odpowiednich taksonomicznych wskaźniki wyników (KPI) odnoszących się do obrotów i nakładów inwestycyjnych, tj. CAPEXTURNOVER. Wskaźniki te otrzymano od dostawców zewnętrznych, tj. BIK w zakresie podmiotów krajowych i Clarity w zakresie nierezydentów. Pochodzą one z ogólnie dostępnych sprawozdań niefinansowych publikowanych przez przedsiębiorstwa podlegające pod NFRD.

W przypadku należności celowych lub emisji, które finansują konkretne inwestycje, przeprowadzona została indywidualna ocena finansowanej działalności gospodarczej pod kątem kwalifikowalności do systematyki, czyli jej występowania w taksonomii UE w ramach poszczególnych celów klimatycznych, a po dokonaniu weryfikacji pozytywnej dalsza analiza tej działalności pod kątem zgodności z systematyką, tj. spełnienia kryteriów technicznych (ocena istotnego wpływu na jeden cel klimatyczny i realizacji zasady nieczynienia poważnej szkody pozostałym celom środowiskowym) oraz minimalnych gwarancji społecznych (wypełnienia określonych standardów społecznych i etycznych).

Metodologia, analiza i wyniki obu etapów procesu oceny taksonomicznej były przedmiotem przeglądu i akceptacji Panelu ESG. Panel ten odpowiada w Grupie Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. (Grupa SAN PL bez Grupy Santander Consumer Bank S.A.) za weryfikację transakcji realizowanych przez jednostki biznesowe i podejmuje decyzje co do ich zgodności z kryteriami taksonomii UE, wewnętrznymi kryteriami finansowania zrównoważonego (SFCS) i systemem klasyfikacji finansowania działań przejściowych (TFCS). Członkowie Grupy Santander Consumer Bank S.A. gromadzą dane i przeprowadzają analizy taksonomiczne we własnym zakresie. Produktem finalnym są gotowe formularze łączone na poziomie Santander Bank Polska S.A. jako jednostki dominującej.

Transakcje instytucji kredytowych i innych instytucji finansowych (rozumianych wyłącznie jako instytucje ubezpieczeniowe, firmy inwestycyjne i firmy zarządzające aktywami) wygenerowały ekspozycje o przeznaczeniu ogólnym i zostały zaliczone jako kwalifikujące się do systematyki w stopniu określonym przez wskaźniki taksonomiczne opublikowane przez ww. klientów. Ekspozycje wobec instytucji finansowych nie zostały ocenione pod kątem zgodności ze względu na okres przejściowy obowiązujący do końca 2023 r., w trakcie którego podmioty te zobligowane były wyłącznie do publikacji wskaźnika kwalifikowalności.

W Pionie Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej poddano badaniu metodą ekspercką pod kątem kwalifikowalności do systematyki w ramach poszczególnych celów klimatycznych ekspozycje klientów korporacyjnych podlegających pod NFRD, które mają zdefiniowane przeznaczenie i powstały z tytułu kredytów terminowych/inwestycyjnych, kredytów konsorcjalnych, finansowania handlu i finansowania projektów.

W Pionie Bankowości Biznesowej i Korporacyjnej proces identyfikacji instrumentów dłużnych kwalifikujących się do taksonomii UE bazował na analizie eksperckiej w przypadku starszych zaangażowań, a w przypadku nowych ekspozycji opierał się na digitalizowanych wynikach ankiety wypełnianej obligatoryjnie dla kredytów celowych wnioskowanych przez klientów NFRD w ramach stałego procesu klasyfikacji należności kredytowych w oparciu o taksonomię UE i wewnętrzny system klasyfikacji zrównoważonego finansowania.

Transakcje leasingowe klientów podlegających pod NFRD oceniono pod względem kwalifikowalności w oparciu o przedmiot finansowania.

W wyniku przeglądu i weryfikacji transakcji z portfela instrumentów dłużnych Grupy (zarówno Bankowości Biznesowej i Korporacyjnej, jak i Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej) pod kątem rodzaju finansowanej aktywności i jej występowania w Taksonomii UE działalności zakwalifikowano do systematyki zgodnie z wymogami Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2021/2139 ustanawiającego techniczne kryteria kwalifikacji służące określeniu warunków, na jakich dana działalność gospodarcza kwalifikuje się jako wnosząca istotny wkład w łagodzenie zmian klimatu lub w adaptację do zmian klimatu, a także określeniu, czy ta działalność gospodarcza nie wyrządza poważnych szkód względem żadnego z pozostałych celów środowiskowych.

