Spełnienie wymogów regulacyjnych ESG

  • GRI:
  • Spełnienie wymogów regulacyjnych ESG3-3
    Spełnienie wymogów regulacyjnych ESG
  • Zgodność z przepisami prawa i regulacjami2-27
    Zgodność z przepisami prawa i regulacjami
  • Opis podejścia Banku do implementowania wymogów regulacji dotyczących obszarów ESG do swojej strategii biznesowejWskaźnik własny Banku
    Opis podejścia Banku do implementowania wymogów regulacji dotyczących obszarów ESG do swojej strategii biznesowej

Temat z Matrycy Istotności: Spełnienie wymogów regulacyjnych ESG

Śledzimy i analizujemy nowe regulacje dotyczące ESG, w tym rozporządzenie w sprawie taksonomii, nową dyrektywę CSRD, a także wytyczne EBA dotyczące zarządzania ryzykiem ESG w instytucjach kredytowych. Bank posiada efektywny system kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz nadzoru zgodności działalności z prawem (compliance), a także skuteczną funkcję audytu wewnętrznego, które są odpowiednie w stosunku do wielkości Banku oraz rodzaju i skali prowadzonej działalności. Ich skuteczność jest monitorowana i oceniana przez Radę Nadzorczą przy udziale Komitetu Audytu i Zapewnienia Zgodności. Nasz system kontroli wewnętrznej* pomaga nam zagwarantować zgodność działania z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi i standardami rynkowymi. Wdrożone przez nas rozwiązania pozwalają nam doskonalić proces zbierania danych ESG oraz opracowywania sprawozdań. W chwili obecnej występują ograniczenia w zakresie dostępności niektórych danych kontrahentów dotyczących przykładowo zgodności ich działalności z taksonomią czy narażenia na ryzyka środowiskowe.

* Zob. więcej o naszym systemie kontroli wewnętrznej: https://www.santander.pl/relacje-inwestorskie/dokumenty-korporacyjne#dokument=7

Bank na bieżąco monitoruje dostępność danych oraz stara się pozyskiwać dodatkowe informacje od swoich kontrahentów.

W Banku prowadzony jest projekt mający na celu zbieranie danych dotyczących ryzyka środowiskowego w jak najszerszym zakresie. Budowana jest baza analityczna dedykowana gromadzeniu danych związanych z ESG, która służyć będzie jako jednolite źródło danych w Banku dla wszystkich linii biznesowych i ryzyka. Te dwa rozwiązania w połączeniu z pozyskaniem danych zewnętrznych i danych kontrahentów przysłużą się do budowy możliwie jak najdokładniejszego repozytorium danych ESG.