Zasady wynagradzania zarządzających

 • GRI:
 • Polityka wynagrodzeń2-19
  Polityka wynagrodzeń
 • Proces ustalania wynagrodzenia2-20
  Proces ustalania wynagrodzenia
 • Wskaźnik rocznego wynagrodzenia całkowitego2-21
  Wskaźnik rocznego wynagrodzenia całkowitego
 • Zasady wynagradzania w Santander Bank Polska S.A. mają na celu zapewnienie godziwej zapłaty za wykonaną pracę oraz motywowanie do osiągania jak najlepszych wyników i celów strategicznych.

  Zasady wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej regulują:

 • „Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu Santander Bank Polska S.A.”,

 • „Polityka wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A.”.

Wynagrodzenie Członków Zarządu składa się z części stałej i zmiennej, przyznawanej na podstawie oceny efektywności pracy. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej nie jest uzależnione od opcji czy innych instrumentów pochodnych ani od jakichkolwiek innych zmiennych lub wyników osiąganych przez Bank.

Wysokość wynagrodzenia Prezesa i Członków Zarządu ustalana jest przez Radę Nadzorczą z uwzględnieniem rekomendacji Komitetu Wynagrodzeń́. Komitet ten określa politykę̨ wynagradzania Członków Zarządu Banku oraz indywidualne warunki w ramach pakietów wynagrodzeń́ dla każdej osoby wchodzącej w skład Zarządu. Przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia uwzględnia się między innymi pełnioną funkcję, zakres odpowiedzialności oraz kwalifikacje i doświadczenie zawodowe. Pod uwagę bierze się także konkurencyjność rynkową wynagrodzenia. Polityka wynagradzania zapewnia odpowiedni poziom wynagrodzenia Zarządu i Rady Nadzorczej oraz najważniejszych członków kadry kierowniczej, umożliwiający pozyskanie, zatrzymanie i odpowiednie motywowanie osób posiadających kompetencje niezbędne do właściwego kierowania Bankiem i sprawowania nadzoru.

Struktura wynagrodzenia całkowitego odpowiada praktykom rynkowym, natomiast poziomy wynagrodzeń odpowiadają standardom sektora bankowego z uwzględnieniem skali prowadzonej przez Bank działalności.

System premiowy dla Członków Zarządu Banku uzależnia poziom wynagrodzenia od oceny długoterminowej sytuacji finansowej spółki, długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz akceptowalnego poziomu ryzyka.

Wysokość premii rocznej określana jest w szczególności w oparciu o:

 • wskaźniki ilościowe (np. wskaźniki dotyczące satysfakcji klientów, liczby klientów i liczby klientów lojalnych, wskaźnik stopy zwrotu z kapitału stałego, wskaźnik zwrotu z aktywów ważonych ryzykiem),
 • wskaźniki jakościowe wynikające z jakościowej analizy wyników finansowych i poniesionego ryzyka (np. badanie poziomu satysfakcji klienta NPS, realizacja działań w zakresie odpowiedzialnej bankowości, w tym cele dotyczące lokalnych społeczności, ochrony środowiska),
 • wartość potencjalnej korekty wynikającej z nieprzewidzianych zdarzeń.

Przyznanie wynagrodzenia zmiennego Członkom Zarządu następuje w oparciu o wynik przeprowadzonej oceny ich efektywności pracy. Dobór wskaźników (jak również poziom ich szczegółowości) dla poszczególnych Członków Zarządu uwzględnia zakres ich indywidualnych obowiązków i odpowiedzialności w procesie zarządzania Bankiem.

Na podstawie wskaźników i oceny realizacji poszczególnych celów z kategorii CO, JAK oraz RYZYKO i odpowiednich wag przypisanych tym celom, określana jest ocena, która podlega korekcie o mnożnik wynikający między innymi z oceny 3-letniej perspektywy proponowany przez Komitet Wynagrodzeń Rady Nadzorczej i ostatecznie zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.

27 kwietnia 2022 roku Santander Bank Polska wprowadził Uchwałą nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Program Motywacyjny VII. Program ten skierowany jest do pracowników Banku oraz do pracowników podmiotów zależnych od Banku (Grupa Kapitałowa Santander Bank Polska), którzy w sposób istotny przyczyniają się do wzrostu jego wartości. Celem programu jest motywacja uczestników do realizacji celów biznesowych oraz celów jakościowych, zgodnych z długoterminową strategią Grupy Banku poprzez stworzenie instrumentu zapewniającego ich silniejsze powiązanie z Grupą, a także zachęcającego do szczególnej dbałości o jej długoterminowe dobro.

Program został wprowadzony na okres pięciu lat (2022 – 2026), przy czym ze względu na odroczenia płatności wynagrodzeń zmiennych skup akcji własnych oraz przekazywanie ich uczestnikom będą realizowane do 2033 roku.