Transakcje uznane przez Panel ESG Santander Bank Polska S.A. za finansowania zrównoważone zgodnie z Wewnętrznym Systemem Klasyfikacji Zrównoważonego Finansowania (SFCS) zostały poddane szczegółowej weryfikacji pod kątem zgodności z taksonomią UE.

W 2023 r. pod ocenę przedłożone zostały finansowania celowe w formule „Project finance” obsługiwane przez Pion Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej, które zostały zapoczątkowane nie wcześniej niż w 2022 r. w oparciu o zebrany materiał zidentyfikowano jedną transakcje spółki celowej klienta podlegającego pod NFRD.

Proces oceny i gromadzenia materiałów poświadczających w ramach taksonomicznych ujawnień obowiązkowych nie został jeszcze zakończony zarówno po stronie klienta, jak i Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. Transakcja obejmuje decyzję kredytową na kwotę 251 mln zł z czego 26,7 mln zł zostało uruchomionych na dzień 31.12.2023, a podlegającą ocenie działalnością jest produkcja energii elektrycznej z energii wiatrowej, która realizuje cel łagodzenia zmian klimatu.

W ramach segmentu Bankowości Biznesowej i Korporacyjnej zidentyfikowano jedną potencjalnie zgodną transakcję celową klienta NFRD, która zostanie uruchomiona dopiero w kolejnym roku i której ocena taksonomiczna jest w toku. W konsekwencji, do dalszej analizy nie została włączona również żadna transakcja z segmentu Bankowości Biznesowej i Korporacyjnej.

Grupa Kapitałowa Santander Bank Polska S.A. zidentyfikowała następujące produkty dla gospodarstw domowych jako kwalifikujące się do systematyki: kredyty hipoteczne na nieruchomości mieszkaniowe, kredyty i pożyczki na: urządzenia grzewcze korzystające z biomasy, stacje ładowania pojazdów elektrycznych, kolektory słoneczne, panele/instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła, turbiny wiatrowe oraz samochody osobowe i dostawcze o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t udzielone od 1 stycznia 2022 r.

Za zgodne z taksonomią uznano kredyty i pożyczki na stacje ładowania pojazdów elektrycznych, kolektory słoneczne, panele/instalacje fotowoltaiczne spełniające kryterium dotyczące nieczynienia poważnych szkód celom związanym z adaptacją do zmian klimatu. Oceny dokonano w oparciu o kody pocztowe zamieszkania klientów i bazę danych przygotowaną przez Munich Re, która zawiera informacje nt. natężenia i chroniczności występowania zagrożeń klimatycznych w granicach jednostek terytorialnych wg klasyfikacji nuts w Polsce.

Jako zgodne z taksonomią zaklasyfikowano także kredyty hipoteczne na nieruchomości mieszkaniowe Santander Bank Polska S.A. (bez portfela Santander Consumer Bank S.A. z uwagi na wycofanie tego produktu z oferty w 2009 r.), które spełniły wyznaczone kryteria istotnego wpływu w oparciu o analizę danych zamieszczonych w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków (obejmującym świadectwa sporządzone w Polsce od 2015 r.) oraz wypełniły zasadę nieczynienia poważnych szkód względem adaptacji do zmian klimatu.

Z uwagi na brak możliwości automatycznego wyodrębnienia kredytów hipotecznych na budowę nowych budynków i kredytów na zakup nieruchomości mieszkaniowych, kredyty te zostały zaprezentowane łącznie w ramach portfela zabezpieczonego nieruchomościami mieszkaniowymi. Do oceny istotnego wkładu tego portfela w zakresie łagodzenia zmian klimatu przyjęto kryterium bardziej rygorystyczne, tj. zdefiniowane dla budynków wzniesionych po 31.12.2020 r., zgodnie z którym zapotrzebowanie na energię pierwotną (PED) powinno być przynajmniej o 10% niższe niż próg ustalony w odniesieniu do wymagań dotyczących budynków o niemal zerowym zużyciu energii w regulacjach krajowych wdrażających dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE. W tym celu obliczeniową wartość wskaźnika określającego roczne zapotrzebowanie budynku na nieodnawialną energię pierwotną EP do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej porównano z pomniejszoną o 10% wartością graniczną (wyznaczoną w sposób określony w § 329 ust. 1 Obwieszczenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r.), wynoszącą odpowiednio: 63 kWh/(m2*rok) w odniesieniu do budynki mieszkalnego jednorodzinnego i 58,5 kWh/(m2*rok) w odniesieniu do budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

