Ujawnienia związane z rozporządzeniem 2019/2088 – SFDR

Do Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska zastosowanie ma również unijne rozporządzenie w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (tzw. rozporządzenie SFDR). W związku z tym, Santander TFI S.A. jako uczestnik rynku finansowego w rozumieniu SFDR spełnia obowiązek ujawniania informacji wymaganych w art. 3-5 tego aktu prawnego, które obejmują:

  • Informacje na temat strategii dotyczących wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych (art. 3 rozporządzenia SFDR)
  • Informacje na temat strategii w zakresie due diligence w odniesieniu do skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju (art. 4 rozporządzenia SFDR)
  • Informacje o sposobie zapewniania spójności polityk wynagrodzeń z wprowadzaniem do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju (art. 5 rozporządzenia SFDR)

Aktualne ujawnienia związane z SFDR są dostępne na stronie internetowej Santander TFI: https://www.santander.pl/tfi/o-nas/odpowiedzialny-biznes