Strategie i polityki dotyczące środowiska i klimatu

 • GRI:
 • Zobowiązania ujęte w politykach2-23
  Zobowiązania ujęte w politykach
 • Realizowanie zobowiązań ujętych w politykach2-24
  Realizowanie zobowiązań ujętych w politykach
 • TCFD:
 • Opisz wpływ ryzyk i szans związanych z klimatem na działalność, strategię i planowanie finansowe organizacji. Opisz odporność strategii organizacji, biorąc pod uwagę różne scenariusze związane z klimatem, w tym scenariusz 2°C lub niższy.STRATEGIA
  Opisz wpływ ryzyk i szans związanych z klimatem na działalność, strategię i planowanie finansowe organizacji. Opisz odporność strategii organizacji, biorąc pod uwagę różne scenariusze związane z klimatem, w tym scenariusz 2°C lub niższy.

Strategia Odpowiedzialnej Bankowości

Realizując strategiczne zobowiązanie „Zielony Bank” zarówno w działaniach zewnętrznych, jak i wewnętrznych traktujemy priorytetowo ochronę środowiska. Wdrażając Strategię Odpowiedzialnej Bankowości – rozwijamy „zielone” produkty i rozwiązania finansowe, wspieramy proces przekształcania gospodarki w nisko– i zeroemisyjną oraz dostosowujemy nasze działania do międzynarodowych wymogów w dziedzinie ochrony środowiska.

Nasze najważniejsze dokumenty dotyczące ochrony środowiska:

 • Strategia Odpowiedzialnej Bankowości,

 • „Polityka zrównoważonego rozwoju”,

 • Globalna Strategia Net Zero,

 • Polityki sektorowe,

 • „Polityka zarządzania ryzykiem społecznym, środowiskowym i zmian klimatycznych”.

Kształtując wpływ Banku na środowisko działamy zgodnie z zasadą ostrożności. Przyjęte podejście opisujemy w „Polityce zrównoważonego rozwoju”, w której uwzględniamy nasze działania i zobowiązania w tym zakresie.

 • Propagowanie ochrony środowiska w oparciu o międzynarodowe standardy regulacyjne, system ciągłego doskonalenia – jesteśmy na etapie przygotowań do certyfikacji ISO środowiskowego.
 • Wyznaczenie wskaźników systematycznej poprawy efektywności zarządzania kwestiami środowiskowymi oraz docelowych wskaźników dekarbonizacyjnych w odniesieniu do obszarów własnej działalności generujących największe zanieczyszczenia.
 • Pomiary i monitoring zużycia zasobów naturalnych, emisji i produkcji odpadów w większości obiektów Banku.

 • Ograniczenie finansowania działań, które mogą mieć bezpośredni wpływ na środowisko naturalne i społeczeństwo oraz wywołać długotrwałe skutki związane ze zmianą klimatu
 • Zachęcanie dostawców do przyjęcia zobowiązań dotyczących ochrony środowiska i przejścia na gospodarkę niskoemisyjną.

Strategia Net Zero

Przeciwdziałanie skutkom zmian klimatycznych – to nadrzędny cel „zielonej bankowości”, stanowiącej podstawę Strategii Odpowiedzialnej Bankowości. Działamy zgodnie z Globalną Strategią Net Zero, a do 2050 roku cała Grupa Banco Santander S.A. chce osiągnąć zerowy poziom emisji netto. Zdajemy sobie sprawę, że cel ten wiąże się z wieloma wyzwaniami i znaczącą niepewnością dotyczącą dalszych zmian klimatu w przyszłości oraz sytuacji makroekonomicznej i geopolitycznej na świecie. Rosnące ceny energii, inwazja Rosji na Ukrainę – to tylko niektóre czynniki powodujące niepewność, czy dekarbonizacja – zarówno na poziomie Grupy Santander, jak i w Polsce, będzie przedsięwzięciem udanym. W związku z tym przy opracowywaniu planów opieramy się między innymi na wynikach analiz scenariuszowych, biorąc pod uwagę zarówno wzrost globalnych temperatur o 2°C, jak i o 4°C (zob. podrozdział Ryzyka klimatyczne w rozdziale Ład korporacyjny).