Badanie w zakresie ryzyk fizycznych portfela kredytów zabezpieczonych nieruchomościami mieszkalnymi zostało przeprowadzone w oparciu o kody pocztowe miejsca zamieszkania klientów oraz bazę danych z jednostkami terytorialnymi nuts w Polsce informującą o występowania lub braku na danym terenie zagrożeń klimatycznych o dużym natężeniu bądź powtarzalnych.

Ze względu na braki dowodowe wynikające z konieczności zaangażowania zbyt dużych sił i środków na pozyskanie od klientów odpowiednich informacji i potwierdzeń na potrzeby raportowania za 2023 r. nie uznano za zgodne kredytów na samochody elektryczne i hybrydy plug-in, ani kredytów na urządzenia grzewcze korzystające z biomasy.

Ujawnieniu  podlegają  kredyty  dla  jednostek  samorządu  terytorialnego  na  cele  inwestycyjne,  w  tym  związane  z  finansowaniem  nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych.

Ujawnienie dobrowolne

Informacja nt. transakcji spółek celowych

Transakcje klientów podlegających pod regulację NFRD nie są jedynymi istotnymi finansowaniami Banku przyczyniającymi się do realizacji taksonomicznych celów środowiskowych.

W ramach finansowań celowych w formule „Project finance” uruchomionych nie wcześniej niż w 2022 r., obsługiwanych przez Pion Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej i uznanych przez Panel ESG Santander Bank Polska S.A. za finansowania zrównoważone zgodnie z wewnętrzną klasyfikacją zidentyfikowano pięć transakcji spółek celowych klientów niepodlegających pod NFRD. Transakcje te zostały poddane szczegółowej analizie weryfikującej ich zgodność z Taksonomią.

W wyniku przeprowadzonej analizy Grupa Kapitałowa Santander Bank Polska S.A. uznała trzy z tych transakcji o łącznym nominale 400 mln zł za zgodne z taksonomią UE, z czego 277 mln zł zostało uruchomionych na dzień 31.12.2023 r. W ramach istotnego wkładu klientów w łagodzenie zmian klimatu w wyniku realizacji tych projektów produkowana jest energia elektryczna z energii wiatrowej. Projekty spełniają kryteria techniczne i działają zgodnie z zasadą „nie czyń poważnych szkód”, a sponsorzy projektów prowadzą działalność zgodnie z minimalnymi gwarancjami.

Każda lokalizacja wskazana w dokumentacji projektowej została zweryfikowana pod kątem występowania ryzyka fizycznego. Przy pomocą dostępnych dla Banku narzędzi nie zidentyfikowano żadnego ryzyka fizycznego w danych obszarach. Dokumentacje projektowe nie zawierały informacji o ewentualnym działaniu projektów wbrew zasadzie przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym, więc została przeprowadzona bardziej szczegółowa analiza parametrów turbin wiatrowych użytych w projektach oraz ich dostawców. Weryfikacji podlegała dostępność, trwałość, zdolności do recyklingu komponentów, a także łatwy demontaż i możliwość poddania części do renowacji. W ramach przeprowadzonej analizy badany był również wpływ projektu na ochronę i odbudowę bioróżnorodności i ekosystemów. Ocenie podlegała intensywność oddziaływania na środowisko oraz sprawność we wdrażaniu wymaganych środków łagodzących i kompensacyjnych do celów ochrony środowiska. Projekty sklasyfikowane przez Santander Bank Polska S.A. jako zgodne z taksonomią UE nie wpływają negatywnie na ochronę i odbudowę bioróżnorodności i ekosystemów. W ramach analizy środowiskowo-społecznej wykorzystany został standard Equator Principles, który jest oficjalnie wdrożoną w Banku metodologią oceny projektów. Każdy większościowy inwestor projektu zostały zweryfikowany pod kątem prowadzenia działalności zgodnie z minimalnymi gwarancjami. Weryfikacji podlegał fakt posiadania przez inwestora zasad lub procesów due diligence odnoszących się do praw człowieka, dobrych praktyk podatkowych, uczciwej konkurencji i przeciwdziałaniu korupcji, a także obowiązku ich stosowania dla wszystkich pracowników oraz dostawców. Inwestorzy projektów uznanych przez Santander Bank Polska S.A. jako zgodne z taksonomią UE spełniają minimalne gwarancje.

