Ujawnienia związane z rozporządzeniem 2020/852

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/2088, zwane Taksonomią UE, jest systemem jednolitej klasyfikacji działalności na rzecz zrównoważonego rozwoju, które ma wesprzeć inwestorów w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Taksonomia UE nakłada na przedsiębiorstwa podlegające obowiązkowi publikowania informacji niefinansowych szereg obowiązków sprawozdawczych, które w odniesieniu do instytucji kredytowych wejdą w życie w szerszym zakresie w 2024 r., a w całości w 2026 r. Docelowo, kluczowym wskaźnikiem wyników dla działalności zrównoważonej instytucji kredytowych będzie wskaźnik zielonych aktywów (GAR) określający udział procentowy inwestycji i ekspozycji wobec działalności zgodnej z systematyką w zakresie zdefiniowanych celów środowiskowych w aktywach ogółem objętych zabezpieczeniem. W dwuletnim okresie przejściowym głównym przedmiotem ujawnień jest wskaźnik kwalifikowalności (eligibility ratio) działalności do systematyki pod względem dwóch celów środowiskowych: łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do zmian klimatu. Wskazanie działalności gospodarczej kwalifikującej się do systematyki stanowi pierwszy etap procesu oceny zgodności działalności gospodarczej z technicznymi kryteriami kwalifikacji określonymi w systematyce.

Poniższe tabele zawierają informacje ilościowe Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. podlegające ujawnieniu w okresie przejściowym zgodnie z art. 10 ust.3 lit. a, b i c Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2021/2178 uzupełniającego rozporządzenie 2020/852. Dane źródłowe służące do obliczenia wymaganych udziałów procentowych pochodzą z formularzy FINREP, tj. konsolidowanych ostrożnościowo sprawozdań finansowych sporządzanych na potrzeby banków centralnych. Wykorzystane składowe i agregaty mają taką samą pojemność informacyjną i ograniczenia jak sprawozdanie FINREP.

Struktura aktywów brutto ogółem na 31.12.2022 R.

Struktura aktywów brutto ogółem na 31.12.2022 r.
Lp. Pozycje wchodzące w zakres aktywów objętych zabezpieczeniem (w mln zł) Wartość bilansowa 31.12.2022 Udział w aktywach brutto 31.12.2022 Udział w aktywach brutto 31.12.2021
I. Ekspozycje wobec gospodarstw domowych 84 641,0 31,9% 35,1%
II. Ekspozycje wobec działalności podlegającej obowiązkowi publikowania informacji niefinansowych1 4 040,1 1,5% 12,9%
III. Ekspozycje wobec działalności niepodlegającej obowiązkowi publikowania informacji niefinansowych2 106 760,7 40,3% 20,0%
A. Razem aktywa potencjalnie kwalifikowalne (I+II+III) 195 441,8 73,7% 68,0%
IV. Instrumenty pochodne3 7 187,7 2,7% 1,5%
V. Międzybankowe kredyty płatne na żądanie 971,6 0,4% 0,3%
VI. Pozostałe aktywa 18 134,4 6,8% 6,7%
B. Razem aktywa objęte zabezpieczeniem (I+II+III+IV+V+VI) 221 735,5 83,6% 76,5%
Lp. Pozycje wyłączone z zakresu aktywów objętych zabezpieczeniem (w mln zł) Wartość bilansowa 31.12.2022 Udział w aktywach brutto 31.12.2022 Udział w aktywach brutto 31.12.2021
VII. Ekspozycje wobec rządów centralnych4 39 294,3 14,8% 20,5%
VIII. Ekspozycje wobec banków centralnych 3 898,1 1,5% 2,8%
IX. Portfel handlowy5 245,0 0,1% 0,2%
C. Razem wyłączenia (VII+VIII+IX) 43 437,4 16,4% 23,5%
Aktywa brutto ogółem (B+C) 265 172,9 100% 100%
1. Wielkość za 2022 r. reprezentuje ekspozycje wobec zidentyfikowanych przedsiębiorstw niefinansowych i instytucji finansowych, które objęte są dyrektywą 214/95/UE w sprawie sprawozdawczości niefinansowej (NFRD). Kwota za 2021 r. bazuje na danych dostępnych w sprawozdaniuFINREP i uwzględnia całość ekspozycji wobec instytucji finansowych i przedsiębiorstw niefinansowych po pomniejszeniu o portfel należności kredytowych od małych i średnich przedsiębiorstw.
2. W 2022 r. uwzględniono w tej linii całość ekspozycji wobec instytucji finansowych i przedsiębiorstw niefinansowych z wyłączeniem portfela podmiotów podlegających pod reżim dyrektywy (NFRD). Wielkość za 2021 r. reprezentuje portfel należności kredytowych od małych i średnich przedsiębiorstw.
3. Saldo transakcji pochodnych uwzględnia instrumenty pochodne z portfela aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu oraz instrumenty rozpoznawane w ramach rachunkowości zabezpieczeń.
4. Wielkość podana za 2022 r. nie uwzględnia ekspozycji wobec samorządów, które w roku poprzedzającym zostały wykazane łącznie z instytucjami szczebla centralnego zgodnie z prezentacją obowiązującą w sprawozdawczości FINREP.
5. Portfel handlowy bez instrumentów pochodnych.

