Polityka wynagrodzeń dla pracowników

  • GRI:
  • Proces ustalania wynagrodzenia2-20
    Proces ustalania wynagrodzenia

„Polityka wynagrodzeń Grupy Santander Bank Polska” pozwala nam na pozyskanie i utrzymanie najlepiej wykwalifikowanych specjalistów. Oferujemy konkurencyjny rynkowo pakiet świadczeń, na który składają się wynagrodzenie zasadnicze, schematy premiowe i świadczenia dodatkowe. Nasze regulaminy propagują wśród pracowników zrównoważone decyzje i niepodejmowanie nadmiernego ryzyka.

Właścicielem wspomnianej Polityki jest Zarząd Banku, który jest odpowiedzialny za jej istotne aktualizacje oraz przeglądy (co najmniej raz w roku). Jednostka organizacyjna Banku odpowiedzialna za wynagrodzenia wspiera w tym zakresie Zarząd. Rada Nadzorcza odpowiedzialna jest za nadzór nad polityką, zatwierdza ją i minimum raz w roku dokonuje przeglądu zasad wynagradzania oraz oceny ich wpływu na zarządzanie Bankiem.

Polityka ta została wypracowana we współpracy z jednostkami ds. ryzyka, Obszarem Zapewnienia Zgodności oraz Departamentem Prawnym. Ustalając wynagrodzenie Bank korzysta z raportów oferowanych przez niezależną firmę konsultingową. Stosowanie zasad wynagradzania w Banku podlega niezależnemu wewnętrznemu przeglądowi dokonywanemu przez Obszar Audytu Wewnętrznego nie rzadziej niż raz w roku. Raport z przeglądu jest przedstawiany Radzie Nadzorczej i Komitetowi Rady Nadzorczej ds. Wynagrodzeń.

W drugim kwartale 2022 r. przeprowadziliśmy przegląd płac, by kontynuować działania związane z redukcją nierówności płacowych kobiet i mężczyzn (Equal Pay Gap).

Santander Bank Polska S.A. uwzględnia opinie akcjonariuszy przy ustalaniu limitu proporcji zmiennych do stałych składników wynagrodzenia (co do zasady konieczne jest wówczas uzyskanie zgody Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wyrażonej większością 2/3 głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego).

Zasady obliczania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu opisujemy w podrozdziale „Polityka wynagrodzeń dla zarządzających” w części poświęconej ładowi korporacyjnemu.