Indeks wskaźników

Poniżej znajdują się wyjaśnienia dotyczące oznaczeń w raporcie. Tabela odsyła do miejsc ujawniania poszczególnych informacji zgodnie ze standardem GRI.

Lista wskaźników GRI ujętych w raporcie
Kod wskaźnika Nazwa Miejsce w raporcie
GRI 2-1 Dane organizacyjne
GRI 2-2 Podmioty objęte raportowaniem zrównoważonego rozwoju w organizacji
GRI 2-3 Okres sprawozdawczy, częstotliwość raportowania i dane kontaktowe
GRI 2-4 Zmiany w raportowanych informacjach
GRI 2-5 Zewnętrzne poświadczenie
GRI 2-6 Działalność, łańcuch wartości i inne relacje biznesowe
GRI 2-7 Pracownicy
GRI 2-8 Osoby świadczące pracę na rzecz organizacji, które nie są jej pracownikami
GRI 2-9 Skład i struktura najwyższego organu zarządzającego
GRI 2-10 Powoływanie i wybór najwyższego organu zarządczego
GRI 2-11 Przewodniczący najwyższego organu zarządzającego
GRI 2-12 Rola najwyższego organu zarządczego w nadzorowaniu zarządzania wpływami
GRI 2-13 Przekazanie odpowiedzialności za zarządzanie wpływami
GRI 2-14 Rola najwyższego organu zarządczego w raportowaniu kwestii zrównoważonego rozwoju
GRI 2-15 Konflikt interesu
GRI 2-16 Informowanie o istotnych kwestiach
GRI 2-17 Wiedza zbiorowa najwyższego organu zarządczego
GRI 2-18 Ocena wyników działalności najwyższego organu zarządczego
GRI 2-19 Polityka wynagrodzeń
GRI 2-20 Proces ustalania wynagrodzenia
GRI 2-21 Wskaźnik rocznego wynagrodzenia całkowitego
GRI 2-22 Oświadczenie o strategii zrównoważonego rozwoju
GRI 2-23 Zobowiązania ujęte w politykach
GRI 2-24 Realizowanie zobowiązań ujętych w politykach
GRI 2-25 Procesy naprawcze dotyczące negatywnych oddziaływań
GRI 2-26 Mechanizmy zasięgania porad i zgłaszania obaw
GRI 2-27 Zgodność z przepisami prawa i regulacjami
GRI 2-28 Stowarzyszenia członkowskie
GRI 2-29 Podejście do angażowania interesariuszy
GRI 2-30 Układy zbiorowe pracy
GRI 3-1 Proces określania tematów istotnych
GRI 3-2 Lista tematów istotnych
GRI 3-3 Zarządzanie tematami istotnymi (określonymi jako istotne na matrycy istotności tematów)
GRI 201-1 Bezpośrednia wartość wytworzona i podzielona
GRI 202-1 Wysokość wynagrodzenia kobiet i mężczyzn w stosunku do płacy minimalnej
GRI 203-2 Znaczący pośredni wpływ ekonomiczny
GRI 205-2 Komunikacja i szkolenia poświęcone politykom i procedurom antykorupcyjnym (wskaźnik raportowany częściowo)
GRI 205-3 Potwierdzone przypadki korupcji i działania podjęte w odpowiedzi na nie
GRI 301-1 Surowce według wagi i objętości
GRI 302-1 Zużycie energii w organizacji
GRI 303-1 Zużycie wody jako wspólnego źródła
GRI 305-1 Łączne bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych
GRI 305-2 Łączne pośrednie emisje gazów cieplarnianych według wagi
GRI 305-3 Inne pośrednie emisje gazów cieplarnianych
GRI 308-1 Odsetek nowych dostawców, którzy zostali poddani ocenie wg kryteriów środowiskowych
GRI 401-1 Łączna liczba i odsetek nowych pracowników zatrudnionych oraz łączna liczba odejść w okresie raportowania
GRI 401-2 Świadczenia dodatkowe (benefity) zapewniane pracownikom pełnoetatowym
GRI 403-2 Identyfikacja zagrożeń, ocena ryzyka i badanie incydentów
GR 403-5 Szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
GRI 403-6 Promocja zdrowia
GRI 403-9 Rodzaj i wskaźnik urazów związanych z pracą
GRI 404-1 Liczba dni szkoleniowych w roku przypadających na pracownika według struktury zatrudnienia
GRI 404-2 Programy rozwoju umiejętności menedżerskich i kształcenia ustawicznego
GRI 404-3 Odsetek pracowników podlegających regularnym ocenom jakości pracy i przeglądom rozwoju kariery zawodowej, według płci i kategorii zatrudnienia
GRI 405-1 Różnorodność ciał nadzorczych i pracowników
GRI 405-2 Stosunek podstawowego wynagrodzenia mężczyzn do wynagrodzenia kobiet według zajmowanego stanowiska
GRI 406-1 Całkowita liczba przypadków dyskryminacji
GRI 414-1 Odsetek nowych dostawców, którzy zostali poddani ocenie wg kryteriów społecznych
GRI 415-1 Całkowita wartość finansowa i rzeczowa darowizn na rzecz partii politycznych, polityków i instytucji o podobnym charakterze
GRI 417-2 Całkowita liczba przypadków niezgodności z regulacjami i dobrowolnym kodeksami dotyczącymi oznakowania i informacji o produktach i usługach
GRI 417-3 Całkowita liczba przypadków niezgodności z regulacjami i dobrowolnym kodeksami regulującymi kwestie komunikacji marketingowej
GRI 418-1 Całkowita liczba uzasadnionych skarg dotyczących naruszenia prywatności klientów oraz utraty danych
FS 14 (Suplement sektorowy GRI) Działania podjęte w celu zapewnienia dostępu do usług finansowych osobom z grup defaworyzowanych