Sprawozdawczość w zakresie kwalifikowalności do systematyki posługuje się kategorią aktywów objętych zabezpieczeniem, która będzie też stosowana w sprawozdawczości w zakresie zgodności. Za aktywa objęte zabezpieczeniem uznaje się aktywa bilansowe brutto ogółem z wyłączeniem ekspozycji wobec rządów centralnych, banków centralnych, emitentów ponadnarodowych i portfela handlowego. Aktywa te stanowią 83,6% bazy aktywów ogółem Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. na dzień 31 grudnia 2022 r., przy czym analizie pod kątem kwalifikowalności podlega 73,7% ogółu aktywów (z wyłączeniem kolejnych pozycji: instrumentów pochodnych, kredytów międzybankowych płatnych na żądanie, środków pieniężnych i aktywów związanych ze środkami pieniężnymi oraz pozostałych aktywów).

Udział działalności kwalifikującej się do systematyki na 31.12.2022 r. i 31.12.2021 r.

Udział działalności kwalifikującej się do systematyki na 31.12.2022 r. i 31.12.2021 r.
Ekspozycje kwalifikowalne w ujęciu podmiotowym
(w mln zł)
Podejście
obowiązkowe
2022
Podejście obowiązkowe 2021
Ekspozycje kwalifikowalne
z uwzględnieniem
wskaźnika CAPEX
dla przedsiębiorstw niefinansowych
31.12.2022 r.
Ekspozycje kwalifikowalne
z uwzględnieniem
wskaźnika TURNOVER
dla przedsiębiorstw niefinansowych
31.12.2022 r.
Ekspozycje kwalifikowalne 31.12.2021
Przedsiębiorstwa niefinansowe i instytucje finansowe 849,4 313,4 bd.
Gospodarstwa domowe (kredyty zabezpieczone nieruchomościami mieszkalnymi i kredyty na pojazdy silnikowe)1 51 851,5 51 851,5 51 063,3
Razem działalność kwalifikująca się do systematyki 52 700,9 52 164,9 51 063,3
Udział działalności kwalifikującej się do systematyki2 23,8% 23,5% 26,6%
Udział działalności niekwalifikującej się do systematyki3 76,2% 76,5% 73,4%
1. Wartość za 2021 r. nie uwzględnia kredytów na pojazdy silnikowe dla gospodarstw domowych.
2. Działalność gospodarcza kwalifikująca się do systematyki oznacza działalność opisaną w dedykowanych aktach delegowanych niezależnie od tego, czy spełnia wymienione tam techniczne kryteria kwalifikacji. W okresach sprawozdawczych kończących się 31 grudnia 2021 r. i 31 grudnia 2022 r. obowiązuje akt delegowany w sprawie klimatu obejmujący dwa cele środowiskowe (łagodzenie zmian klimatu lub adaptację do zmian klimatu).
3. Działalność gospodarcza nieobjęta systematyką oznacza działalność, która nie spełnia warunków określonych w pkt 2 powyżej.

