Polityka praw człowieka

 • GRI:
 • Zobowiązania ujęte w politykach2-23
  Zobowiązania ujęte w politykach
 • Realizowanie zobowiązań ujętych w politykach2-24
  Realizowanie zobowiązań ujętych w politykach
 • GPW:
 • Polityka praw człowiekaS-P5
  Polityka praw człowieka
 • Procedury należytej staranności dot. praw człowiekaS-P6
  Procedury należytej staranności dot. praw człowieka

Obserwujemy rosnącą rolę procesów należytej staranności w dziedzinie praw człowieka (ang. human rights due diligence). Leżą one u podstaw zarówno miękko rekomendowanych aktów (Wytycznych ONZ dot. biznesu i praw człowieka, wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych), jak i obowiązujących regulacji, które do tych wytycznych nawiązują (minimalne gwarancje z unijnego rozporządzenia taksonomicznego czy nowa dyrektywa UE w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju).

Nasze podejście jako Banku wyznacza „Polityka praw człowieka” Grupy Santander Bank Polska. Opisujemy w niej zobowiązania w obszarze praw człowieka w relacjach z pracownikami i klientami, partnerami biznesowymi oraz ze społecznościami, w których prowadzimy działalność.

 • W operacjach własnych zobowiązujemy się m.in. do zapobiegania dyskryminacji w pracy i zapewnienia godnych warunków zatrudnienia.
 • W łańcuchu dostaw, w ramach procesów due diligence poprzedzających zawarcie umów kredytowych lub innego rodzaju umów, zobowiązaliśmy się do analizy i oceny polityk i praktyk naszych kontrahentów w zakresie poszanowania praw człowieka.
 • Wobec partnerów biznesowych, którzy nie są dostawcami zobowiązaliśmy się do propagowania przestrzegania „Polityki praw człowieka”, szczególnie w przypadkach, gdy jest to wskazane ze względu na ich pochodzenie, rodzaj działalności lub znaczenie dla Banku.
 • Wobec społeczności, w których prowadzimy działalność Bank zobowiązuje się do minimalizowania wpływu swojej działalności na środowisko naturalne oraz wkład w walkę z korupcją

Właścicielem polityki jest Zarząd Santander Bank Polska S.A., a nasi pracownicy są zobligowani do zgłaszania przypadków naruszeń tej polityki poprzez dostępne kanały komunikacji.