• GRI:
 • Podmioty objęte raportowaniem zrównoważonego rozwoju w organizacji2-2
  Podmioty objęte raportowaniem zrównoważonego rozwoju w organizacji
 • Okres sprawozdawczy, częstotliwość raportowania i dane kontaktowe2-3
  Okres sprawozdawczy, częstotliwość raportowania i dane kontaktowe
 • Zmiany w raportowanych informacjach2-4
  Zmiany w raportowanych informacjach
 • Rola najwyższego organu zarządczego w raportowaniu kwestii zrównoważonego rozwoju2-14
  Rola najwyższego organu zarządczego w raportowaniu kwestii zrównoważonego rozwoju

Raport ESG 2022 Santander Bank Polska S.A. to już dziesiąta publikacja prezentująca nasz wpływ społeczny, środowiskowy i gospodarczy oraz opisująca praktyki zarządcze. Niniejszy raport zawiera dane i opis praktyk stosowanych przez Santander Bank Polska S.A. (chyba że w treści wprost jest wskazane, że konkretna informacja dotyczy Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska, Grupy Banco Santander S.A. lub innej spółki powiązanej lub stowarzyszonej z Bankiem). Dodatkowo w tym raporcie po raz pierwszy ujęliśmy wybrane dane Santander Leasing S.A. oraz Santander Factoring sp. z. o. o. dotyczące spraw pracowniczych (jeśli dana informacja dotyczy którejś z tych spółek, jest to każdorazowo odnotowane w raporcie). Raport dotyczy okresu od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku i obejmuje ten sam okres sprawozdawczy co Sprawozdanie Finansowe, chyba że w treści zaznaczono inaczej. Raporty te publikujemy w cyklu rocznym, a poprzedni zaprezentowaliśmy 27 lipca 2022 r. Niniejszy raport publikujemy w czerwcu 2023 r.

Nie wprowadziliśmy w okresie sprawozdawczym żadnych zmian w raportowanych informacjach niefinansowych.

Podstawą tej publikacji jest zaktualizowana wersja międzynarodowego standardu Global Reporting Initiative (GRI). W tabeli zatytułowanej “Tabela GRI wskazano miejsca, w których ujawniono poszczególne informacje dotyczące Santander Bank Polska S.A.

 • Raport odnosi się ponadto do międzynarodowych wytycznych i celów istotnych z punktu widzenia naszej organizacji i sektora finansowego. Są to:

 • wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące ujawniania informacji niefinansowych związanych z oddziaływaniem na klimat,

 • zasady UNEP FI – Principles for Responsible Banking

 • Cele Zrównoważonego Rozwoju zidentyfikowane jako strategiczne dla Santander Bank Polska S.A

Dodatkowo publikacja uwzględnia założenia i wskaźniki zdefiniowane przez „Wytyczne do raportowania ESG – Przewodnik dla spółek notowanych na GPW”. W raporcie uwzględniono także wskaźniki własne, stanowiące specyficzne dla naszego Banku wskaźniki efektywności.

Częścią niniejszej publikacji jest raport klimatyczny opracowany z wykorzystaniem rekomendacji TCFD. Zgodnie z założeniami wytycznych Bank integruje swoje ujawnienia dotyczące zrównoważonego rozwoju z informacjami na temat oddziaływania na klimat. W 2022 r. przeprowadziliśmy analizę, która pozwoliła nam zidentyfikować ryzyko i szanse klimatyczne w dwóch scenariuszach, obejmujących krótki (2025), średni (2030) i długi termin (2050). Metodologię sporządzenia raportu TCFD przedstawiono w raporcie ESG za rok 2021.

Istotne tematy ujęte w raporcie opracowano z wykorzystaniem matrycy istotności ESG Banku, której szczegółowy opis oraz proces powstawania prezentujemy w podrozdziale Wybór tematów istotnych dla Banku.

 • GRI:
 • Rola najwyższego organu zarządczego w raportowaniu kwestii zrównoważonego rozwoju2-14
  Rola najwyższego organu zarządczego w raportowaniu kwestii zrównoważonego rozwoju

W prace związane z raportowaniem kwestii zrównoważonego rozwoju aktywnie zaangażowany jest Zarząd Banku. W ramach swojego zaangażowania Zarząd odpowiada m.in. za włączenie w proces raportowania odpowiednich jednostek i komitetów, zapewnienie przestrzegania procesów należytej staranności oraz ostateczną akceptację treści Raportu ESG.

 • W Banku nie powołano osobnych komitetów zajmujących się raportowaniem ESG, jednak w proces raportowania włączono następujące jednostki mające na celu zapewnienie odpowiedniej dbałości o informacje niefinansowe publikowane przez Bank:

 • Komitet ds. Ujawnień

 • Komitet ds. Odpowiedzialnej Bankowości i Kultury Organizacyjnej

 • Forum ESG