• GRI:
 • Zobowiązania ujęte w politykach2-23
  Zobowiązania ujęte w politykach
 • Realizowanie zobowiązań ujętych w politykach2-24
  Realizowanie zobowiązań ujętych w politykach
 • Informacje o kluczowych produktach, w tym nowych produktach wprowadzonych w raportowanym okresieWskaźnik własny
  Informacje o kluczowych produktach, w tym nowych produktach wprowadzonych w raportowanym okresie

Strategia Santander Bank Polska S.A. jest skoncentrowana na dostarczaniu wartości dla klienta. Stale podnosimy jakość obsługi i oferowanych produktów stawiając potrzeby i wymagania klientów w centrum naszych działań. Od strony operacyjnej szczególny nacisk kładziemy na automatyzację i upraszczanie procesów, by podnieść jakość obsługi, zwiększyć efektywność działania, prostotę rozwiązań i przejrzystość.

Realizacji strategii Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska sprzyjają innowacyjne rozwiązania, kultura organizacyjna wzmacniająca zaangażowanie i motywację pracowników oraz odpowiedzialność społeczna Banku.

Przyjęte przez nas kierunki strategiczne są wzajemnie powiązane i współzależne.

W ramach obecnie obowiązującej strategii na lata
2021-2023 zdefiniowano sześć kierunków strategicznych:

 • „Obsesja na punkcie klienta”
 • „Troska o pracownika”
 • „Upraszczanie”
 • „Omnikanałowość”
 • „Ewolucja do otwartej platformy”
 • „Bezpieczeństwo i zaufanie”

Wskazują one kluczowe obszary, na których koncentruje się transformacja Grupy.

Przyjęte kierunki strategiczne:

 • konsolidują cele szczegółowe zorientowane na pozyskanie lojalności poszczególnych grup interesariuszy: pracowników (troska o pracownika), klientów (obsesja na punkcie klienta), społeczności i akcjonariuszy (bezpieczeństwo i zaufanie),
 • przypisują największą wartość transformacyjną celom związanym z rozwojem modelu operacyjnego Grupy: upraszczanie i omnikanałowość,
 • uwzględniają wizję regionalnego planu strategicznego Grupy Santander „One Europe”, podkreślając znaczenie fundamentów, na jakich oparty jest rozwój organizacji (bezpieczeństwo i zaufanie), ze szczególnym uwzględnieniem sfery odpowiedzialnej bankowości (CSR/Corporate Social Responsibility),
 • wskazują na dążenie do budowania przewag konkurencyjnych poprzez ewolucję do „Otwartej platformy”.

Sześć kierunków strategicznych na lata 2021-2023 „Koncentracja na przyspieszaniu zmian”

 • Troska o pracownika
  • Zadowolenie pracownika to klucz do przełomowych doświadczeń Klientów. Zdolność do utrzymania i pozyskania nowych talentów stanowi podstawę do budowania kluczowych kompetencji i umiejętności pracowników wspierających transformację Banku.
 • Bezpieczeństwo i zaufanie
  • (CSR & Cyberbezpieczeństwo & Stabilność systemów) Realizowanie agendy odpowiedzialnej bankowości. Zapewnienie niezawodnych systemów IT poprzez ich wysoki poziom cyberbezpieczeństwa i stabilność.
 • Ewolucja do Otwartej Platformy
  • Wypracowanie wspólnych rozwiązań w ramach Global and One Europe Santander, zapewnienie dostępu dla podmiotów trzecich (API) oraz integracja wewnętrzna aplikacji. Zwiększenie doskonałości operacyjnej poprzez szybkie i efektywne kosztowo wdrożenia, dzięki innowacyjnej architekturze API i partnerstwom.
 • Obsesja na punkcie Klienta
  • Kultura zorientowana na Klienta i jego potrzeby. Zapewnienie przełomowych doświadczeń Klienta poprzez projektowanie rozwiązań z wykorzystaniem kompetencji service design.
 • Upraszczanie
  • Upraszczanie (Działalność operacyjna & Struktura organizacyjna) Upraszczanie 4 kluczowych obszarów: produktów, procesów i procedur, systemów oraz ograniczenie zużycia papieru, a wszystko to dzięki spójnym i jednolitym procesom e2e oraz zarządzaniu procesowemu. Tworzenie płaskiej i prostej struktury organizacyjnej.
 • Omnikanałowość
  • Stopniowe dostarczanie inteligentnej samoobsługi – zawsze i wszędzie. Maksymalizacja liczby zdalnych procesów dostępnych dla Klientów oraz zachęcanie ich do korzystania z samoobsługowych rozwiązań. Budowanie międzykanałowej integracji doświadczeń Klienta w oparciu o jego potrzeby i preferencje oraz efektywność kosztową.