Strategia klimatyczna Grupy Santander oparta jest na czterech filarach

Ambicją całej Grupy jest osiągnięcie zeroemisyjności do 2050 r.

 • Dostosowanie naszego portfela do celów Porozumienia paryskiego
  • Dostosowanie portfela pod kątem zapewnienia, że przewidywane emisje dwutlenku węgla będą zgodne z celem ograniczenia wzrostu temperatury do 1,5°C zgodnie z NZBA i NZAMi.
 • Wspieranie naszych klientów w ich ekologicznej transformacji
  • Pomoc klientom w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną – wskazówki, porady oraz rozwiązania inwestycyjne i biznesowe dla klientów.
 • Ograniczenie naszego wpływu na środowisko
  • Osiągnięcie neutralności węglowej i pozyskiwanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł do 2025 roku w celu zmniejszenia naszego wpływu na środowisko.
 • Uwzględnienie klimatu w zarządzaniu ryzykiem
  • Zapewnienie zgodności z oczekiwaniami regulacyjnymi/ nadzorczymi oraz uwzględnienie kwestii klimatycznych w zarządzaniu ryzykiem.

Zgodnie ze Strategią Net Zero najpóźniej od 2030 roku zamierzamy zaprzestać finansowania spółek energetycznych, w których przychód pochodzący z produkcji energii z węgla przekracza 10%. Do 2030 roku chcemy również zakończyć świadczenie usług kredytowych wobec producentów węgla energetycznego. Przede wszystkim chcemy wspierać klientów w procesie transformacji i zapewnić wszechstronne finansowanie odnawialnych źródeł energii, a także rozwijać adekwatne produkty finansowe. Średnio- i długoterminowe cele Globalnej Strategii Net Zero chcemy osiągnąć w oparciu o krótkoterminowe wskaźniki dekarbonizacyjne. Osiągniemy je przez redukcję emisji wewnętrznych Banku (związanych m.in. z zużyciem prądu i podróżami służbowymi) oraz emisji związanych z świadczonymi usługami finansowymi– kredytami, doradztwem czy usługami inwestycyjnymi świadczonych klientom ze wszystkich segmentów.

Do osiągnięcia celów dekarbonizacyjnych ma również przyczynić się wymiana dobrych praktyk międzynarodowych – Grupa Banco Santander S.A. jest członkiem – założycielem Net Zero Banking Alliance, inicjatywy ONZ kierowanej przez sektor bankowy, która wytycza kierunek dalszych działań dotyczących analiz jakościowych naszego portfela inwestycyjnego. Pełna operacjonalizacja strategii wymaga od nas jednak opracowania szczegółowych planów przejścia uwzględniających określenie sposobów pracy nad dekarbonizacją portfela.

Polityki sektorowe

Uzupełnieniem naszej „Polityki zrównoważonego rozwoju” jest „Polityka zarządzania ryzykiem społecznym, środowiskowym i zmian klimatycznych”, określająca kryteria analizy ryzyka środowiskowego i społecznego dotyczące klientów prowadzących działalność w następujących sektorach: naftowo-gazowym, energetycznym, górnictwa i metalurgicznym, surowców miękkich (soft commodities). Kryteria dotyczą klientów we wszystkich segmentach (Bankowość Korporacyjna i Inwestycyjna, Bankowość Biznesowa i Korporacyjna, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa), dotyczą całej Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska w odniesieniu do finansowania, usług doradczych, usług zarządzania kapitałem, zarządzania aktywami oraz ubezpieczeń. „Polityka zarządzania ryzykiem społecznym, środowiskowym i zmian klimatycznych” wskazuje także rodzaje działalności w ww. sektorach objętej zakazami lub restrykcjami. Są to między innymi:

 • działalność sektora naftowo-gazowego we wrażliwych regionach geograficznych (np. na północ od arktycznego koła podbiegunowego),
 • pozyskiwanie i przetwarzanie rodzimych gatunków drewna lub oleju palmowego bez stosownej certyfikacji,
 • działalność prowadzona na obszarach umieszczonych na Liście Obszarów Chronionych ONZ lub wywierająca na nie wpływ,
 • działalność wpływająca negatywnie na gatunki zwierząt i roślin zagrożonych wyginięciem.