Indeks wskaźników

Poniżej znajdują się wyjaśnienia dotyczące oznaczeń w raporcie. Tabela odsyła do miejsc ujawniania poszczególnych informacji zgodnie ze standardem GRI.

Raport ten jest sporządzony zgodnie ze standardem GRI, jednak Grupa Santander Bank Polska spodziewa się być objęta obowiązkiem sprawozdawczości związanym z dyrektywą CSRD. Z tego powodu w kolumnie z prawej strony wskazujemy orientacyjnie miejsca w raporcie, w których już teraz nawiązujemy do kwestii wymienionych w standardach sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju z unijnego rozporządzenia delegowanego 2023/2772 (tzw. ESRS – European Sustainability Reporting Standards).

Tabela GRI

Lista wskaźników GRI ujętych w raporcie
Kod wskaźnika Nazwa Miejsce w raporcie Wstępne i informacyjne nawiązanie do DR ESRS*
GRI 2-1 Dane organizacyjne
GRI 2-2 Podmioty objęte raportowaniem zrównoważonego rozwoju w organizacji ESRS 2 BP-1
GRI 2-3 Okres sprawozdawczy, częstotliwość raportowania i dane kontaktowe ESRS 1 §73
GRI 2-4 Zmiany w raportowanych informacjach ESRS 2 BP-2
GRI 2-5 Zewnętrzne poświadczenie Wymogi dyrektywy 2022/2464
GRI 2-6 Działalność, łańcuch wartości i inne relacje biznesowe ESRS 2 SBM-1
GRI 2-7 Pracownicy
 • Struktura zatrudnienia
 • Wyniki w obszarze społecznym
  Na moment sporządzania niniejszego Raportu, Grupa nie dysponuje systemowym rozwiązaniem pozwalającym na zaraportowanie liczby pracowników bez całkowitego uniknięcia podwójnego liczenia w ramach spółek Grupy, co wynika z zatrudnienia poszczególnych osób w więcej niż 1 spółce Grupy jednocześnie. Grupa pracuje nad wdrożeniem rozwiązań pozwalających na doskonalenie raportowanych danych. Ewentualne podwójne / wielokrotne ujęcie liczby pracowników dotyczy pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w niepełnym wymiarze godzin i może stanowić 4% całkowitej liczby pracowników.
ESRS 2 SBM-1, ESRS S1-6
GRI 2-8 Osoby świadczące pracę na rzecz organizacji, które nie są jej pracownikami ESRS S1-7
GRI 2-9 Skład i struktura najwyższego organu zarządzającego ESRS 2 GOV-1
GRI 2-10 Powoływanie i wybór najwyższego organu zarządczego
GRI 2-11 Przewodniczący najwyższego organu zarządzającego
 • Skład Zarządu
  Wskaźnik dotyczy ujawnień dla Santander Bank Polska S.A
GRI 2-12 Rola najwyższego organu zarządczego w nadzorowaniu zarządzania wpływami ESRS 2 GOV-1, GOV-2
GRI 2-13 Przekazanie odpowiedzialności za zarządzanie wpływami
 • Komitety
  Wskaźnik dotyczy ujawnień dla Santander Bank Polska S.A
ESRS 2 GOV-1, ESRS G1-3
GRI 2-14 Rola najwyższego organu zarządczego w raportowaniu kwestii zrównoważonego rozwoju
 • O Raporcie
  Wskaźnik dotyczy ujawnień dla Santander Bank Polska S.A
ESRS 2 GOV-5, IRO-1
GRI 2-15 Konflikt interesu
GRI 2-16 Informowanie o istotnych kwestiach ESRS 2 GOV-2, ESRS G1-1
GRI 2-17 Wiedza zbiorowa najwyższego organu zarządczego ESRS 2 GOV-1
