Wyniki w zakresie efektywności

  • GRI:
  • Bezpośrednia wartość wytworzona i podzielona201-1
    Bezpośrednia wartość wytworzona i podzielona
  • Liczba punktów dostępu Banku w Polsce, w tym oddziałów w podziale na placówki prowadzone bezpośrednio przez Bank oraz placówki partnerskieWskaźnik własny
    Liczba punktów dostępu Banku w Polsce, w tym oddziałów w podziale na placówki prowadzone bezpośrednio przez Bank oraz placówki partnerskie

Realizacja strategii na lata 2021–2023

Miary finansowe i niefinansowe Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. (stan na 31.12.2022 r.)

Miary finansowe i niefinansowe Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. (stan na 31.12.2022 r.)
2022 2021
Wskaźnik kosztu ryzyka kredytowego 0,59% 0,76%
Koszty/dochody 37,94% 43,63%
Wskaźnik TCR (Łączny współczynnik kapitałowy)1 21,13% 19,05%
1 dane w odpowiednich okresach obejmują zyski zaliczone do funduszy własnych zgodnie z mającymi zastosowanie wytycznymi EBA.

 

*Dane przekształcone w związku ze zmianą w 2022 r. zasad rachunkowości związanych z ujęciem ryzyka kredytowego kredytów hipotecznych w walutach obcych.
**Łącznie oddziały banku, stanowiska zewnętrzne i strefy Santander.

Wyniki realizacji celów Odpowiedzialnej Bankowości

Realizacja celów odpowiedzialnej bankowości
Lp. Wynik 2022 Wynik 2021
1 Pozycja w Top 10 pracodawców (miejsce w rankingu) Certyfikat Top Employer Certyfikat Top Employer
2 Kobiety na stanowiskach kierowniczych 34,7% 34,7%
3 Wyrównywanie płac mierzone EPG 2,0% 2,4%
4 Liczba osób wspartych finansowo od 1.01.2019 (tys.) 651 453 130 992
5 Zielone finansowanie zgodne z SFCS (w mln EUR)** 566,4 214,0
6 Energia elektryczna ze źródeł odnawialnych (%)*** 83,5% 82,0%
7 Eliminacja jednorazowych tworzyw sztucznych (% realizacji) 100% 100%
8 Stypendia, staże i praktyki zawodowe (liczba) 5 915 6 422
9 Liczba beneficjentów działań 493 461 305 652

** Zmiana prezentacji wskaźnika – dodane wyniki z Pionu Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej oraz wskazano zgodność finansowania z Systemem Identyfikacji Zrównoważonego Finansowania
*** Zakupiona bezpośrednio przez Bank energia elektryczna