Tabela TCFD

Dążąc do zgodności z rekomendacjami Financial Stability Board’s Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) w raporcie ESG za 2021 rok po raz pierwszy sporządziliśmy poświęcony im raport TCFD, który stanowił wydzieloną część publikacji. W tym roku kontynuujemy ujawnienia informacji związanych ze zmianą klimatu integrując je do treści raportu – takie podejście osadza informacje w kontekście i zminimalizuje powtórzenia. Dla ułatwienia nawigacji po raporcie prezentujemy poniżej, gdzie znajdują się konkretne ujawnienia:

Ujawnienia TCFD znajdujące się w raporcie
REKOMENDOWANE UJAWNIENIA Miejsce w raporcie
Ujawnij zasady zarządzania organizacją dotyczące ryzyka i szans związanych z klimatem.
Opisz nadzór zarządu nad zagrożeniami i możliwościami związanymi z klimatem.
Opisz rolę kierownictwa w ocenie ryzyka i szans związanych z klimatem i zarządzaniu nimi.
Ujawnij rzeczywisty i potencjalny wpływ ryzyk i szans związanych z klimatem na działalność, strategię i planowanie finansowe organizacji, jeśli takie informacje są istotne.
Opisz ryzyka i szanse związane z klimatem, które organizacja zidentyfikowała w perspektywie krótko-, średnio– i długoterminowej.
Opisz wpływ ryzyk i szans związanych z klimatem na działalność, strategię i planowanie finansowe organizacji.
Opisz odporność strategii organizacji, biorąc pod uwagę różne scenariusze związane z klimatem, w tym scenariusz 2°C lub niższy.
Ujawnij, w jaki sposób organizacja identyfikuje, ocenia i zarządza ryzykiem związanym z klimatem.
Opisz procesy organizacji w zakresie identyfikacji i oceny ryzyka związanego z klimatem.
Opisz procesy organizacji dotyczące zarządzania ryzykiem związanym z klimatem.
Opisz, w jaki sposób procesy identyfikacji, oceny i zarządzania ryzykiem związanym z klimatem są zintegrowane z ogólnym zarządzaniem ryzykiem w organizacji.
Ujawnij miary i cele stosowane do oceny i zarządzania odpowiednimi ryzykami i możliwościami związanymi z klimatem, jeżeli takie informacje są istotne.
Ujawnij wskaźniki stosowane przez organizację do oceny ryzyka i szans związanych z klimatem zgodnie ze strategią i procesem zarządzania ryzykiem.
Należy ujawnić zakres emisji gazów cieplarnianych oraz związane z tym ryzyko.
Opisz cele stosowane przez organizację do zarządzania ryzykiem i szansami związanymi z klimatem oraz wynikami w stosunku do celów.