GRI 2-18 Ocena wyników działalności najwyższego organu zarządczego
GRI 2-19 Polityka wynagrodzeń ESRS 2 GOV-3
GRI 2-20 Proces ustalania wynagrodzenia ESRS 2 GOV-3
GRI 2-21 Wskaźnik rocznego wynagrodzenia całkowitego ESRS S1-16
GRI 2-22 Oświadczenie o strategii zrównoważonego rozwoju ESRS 2 SBM-1
GRI 2-23 Zobowiązania ujęte w politykach ESRS 2 GOV-4, MDR-P, ESRS S1-1, ESRS S2-1, ESRS S3-1, ESRS S4-1; ESRS G1-1
GRI 2-24 Realizowanie zobowiązań ujętych w politykach ESRS 2 GOV-2; MDR-P; ESRS S1-4, ESRS S2-4; ESRS S3-4; ESRS S4-4, ESRS G1-1
GRI 2-25 Procesy naprawcze dotyczące negatywnych oddziaływań ESRS S1-1, S2-1, S2-3, S3-1, S4-1 i wiele innych
GRI 2-26 Mechanizmy zasięgania porad i zgłaszania obaw ESRS S1-3, ESRS S2-3, ESRS S3-3, ESRS S4-3, ESRS G1-1
GRI 2-27 Zgodność z przepisami prawa i regulacjami ESRS 2 SMB-3, ESRS E2-4, ESRS S11-17, ESRS G1-4
GRI 2-28 Stowarzyszenia członkowskie
GRI 2-29 Podejście do angażowania interesariuszy ESRS 2 SMB-2, ESRS S2-1, ESRS S3-1, ESRS S4-1
GRI 2-30 Układy zbiorowe pracy ESRS S1-8
GRI 3-1 Proces określania tematów istotnych ESRS 2 IRO-1, BP-1
GRI 3-2 Lista tematów istotnych ESRS 2 BP-2, SBM-3
GRI 3-3 Zarządzanie tematami istotnymi (określonymi jako istotne na matrycy istotności tematów) ESRS 2 SBM-1 i wiele innych
GRI 201-1 Bezpośrednia wartość wytworzona i podzielona
GRI 202-1 Wysokość wynagrodzenia kobiet i mężczyzn w stosunku do płacy minimalnej ESRS S1-10
GRI 203-2 Znaczący pośredni wpływ ekonomiczny ESRS S1-4, ESRS S2-4; ESRS S3-4
GRI 205-2 Komunikacja i szkolenia poświęcone politykom i procedurom antykorupcyjnym (wskaźnik raportowany częściowo) ESRS G1-3
GRI 205-3 Potwierdzone przypadki korupcji i działania podjęte w odpowiedzi na nie ESRS G1 G1-4
GRI 301-1 Surowce według wagi i objętości ESRS E5-4
GRI 302-1 Zużycie energii w organizacji ESRS E1-5
GRI 303-1 Zużycie wody jako wspólnego źródła ESRS 2 SBM-3, MDR-T, ESRS E3-2
GRI 305-1 Łączne bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych ESRS E1-6, E1-4
GRI 305-2 Łączne pośrednie emisje gazów cieplarnianych według wagi ESRS E1-6, E1-4
GRI 305-3 Inne pośrednie emisje gazów cieplarnianych ESRS E1-6, E1-4
GRI 308-1 Odsetek nowych dostawców, którzy zostali poddani ocenie wg kryteriów środowiskowych ESRS G1-2
GRI 401-1 Łączna liczba i odsetek nowych pracowników zatrudnionych oraz łączna liczba odejść w okresie raportowania
 • Struktura zatrudnienia
 • Wyniki w obszarze społecznym
  Na moment sporządzania niniejszego Raportu, Grupa nie dysponuje systemowym rozwiązaniem pozwalającym na zaraportowanie liczby pracowników bez całkowitego uniknięcia podwójnego liczenia w ramach spółek Grupy, co wynika z zatrudnienia poszczególnych osób w więcej niż 1 spółce Grupy jednocześnie. Grupa pracuje nad wdrożeniem rozwiązań pozwalających na doskonalenie raportowanych danych. Ewentualne podwójne / wielokrotne ujęcie liczby pracowników dotyczy pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w niepełnym wymiarze godzin i może stanowić 4% całkowitej liczby pracowników.