Pozostałe dwie transakcje nie mogły zostać uznane za zgodne z Taksonomią ze względu na brak wystarczającej dokumentacji w zakresie zasady nie czyń poważnych szkód, jednak spełnione zostały niektóre lub wszystkie kryteria istotnego wkładu w realizację taksonomicznych celów środowiskowych.

Mamy tu do czynienia z transakcją, której celem było sfinansowanie renowacji istniejącego budynku, a która zgodnie z raportem SPO prowadziła do ograniczenia zapotrzebowania na energię pierwotną (PED) o co najmniej 30%, w kwocie 186 mln zł, z czego na dzień 31.12.2023 zostało uruchomionych 79 mln zł. Zidentyfikowane braki w dokumentacji nie pozwoliły na potwierdzenie spełnienia pozostałych kryteriów technicznych oraz działania w imię zasad „nie czyń poważnych szkód”. Transakcja ta jest natomiast uznana za zrównoważoną zgodnie z wewnętrznym systemem klasyfikacji.

Finansowanie budowy instalacji do produkcji energii elektrycznej z wykorzystaniem technologii fotowoltaicznej w kwocie 225 mln zł udzielonego kredytu z czego na dzień 31.12.2023 uruchomiono 150 mln zł zostało uznane przez Panel ESG jako zrównoważone zgodnie z wewnętrznym systemem klasyfikacji, natomiast nie sklasyfikowane jako zgodne z taksonomią UE. Przeprowadzona analiza nie pozwala na potwierdzenie jednej z zasad „nie czyń poważnych szkód” tj. przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym. Dokumentacja projektowa zawierała informacje o co najmniej sześciu dostawcach modułów fotowoltaicznych, co wiąże się z ograniczoną możliwością potwierdzenia dostępności, trwałości i zdolności do recyklingu, łatwego demontażu i renowacji komponentów.

Finansowania celowe segmentu Bankowości Biznesowej i Korporacyjnej, które zostały przedłożone pod ocenę Panelu ESG pod względem zgodności z systemem klasyfikacji wewnętrznej SFCS dotyczyły budowy i zakupu nieruchomości komercyjnych. Podstawą oceny w zakresie zgodności z SFCS były (pre)certyfikaty BREEAMLEEDS, które nie są wystarczające do stwierdzenia zgodności z Taksonomią UE. Uznano, że Grupa nie dysponuje odpowiednim materiałem dowodowym, aby uznać te transakcje za zgodne z Taksonomią. W rezultacie żadna transakcja z segmentu Bankowości Biznesowej i Korporacyjnej nie została sklasyfikowana jako zgodna z Taksonomią UE.

Pozostałe ujawnienia jakościowe związane z Taksonomią UE

Charakter i cel działalności gospodarczej zgodnej z systematyką oraz rozwój działalności gospodarczej zgodnej z systematyką

Wdrażamy działania dostosowujące nasz portfel do celów Porozumienia Paryskiego, rekomendacji TCFD oraz polityki Unii Europejskiej, która wskazuje dużą rolę sektora finansowego w przeciwdziałaniu kryzysowi klimatycznemu. Sukcesywnie zwiększamy wartość naszego finansowania przeznaczonego na działalności zrównoważone środowiskowo. Są to m. in. odnawialne źródła energii, efektywne energetycznie nieruchomości i elektromobilność. Planujemy też zwiększyć nasze zaangażowanie kredytowe w magazyny energii i instalacje wodorowe.

