• GRI:
 • Odsetek nowych dostawców, którzy zostali poddani ocenie wg kryteriów środowiskowych308-1
  Odsetek nowych dostawców, którzy zostali poddani ocenie wg kryteriów środowiskowych
 • Odsetek nowych dostawców, którzy zostali poddani ocenie wg kryteriów społecznych414-1
  Odsetek nowych dostawców, którzy zostali poddani ocenie wg kryteriów społecznych
 • Działalność, łańcuch wartości i inne relacje biznesowe2-6
  Działalność, łańcuch wartości i inne relacje biznesowe
 • Zobowiązania ujęte w politykach2-23
  Zobowiązania ujęte w politykach
 • Realizowanie zobowiązań ujętych w politykach2-24
  Realizowanie zobowiązań ujętych w politykach

Zarządzanie łańcuchem dostaw regulują u nas:

 • „Polityka zakupowa Santander Bank Polska S.A.”,

 • „Procedura wyboru dostawcy Santander Bank Polska S.A.”,

 • „Polityka współpracy z dostawcami oraz outsourcingu w Santander Bank Polska S.A.”,

 • „Procedura zarządzania dostawcami oraz outsourcingu w Santander Bank Polska S.A.”.

Relacje z dostawcami są również poruszane w „Polityce praw człowieka” (więcej w części Polityka praw człowieka) i Polityce zrównoważonego rozwoju.

W kontaktach z dostawcami Bank bierze pod uwagę przestrzeganie przez nich kwestii etycznych dotyczących zgodności z zasadami sprawiedliwego i uczciwego traktowania, transparentności i uczciwości. Od dostawców oczekuje się wdrożenia polityk dotyczących etyki i przestrzegania przynajmniej przepisów prawa, mechanizmów antykorupcyjnych oraz inicjatyw zapewniających uczciwość biznesową, standardów bezpieczeństwa i higieny pracy, różnorodności i inkluzywności miejsca pracy, a także przestrzegania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ i zasad inicjatywy ONZ Global Compact.

Kwalifikując dostawców do współpracy, weryfikujemy:

 • czy dywersyfikują swoje przychody i czy nie uzależniają się od Banku;
 • posiadane certyfikaty, np. z zakresu ochrony środowiska, relacji pracowniczych;
 • stosowanie zasad ESG, posiadane kodeksy etyki, realizowane postępowania i programy antykorupcyjne oraz publikowane raporty;
 • etyczne podejście do finansów – kontrolowane jest opłacanie składek pracowniczych, podatków oraz ewentualne zadłużenia wobec kontrahentów.

Nasi oferenci są zobowiązani wypełnić ankietę CSR, opisaną w poprzednim Raporcie ESG. Wyniki ankiety mogą być rozstrzygające przy wyborze oferty.

Oceny środowiskowej oferentów dokonujemy w systemie służącym m.in. do przeprowadzania procesów zakupowych. Częścią procesu zakupowego jest ankieta CSR, którą oferent musi (obligatoryjnie) wypełnić, by móc złożyć ofertę. Ankieta porusza następujące kwestie:

Część „Środowisko"

 • Czy w trakcie ostatniego roku finansowego spółka podjęła działania na rzecz ograniczenia zużycia surowców i materiałów?
 • Czy w trakcie ostatniego roku finansowego na firmę nałożono prawomocną(e) karę(y) za nieprzestrzeganie przepisów ochrony środowiska?

Część „Społeczeństwo”

 • W jakie akcje/projekty współpracy z lokalną społecznością była zaangażowana Państwa firma?
 • Czy w ostatnich dwóch latach kalendarzowych przekazali Państwo darowiznę na cele społeczne (np. organizacjom pozarządowym)?

W 2022 r. kontynuowaliśmy prace nad sygnalizowaną w poprzednim raporcie zmianą ankiety CSR na ankietę ESG, która będzie odzwierciedlać aktualne oczekiwania wobec dostawców. Planujemy zakończyć projekt w 2023 roku.

Kluczowe wskaźniki odzwierciedlające wyniki polityk procesu zakupowego w 2022 r.:

 • Liczba dostawców z obrotami przekraczającymi rocznie 50 tys. zł.

  1 595
   
 • W tym liczba dostawców podlegających kwalifikacji

  1 038
   
 • Procent, jaki stanowią dostawcy – firmy polskie lub zagraniczne z siedzibą lub oddziałem zarejestrowanym w Polsce

  89,6%
   
 • Liczba zrealizowanych procesów zakupowych

  520
   
 • Odsetek nowych dostawców, którzy zostali poddani ocenie pod kątem kryteriów środowiskowych

  100%
   
 • Odsetek nowych dostawców, którzy zostali poddani weryfikacji pod kątem kryteriów społecznych

  100%