Strategia i polityki dotyczące ładu korporacyjnego

  • GRI:
  • Zobowiązania ujęte w politykach2-23
    Zobowiązania ujęte w politykach
  • Realizowanie zobowiązań ujętych w politykach2-24
    Realizowanie zobowiązań ujętych w politykach

Ład korporacyjny określa zasady działania organów Santander Bank Polska S.A. oraz funkcjonowanie jego systemów i procesów. Kształtuje wzorcowe relacje z akcjonariuszami, klientami i pozostałymi interesariuszami oraz zwiększa efektywność nadzoru wewnętrznego, kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych oraz organów statutowych. Przyjęte zasady kładą nacisk na profesjonalizm i profil etyczny osób wchodzących w skład organów zarządzających i nadzorujących, przejrzystość i najwyższą staranność w działaniu, co buduje zaufanie rynku do Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. oraz wspiera zrównoważony rozwój i wiarygodność krajowego rynku kapitałowego.

Stosowany w Banku ład korporacyjny wynika z przepisów prawa (w szczególności z „Kodeksu spółek handlowych”, „Prawa bankowego” i przepisów regulujących funkcjonowanie rynku kapitałowego), a także z zasad ujętych w „Dobrych praktykach spółek notowanych na GPW”, „Zasadach ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz w „Kodeksie Etyki Bankowej”. Rok 2022 był pierwszym, w którym obowiązywała Rekomendacja Z KNF dotycząca zasad ładu wewnętrznego w bankach. W celu pełnej implementacji jej postanowień, zweryfikowano i uzupełniono procesy i zasady ładu, zarówno na poziomie Banku, jak i Grupy Kapitałowej.

Pełen opis naszego ładu korporacyjnego zamieszczony jest w Oświadczeniu Santander Bank Polska S.A. o stosowaniu ładu korporacyjnego w 2022 roku.

W Santander Bank Polska S.A. wdrożono „Model ładu korporacyjnego dla Grupy i jej spółek zależnych oraz wytyczne dla spółek zależnych”. Dokument ten definiuje najważniejsze zasady dotyczące relacji między Grupą Santander Bank Polska a jej spółkami zależnymi, precyzuje wytyczne dotyczące organów zarządzających i nadzorczych w spółkach oraz najważniejszych funkcji biznesowych, wsparcia i kontroli.

W 2022 roku nie odnotowaliśmy przypadków odstąpienia od zasad opisywanych w tych dokumentach.

Najważniejsze regulacje tworzące nasz ład korporacyjny:

Za opracowanie, wdrożenie oraz stosowanie regulacji w zakresie zapewnienia zgodności odpowiedzialność ponosi komórka ds. Zapewnienia Zgodności.

Wszystkie regulacje związane z zapewnieniem zgodności są co roku poddawane przeglądowi i w razie potrzeby aktualizowane. W 2022 r. zaktualizowano „Politykę zrównoważonego rozwoju”. W „Polityce zarządzania ryzykiem społecznym, środowiskowym i zmian klimatycznych” uwzględniono polityki sektorowe dotyczące sektora energetycznego, górnictwa i metalurgii oraz sektora soft commodities. Dodano również informację o powołaniu Forum ESG.