Skala działalności, jakość oferty, nacisk na sprawność operacyjną oraz ukierunkowanie na trwałe, partnerskie relacje z klientami pozwalają nam skutecznie wzmacniać naszą pozycję rynkową. Doświadczenia płynące z pandemii Covid-19 wpłynęły na przyspieszenie transformacji kanałów obsługi klienta z rozwojem dostępności produktów oraz usług w kanałach cyfrowych. Obserwujemy zmiany w preferencjach i dostosowujemy nasze centra kontaktu z klientami do ich wymagań, aby być zawsze dostępnym w preferowanym kanale kontaktu. Wdrażane rozwiązania testujemy pod kątem dopasowania do preferencji klientów.

Model biznesowy Banku opiera się na oferowaniu nowoczesnych rozwiązań finansowych dla osób indywidualnych, mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz polskich i międzynarodowych korporacji. Oferujemy szeroki zakres usług bankowych w obrocie krajowym i na międzybankowych rynkach zagranicznych. Stawiamy przede wszystkim na lojalność klientów i zaangażowanie pracowników, co przekłada się na wzrost dochodów należności i depozytów.

Proces budowania wartości

PROCES BUDOWANIA WARTOŚCI

 • Ludzie – Dzięki zaangażowanym i zmotywowanym pracownikom…
  • Strategia Grupy szczególnie mocno koncentruje się na budowie silnej kultury organizacyjnej w oparciu o wartości: Przyjazny|Rzetelny|Dla Ciebie.
  • To, jak działamy, jest równie ważne jak to, co robimy.
  • Kluczowym miernikiem sukcesu strategii jest utrzymanie poziomu zaangażowania pracowników powyżej średniej dla sektora bankowego.
 • Klienci – …rośnie liczba zadowolonych i lojalnych klientów…
  • Wzrost lojalnych klientów przekłada się na wzrost dochodów, należności i depozytów.
  • Lojalni klienci bardziej intensywnie wykorzystują kanały cyfrowe, korzystają z większej liczby produktów i usług oraz inicjują więcej transakcji z Bankiem.
 • Społeczność – … oraz wyższe inwestycje o charakterze społecznym
  • Grupa wspiera inwestycje w przyszłość, współpracując z uczelniami wyższymi, wspierając edukację oraz finansując projekty ekologiczne.
  • Osiąga dobre wyniki finansowe w sposób odpowiedzialny, wspierając zrównoważony wzrost oraz podstawy inkluzywne.
 • Akcjonariusze – … co przekłada się na wyniki finansowe i zrównoważony wzrost…
  • Dzięki lojalności klientów Grupa:
   • osiąga satysfakcjonujące wzrosty wyników finansowych w perspektywie strategicznej oraz krótkoterminowo;
   • wzmacnia swój bilans i kapitały;
   • wskazuje wyższą odporność i jest w stanie lepiej sobie poradzić na wypadek zmaterializowania się czynników ryzyka.

O naszej przewadze nad konkurencją decydują:

 • stabilne źródła finansowania, solidna baza kapitałowa i płynnościowa,
 • zróżnicowany portfel aktywów,
 • jasna, spójna, konsekwentnie realizowana wizja strategiczna, której podstawą jest ukierunkowanie na klienta i efektywność działania,
 • proste procesy, cyfrowe technologie i wdrożenie zasad zwinnego działania,
 • skuteczny i prosty model biznesowy,
 • zróżnicowany zakres działalności,
 • przynależność do Grupy Santander – możliwość korzystania z międzynarodowego doświadczenia.

U podstaw wszystkich działań podejmowanych w Banku stoi klient oraz jego potrzeby. Produkty, procesy oraz kanały komunikacji z klientami są projektowane z wykorzystaniem service design, tak aby nieustannie podnosić zadowolenie klientów i budować z nimi trwałe relacje.

W procesie tworzenia wartości dla klientów kluczowy element stanową pracownicy. Grupa kładzie nacisk na rozwój przyjaznego środowiska pracy i kulturę wewnętrzną organizacji, promując współpracę, inkluzywność oraz zwiększając motywację, zaangażowanie i profesjonalizm pracowników.

Santander Bank Polska S.A. zapewnia najwyższej jakości usługi i dostarcza rozwiązania oparte o nowoczesną technologię, innowacje oraz otwarte platformy. Bezpieczeństwo, stabilność systemów i zrównoważony, społecznie odpowiedzialny rozwój stanowią niezwykle ważny aspekt obowiązującego modelu biznesowego. W działalności biznesowej Grupa Santander Bank Polska stara się uwzględniać interes wszystkich interesariuszy, w tym akcjonariuszy i społeczności.

Nieodłączną częścią naszej strategii biznesowej jest Strategia Odpowiedzialnej Bankowości, która określa nasze podejście do kwestii ESG. Podstawą przyjętej przez nas Strategii Zrównoważonego Rozwoju jest kultura organizacyjna i zrównoważone finanse.

