Słowniczek

Agile
Zwinne metody współpracy (z ang. agile) oparte na działaniu w małych interdyscyplinarnych zespołach będących blisko klienta i potrafiących szybko i efektywnie wdrażać nowe rozwiązania

BHP
bezpieczeństwo i higiena pracy

EBA
European Banking Authority, Europejski Urząd Nadzoru Bankowego

EPG
Equal Pay Gap, czyli skorygowany wskaźnik luki płacowej kobiet i mężczyzn

ESG
Environmental, Social and Governance. ESG oznacza czynniki niefinansowej oceny przedsiębiorstw i organizacji – środowiskowe (E), społeczne (S) i dotyczące ładu korporacyjnego (G)

GRI
Global Reporting Initiative

GPG
Gender Pay Gap, czyli wskaźnik nieskorygowanej luki wynagrodzeń między kobietami i mężczyznami

KE
Komisja Europejska (UE)

ONZ
Organizacja Narodów Zjednoczonych

TCFD
Task Force on Climate-related Financial Disclosures – Grupa Zadaniowa ds. Ujawniania Informacji Finansowych Związanych z Klimatem powołana przez Radę Stabilności Finansowej G20

UNEP FI
United Nations Environment Programme Finance Initiative

OZE
Odnawialne Źródła Energii

C/I
Wskaźnik koszty/dochody

TCR
Łączny współczynnik kapitałowy

CoR
Koszt ryzyka kredytowego

NPS
Net Promoter Score. Miara lojalności i satysfakcji klienta.