Realizując „Politykę zrównoważonego rozwoju” oraz Globalną Strategię Net Zero redukujemy emisje gazów cieplarnianych pochodzących z działań wewnętrznych (zużycie prądu, podróże służbowe czy eksploatacja floty).

Od 2020 r. Bank jest neutralny w zakresie wewnętrznych emisji CO2.

Energia, którą kupujemy bezpośrednio, pochodzi wyłącznie ze źródeł odnawialnych. Nasze emisje są równoważone dzięki zakupowi tzw. kredytów węglowych. Zakupu kredytów węglowych dokonuje Grupa Banco Santander S.A. dla wszystkich spółek zależnych (w 2022 r. nie dokonaliśmy zakupu kredytów węglowych z powodu zakupionej nadwyżki w 2021 r.).

Emisje gazów cieplarnianych

 • TCFD:
 • Ujawnij wskaźniki stosowane przez firmę do oceny ryzyka i szans związanych z klimatem zgodnie ze strategią i procesem zarządzania ryzykiem. Należy ujawnić zakres emisji gazów cieplarnianych oraz związane z tym ryzyko. Opisz wskaźniki stosowane przez firmę do zarządzania ryzykiem i szansami związanymi z klimatem oraz wynikami w stosunku do wartości docelowych.WSKAŹNIKI I CELE
  Ujawnij wskaźniki stosowane przez firmę do oceny ryzyka i szans związanych z klimatem zgodnie ze strategią i procesem zarządzania ryzykiem. Należy ujawnić zakres emisji gazów cieplarnianych oraz związane z tym ryzyko. Opisz wskaźniki stosowane przez firmę do zarządzania ryzykiem i szansami związanymi z klimatem oraz wynikami w stosunku do wartości docelowych.
 • GRI:
 • Łączne bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych305-1
  Łączne bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych
 • Łączne pośrednie emisje gazów cieplarnianych według wagi305-2
  Łączne pośrednie emisje gazów cieplarnianych według wagi
 • Inne pośrednie emisje gazów cieplarnianych305-3
  Inne pośrednie emisje gazów cieplarnianych
 • GPW:
 • Emisje gazów cieplarniachE-P1
  Emisje gazów cieplarniach
Emisje gazów cieplarnianych
Emisje tCO2e
Zakres 11 5 264,9
Zakres 2 (location-based)2 26 348,7
Zakres 2 (market -based) 14 234,9
Zakres 3 (business travel)3 870,1*
Łącznie Zakres 1+2 (location-based)2 31 613,6
Łącznie Zakres 1+2 (market -based)2 19 499,8
* Korzystano wyłącznie z danych location based z DEFRA
1. Zakres 1 określany jako bezpośrednia emisja GHG, która jest kontrolowana przez bank
2. Zakres 2 określany jako pośrednie emisje GHG powstałe w wyniku zużycia zakupionej energii elektrycznej, ciepła lub pary wykorzystywanej przez bank
3. Zakres 3 uwzględnia emisje GHG w całości łańcucha wartości banku– upstream oraz downstream

Zakres 1
Źródło emisji Zużycie Jednostka Typ danych Wskaźnik emisyjności kgCO2e/jd. Źródło Emisje tCO2e
Benzyna – flota 1 574 765,3 litry Rzeczywiste 2,1619 DEFRA 2022 3 404,4
ON – flota 7 538,8 litry Rzeczywiste 2,5578 DEFRA 2022 19,3
Gaz ziemny na potrzeby c.o. oraz c.w.u. 9 227,1 MWh Rzeczywiste 182,545 DEFRA 2022 1 684,3
Olej opałowy na potrzeby c.o. oraz c.w.u. 30 000,0 litry Rzeczywiste 2,5401 DEFRA 2022 76,2
ON na potrzeby agregatów 1 500,0 litry Rzeczywiste 2,5578 DEFRA 2022 3,8
Czynnik chłodniczy R410A 23,0 kg Rzeczywiste 2 088,0000 DEFRA 2022 48,0
Czynnik chłodniczy R407C 14,2 kg Rzeczywiste 1 774,0000 DEFRA 2022 25,2
Czynnik chłodniczy R32 5,4 kg Rzeczywiste 675,0000 DEFRA 2022 3,6
ŁĄCZNIE 5 264,9