Kultura organizacyjna

 • Wzmacnianie kultury SPF
 • Różnorodność
 • Simplification
 • Kultura Mów Otwarcie / Speak up
  • Cel 5 – Równość płci
  • Cel 8 – Wzrost gospodarczy i godna praca
  • Cel 11 – Zrównoważone miasta i społeczności
  • Cel 17 – Partnerstwa na rzecz celów

Zrównoważone finanse

Zielony Bank – Dbamy o środowisko zarówno w działaniach zewnętrznych, jak i wewnętrznych.

 • Cel 3 – Dobre zdrowie i jakość życia
 • Cel 9 – Innowacyjność, przemysł, infrastruktura
 • Cel 11 – Zrównoważone miasta i społeczności
 • Cel 13 – Działania w dziedzinie klimatu
 • Cel 17 – Partnerstwa na rzecz celów
  • Zielona oferta
  • Zielony Bank

Inkluzywna bankowość – Włączamy osoby zagrożone wykluczeniem w bankowanie. Edukujemy lokalne społeczności i wspieramy kształtowanie ustawiczne.

 • Cel 4 – Dobra jakość edukacji
 • Cel 5 – Równość płci
 • Cel 8 – Wzrost gospodarczy i godna praca
 • Cel 9 – Innowacyjność, przemysł, infrastruktura
 • Cel 17 – Partnerstwa na rzecz celów
  • Bank dla osób z niepełnosprawnościami / osób starszych
  • Bank dopasowany do specyficznych potrzeb klientów
  • Edukacja finansowa na każdym etapie życia

Fundacja Santander Bank Polska – programy społeczne i wolontariaty

Santander Universidades

 • Strategia Odpowiedzialnej Bankowości jest zgodna z najlepszymi międzynarodowymi standardami, między innymi z:

 • Celami Zrównoważonego Rozwoju (SDG)

 • Porozumieniem Paryskim

 • UNEP FI Principles for Responsible Banking (PRB)

 • Net Zero Banking Alliance

 • GRI:
 • Zobowiązania ujęte w politykach2-23
  Zobowiązania ujęte w politykach
 • Realizowanie zobowiązań ujętych w politykach2-24
  Realizowanie zobowiązań ujętych w politykach
 • TCFD:
 • StrategiaTCFD
  Strategia
 • TCFD:
 • Polityka przedsiębiorstwa związana z klimatem, w tym z łagodzeniem zmiany klimatu lub politykę przystosowywania się do niejKE/TCFD
  Polityka przedsiębiorstwa związana z klimatem, w tym z łagodzeniem zmiany klimatu lub politykę przystosowywania się do niej
 • Docelowe wartości związane z klimatem, w tym docelowe wartości emisji gazów cieplarnianychKE/TCFD
  Docelowe wartości związane z klimatem, w tym docelowe wartości emisji gazów cieplarnianych

Działania, które podejmujemy w zakresie zrównoważonego rozwoju określa przyjęta w 2021 roku przez Grupę Banco Santander S.A. globalna Strategia Net Zero. Zakłada ona osiągnięcie do roku 2050 zerowego poziomu emisji CO2 w odniesieniu do bezpośredniej działalności jednostek należących do Grupy Santander oraz związanych z finansowaną przez nas działalnością klientów korzystających z naszych usług kredytowych, doradczych lub inwestycyjnych. W ramach przyczyniania się do realizacji celów środowiskowych wskazanych w Taksonomii UE, w szczególności łagodzenia zmian klimatu, zgodnie ze Strategią Net Zero do 2030 roku przestaniemy finansować klientów, którzy generują co najmniej 10 procent przychodów z wykorzystaniem węgla energetycznego. W tym samym czasie chcemy zakończyć współpracę z firmami zajmującymi się wydobyciem takiego węgla.

Jesteśmy świadomi, że plan osiągnięcia zeroemisyjności wiąże się z niepewnością i ryzykiem, na które możemy nie mieć wpływu (np. wojna w Ukrainie, wzrost cen energii). Aby osiągnąć cel, musimy określić konkretne kroki i etapy realizacji procesu, którego efektem będzie zerowy poziom emisji w 2050 roku, ustalonych na podstawie wyników badań naukowych dotyczących klimatu i scenariuszy przebiegu zmian klimatycznych w przyszłości. Strategia Grupy Banco Santander S.A. obejmuje konkretne cele dekarbonizacyjne dla niektórych sektorów, które zostały wyznaczone na globalnym poziomie. Santander Bank Polska S.A. nie opracował jeszcze planów przejścia (ang. transition plans) uwzględniających krótko i średnioterminowe cele w zakresie adaptacji i mitygacji zmian klimatu. Bank planuje opracować je w roku 2023.

Podjęte przez nas dobrowolnie zobowiązania oraz zasady etyczne, społeczne i środowiskowe, które wykraczają poza aktualnie obowiązujące przepisy zawarte są w „Polityce zrównoważonego rozwoju”. Zasady dotyczące kwestii ochrony środowiska, zagadnień społecznych oraz ładu korporacyjnego opisano w kolejnych rozdziałach niniejszego raportu.