Uczestnikami programu są obligatoryjnie wszystkie osoby ze statusem Zidentyfikowanych Pracowników w Grupie Santander. Lista pozostałych, kluczowych uczestników będzie sporządzana przez Członków Zarządu i zatwierdzana przez Radę Nadzorczą Banku, przy czym uczestnictwo pozostałych pracowników w Programie będzie dobrowolne.

W ramach programu, po spełnieniu opisanych w Umowie Uczestnictwa oraz w Uchwale warunków, uczestnikom zostanie przyznane prawo otrzymania nagrody stanowiącej składnik wynagrodzenia zmiennego w postaci akcji własnych Banku. W tym celu Santander Bank Polska nabędzie do 2 331 000 Akcji Własnych w okresie od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2033.

Całkowita suma wynagrodzenia zmiennego przyznanego za dany rok kalendarzowy Członkom Zarządu nie może przekroczyć 100% wynagrodzenia stałego przyznanego za dany rok kalendarzowy. W nadzwyczajnych przypadkach limit ten może zostać podwyższony do maksymalnego poziomu 200% wynagrodzenia stałego pod warunkiem uzyskania zgody Walnego Zgromadzenia Banku. Decyzja w sprawie określenia maksymalnego stosunku składników stałych łącznego wynagrodzenia do składników zmiennych wynagrodzenia w Grupie Santander Bank Polska, została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 kwietnia 2022 r.

Wynagrodzenie zmienne – przyznane na podstawie regulaminu premiowego – wypłacane jest w gotówce oraz w formie instrumentu finansowego. Wypłata w formie instrumentów finansowych nie może być niższa niż 50% całkowitej wartości wypłaty wynagrodzenia zmiennego. Do roku 2022 instrument finansowy był w formie akcji fantomowych.

Od wynagrodzenia zmiennego za rok 2022, instrument finansowy stanowią akcje Santander Bank Polska, przyznawane w ramach Programu Motywacyjnego VII.

Wypłata nie mniej niż 40% każdego ze składników Wynagrodzenia zmiennego odraczana jest na okres 5 lat.

W przypadku odroczonej części wynagrodzenia zmiennego podlegającej wypłacie w gotówce lub w formie instrumentu finansowego, która nie została jeszcze wypłacona może zostać zastosowana klauzula malus, jeżeli w okresie przed nabyciem uprawnienia do takiego wynagrodzenia wystąpią określone okoliczności. Okoliczności zastosowania klauzul malus będą w każdym przypadku powiązane z wynikami lub z sytuacjami generującymi ryzyko lub zmianami poziomu ryzyka mającego zastosowanie w przypadku danej spółki, jednostki organizacyjnej lub działań danego pracownika.

W przypadku wygaśnięcia mandatu Członka Zarządu z powodu odwołania ze składu Zarządu lub niepowołania na nową kadencję, Członkom Zarządu przysługuje jednorazowa odprawa. Odprawa nie przysługuje w przypadku podjęcia propozycji dalszego zatrudnienia w strukturach Banku, odwołania z przyczyn rażącego naruszenia obowiązków lub standardów uczciwości, kultury osobistej i profesjonalnego postępowania, a także w sytuacji rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Zarządu lub nieudzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.

Bank nie oferuje Członkom Zarządu, Rady Nadzorczej ani wyższej kadrze kierowniczej specjalnych świadczeń emerytalnych. Bank nie posiada w stosunku do byłych osób zarządzających i nadzorujących żadnych zobowiązań wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze.

W 2022 r. stosunek wynagrodzenia najwyżej opłacanej osoby w Santander Bank Polska S.A. do mediany wynagrodzenia wszystkich pracowników organizacji (z wyłączeniem tej najwyżej opłacanej osoby) był jak 1 do 0,02. W uproszczeniu można więc powiedzieć, że wynagrodzenie najlepiej opłacanej osoby w organizacji było ok. 50 razy wyższe od mediany wynagrodzenia pozostałych pracowników.

Szczegółowe informacje na temat wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej znajdują się w Oświadczeniu Santander Bank Polska S.A. o stosowaniu ładu korporacyjnego w 2022 roku.

Od 2021 roku proces osiągania celów Strategii Odpowiedzialnej Bankowości, w tym realizacji zadań sprzyjających środowisku i przeciwdziałających zmianom klimatu, jest jednym z kryteriów ustalania wysokości premii przyznawanej Członkom Zarządu Banku. Pod uwagę bierze się postęp osiągnięty w danym roku w 3 najważniejszych obszarach obejmujących:

 • propagowanie różnorodności,
 • ułatwianie dostępu do usług finansowych i edukację finansową,
 • rozwój „zielonej” oferty.

Stopień osiągnięcia tych celów ma wpływ na naliczenie wynagrodzeń zmiennych. Ponadto Członkowie Zarządu i najwyższa kadra zarządzająca mają wpisaną w swoich zadaniach realizację założeń Agendy Odpowiedzialnej Bankowości