• GRI:
 • Zarządzanie tematami istotnymi (określonymi jako istotne na matrycy istotności tematów)3-3
  Zarządzanie tematami istotnymi (określonymi jako istotne na matrycy istotności tematów)
 • Działalność, łańcuch wartości i inne relacje biznesowe2-6
  Działalność, łańcuch wartości i inne relacje biznesowe
 • Główne prośrodowiskowe produkty i usługi oferowane klientom, w tym oferta wpływająca na rozwiązania z zakresu przeciwdziałania zmianom klimatuWskaźnik własny
  Główne prośrodowiskowe produkty i usługi oferowane klientom, w tym oferta wpływająca na rozwiązania z zakresu przeciwdziałania zmianom klimatu

Temat z Matrycy Istotności: Zielone finanse

Zgodnie ze strategicznym zobowiązaniem wyrażonym hasłem „Zielony Bank” uwzględniamy czynniki środowiskowe w oferowanych przez siebie produktach i usługach, a kryteria ESG w analizie kredytowej. Oferujemy zrównoważone produkty finansowe.

Ofertę zrównoważonego finansowania kierujemy do rożnych grup klientów, w tym do przedstawicieli branż̇ mających największy wpływ na kwestie klimatyczne, czyli energetycznej, paliwowej i przemysłowej. Obserwowanemu w ostatnich latach wzrostowi świadomości klientów towarzyszy zwiększenie zainteresowania takim rodzajem finansowania w innych sektorach.

 • Poniżej przedstawiamy dokumenty dotyczące zielonych finansów w Santander Bank Polska:

 • Strategia Odpowiedzialnej Bankowości – Responsible Banking,

 • „Polityka zrównoważonego rozwoju”,

 • „Polityka zarządzania ryzykiem społecznym, środowiskowym i zmian klimatycznych”,

 • Polityki finansowania dot. sektorów wrażliwych,

 • „Polityka zaangażowania w spółki notowane na rynku regulowanym oraz stosowania środków nadzoru korporacyjnego” (Santander TFI S.A.)

 • Globalna Strategia Net Zero,

 • „Globalna Polityka Ramowa dotycząca Zrównoważonych Obligacji”,

 • „Polityka Ramowa Zielonych Obligacji”.

W ramach „zielonego finansowania” oferujemy:

 • kredyty na inwestycje zrównoważone, w tym OZE,
 • kredyty powiązane z Celami Zrównoważonego Rozwoju,
 • zielone obligacje i zrównoważone obligacje (sustainability bonds),
 • obligacje związane ze zrównoważonym rozwojem (sustainability-linked bonds),
 • doradztwo dotyczące możliwości uzyskania zrównoważonego finansowania,
 • doradztwo finansowe w obszarze ESG,
 • leasing instalacji fotowoltaicznych SolarLease
 • leasing pojazdów elektrycznych
 • leasing nieemisyjnych źródeł ciepła, magazynów energii, stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

W Grupie Kapitałowej Santander Bank Polska obowiązuje „Globalna polityka ramowa dotycząca zrównoważonych obligacji” oraz „Polityka ramowa zielonych obligacji”, które określają nasze zobowiązanie, że środki pochodzące z zielonych obligacji zostaną przeznaczone na projekty związane z energią odnawialną (słoneczną i wiatrową).

W 2022 roku dla wybranych segmentów klientów (najwięksi klienci, klienci hipoteczni i leasingowi) Santander Bank Polska S.A. wdrożył System Identyfikacji Zrównoważonego Finansowania, określający kryteria techniczne, jakie muszą spełniać finansowania na cele ekologiczne oraz finansowania na cele ogólne, aby mogły zostać nazwane zielonymi lub zrównoważonymi pod kątem społecznym. System ten opiera się na wytycznych i zasadach branżowych uznawanych na szczeblu międzynarodowym, takich jak Zasady dotyczące obligacji społecznych i obligacji „zielonych” ICMA (ICMA Social and Green Bond Principles), Standardy obligacji klimatycznych (Climate Bond Standards) oraz Taksonomia UE. Bank stawia sobie cele związane z zielonym finansowaniem zgodnym z Systemem Klasyfikacji. W 2022 r. udzieliliśmy „zielonego finansowania” na kwotę 566,4 mln euro, wywiązując się tym samym z naszego celu w obszarze odpowiedzialnej bankowości wynoszącego 400 mln euro.

 • Nasze „dedykowane produkty”:

 • Kredyt gotówkowy, który umożliwia finansowanie ekologicznych potrzeb klientów. Zwrot prowizji za zakup „zielonych produktów” zachęca kredytobiorców między innymi do modernizacji źródeł ciepła, wymiany oświetlenia, budowy przydomowych stacji uzdatniania wody czy montażu urządzeń korzystających z biomasy. Dzięki temu kredytowi można również sfinansować zakup energooszczędnego sprzętu AGD oraz samochodów i rowerów z napędem elektrycznym.

 • Uproszczone zasady wnioskowania o finansowanie fotowoltaiki oferowane przez Santander Leasing. Okres finansowania może wynosić do 10 lat przy zabezpieczeniu transakcji gwarancją BGK. W 2022 roku uruchomiliśmy również dofinansowanie leasingu pojazdów elektrycznych z programu rządowego „Mój elektryk”.

 • Karty płatnicze, które w 85% składają̨ się z plastiku odzyskanego w procesie recyklingu. Dzięki wykorzystaniu do ich produkcji materiału z odzysku zredukowano ślad węglowy do 75%.

  • W I kwartale 2022 wydaliśmy pierwszą kartę z biodegradowalnego plastiku.

Zgodnie z planem Grupy Banco Santander S.A. do 2025 roku wszystkie karty debetowe, kredytowe oraz pre-paid w Polsce, Portugalii, Hiszpanii oraz Wielkiej Brytanii będą produkowane z materiałów zrównoważonych, takich jak PVC z recyclingu czy powstałych na bazie kukurydzy.