Kluczowa miara wyników w okresie przejściowym czyli wskaźnik kwalifikowalności określa udział w aktywach objętych zabezpieczeniem działalności, która kwalifikuje się do systematyki w zakresie dwóch opracowanych dotąd celów środowiskowych (z sześciu zdefiniowanych w Taksonomii UE), niezależnie od tego czy spełnia techniczne kryteria klasyfikacji określone w odpowiednim akcie delegowanym. Klasyfikacja działalności kwalifikującej się do systematyki opiera się na opisie wskazanym w akcie delegowanym oraz nomenklaturze działalności gospodarczej NACE, tj. statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej w Unii Europejskiej.

Przy obliczaniu wskaźnika kwalifikowalności (eligibility ratio) w liczniku uwzględnia się kwalifikujące się do systematyki aktywa finansowe, w tym kredyty i zaliczki oraz dłużne i kapitałowe papiery wartościowe instytucji finansowych i przedsiębiorstw niefinansowych podlegających obowiązkowi raportowania zgodnie z dyrektywą NFRD (Non-Financial Disclosure Reporting Directive) oraz określone należności kredytowe w portfelu gospodarstw domowych i jednostek samorządowych, głównie kredyty zabezpieczone nieruchomościami. W mianowniku podaje się aktywa objęte zabezpieczeniem.

W ramach sprawozdawczości niefinansowej za rok zakończony 31 grudnia 2022 r. Grupa Kapitałowa Santander Bank Polska S.A. przygotowała informacje ilościowe z zakresu kwalifikowalności na poziomie obowiązkowym. Nie podano informacji rozszerzonych opartych o szacunki, które mogą być ujawniane na zasadzie dobrowolności. Ponadto, ze względu na ograniczenia związane z danymi w pierwszym okresie raportowym w zakresie ujawniania przez przedsiębiorstwa niefinansowe danych o kwalifikowaniu się i zgodności z systematyką działalności związanej z gazem ziemnym i energią jądrową, przedmiotowe ujawnienia Grupy nie obejmują informacji w tym zakresie.

Grupa zidentyfikowała ekspozycje wobec przedsiębiorstw niefinansowych i instytucji finansowych, które spełniają kryteria wskazane w art. 19a lub 29a Dyrektywy 2013/34/UE ws. rachunkowości i objęte są Dyrektywą 214/95/UE w sprawie sprawozdawczości niefinansowej (NFRD) w oparciu o źródłową hurtownię danych zgodnie z granulacją FINREP.

W ujawnieniu obowiązkowym do obliczenia kwalifikowalności do systematyki instrumentów dłużnych ogólnego przeznaczenia wykorzystano publicznie dostępne wskaźniki raportowane przez ww. kontrahentów (jednostki zainteresowania publicznego), tj. wskaźniki TURNOVER i CAPEX przedsiębiorstw niefinansowych odnoszące się do obrotów i nakładów inwestycyjnych oraz wskaźniki kwalifikowalności w przypadku instytucji finansowych. Gdy przeznaczenie wpływów z instrumentu dłużnego zostało określone i kwalifikowało się do systematyki, wpływy te w całości zostały przypisane do działalności gospodarczej kwalifikującej się do systematyki. Zielone instrumenty dłużne potraktowano jako kwalifikujące się w pełnej wartości, podobnie jak portfel kredytów hipotecznych i kredyty na pojazdy silnikowe gospodarstw domowych.

Zgodnie z podejściem obowiązkowym na dzień 31 grudnia 2022 r. wskaźnik kwalifikowalności (udział działalności kwalifikującej się do systematyki) Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. wyniósł 24% wg wskaźnika CAPEX i TURNOVER. Udział potencjalnie kwalifikowalnych aktywów w aktywach ogółem osiągnął poziom 74%.