Zakres 2
Źródło emisji Zużycie Jednostka Typ danych Wskaźnik emisyjności kgCO2e/jd. Źródło Emisje tCO2e (location based) Emisje tCO2e (market based)
Energia elektryczna – biura 21 670,2 MWh Rzeczywiste 666 KOBiZE dostawcy 14 432,5 2 318,6
Energia elektryczna – praca zdalna 793,0* MWh Estymacja 666 KOBiZE dostawcy 528,1 528,1
Ciepło sieciowe 111 615,2** GJ Estymacja 102,03 URE 11 388,1 11 388,1
ŁĄCZNIE 26 348,7 14 234,9
* Estymacja na podstawie osobo-dni spędzonych na pracy zdalnej oraz założeniu, że osoba pracująca zdalnie zużywa 0,12 KWh na godzinę pracy.
** Estymacja na podstawie benchmarków rocznego zużycia ciepła na mkw powierzchni (pozyskanych z Ustawowego Audytu Energetycznego za rok 2020) oraz powierzchni użytkowanych lokali (ogrzewanych ciepłem sieciowym).

W roku 2021 i 2022 zużycie energii elektrycznej związane z pracą zdalną pracowników Banku i emisje z jej tytułu zostały uwzględnione w Zakresie 2. Praca zdalna stanowi marginalną część tego Zakresu – około 2% w ujęciu location based i około 3,8% w ujęciu market based.

Uwzględnienie pracy zdalnej pracowników w ramach Zakresu 2 zostało podyktowane przyjętą przez Bank metodyką liczenia śladu węglowego, uwzględniającą zapewnienie porównywalności pomiędzy kategoriami emisji w Banku. Planowane jest, aby w roku 2023 i latach kolejnych zużycie energii elektrycznej z tytułu pracy zdalnej oraz powiązane z nią emisje były wykazywane w Zakresie 3.

Obliczenia uwzględniają lokalizacje opuszczone w ciągu roku 2022, lecz tylko w takim wymiarze dniowym, w jakim były one użytkowane przez Bank.

Zakres 3
Źródło emisji Zużycie Jednostka Typ danych Wskaźnik emisyjności kgCO2e/jd. Źródło Emisje tCO2e
Samochód – najem/wypożyczenie 772 209,0 km Rzeczywiste 0,1694 DEFRA 2022 130,8
Autobus* 20 200,0 km Estymacja 0,0268 DEFRA 2022 0,5
Pociąg** 1 349 200,0 km Estymacja 0,0351 DEFRA 2022 47,4
Samolot – lot wewnątrz państwa 215 136,8 km Rzeczywiste 0,2446 DEFRA 2022 52,6
Samolot – lot w obszarze Europy 3 172 199,2 km Rzeczywiste 0,1528 DEFRA 2022 484,6
Samolot – lot poza obszarem Europy 802 386,7 km Rzeczywiste 0,1921 DEFRA 2022 154,2
ŁĄCZNIE 870,1
* Ze względu na brak danych założono dystans 100 km na każdy wykupiony przejazd autobusem.
** Ze względu na brak danych założono dystans 200 km na każdy wykupiony przejazd pociągiem.

Używamy wskaźników emisji w celu przeprowadzenia kalkulacji naszego wpływu na zmiany klimatu.

W powyższej tabeli znajduje się podsumowanie naszych emisji wraz z opisaniem uwzględnionych przez nas źródeł tych emisji, zużycia źródła wyrażonego w adekwatnej jednostce miary, typu danych, wskaźnika emisyjności wraz ze źródłem, na którym oparto kalkulację.

Podjęliśmy już ambitne kroki w kierunku ograniczenia emisji własnych, poprzez wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. W 2022 w naszych biurach energia elektryczna z OZE w ramach kontraktu sieciowego z Tauron jest zeroemisyjna (takiej energii zakupiliśmy 18 088,8 MWh), używamy też energii elektrycznej spoza tego kontraktu (3 582,4 MWh). Otrzymaliśmy certyfikat akcesyjny produktu ECO Premium Grupy Tauron. Dokument potwierdza, że kupowana przez nas energia elektryczna uczestniczy w całości w systemie Gwarancji Sprzedaży Energii Ekologicznej i pochodzi z ekologicznych źródeł energii – głównie z elektrowni wodnych. Ponadto w operacjach własnych skupiamy się na zwiększaniu efektywności energetycznej. W 2022 r. zużycie energii elektrycznej w biurach Banku spadło o 19,6% względem poziomu w roku 2021, a ponadto zredukowaliśmy zużycie gazu ziemnego na potrzeby c.o. oraz c.w.u. o jedną czwartą (również względem roku 2021).