ESRS S1-6
GRI 401-2 Świadczenia dodatkowe (benefity) zapewniane pracownikom pełnoetatowym ESRS S1-11
GRI 403-2 Identyfikacja zagrożeń, ocena ryzyka i badanie incydentów ESRS S1-3
GR 403-5 Szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy Pośrednio: ESRS S1-14
GRI 403-6 Promocja zdrowia Pośrednio: ESRS S1-14
GRI 403-9 Rodzaj i wskaźnik urazów związanych z pracą ESRS S1-14
GRI 404-1 Liczba dni szkoleniowych w roku przypadających na pracownika według struktury zatrudnienia ESRS S1-13
GRI 404-2 Programy rozwoju umiejętności menedżerskich i kształcenia ustawicznego ESRS S1-1
GRI 404-3 Odsetek pracowników podlegających regularnym ocenom jakości pracy i przeglądom rozwoju kariery zawodowej, według płci i kategorii zatrudnienia ESRS S1-13
GRI 405-1 Różnorodność ciał nadzorczych i pracowników
 • Różnorodność w miejscu pracy
 • Wyniki w obszarze społecznym
  Na moment sporządzania niniejszego Raportu, Grupa nie dysponuje systemowym rozwiązaniem pozwalającym na zaraportowanie liczby pracowników bez całkowitego uniknięcia podwójnego liczenia w ramach spółek Grupy, co wynika z zatrudnienia poszczególnych osób w więcej niż 1 spółce Grupy jednocześnie. Grupa pracuje nad wdrożeniem rozwiązań pozwalających na doskonalenie raportowanych danych. Ewentualne podwójne / wielokrotne ujęcie liczby pracowników dotyczy pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w niepełnym wymiarze godzin i może stanowić 4% całkowitej liczby pracowników.
ESRS S1-9
GRI 405-2 Stosunek podstawowego wynagrodzenia mężczyzn do wynagrodzenia kobiet według zajmowanego stanowiska ESRS S1-16
GRI 406-1 Całkowita liczba przypadków dyskryminacji ESRS S1-17
GRI 414-1 Odsetek nowych dostawców, którzy zostali poddani ocenie wg kryteriów społecznych ESRS G1-2
GRI 415-1 Całkowita wartość finansowa i rzeczowa darowizn na rzecz partii politycznych, polityków i instytucji o podobnym charakterze ESRS G1-5
GRI 417-2 Całkowita liczba przypadków niezgodności z regulacjami i dobrowolnym kodeksami dotyczącymi oznakowania i informacji o produktach i usługach ESRS S4-4
GRI 417-3 Całkowita liczba przypadków niezgodności z regulacjami i dobrowolnym kodeksami regulującymi kwestie komunikacji marketingowej ESRS S4-4
GRI 418-1 Całkowita liczba uzasadnionych skarg dotyczących naruszenia prywatności klientów oraz utraty danych ESRS S4-4, S4-3
FS 14 (Suplement sektorowy GRI) Działania podjęte w celu zapewnienia dostępu do usług finansowych osobom z grup defaworyzowanych ESRS S4-4
* Disclosure Requirement – wymóg ujawnieniowy, wymogi ESRS podane na podstawie [draft] ESRS-GRI Standards data point mapping oraz opracowania GRI. Niniejszy raport został przygotowany zgodnie ze standardem GRI, nie ESRS. Podane wskaźniki wskazano wyłącznie informacyjne.