Analizujemy wymogi wynikające z przepisów dotyczących Taksonomii UE. Jesteśmy świadomi wyzwań związanych z rozbudowanymi kryteriami oceny różnych rodzajów działalności gospodarczej i z dostępnością danych pozwalających na tę ocenę. Dlatego ulepszamy nasze systemy i procesy sprawozdawcze. Tworzymy bazę analityczną, która posłuży jako jednolite źródło danych w Banku do celów raportowych. Pozyskujemy również dane od naszych klientów i z innych źródeł zewnętrznych, aby budować możliwie jak najdokładniejsze i najpełniejsze repozytorium danych. W toku analiz zidentyfikowaliśmy szereg aktywów i działalności, dla których dziś ilość danych jest niewystarczająca, aby potwierdzić, że są zgodne z Taksonomią UE. W szczególności chodzi o brak spójnych zasad oceny i deficyt danych dotyczących kryterium „nie czyń poważnych szkód” (DNSH) i tzw. minimalnych gwarancji społecznych. W przyszłości, wraz ze wzrostem dostępności danych oraz wypracowaniem podejścia sektorowego, nasza ocena zgodności różnych rodzajów działalności z Taksonomią może się zmieniać.

Zgodność z rozporządzeniem (UE) 2020/852 strategii biznesowej przedsiębiorstwa finansowego, procesy projektowania produktów oraz współpraca z klientami i kontrahentami

Cele środowiskowe wskazanie w Taksonomii UE uwzględniamy w działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju, a kryteria ESG w analizie kredytowej naszych klientów. Nasza strategia klimatyczna jest spójna z globalną strategią Net Zero Grupy Banco Santander. Wspieramy klientów w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną. Świadczymy im usługi doradztwa i rozwijamy ofertę produktów transformacyjnych (w tym dłużnych).

Na lata 2024-2026 Zarząd przyjął do realizacji nową strategię biznesową Banku „Pomagamy osiągać więcej”. Podkreśla ona, że wyzwania, przed którymi stoimy jako bank i społeczeństwo, wymagają ogromnej odpowiedzialności. Dzięki zrównoważonemu modelowi biznesowemu tworzymy wartość dla klientów, pracowników, akcjonariuszy i lokalnych społeczności, dbając o lepsze jutro dla nas, naszych dzieci i naszej planety. O tym mówi jeden z trzech z kierunków strategii – Total Responsibility (Total Odpowiedzialność). Strategia ta określa m.in. nasze zobowiązanie, aby zapewniać zgodność z wymogami raportowymi w zakresie ESG
, w tym Taksonomii UE, oraz dywersyfikować pulę zrównoważonych aktywów banku. W związku z tym w horyzoncie strategii Bank będzie, m. in. wprowadzać nowe produkty i usługi finansowe wspierające transformację, świadczyć usługi doradztwa z zakresie finansowania zielonych inwestycji, finansować nowe zrównoważone inwestycje, a także prowadzić dialog z inwestorami, aby mieć pewność, że generowane przez bank zrównoważone pule aktywów spełniają ich oczekiwania.

Informacje dodatkowe i uzupełniające dotyczące strategii przedsiębiorstwa finansowego oraz wagi finansowania działalności gospodarczej zgodnej z systematyką w ogólnej działalności przedsiębiorstw

Oprócz oceny zgodności naszych ekspozycji z Taksonomią UE, jeszcze w 2022 r. wdrożyliśmy wewnętrzny System Klasyfikacji Zrównoważonego Finansowania (SFCS). Określa on techniczne kryteria, jakie muszą spełniać finansowania z określonym celem oraz finansowania na cele ogólne, aby mogły zostać nazwane zielonymi, społecznymi lub zrównoważonymi. System ten jest oparty na uznanych standardach rynkowych, a jednym z nich jest Taksonomia UE. Inne wytyczne, do których odnosi się nasz system klasyfikacji, to: ICMA Social and Green Bond Principles, Climate Bond Standards i LMA Sustainability Linked Loan Principles. Taksonomia UE pozwala nam więc identyfikować finansowanie zrównoważone środowiskowo (GAR), które stanowi podgrupę transakcji zgodnych z kryteriami SFCS. W 2023 roku wartość tych ostatnich wyniosła 7 671 mln zł, w porównaniu do sumy 3 127,5 mln zł w roku 2022. Oznacza to wzrost o 145% rok do roku i obrazuje dynamikę wzrostu inwestycji Banku w zrównoważone projekty. Z uwagi na fakt, że wskaźnik GAR publikujemy po raz pierwszy, porównanie jego wartości rok do roku będzie możliwe w kolejnych okresach raportowych.