Opis metodologii kalkulacji znajduje się w rozdziale Nasze wyniki.

Pozostałe wskaźniki środowiskowe

 • GPW:
 • Zużycie energii
  E-P2
  Zużycie energii
 • Zużycie wodyE-S3
  Zużycie wody
 • Zanieczyszczenia i odpadyE-S6
  Zanieczyszczenia i odpady
 • GRI:
 • Zużycie energii w organizacji302-1
  Zużycie energii w organizacji

Zużycie energii elektrycznej w 2021 i 2022 r.

Zużycie energii elektrycznej w 2021 i 2022 r.
Zużycie energii [MWh] 2021 2022
Całkowite zużycie energii elektrycznej 26 449,30 21 670,20
W tym całkowite zużycie energii z surowców nieodnawialnych 14 174,30 9 551,29
W tym z:
gazu ziemnego 12 399,38 9 227,10
oleju opałowego 1 549,37 308,28
oleju napędowego 225,55 15,91

Flota Banku

Flota Banku
2021 2022
Liczba samochodów na benzynę 13 12
Liczba samochodów z napędem diesel 2 3
Liczba samochodów hybrydowych/elektrycznych 1 303 1 310

Podróże służbowe

Podróże służbowe
Wskaźnik 2019 2020 2021 2022
Liczba delegacji w przeliczeniu na jednego pracownika 3,17 1,55 0,60 1,05
 • GRI:
 • Zużycie wody jako wspólnego źródła303-1
  Zużycie wody jako wspólnego źródła

Zużycie wody

We wszystkich lokalizacjach Santander Bank Polska S.A. pobieramy wodę z sieci wodociągowych i używamy jej do celów spożywczych i sanitarnych. Wykorzystana woda jest odprowadzana do miejskich sieci kanalizacyjnych.

 • Jak oszczędzamy wodę:

 • przy każdej modernizacji oddziału montujemy zmywarki do naczyń

 • w naszym biurze w Atrium w Warszawie wykorzystywany jest tzw. system wody szarej. Dodatkowo, wydajna armatura łazienkowa oraz bezwodne pisuary pozwalają zmniejszyć zużycie wody o 69% i zaoszczędzić 10 mln litrów rocznie – to tyle ile mieści się w czterech basenach olimpijskich

 • w biurze Centrum Wsparcia Biznesu w Poznaniu woda deszczowa gromadzona jest na dachach budynków i następnie używana do podlewania terenów zielonych. Toalety i krany z niskim przepływem wody oraz suche pisuary, pozwalają zredukować zużycie wody i uzyskać w skali roku oszczędności ok. 6,8 mln litrów wody

 • w biurowcu Centrum Wsparcia Biznesu we Wrocławiu zredukowaliśmy zużycie wody o połowę dzięki toaletom i kranom z niskim przepływem wody

 • GRI:
 • Surowce według wagi i objętości301-1
  Surowce według wagi i objętości

Wykorzystane w Banku materiały według wagi i objętości

Wykorzystane w Banku materiały według wagi i objętości
Papier (kg) Magnetyczne nośniki danych (kg)
Oddziały 150 015,0 4 670,0
Centra Wsparcia Biznesu 18 077,5 13 575
Razem 2022 186 337,5 18 245
Razem 2021 1 216 560,0 13 770

Redukcje zużycia oleju napędowego i benzyny związane z podróżami służbowymi flotą Banku w 2022 r.

Redukcje zużycia oleju napędowego i benzyny związane z podróżami służbowymi flotą Banku w 2022 r.

Zużycie oleju napędowego (w l) 7 538,8
Zmiana zużycia oleju napędowego w stosunku do 2021 r. 1 024,7
Zużycie benzyny (w l) 1 574 765,3
Zmiana zużycia benzyny w stosunku do 2021 r. 128 263,3
Średnie zużycie paliwa w przeliczeniu na jednego pracownika: 0,0063