Tabela TCFD

Ujawnienia informacji związanych ze zmianą klimatu według zaleceń Financial Stability Board’s Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) integrujemy w treści raportu. Dla ułatwienia nawigacji po raporcie prezentujemy poniżej, gdzie znajdują się konkretne ujawnienia:

Ujawnienia TCFD znajdujące się w raporcie
REKOMENDOWANE UJAWNIENIA Miejsce w raporcie
Ujawnij zasady zarządzania organizacją dotyczące ryzyka i szans związanych z klimatem.
Opisz nadzór zarządu nad zagrożeniami i możliwościami związanymi z klimatem.
Opisz rolę kierownictwa w ocenie ryzyka i szans związanych z klimatem i zarządzaniu nimi.
Ujawnij rzeczywisty i potencjalny wpływ ryzyk i szans związanych z klimatem na działalność, strategię i planowanie finansowe organizacji, jeśli takie informacje są istotne.
Opisz ryzyka i szanse związane z klimatem, które organizacja zidentyfikowała w perspektywie krótko-, średnio– i długoterminowej.
Opisz wpływ ryzyk i szans związanych z klimatem na działalność, strategię i planowanie finansowe organizacji.
Opisz odporność strategii organizacji, biorąc pod uwagę różne scenariusze związane z klimatem, w tym scenariusz 2°C lub niższy.
Ujawnij, w jaki sposób organizacja identyfikuje, ocenia i zarządza ryzykiem związanym z klimatem.
Opisz procesy organizacji w zakresie identyfikacji i oceny ryzyka związanego z klimatem.
Opisz procesy organizacji dotyczące zarządzania ryzykiem związanym z klimatem.
Opisz, w jaki sposób procesy identyfikacji, oceny i zarządzania ryzykiem związanym z klimatem są zintegrowane z ogólnym zarządzaniem ryzykiem w organizacji.
Ujawnij miary i cele stosowane do oceny i zarządzania odpowiednimi ryzykami i możliwościami związanymi z klimatem, jeżeli takie informacje są istotne.
Ujawnij wskaźniki stosowane przez organizację do oceny ryzyka i szans związanych z klimatem zgodnie ze strategią i procesem zarządzania ryzykiem.
Należy ujawnić zakres emisji gazów cieplarnianych oraz związane z tym ryzyko.
Opisz cele stosowane przez organizację do zarządzania ryzykiem i szansami związanymi z klimatem oraz wynikami w stosunku do celów.

Nie posiadamy obecnie planów przejścia (transition plans)

Tabela wskaźników wg „Wytycznych do raportowania ESG. Przewodnik dla spółek” z 2023

Lista wskaźników GPW ujętych w raporcie
Kod wskaźnika Nazwa Miejsce w raporcie
I-P1 Model biznesowy
I-P2 Integracja kwestii dotyczących zrównoważonego rozwoju
I-P3 Zarządzanie kwestiami dotyczącymi zrównoważonego rozwoju
I-P4 Istotny wpływ, ryzyko i szanse
I-P5 Zaangażowanie interesariuszy
E-P1 Zarządzanie kwestiami dot. zmiany klimatu
E-P2 Emisje gazów cieplarniach
E-P3 Intensywność emisji gazów cieplarnianych Nie dotyczy – Grupa nie prezentuje danych o intensywności emisji w kształcie zalecanym przez wskaźnik.
E-P4 Zużycie energii i jej źródła
E-P5 Polityka środowiskowa
E-D1 Zużycie wody Nie dotyczy – Grupa nie prezentuje danych. Wykorzystujemy wodę wyłącznie do celów konsumpcyjnych i sanitarnych w bieżącej działalności operacyjnej, Grupa będzie pracować nad ujawnieniem wskaźnika ilościowego w przyszłości.
E-D2 Zarządzanie zasobami wodnymi
E-D3 Wpływ na bioróżnorodność Nie dotyczy. Działalność Santander Bank Polska S.A. w nieznacznym stopniu wpływa na bioróżnorodność. Nasza Strategia Odpowiedzialnej Bankowości – Responsible Banking wskazywała w 2023 jako priorytetowe inne zagadnienia wpływu środowiskowego.
E-D5  Zarządzanie odpadami Nie dotyczy. Grupa przestrzega wymogów prawnych w zakresie zarządzania odpadami powstałymi w wyniku bieżącej działalności operacyjnej. Grupa identyfikuje inne tematy środowiskowe jako istotne.
S-P1 Polityka różnorodności
S-P2 Polityka zatrudnienia
S-P3 Polityka work-life balance
S-P4 Polityka reintegracji
S-P5 Wskaźnik równości wynagrodzeń
S-P6 Rotacja zatrudnienia
S-P7 Wolność zrzeszania się i negocjacji zbiorowych
S-D1 Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)
S-P8 Polityka praw człowieka, Procedury należytej staranności dot. praw człowieka
G-P1 Struktura organów zarządczych firmy
G-P2 Niezależni członkowie organów
G-P3 Różnorodność w składzie organów
G-P4 Kodeks etyczny
G-P5 Polityka antykorupcyjna
G-P6 Mechanizm zgłaszania naruszeń
G-D1 Polityka ochrony danych