Nie posiadamy obecnie planów przejścia (transition plans)

Tabela wskaźników wg „Wytycznych do raportowania ESG. Przewodnik dla spółek notowanych na GPW”

Lista wskaźników GPW ujętych w raporcie
Kod wskaźnika Nazwa Miejsce w raporcie
E-P1 Emisje gazów cieplarniach
E-P2 Zużycie energii
E-P3 Ryzyko i korzyści związane z klimatem
E-S3 Zużycie wody
E-S5 Wpływ na bioróżnorodność
  • Działalność Santander Bank Polska S.A. w nieznacznym stopniu wpływa na bioróżnorodność. Nasza Strategia Odpowiedzialnej Bankowości – Responsible Banking wskazuje jako priorytetowe inne zagadnienia wpływu środowiskowego.
E-S6 Zanieczyszczenia i odpady
S-P1 Różnorodność w organach nadzorczych
S-P2 Wskaźnik równości wynagrodzeń
S-P3 Rotacja zatrudnienia
S-P4 Wolność zrzeszania się i negocjacji zbiorowych
S-S1 Bezpieczeństwo i higiena pracy
S-P5 Polityka praw człowieka
S-P6 Procedury należytej staranności dot.
praw człowieka
G-P1 Struktura organów zarządczych
G-P2 Kodeks etyki
G-P3 Polityka antykorupcyjna
G-P4 Mechanizm zgłaszania naruszeń
G-S1 Polityka ochrony danych

Tabela wskaźników własnych Santander Bank Polska S.A.

Lista wskaźników własnych ujętych w raporcie
Nazwa wskaźnika Miejsce w raporcie
Liczba punktów dostępu Banku w Polsce, w tym oddziałów w podziale na placówki prowadzone bezpośrednio przez Bank oraz placówki partnerskie
Skala wolontariatu pracowniczego
Liczba beneficjentów działań wolontariatu pracowniczego / rok
Łączna kwota przeznaczona na działania zaangażowania społecznego
Liczba klientów korzystających z bankowości
mobilnej i internetowej
Liczba interakcji w kanałach zdalnych
Główne prośrodowiskowe produkty i usługi oferowane klientom, w tym oferta wpływająca na rozwiązania z zakresu przeciwdziałania zmianom klimatu
Główne działania na rzecz zwiększenia satysfakcji klienta
Wyniki pomiaru satysfakcji klienta
Informacje o kluczowych produktach, w tym nowych produktach wprowadzonych w raportowanym okresie
Produkty i inicjatywy dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)
Liczba oddziałów Banku z certyfikatem Obsługa Bez Barier
Liczba beneficjentów projektów i inicjatyw społecznych z obszaru edukacji inicjowanych i/ lub wspieranych w danym roku przez Banku i/lub Fundację Banku
Lista kluczowych działań i inicjatyw realizowanych w danym roku w Banku na rzecz zwiększenia wiedzy pracowników o etyce i kulturze organizacyjnej Banku
Opis polityk, procedur i wyników badania ekspozycji na ryzyka klimatyczne
Działania realizowane w celu zapewnienia cyberbezpieczeństwa
Opis podejścia Banku do implementowania wymogów regulacji dotyczących obszarów ESG do swojej strategii biznesowej