Tabela wskaźników własnych Santander Bank Polska S.A.

Lista wskaźników własnych ujętych w raporcie
Nazwa wskaźnika Miejsce w raporcie
Liczba punktów dostępu Banku w Polsce, w tym oddziałów w podziale na placówki prowadzone bezpośrednio przez Bank oraz placówki partnerskie
Skala wolontariatu pracowniczego
Liczba beneficjentów działań wolontariatu pracowniczego / rok
Łączna kwota przeznaczona na działania zaangażowania społecznego
Liczba klientów korzystających z bankowości mobilnej i internetowej
Liczba interakcji w kanałach zdalnych
Główne prośrodowiskowe produkty i usługi oferowane klientom, w tym oferta wpływająca na rozwiązania z zakresu przeciwdziałania zmianom klimatu
Główne działania na rzecz zwiększenia satysfakcji klienta
Wyniki pomiaru satysfakcji klienta
Informacje o kluczowych produktach, w tym nowych produktach wprowadzonych w raportowanym okresie
Produkty i inicjatywy dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)
Liczba oddziałów Banku z certyfikatem Obsługa Bez Barier
Liczba beneficjentów projektów i inicjatyw społecznych z obszaru edukacji inicjowanych i/ lub wspieranych w danym roku przez Banku i/lub Fundację Banku
Lista kluczowych działań i inicjatyw realizowanych w danym roku w Banku na rzecz zwiększenia wiedzy pracowników o etyce i kulturze organizacyjnej Banku
Opis polityk, procedur i wyników badania ekspozycji na ryzyka klimatyczne
Działania realizowane w celu zapewnienia cyberbezpieczeństwa
Opis podejścia Banku do implementowania wymogów regulacji dotyczących obszarów ESG do swojej strategii biznesowej

Tabela zasad Principles for Responsible Banking UNEP FI

Lista wskaźników własnych ujętych w raporcie
Zasada Principles for Responsible Banking Miejsce w raporcie nawiązujące do osiągania celu
Principle 1  Alignment
Principle 2  Impact and Target Setting
Principle 3  Clients and Customers
Principle 4  Stakeholders
Principle 5  Governance & Culture
Principle 6  Transparency & Accountability

Cele zrównoważonego rozwoju ONZ (SDGs)

Nawiązujemy do Celów zrównoważonego rozwoju ONZ Agendy 2030:

Lista wskaźników własnych ujętych w raporcie
Lp. Miejsce w raporcie nawiązujące do osiągania celu
Cel 1  Koniec z ubóstwem
Cel 2 Zero głodu
Cel 3 Dobre zdrowie i jakość życia
Cel 4 Dobra jakość edukacji
Cel 5 Równość płci
Cel 6  Czysta woda i warunki sanitarne
Cel 7 Czysta i dostępna energia
Cel 8 Wzrost gospodarczy i dobra praca
Cel 9 Innowacyjność, przemysł, infrastruktura
Cel 10 Mniej nierówności
Cel 11 Zrównoważone miasta i społeczności
Cel 12 Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
Cel 13 Działania w dziedzinie klimatu
Cel 14 Życie pod wodą
Cel 15 Życie na lądzie
Cel 16 Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje
Cel 17 Partnerstwa na rzecz celów